Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Ponedjeljak, 11. decembar 2017.

Politika

Milo Đukanović, predsjednik Demokratske partije socijalista (2)

teroristički napaduCrnoj

Gori, ali i atentat naVas. Da li

je zvanični Beogradznao šta

se sprema 16. oktobra 2016. s

obziromna toda je zavjera

pripremanaupravonaterito-

riji Srbije?

ĐUKANOVIĆ:

Tadašnji pre-

mijer Srbije Aleksandar Vučić

je, dan ili dva nakon završenih

izbora u Crnoj Gori, izašao sa

korigovanimocjenama i infor-

macijama prikupljenim od

strane tamošnjih državnih or-

gana koji nedvosmisleno uka-

zujuda je teritorijaSrbijezlou-

potrijebljena za pokušaj

destabilizovanja Crne Gore,

kao i da je jedan broj građana

Srbije učestvovao u aktivnosti-

ma koje suponašu zemljumo-

gle imati opasne posljedice. Ia-

ko je zbog takvih izjava bio

izloženmedijskim i političkim

udarima, predsjednik Vučić je

zajedno sa timom saradnika

iskazivao spremnost da pomo-

gne crnogorskim nadležnim

organima i podijeli informacije

koje posjeduje, što je pomoglo

pokretanju sudskog procesa u

CrnojGori.

POBJEDA:

PitalasamVasda

li jepredsjednikVučićznao

štasesprema16. oktobra

2016.

ĐUKANOVIĆ:

Nemogu Vam

odgovoritikadajekoodzvanič-

nikaSrbije informisano sazna-

njima njihovih bezbjednosnih

službi. Iz onoga što samvidiou

njihovom dosijeu, jasno je da

taj materijal nije nastao 16. ok-

tobra, većznatnoranije.

POBJEDA:

Vidjeli stedosije

srpskihslužbi bezbjednosti?

ĐUKANOVIĆ:

Jesam.Tajveo-

ma obiman i detaljan dosije sa-

drži ubjedljive dokaze iz kojih

se lako i vjerodostojno može

zaključiti o kojim je ruskim i

srpskimdržavljanima riječ i ko

su zapravo arhitekte i ključni

izvođačipokušajanasilnogpre-

uzimanjavlasti uCrnojGori.

POBJEDA:

ZaštoVamtido-

kazinijesudostavljeninavri-

jeme?

ĐUKANOVIĆ:

Želimdavjeru-

jemdaseusrpskimbezbjedno-

snim strukturama nije blago-

vremeno prepoznala krajnja

namjera nasilnog preuzimanja

vlasti i izazivanja bratoubilač-

kog rata u Crnoj Gori. Možda

zato nijesu ni žurili da o svojim

saznanjima upoznaju donosio-

ce ključnih državnih odluka u

Srbiji.

POBJEDA:

TužilacKatnić

tvrdidasucrnogorska i srp-

skapolicija i tužilaštvoodlič-

nosarađivalidodecembra

2016. Imate li informacijuza-

što jetasaradnjazaustavlje-

na?Najzad, dovodite li tou

vezusačinjenicomda jeneg-

djeuistovrijemezvanična

Moskva,mimoočekivanja,

podržalakandidaturuAlek-

sandraVučićazapredsjedni-

kaSrbije?

ĐUKANOVIĆ:

Ne dovodim to

uvezu.Nažalost,saradnjacrno-

gorskih i srpskih institucijabila

je ispodmog očekivanja već od

kraja oktobra, dakle, značajno

prije završnice kampanje za

predsjedničke izbore u Srbiji.

VećsamVamkazaodasamveo-

ma detaljno pregledao dosije

srpskih službi o onome što se

Crnoj Gori spremalo i ta doku-

menta su, nažalost, u veoma

malom obimu dostupna crno-

gorskim pravosudnim organi-

ma.

POBJEDA:

Zašto?!

ĐUKANOVIĆ:

Ostajemi da se

pitam. Iako razumijemrazloge

nacionalne bezbjednosti koji

Srbiju opredjeljuju da određe-

na saznanja ostavlja za sebe,

mojasuočekivanjaipakbilave-

ća; posebno imajući u vidu da

samu reakcijama predsjednika

Vučića prepoznavao ozbiljnu

zabrinutost za posljedice ovih

aktivnosti po bezbjednost cije-

logregiona.

POBJEDA:

Da li jedokaz te

zabrinutosti, ali i ,,najboljih

odnosa“CrneGore i Srbije

to što je, nakonpokretanja

sudskogprocesa, iakopod

istragom, jedanodčelnika

DF-aAndrijaMandićpri-

man isključivona tri adrese:

kodpredsjednikaVučića,

kodMiloradaDodika i uMo-

skvi?

ĐUKANOVIĆ:

Neupitno je da

su odnosi Crne Gore i Srbije

značajno unaprijeđeni u pore-

đenju sa vremenom vlasti Slo-

bodana Miloševića, Vojislava

Koštunice i BorisaTadića. Upr-

kostome,činjenicajedanekiod

opozicionihprvakakoji negira-

judržavni,nacionalniikulturni

identitet Crne Gore i rade pro-

tiv njenih interesa, a koji sebe

identifikujusavelikosrpskimili

panslovenskim nacionaliz-

mom,uživajuneprimjerennivo

pažnje na određenim visokim

adresama,uključujućiBeograd.

Istine radi, moramreći da nije-

samprepoznaobliskost,poseb-

no ne podudarnost političkih

stanovišta vlasti u Beogradu sa

onim što ovdje rade ili govore

čelniciDF-a.

Kadajeriječoprijemunekihod

njih kodVučića i Dodika, ne is-

ključujem postojanje nekih

unutrašnjepolitičkih razloga u

Srbiji iliBiH, odnosnoRepubli-

ci Srpskoj, u što razumljivo ne

želimdaulazim.

POBJEDA:

Kakotumačiteto

što jepredsjednikVučić, iako

jeznaoda jeMandiću, kojem

sesudi zanajtežekrivično

djelo, oduzetpasoš, lično in-

tervenisaokodcrnogorskih

državnihorganadasečelni-

kuDF-adozvolidaprisu-

stvujeobilježavanjugodišnji-

cehrvatskevojneakcije

Oluja?

ĐUKANOVIĆ:

Koliko znam,

nije bilo Vučićeve intervencije,

negosupojedinimediji takora-

zumjeli njegov pozivMandiću

za sastanak sa predstavnicima

Srba iz regiona uNovomSadu.

Ali, tonije važno... Upolitici Sr-

bije uočavamobnovljeni pater-

nalizamprema Srbima u regio-

nu, pa i prema građanima Crne

Gorekojisenacionalnodeklari-

šu kao Srbi. Po mom sudu, ka-

kav god nacionalni ili vjerski

identitetimali,SrbiuCrnojGo-

ri nemogu biti tretirani kao di-

jaspora,itonezatoštosuvećina

njih Srbi postali u političkim

procesima devedesetih, nego

prvenstveno zbog toga što su i

oni i svi njihovi preci rođeni u

Crnoj Gori. U tom smislu, oni

ne bi trebalo da budu predmet

pažnje bilo koje druge do svoje

državeCrneGore,kojajenjiho-

va jednakokoliko i nasCrnogo-

raca, Bošnjaka,Muslimana, Al-

banaca,Hrvata...

Da li obnovljeni paternalizamo

kojemgovorimpojačava rizike

postabilnostregiona?Nažalost,

da. I o tome moramo svi voditi

računa, posebno kreatori naci-

onalnih politika. Nije dovoljno

biti ubijeđen da inicijativa koju

pokrećete nema nikakve skri-

vene namjere, nikakvu zamku

za susjede, već je neophodno

filigrantski tačno procijeniti na

kakvo tlo će ta inicijativa pasti,

kakoćejepercipirationikojima

je prevashodno namijenjena.

Mogao bih pomoći tumače-

njem iz Crne Gore: svi akteri

velikosrpskog nacionalizma u

Crnoj Gori živnuli su u uvjere-

njuda je vrijeme za revizijune-

povoljnih rješenja - od nezavi-

snosti Crne Gore do statusa

Kosova.

POBJEDA:

Zašto?

ĐUKANOVIĆ:

Zatoštosusebe

uvijek smatrali ekskluzivnim

Srbima koji o srpskom nacio-

nalnom interesu bolje vode ra-

čuna od države Srbije i njene

vlasti. Beogradska istoričarka

Latinka Perović je, objašnjava-

jući da li je ono što je zaMarka

NikezićaSrbija,zaDobricuĆo-

sića srpska nacija, podsjetila na

Nikezićev stav da Srbija ne bi

trebalo da ima politički protek-

toratnadSrbimavanSrbije;tim

prije štose, kaže, tomobilisanje

Srba van Srbije osamdesetih i

devedesetih godina pokazalo

katastrofalnim. Ovo bi svakako

morali imati u vidu svi koji da-

nas, vjerujem sa čistimnamje-

rama, pokrećuovakve teme.

POBJEDA:

Misliteda je ista

čistanamjeravodilaVladu

tadašnjegpremijeraVučića

dazaSrpskukućuuPodgori-

ci izdvoji 3,4milionaeura?

Tajnovac jeotišaouruke

,,kontroverznogbiznisme-

na“koji jezdušnopodržavao

i finansirao i antivladine,

proruskemedijeuCrnojGo-

ri, iDF.

ĐUKANOVIĆ:

Ako pogleda-

mokosupolitičkikorisniciiko

je lokalni partner u realizaciji

ove inicijative, to nesumnjivo

pokrećenegativneasocijacijei

sumnjičavost. Moramo li na-

kon oktobra 2016. ikome

objašnjavati kakovećinskaCr-

naGoradoživljavasveonekoji

susponzorisali ili organizovali

planirano nasilno preuzima-

nje vlasti po scenariju izaziva-

nja bratoubilačkog rata? Ipak,

ne želimda iz postojanja Srp-

skekućeuCrnoj Gori izvodim

negativne zaključke i ne vidim

ništalošeutomedaseipodtim

krovomokupljaju nacionalno

odgovorni, pametni i kreativni

ljudi, koji ćedoprinositimulti-

kulturalnomrazvoju crnogor-

skogdruštva.Uostalom, iCrna

Gora ima Crnogorsku kuću u

Srbiji, a planira da ih otvori i u

drugim državama. Naravno,

našciljnijedatobudupunkto-

vi za djelovanje protiv tih ze-

malja, naprotiv: naša poruka

Crnogorcima koji tamo žive je

da će i Crnoj Gori najbolje po-

moći ako budu lojalni građani

državamaukojimažive.

POBJEDA:

Odpredsjednika

Vučićazaistaočekujetedaka-

ženeštoslično?!

ĐUKANOVIĆ:

Zaštodane.

POBJEDA:

ZnatedaVasdio

beogradske javnosti optužuje

dastepredsjednikaVučića

dovelinavlastuSrbiji?

ĐUKANOVIĆ:

To je potpuno

pogrešna percepcija! Jer, niti

imammoć,nitiželjuzatakone-

što. Najzad, priroda odnosa

predsjednika Vučića i mene je

takva da, sve i kada bismo imali

te namjere, jedan na drugog ne

bismo mogli uticati. Svakako,

nije tajna da sam u datom tre-

nutku, vjerovatno iznenadivši

javnosti i Crne Gore i Srbije, na

njihovu inicijativu razgovarao

sa tadašnjim predsjednikom

SrpskenaprednestrankeTomi-

slavomNikolićem i sa general-

nim sekretaromAleksandrom

Vučićem.

POBJEDA:

Zaštostetoura-

dili?

ĐUKANOVIĆ:

Zato što sam

vjerovao da je došlo vrijeme za

novustranicuuodnosimasaSr-

bijom i da naše dvije države ne

smiju ostati zarobljenici isku-

stvadevedesetih.

TamaraNIKČEVIĆ

Ko se okoristio od suverenističke ideje

POBJEDA:

Izbori naCetinjuponovo su

otvorili pitanjeVašegodnosa prema Libe-

ralnomsavezuCrneGore.

ĐUKANOVIĆ:

Iako samne jednom izrazio

poštovanje i zahvalnost LSCG iz ranih deve-

desetih za promociju i političko legitimisanje

ideje obnove nezavisnosti Crne Gore, to očito

nije umanjilo dugotrajnu srdžbu dijela cetinj-

ske javnosti, nekadašnjih birača LSCG prema

DPS i meni kao njenom lideru. Ubijeđen sam,

bez ikakvog osnova. Jer, kada je 1997, nakon

raskola u državnom rukovodstvu Crne Gore,

DPS preuzela kormilo političkog projekta

obnove nezavisnosti, ta ideja već je bila u

ozbiljnom ćorsokaku. Sjetite se svjedočenja

Novaka Kilibarde o tome kako ga je Slavko

Perović nagovarao da u podjeli DPS-a zajedno

podrže Momira Bulatovića i Slobodana Milo-

ševića. Pošto u tome nije uspio, Perović mi

je, bez imalo zazora, tražio 10miliona dolara

za podršku politici koja se već pro ilisala kao

sposobna da odgovorno preuzme i uspješno

dovede do kraja ideju obnove nezavisnosti.

POBJEDA:

Imate li dokaze za to?

ĐUKANOVIĆ:

Riječ je o stvarima koje se ne

potpisuju i pečatiraju, pa nije realno očekivati

materijalne dokaze… I 2001. nam je, u zamjenu

za podršku tadašnjoj Vladi, Mali kabinet LSCG

,,ispostavio fakturu“ od 20miliona eura. Kao

primjer najgoreg nemorala, to sam zgranuto

ispričao jednomdrugomPeroviću, specijalizo-

vanom za medijski reket.

,,Šta Vas tu čudi?!“, pitaome je. ,,Mi mislimo da

je sevap otimati od vas!“

U njihovommoralnom kodeksu je, dakle,

ispravno otimati od Crne Gore. Kako tada,

tako i danas. Naravno, ogroman broj podrža-

valaca ideje obnove nezavisnosti, okupljenih

oko tadašnjeg LSCG, nije ni sanjao kakav su

unosan biznis na njoj zasnovali njihovi politič-

ki prvaci.

POBJEDA:

Opozicija tvrdi da ste upravo

Vi i članovi Vaše porodice odnezavisnosti

CrneGore napravili unosanbiznis.

ĐUKANOVIĆ:

Čak i kada bi to bilo tačno, a

apsolutna je neistina, niko ne može dovesti

u pitanje činjenicu da je Vlada koju sam

vodio Crnoj Gori vratila nezavisnost. Mali

kabinet LSCG bi nas doveo – gdje?! Pored

toga, mi smo tu nezavisnost uokvirili NATO-

om i tako osigurali njeno postojanje, koje,

ma koliko se trudili, više neće moći da dove-

du u pitanje bilo čiji mali i veliki kabineti, bilo

kakvi slični trgovci CrnomGoromna ,,veliko

i malo“.

Nakon što je politička šizofrenija Malog kabi-

neta završila moralnim i političkim samou-

bistvom LSCG, Socijaldemokratska partija,

odnosno Ranko Krivokapić, pokušali su da

se nametnu kao ekskluzivni baštinik te ideje.

Početkom 2000-ih, u vrijeme dok je Vlada

nastojala da pregovara sa EU i da nekako

ublaži nedvosmisleno protivljenje Brisela

obnovi crnogorske nezavisnosti, SDP je, ne

shvatajući da pokušaj ispravljanja neprav-

de stare cio jedan vijek zahtijeva i pamet i

strpljenje, odmah nakon Beogradskog spo-

razuma srušila Vladu. Na sreću, DPS je i tada

pokazala istrajnost da ne samo pobijedi na

izborima, nego da i tako praznoglavu SDP

opet integriše u vlast, time i u završnicu pro-

jekta obnove nezavisnosti.

Iako je imala posla sa jednomnemoralnom i

politički neozbiljnom, i drugombeznadežno

umišljenom, pretencioznom i nepametnom

političkomgrupacijom, DPS je, kao razuđe-

na i moćna politička partija - pomognuta

širom armijomnestranačkih ličnosti, intelek-

tualaca i institucija - pokazala da ima snage i

pameti da ispravi tešku istorijsku nepravdu

nanešenu Crnoj Gori i tako vrati dostojan-

stvo Crnoj Gori i Crnogorcima.

Putina samo putuu

članstvoCrneGore u

EU i NATOdirektno

obavijestionakon

referenduma, tokom

sastanka u Sočiju

2006. Reagovao je

veoma ljubaznom

upitanošću: da li je

to zaista neophodno

Crnoj Gori?

OSIJEOPOKUŠAJU

RIZMANASTAO JE

PRIJE 16. OKTOBRA