Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 48 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Nedjelja, 10. decembar 2017.

Aktuelnosti

PODGORICA

-VladaCrne

Gore reagovala je jučena sa-

opštenjepolitičke stranke

DemokratskaCrnaGorako-

je, kako suocijenili, sadrži, u

obiljupolitikantskih floskula,

nekolikoneutemeljenih tvrd-

nji uvezi saPredlogomzako-

naobudžetuzanarednugo-

dinu.

- Neistinita je iznijeta tvrdnja

da„kapitalnibudžetgotovodai

ne postoji ako se izuzmu izdaci

za auto-put“. Naprotiv. Činje-

nica je da je predlogomzakona

o budžetu za 2018. godinu

predviđeno 77,7 miliona eura u

kapitalnom budžetu za ostale

projekte saobraćajne infra-

strukture (pored auto-puta) i

ukupne javne infrastrukture u

zemlji. Neistinita je i tvrdnjada

naredne godine neće biti „ško-

la, vrtića, domova zdravlja“.

Istina je upravo suprotna. U

2018. godinipredviđeni su,me-

đu ostalim, započinjanje ili na-

stavak izgradnje osam novih

vrtićaiškolauSitikvartu,Tolo-

šima, na Karabuškom polju, u

BijelomPolju,Rožajama,Pljev-

ljima, Golubovcima, sala za

Osnovnu školu na Cetinju...-

navodi se, izmeđuostalog, u re-

agovanju.

Iz Vlade su negirali i tvrdnje

Demokrata da „ni ove godine

nema govora o proširenju i

adaptaciji bolničkih kapacite-

ta“,jerje,kakonaglašavaju,pla-

nirano više projekata u okviru

Kliničkogcentra,dokćebudže-

tom za zdravstvo koji je pove-

ćanza8,7milionaeurabitiuna-

p r i j e đ e n a z d r a v s t v n a

zaštita građana.

- Neistinita je tvrdnja da Vlada

„teret punjenja budžeta preba-

cuje na građane“, i da će „PDV i

akcize najviše pogoditi siro-

mašno stanovništvo“. Analize

ukazuju na jednokratan i ogra-

ničen efekat rasta više stope

PDV-a na rast cijena. Evropska

komisija čak projektuje nižu

stopu inflacije u Crnoj Gori u

2018. u odnosu na 2017, što sve

demantuje iznijete populistič-

ke tvrdnje – kaže se u reagova-

nju i dodaje da nije tačno da će

Vlada naredne godine uvesti

akcizuna ugalj.

- Nepristojno je i demagoški

kritikovati i dovoditi u pitanje

kvalitet Vladine ekonomske

politikekadani jednomsvojom

idejom i predlogom ne dopri-

nosite njenomkvalitetu.

Upravoobrnuto, svakogmjese-

cabezradaizistogbudžetauzi-

mate na desetine hiljada eura

novca građana koje trošite na

ogovaranje i denunciranje sop-

stvene države i par minuta mi-

krofonana režiranimpres kon-

ferencijama. Nastavite, a Vlada

Crne Gore će nastaviti da vodi

odgovornu i uspješnuekonom-

skupolitiku, radićedabezdana

zakašnjenja budu isplaćivane

penzije, socijalna davanja i za-

rade i dacijelaCrnaGora i dalje

bude gradilište – zaključuje se

u reagovanju.

Sl.R.

PODGORICA

–UMinistar-

stvuprosvjetezadovoljni su

načinomizvođenjanastavena

engleskomjezikuupredškol-

skimustanovama.

Od ove školske godine svi crno-

gorski vrtići imaju obavezu da

roditeljima ponudemogućnost

dadjecaod trećegodineučeen-

gleski.

Ova obaveza je uvedena izmje-

nama Zakona o predškolskom

vaspitanju i obrazovanju, a na-

stava jezika se odvija dva puta

nedjeljno po pola sata. Uteme-

ljena je na saznanjima da djeca

upravo u ranomuzrastu najbo-

lje usvajaju znanja jezika, koja

im kasnije omogućavaju stica-

njenaprednihznanja,kreirajući

osnove za izvanredne rezultate

tokom školovanja i brojne pro-

grameučeničkihrazmjena.

Savjetnica za odnose sa javno-

šćuMinistarstvaprosvjeteMili-

ca Lekić je saopštila da nastavu

izvodeprofesoriengleskogjezi-

ka, koji su uz to prošli i dodatnu

obuku Britanskog savjeta, kako

bi se upoznali sa načinom rada

sa djecom tog uzrasta i organi-

zacijomnastaveupredškolskim

ustanovama..

Snežana Popović, nastavnica

engleskogjezikauJavnojpredš-

kolskojustanovi,,LjubicaPopo-

vić“, cijeni da djeca dobro pri-

hvatajuučenje jezika.

- Značaj engleskog u današnje

vrijeme bespotrebno je i obra-

zlagati. Zadovoljni smo što je

ove godine pokrenut projekat

učenja jezika od predškolskog

uzrasta. Pritom, vokabular pri-

lagođavamo uzrastu, ali se tru-

dimo da obuhvatimo sve teme

koje se obrađuju u prvom i dru-

gom razredu osnovne škole –

kazala jePopović.

Rad konkretno naše predškol-

ske ustanove ,,Ljubica Popović“

ostvaruje se u okviru 54 vaspit-

ne grupe vrtića, a primarni

obrazovni program obuhvata

nastavuengleskog jezikausvim

pomenutim grupama, rekla je

Svetlana Vujović, koordinator-

kau toj predškolskoj ustanovi.

Kako kaže Vujović, roditelji su

bili anketirani početkom škol-

ske godine, kako bi se dobile in-

formacije o raspoloženju za

učešće djece u učenju jezika.

Osimtoga,Vujovićnaglašavada

jeangažovanidodatnikadarko-

ji izvodi nastavu. ,,Djecauovom

uzrastuimajuznačajnusposob-

nostiinteresovanjezausvajanje

stranog jezika, a kroz pjesmu,

igrokaze i dramatizaciju poka-

zuju šta su naučili“, zaključuje

Vujović.

Sl.R.

Vlada negirala tvrdnje DCG o budžetu za narednu godinu

Demokrate troše

novac iz budžeta

na ogovaranje

sopstvene države

UMinistarstvu prosvjete zadovoljni izvođenjemnastave u vrtićima

Mališani odlično prihvatili engleski

PODGORICA

–Ministar-

stvoekonomije, ukoordina-

ciji sanadležnimresorima,

pripremaVladin izvještaj o

pregledu trgovinskihpoliti-

ka, vezanozaobavezepreu-

zete članstvomuSvjetskoj

trgovinskoj organizaciji.

Kako je saopšteno iz ovog Vla-

dinog resora, pregled trgovin-

skih politika je najznačajnija

aktivnost nakon pristupanja

CrneGoreSTOi priprema seu

formi izvještaja STO Sekreta-

rijata i Vlade, što je ustaljena

praksazasvečlaniceteorgani-

zacije.

Vladin dokument, kako je

objašnjeno, imazacilj dapruži

sažet opis najznačajnijih eko-

nomskihimonetarnihpolitika

po sektorima i mjerama i biće

usmjeren na ključne i buduće

aktivnosti Vlade, ali i razvojne

projekte u različitim sektori-

ma.

- Imajući u vidu da Crna Gora

prvi put radi ovaj dokument,

Ministarstvo je u prethodnom

periodu organizovalo niz pri-

premnih sastanaka sa nadlež-

nim resorima, kako bi do kraja

decembraizvještajbiousvojen

- dodaje se u saopštenju.

Kako prenosi agencija Mina

biznis, predstavnici STO-abo-

ravili su u Crnoj Gori u cilju

izrade izvještaja STO sekreta-

rijata. Organizovano je preko

30 sastanaka sa predstavnici-

ma crnogorskih institucija, bi-

znis udruženja i akademskih

institucija na kojima je razma-

tran izvještaj Sekretarijata

STO-a o trgovinskimpolitika-

maCrneGore.

Podnošenje izvještaja se obav-

lja na periodičnoj osnovi, pa

tako četiri najveće trgovinske

nacije – Sjedinjene Američke

Države, Evropska unija, Japan

i Kina, izvještaje podnose sva-

ke dvije godine.

Pregledtrgovinskihpolitikaza

ostale članice se obavlja na

svake četiri godine, odnosno

na svakih šest godina, zavisno

od učešća u svjetskoj trgovini,

stimštojemogućeprodužava-

nje tog perioda za najmanje

razvijene,kaoizemljeurazvo-

ju - kazali su izMinistarstva.

Članice razmatraju moguć-

nost da se od 2019. godine iz-

vještajni periodproduži.

Sl.R.

Ministarstvo ekonomije priprema Vladin

izvještaj o pregledu trgovinskih politika

Sažet opis najznačajnijih

ekonomskih i

monetarnih politika

VladaCrneGore

KOLAŠIN

-Kada seudrugoj

polovini decembraotvori

skijalištenaJezerinama, svi

gostiKolašina ćemoći da ski-

jajunanjemu, izjavila jeAn-

đelaVuković, direktorica

Ski-centraKolašin 1450.

Ona je objasnila da nedavna

izjava da će gostima hotela

„Bjanka“ biti zabranjeno skija-

nje na skijalištima Ski- centra

Kolašin 1450, nije imala formu

zvaničnosti.

-To jebilanašaočekivanareak-

cija na neutemeljene i neosno-

vane optužbe jednog od pred-

stavnika hotela „Bjanka“. U

svakom slučaju, gosti nijesu tr-

pjeli jer uovomperiodu skijali-

šte nije radilo, već su u toku za-

vršne pripreme za njegovo

otvaranje. Kada počne sa ra-

dom u drugoj polovini decem-

bra, biće otvoreno za sve goste

Kolašina.

Vuković je podsjetila da je u

međuvremenu stigla i pozitiv-

na izjava predstavnika hotela

„Bjanka“, koja je potvrdila kva-

litet usluga na našemskijalištu.

- I ta izjava je potvrdila naše vi-

šegodišnje uspješno poslova-

nje, kojim smo stvorili imidž

jednog od najkompletnijih ski-

jališta u regionu. Tako ćemo

nastaviti i dalje. Svjesni smo da

smo jedan od nosilaca zimskog

turizma u državi i daćemo sve

od sebe da naši gosti budu za-

dovoljni i da se, kao i do sada,

vraćaju uKolašin i na Bjelasicu

- kazala je Anđela Vuković, di-

rektorica Ski- centra Kolašin

1450.

Do nesporazuma između Ski-

centra Kolašin 1450 i hotela

„Bjanka“ je došlo nakon kritič-

ke izjave koju su zvaničnici ho-

tela dali na radnom sastanku

koji je 20. novembra održan u

NTO. U Ski-centru Kolašin

1450 su smatrali da kvalitet po-

nude na skijalištu ne zaslužuje

takve kritike i odlučili da goste

„Bjanke“ poštede takvih „neu-

slovnosti“ na skijalištu najav-

ljujući zabranu izdavanja ski

pasova gostima hotela. Oči-

gledno je da se „vatra riječi“ br-

zo istopila od pahuljica koje

ovihdana„zatrpavaju“skijaške

stazeBjelasiceikojeće,napori-

ma i organizacijom Ski- centra

Kolašin 1450, omogućiti prave

skijaške ugođaje svim gostima

„male varoši“.

Dr.D.

Iz Ski-centra Kolašin 1460 stiglo pojašnjenje

Vuković: Svi gosti će

skijati na Jezerinama

Detalj iz jednogvrtićauPodgorici