Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Ponedjeljak, 11. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

- Predsjednik

Demokratske partije socijali-

sta i nekadašnji crnogorski

premijer Milo Đukanović isti-

če da Crna Gora, poštujući vi-

ševjekovneprijateljskeodno-

sesaRusijom,nijenapravila

ni jedan potez sa ciljemda

ih poremeti i da je pogor-

šanje odnosa refleks po-

remećaja na globalnoj

sceni.

,,Pogoršanje odnosa

Crne Gore i Rusije re-

fleks je poremećaja na

globalnoj političkoj

sceni. Poštujući svoje

viševjekovne prijatelj-

ske i zvanične političke

odnose sa Rusijom, Crna

Gora nije napravila ni je-

dan potez sa ciljemda ih po-

remeti. Uvrijeme raspada Ju-

goslavije Moskva je više puta

humanitarno i na druge nači-

ne pokazivala prijateljstvo

prema Crnoj Gori, što je po-

sebnodošlodo izražaja tokom

priprema za obnovu crnogor-

ske državne nezavisnosti.

Predsjednik Vladimir Putin i

jao tome smoveomaotvoreno

razgovarali i Rusija je među

prvima priznala nezavisnost

Crne Gore. To su gestovi koji

se cijene i pamte“, kazao je

Đukanović za Pobjedu u raz-

govoru sa novinarkomTama-

romNikčević.

POBJEDA:

Sapredsjedni-

komPutinomste razgovarali

očlanstvuCrneGoreuEUi

NATO?

ĐUKANOVIĆ:

Otome samga

veoma direktno obavijestio

nakonreferenduma,tokomsa-

stanka uSočiju2006.

POBJEDA:

Kako je reagovao

predsjednikPutin?

ĐUKANOVIĆ:

Veoma ljuba-

znom upitanošću: da li je to,

pitao je, zaistaneophodnoCr-

nojGori.Rekaosamda

je - ne samoCrnoj Gori, nego i

Balkanu lišenom pouzdanih

samoregulatornihmehaniza-

ma vlastite stabilnosti - neop-

hodno da kroz evroatlantske

integracije unaprijedi svoju

bezbjednost.

Crna Gora, dakle, ni jednu od-

luku nije donijela ishitreno,

nepromišljeno ili iza bilo čijih

leđa.

POBJEDA:

Zašto jeonda

Rusija takoburno reagovala

naulazakCrneGoreuNA-

TO?

ĐUKANOVIĆ:

To,ponavljam,

nije generisala Crna Gora. Pri-

jebihrekaoda je „preslaganje“

odnosa na globalnoj sceni, tri

decenije nakon prestanka

Hladnog rata, dovelo do po-

novnog odmjeravanja snaga

velikih.ZatejeigreBalkanuvi-

jek biopogodan teren.

POBJEDA:

Otkuda tolika

usredsređenost naVas lič-

no?Vjerujemdanijeste za-

boravili uvredekoje supro-

teklihgodina zvaničnici

Moskve izrekli naVaš račun.

ĐUKANOVIĆ:

Reakcije Mo-

skve upućuju na to da su neka

očekivanjaRusije iznevjerena.

ZvaničnaMoskva je očito pro-

pustila da uoči da ovo više nije

Crna Gora koja će, umjesto za

svojim, ići za interesima Srbije

ili Rusije. Ovo je nova i odgo-

vornijaCrnaGora,kojaje1999,

tokom NATO intervencije na

SRJ,SlobodanuMiloševićure-

kla - ne, to nije naš rat; naš je

interes da živimo u miru. Naj-

zad, to je Crna Gora koja je

2016. Rusiji jasno poručila da

poštuje crnogorsko-rusko pri-

jateljstvo, naše istorijske veze,

ali i da ječlanstvouNATOiEU

naš slobodan izbor i da očeku-

jemo, posebno odprijatelja, da

onbude uvažen.

Nakon toga sukrenuli brutalni

napadi na mene, bazirani

uglavnomnapoznatimdiskva-

lifikacijama lansiranim deve-

desetih od strane Mirjane

Marković, kasnije i Vojislava

Koštunice i drugih, jednako

iznutra i spolja. U toj samo-

obmani, koristi se već viđe-

na matrica da problem to-

bože nije Crna Gora, jer bi

ona, kao i uvijek, slijepo

slijedila ruske interese;

problem je ,,odnarođeno

rukovodstvo“kojepersoni-

fikujem, i koje navodno ze-

mlju vodi protivno volji na-

roda.

POBJEDA:

Postoji i drugači-

je tumačenje: povukavši se

2006. samjestapremijera i

sukobivši se sa svojimdota-

dašnjimzapadnimsaveznici-

ma, CrnuGoru stevratili u

ruskuorbitu i, vođeni ličnim

interesima, dozvolili enor-

manupliv ruskogkapitalau

CrnuGoru.

ĐUKANOVIĆ:

Ne sjećam se

tih sukoba sa svojimsaveznici-

ma.Riječje,dakle,osračunatim

i zlonamjernim spinovanjima

iz pomenutog kvaziopozicio-

nog centra s ciljemda se i po ci-

jenu najgrubljih falsifikata do-

kažu njihove ocjene o mojoj

nedosljednosti i nepodobnosti

za vršenje najviših državnih

funkcija. Tako su, izmišljajući

sukob sa Zapadom i paktiranje

sRusijom, željeli da prikriju či-

njenicu da sam, vrativši se

2008. na dužnost premijera,

predsjedniku Francuske Sar-

koziju predao aplikaciju za cr-

nogorskočlanstvouEU.

I da dodam: nikad me ljutnja,

čak i da ju je bilo, prema bilo

kome ne bi mogla navesti da

radimprotivinteresaCrneGo-

re, što potvrđuje i moje konti-

nuiranozalaganjezaulazak

i naše zemlje i Zapadnog

Balkana uEU i NATO.

POBJEDA:

Ministar od-

braneRusijeSergej Šojgu,

baš kao i šef diplomatijeSer-

gej Lavrov tvrdedaneštodu-

gujeteRusiji. Što?

ĐUKANOVIĆ:

Ne dugujem

jojništa!ItoznajusviuMoskvi

koji su iole upoznati sa crno-

gorsko-ruskim odnosima. Po-

sebno gospoda Lavrov i Šojgu,

sa kojima sam, sticajem okol-

nosti, godinama unatrag imao

odnose znatno bliže od ofici-

jelnih. To se promijenilo, ne

mojom krivicom: Moskva je

valjdaočekivaladaseodrekne-

mo sebe zbog interesa Rusije i

da ja Crnu Goru povedem tim

putem.Moj „dug“ premaRusi-

ji je to što nijesam izdao Crnu

Goru! Najzad, da samikada to-

kom svoje političke karijere

dozvoliodamenekozadužuje,

sigurno bih se danas ponašao

servilno i snishodljivo. Ovako,

uzdignutačelamogupogledati

svakomeuoči,iuCrnojGoriiu

Rusiji.

Uprkos uvredama i prijetnja-

ma koje su stizale sa različitih

moskovskih adresa, vodeći ra-

čuna o tradiciji dobrih odnosa

sa Rusijom koju su nam preci

ostavili u nasljeđe, trudio sam

seda seprema toj zemlji opho-

dimuduhu svogdobrog vaspi-

tanja i da istovremeno bez za-

stoja posvećeno radim na

ostvarenju najvažnijih nacio-

nalnih interesa: integraciji Cr-

neGoreuEUiNATO. Svakako,

ne bez žala i čuđenja što sam

takve poruke dobio baš odSer-

gejaLavrova.

POBJEDA:

Kako jeuopšte

taj diplomata svjetskog for-

mata sebi dozvolioocjenuda

jeulazakuNATO ,,vraćanje

dugaZapadu“?

ĐUKANOVIĆ:

Riječ je zaista

o diplomati i ministru koji je,

kao globalno izuzetno mar-

kantna figura spoljne politike,

obilježio jedno vrijeme. Upra-

vo zato i žalimšto je čovjek tog

kalibra očito podlegao atmos-

feri koju diktiraju jastrebovi

Kremlja i sebi dozvolio da po-

vjeruje–akojeuopštepovjero-

vao-utodajecrnogorskočlan-

stvo u NATO vraćanje duga

koji neko, tačnije ja, imampre-

ma Zapadu. Ponavljam: ne-

mam dugova ni na Zapadu, ni

na Istoku! IRusija, i Brisel iVa-

šington to veoma dobro znaju.

POBJEDA:

Sudeći pooptuž-

nici tužiocaMilivojaKatni-

ća, određeni krugovi uMo-

skvi pripremali su

Iz onoga što

samvidio u dosijeu

srpskih bezbjednosnih

službi, jasno je da taj materijal

nije nastao 16. oktobra, već

znatno ranije. Dosije je obiman i

detaljan, sadrži ubjedljive dokaze

iz kojih se lako i vjerodostojno

može zaključiti o kojim je ruskim

i srpskimdržavljanima riječ i ko

su zapravo arhitekte i ključni

izvođači pokušaja nasilnog

preuzimanja vlasti u

Crnoj Gori

INTERVU

Moskva je valjda

očekivala da se odre-

knemo sebe zbog

interesaRusije i da ja

CrnuGorupovedem

timputem. Moj „dug“

premaRusiji je to

štonijesam izdao

CrnuGoru! Najzad,

da sam ikada tokom

svoje političke ka-

rijere dozvolioda

me neko zadužuje,

sigurno bih se danas

ponašao servilno i

snishodljivo. Ovako,

uzdignuta čelamogu

pogledati svakome u

oči, i uCrnoj Gori i u

Rusiji...

SRPSKI

TER

ZNATN

NEMAMDUGOVANINAZAPADU,

NINAISTOKU:

MiloĐukanović