Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 48 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Nedjelja, 10. decembar 2017.

Turizam

AKTUELNO:

Direktorica NTO CG Željka Radak-Kukavičić o zimskoj sezoni

Hoteli bukirani

za praznike,

skijališta

spremna

ŽeljkaRadak-Kukavičić

PODGORICA

Većina hotela

je bukirana za novogodišnje

i božićne praznike, a svi crno-

gorski ski- centri su spremni da

dočekaju sezonu. Ove godine

osimskijališta Savin kuk i Javo-

rovača na Žabljaku, Kolašin

1450 i Vučje kodNikšića, za

turiste će biti spremni i skijali-

šta Lokve u Beranama i Hajla

na Turjaku uRožajama – kaza-

la je za Pobjedu direktorica

Nacionalne turističke organi-

zacije Željka Radak-Kukavičić.

Zahvaljujući sniježnimpadavi-

nama, kako je istakla, domaći i

strani turisti su već u zimskim

centrima.

Ona navodi da će ski-centri

ponuditi pristupačne cijene u

odnosu na konkurentna skijali-

šta u regionu.

Gosti

- Na osnovu informacija sa

kojima raspolažemo od strane

privrede i lokalnih turističkih

organizacija, svi crnogorski

ski-centri spremno dočekuju

turističku sezonu. Sve staze i

infrastruktura na skijalištima

su u završnoj fazi. Crnogorski

ski-centri formirali su cijene

usluga koje su i ove godine pri-

stupačne, te su u smislu ponu-

de i odnosa cijene i kvaliteta

konkurentni u odnosu na regi-

onalne ski- centre – kazala je

Radak-Kukavičić. Ona najavljuje

i da očekujemo da će Ski-centar

Kolašin 1450, koji u jednom

dijelu staze ima opremu za vje-

štačko osnježavanje, početi da

radi sredinomdecembra. A prvi

gosti su već stigli.

- Povoljne vremenske prilike sa

sniježnimpadavinama već su

dovele prve goste u većinu zim-

skih centara u Crnoj Gori. Osim

domaćih gostiju organizovane

ture najavljene su iz susjednih

država, a očekujemo i određen

broj turista iz evropskih zema-

lja. U Kolašinu trenutno borave

gosti iz Albanije, Velike Britani-

je, Italije, Njemačke kao i gosti iz

skandinavskih zemalja, a nakon

novogodišnjih i božićnih prazni-

ka dolaze gosti i iz Francuske –

kazala je Radak- Kukavičić.

Oni će, kako je dodala, bora-

viti u Kolašinu u rotacijama

na sedamdana i planirano je

da grupe dolaze sve do kraja

marta naredne godine.

- Da je interesovanje iz godine u

godinu sve veće, govori i poda-

tak da će ove godine gosti iz

Francuske pored hotela ,,Bianca

resort and spa“ puniti kapa-

citete hotela ,,Four points by

Sheraton“. Takođe, ugovoreni

su sedmodnevni aranžmani sa

turistima iz Izraela od polovine

januara do kraja marta, kao i

značajan broj insentiv grupa iz

Belgije, Njemačke, Austrije. Na

Žabljaku borave gosti iz Rusije,

Srbije i Kine, a nakon novo-

godišnjih praznika imaćemo

više najava imajući u vidu da je

karakterističan kasniji buking i

da se gosti odlučuju na odmor

u zavisnosti od vremenskih

uslova – kaže direktorica NTO.

Noviteti

Nova sezona, kako najavljuje

naša sagovornica, donosi

poboljšan kvalitet ponude i uslu-

ga u svim segmentima turizma.

- U Kolašinu je prethodne zime

otvoren prvi brendirani hotel

na sjeveru ,,Four points by

Sheraton“. Takav nivo hotela

povlači za sobom i goste čiji su

odabir destinacije na kojima se

ti hoteli nalaze. O interesovanju

gostiju za ovaj hotel najbolje

govori podatak da je za period

katoličkog Božića već raspro-

dat, a dobar buking najavljen je

i tokom cijele zimske sezone.

Novootvoreni mali hoteli sa

visokimnivoomusluge, kao i

obogaćena ponuda sa dodat-

nimwellness i spa sadržajima,

značajno su doprinijeli sadržaju

ponude smještaja za ovu sezo-

nu kako u primorskom tako u

planinskomdijelu Crne Gore –

kazala je Radak-Kukavičić.

Noviteti u ponudi su, kaže ona, i

dva avanturistička parka u zim-

skim ski-centrima.

- Pored avanturističkog parka

u centru Kolašina koji je od

protekle ljetnje sezone otvoren

za posjetioce, u ski centru

Savin kuk otvoren je još jedan

avanturistički park sa pratećim

parkingomurađenim za ovu

namjenu. Oba parka radiće

tokom cijele godine, a ovakvi

sadržaji doprinose atraktivnosti

ski-centara i kvalitetu ponude,

kako tokom ljetnje tako i tokom

zimske sezone – ističe direktori-

ca NTO. Ove godine imaćemo i

veći broj manifestacija u odno-

su na prethodnu godinu.

- U Kolašinu tokomove sezone

planirano je održavanje dva

maratona: Bjelasički maraton i

Maraton preko Sinjajevine koji

povezuje Kolašin i Žabljak, kao

i četvrte zimske avanturističke

trke „Winter Adventure Race

– Bjelasica 2018“, koja će se odr-

žati 23. i 24. februara. U okviru

ove manifestacije biće održane

avanturističke trke u tri discipli-

ne (hodanje na krpljama, nor-

dijsko i turno skijanje). Tokom

trajanja trke biće organizovan

i bogat kulturno-zabavni pro-

gramu Ski-centru Kolašin 1450

– najavljuje Radak-Kukavičić.

Da li će i ove godine sezona

zavisiti od vremenskih prilika,

kako ističe, nije moguće sa

sigurnošću predvidjeti rezultate

koje ćemo ove zime ostvariti.

- Zimsku sezonu karakteriše

kasniji buking u odnosu na

ljetnju upravo zbog toga što

se turisti upravljaju prema

vremenskimuslovima. Ono

što je već izvjesno je da je

većina hotela bukirana tokom

novogodišnjih i božićnih pra-

znika, organizovani višednevni

zabavni programi i koncerti

poznatih izvođača iz regiona na

trgovima primorskih gradova, u

hotelima, restoranima i drugim

ugostiteljskimobjektima pri-

vući će veliki broj posjetilaca iz

zemalja regiona, a i šire.

U narednomperiodu Nacio-

nalna turistička organizacija

Crne Gore svoje aktivnosti

usmjerava na intenzivnu pro-

mociju ponude novogodišnjih

aranžmana i zimskih centara

na domaćem i tržištu regiona,

i to prvenstveno u: Srbiji, Alba-

niji, Hrvatskoj, tj. Dubrovačko-

neretvanskoj županiji i Bosni i

Hercegovini.

- Kampanja pod sloganom

„Sunce, snijeg i more“ se

realizuje organizovanjempre-

zentacija u zemljama regiona,

kroz PR aktivnosti i promocije

u štampanimmedijima, putem

online i outdoor kampanje.

Turistička privreda pripremila

je paket aranžmane, NTO CG

štampa nove brošure sa ponu-

dom za zimsku turističku sezo-

nu na crnogorskom i alban-

skom jeziku, a akcenat ćemo i

ove godine staviti na domaće

goste, pa ćemo za njih orga-

nizovati promotivno-zabavni

event u tržnom centru „Delta

siti“ na kojem će učestvovati i

predstavnici turističke privrede

i lokalnih turističkih organi-

zacija kako bi na pravi način

informisali sve zainteresovane

građane o ponudi – kazala je

direktorica NTO.

Promocija

Kako je dodala, i boravak studij-

skih grupa je veoma značajan

za promociju zimske sezone,

pa će sredinomdecembra

organizovati i studijsku posjetu

predstavnika medija iz Srbije, a

planirana je i posjeta predstav-

nika medija iz Albanije.

- Organizacija raznihmanife-

stacija je itekako bitan segment

zimske turističke ponude, tako

da su planirani neki novi doga-

đaji koji će obogatiti ponudu

na našim skijalištima – kazala

je Radak-Kukavičić. Ona nagla-

šava da Nacionalna turistička

organizacija planira organi-

zaciju zabavnih događaja u

Kolašinu, Žabljaku i na Vučju, a

ono što je već izvjesno je da će

događaj u Kolašinu biti organi-

zovan u drugomdijelu decem-

bra sa bogatim i raznolikimpro-

gramom. Za sve posjetioce biće

organizovane popularne DJ

žurke kao i animacija za djecu.

N.KOVAČEVIĆ

Umartu u Kolašinu prvi snowkite festival u Evropi

Željka Radak-Kukavičić

najavljuje da će ove zime na

Žabljaku biti organizovana

takmičenja u alpskom ski-

janju - ski kup ,,Zlatni orao

Durmitora“ krajem februara.

- Od 1. do 8. marta biće odr-

žan i prvi snow kite festival u

Evropi, takmičarsko zabav-

nog karaktera, budući da

prema ocjenama organizato-

ra ovomjesto nudi izvanred-

ne uslove za snowkiting, koji

će okupiti oko 250 ljubitelja

ove sportske aktivnosti,

uglavnom iz Zapadne Evro-

pe – najavila je direktorica

NTO.

Promotivni avio letovi za veći broj turista

Uspješnoj zimskoj sezoni će

svakako doprinijeti i dobra

povezanost Crne Gore sa

evropskimgradovima.

Kako ističe naša sagovor-

nica, nacionalna avio-kom-

panija Montenegro erlajnz

pored redovnih i čarter

letova za ovogodišnju zim-

sku sezonu pripremila je

posebne akcije i promotiv-

ne cijene letova iz Beogra-

da, Ljubljane, Rima, Beča,

Ciriha, Frankfurta, Pariza i

Moskve.

- Ugovor sa kompanijom

Rajaner je obnovljen i na

snazi je do aprila 2019.

godine. Realizuju se cjelo-

godišnji letovi za London,

Brisel i Berlin dva puta

nedjeljno, Viz er realizuje

cjelogodišnje letove prema

Milanu i Memingenu, a ono

što je novina od ove godine

su i letovi iz Budimpešte –

naglašava Radak-Kukavičić.

Očekujemo da će Ski-centar Kolašin 1450, koji u jednom

dijelu staze ima opremu za vještačko osnježavanje, početi

da radi sredinomdecembra. Povoljne vremenske prilike sa

sniježnimpadavinama već su dovele prve goste u većinu

naših zimskih centara – kazala je Radak-Kukavičić

Detalj sa Jezerinaprošlezime