Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 48 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Nedjelja, 10. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

–Pozicionira-

njehaškogosuđenikaMomči-

laKrajišnikakaogostana

,,svečanoj akademiji“kojom

jeSrpskinacionalni savjet

proslaviogodišnjicuPodgo-

ričkeskupštineskandalozno

je,možeda izazovetenzijeu

CrnojGori, azaslužuje ipo-

kretanjekrivičneodgovorno-

stiprotivorganizatora.Tosu

Pobjedini sagovornici izKoa-

licijezaRekom,Maticecrno-

gorske iLiberalnepartijeka-

zalipovodomnedavnog

obilježavanja99. godišnjice

Podgoričkeskupštine.

Odlukama Podgoričke skupšti-

ne ili „Velike narodne skupšti-

ne“1918.godineukinutajedrža-

va Crna Gora i pripojena

kraljevini Srbiji, Srpski nacio-

nalni savjet proslavio je 99. go-

dišnjicu tog događaja, a među

gostima bio je bivši predsjednik

Skupštine Republike Srpske

MomčiloKrajišnik, koji je pred

Haškim tribunalom osuđen na

20 godina za zločine u Bosni i

Hercegovini. Krajišnik je 27.

septembra 2006. pred Haškim

tribunalomproglašenkrivimza

istrebljenje,ubistva,progonepo

političkoj, rasnoj ili vjerskoj os-

novi, deportacije i nečovječno

postupanje, kao i zločine protiv

čovječnosti. Nakon što je odle-

žao dvije trećine kazne, Krajiš-

nik jepušten30. aprila2013. go-

dine, otkad je ponovo politički

aktivan.

Svečanoj akademiji prisustvo-

vali su i lideri Demokratskog

fronta AndrijaMandić i Milan

Knežević, ambasador Srbije u

Crnoj Gori ZoranBingulac, kao

i predsjednikOdbora zadijspo-

ru u Skupštini Srbije Ivan Ko-

stić.Napočetkuakademijeinto-

nirana je pjesma ,,Onamo

namo“ i himna Srbije ,,Bože

pravde“.

,,Podgrijavanje“atmosfere

-Centarzagrađanskoobrazova-

nje, koji je referentna organiza-

cijaKoalicije za Rekomza Crnu

Goru, kontinuirano ističe da je

glorifikovanje ratnih zločinaca

neprihvatljivo, a pozicioniranje

Krajišnika, osuđenog ratnog

zločinca pred Međunarodnim

krivičnim sudom u Hagu, kao

počasnoggostananedavnojsve-

čanoj akademiji povodom 99

godina Podgoričke skupštine

skandaloznoje–kazalajezaPo-

bjeduTamaraMilaš,saradnicau

CGO.

Prema njenim riječima, ovakvi

događaji ,,samopodgrijavaju la-

ko potpaljivu atmosferu i u Cr-

noj Gori i u regionu, i ograniča-

vaju proces pomirenja“. Milaš

kažeda je to ,,uvreda i zažrtve“.

- Posebno je zabrinjavajuće što

su na tomskupu, iako nijesu or-

ganizatori, prisustvovali i stajali

pored predstavnici određenih

opozicionih političkih partija,

jer to u konačnici šalje poruku

kakav je njihov stav o suočava-

njusaprošlošćui ratnimzločin-

cima. Političari imaju posebno

odgovornost da afirmišu bolje

međususjedske odnose, tole-

ranciju i pomirenje kao osnove

koje treba da osiguraju stabilni-

judruštvenuzajednicu.Tosene

možečinititakoštosestojirame

uz rame sa ratnim zločincem–

istakla jeMilaš.

Ona je kazala da ,,smo imali i u

regionu brojne primjere javnih

događajakojisunegiralizločine

ili promovisali ratnezločince“.

- To je veoma opasno i neodgo-

vorno, iako nerijetko služi za

ubiranje političkih poena i

dnevnopolitičke manipulacije

koje jačaju pojedine strukture.

Skupu cijenu toga plaćajudruš-

tva regiona–rekla jeMilaš.

Prema njenim riječima, taj do-

gađaj ukazuje i na još jedanpro-

blem, a to je, kako je istakla, ,,či-

njenica da se crkva neumjesno

upliće u društveno-politički ži-

vot,zloupotrebljavajućisvojau-

toritet krozdavanje legitimiteta

skupu gdje je počasni gost ratni

zločinac“.

Predsjednik Liberalne partije

Andrija Popović ,,svečanu aka-

demiju“ okarakterisao je kao

ružan događaj, koji se ne smije

ponoviti.

Izostalareakcijadržave

- Trebalo je država da reaguje.

Nije se smjelodozvoliti da dođe

doproslave99.godišnjicenajve-

ćeg slomaunovijoj istoriji Crne

Gore.Tusu,izmeđuostalog,bili

prisutni popovi i ratni zločinci.

Očekujemod nadležnih držav-

nih organa da reaguju. Oni mo-

raju da kontrolišu šta se dešava

na teritoriji Crne Gore – kazao

jePopović.

Premanjegovimriječima,mož-

da je teškobilospriječiti organi-

zovanje proslave jer nadležni

organi ,,možda nijesu znali“ da

će se todesiti.

-Štetajenapravljenaisadanad-

ležni neka reaguju – da se čak i

krivičnogoneorganizatori pro-

slave, a Krajišnik proglasi per-

sonomnongratauCrnoj Gori –

dodao jePopović.

DraganRadulović, predsjednik

Matice crnogorske, kaže da se

,,neće ostvariti ono što žele or-

ganizatori proslave Podgoričke

skupštine“.

- Nijesam siguran da će se, izu-

zevpodizanja tenzija i gnijevau

društvu,ostvaritionoštotadru-

žina odavno priželjkuje – ista-

kao jeRadulović.

I.KOPRIVICA

Proslava godišnjice Podgoričke skupštine i prisustvoMomčila Krajišnika izazvali oštre reakcije

Dovođenje ratnog zločinca

skandal, krivično goniti SNS

Predstavnici određenih

opozicionih partija poslali poruku

kakav je njihov stav o suočavanju

sa prošlošću i ratnim zločincima –

smatraju u CGO. Andrija Popović

(LP) poručio da treba krivično

goniti organizatore proslave, a

Krajišnika proglasiti personom

non grata u Crnoj Gori

Doveli bi oni i RatkaMladića,

ali je trenutno zauzet

Doveli bi oni i Ratka Mladića, ali je on tre-

nutno zauzet. Tako je Dragan Radulović

iz Matice crnogorske prokomentarisao

prisustvo Momčila Krajišnika na proslavi

Podgoričke skupštine.

- Proslava Podgoričke skupštine uklapa

se u ideologiju koju baštini Srpska pravo-

slavna crkva i niz drugih stranaka u

Crnoj Gori. Samo čudi što nije-

su čekali da proslave okru-

glu cifru – vijek, umjesto

što su slavili 99. godiš-

njicu – kazao je Radu-

lović.

Mitrić: Proslava „mrtvih“

država politički mazohizam

- Sloboda izražavanja, okup-

ljanja, kao i mnoge druge

slobode zagarantovane su

Ustavomdo granice slobode

drugih. Proslava godišnjica

„mrtvih“ država za mene su

čudan fenomen, (počev od

Gazimestana 1989. godine,

pa preko ovogodišnje Pod-

goričke skupštine, pa i do 29.

novembra - Dana Republike),

u stvari jedna vrsta političkog

mazohizma – kaže za Pobje-

du dr Blagota Mitrić, profesor

ustavnog prava i bivši pred-

sjednik Ustavnog suda Crne

Gore.

- Kada je riječ o skorašnjem

obilježavanju praznika Pod-

goričke skupštine, kojom je

mimo tadašnjeg važećeg

Ustava Crne Gore ona nasil-

no pripojena Srbiji, i to uz

učešće haških osuđenika za

ratne zločine, predstavlja

ugrožavanje morala naše

države, uz akcenat da

moral nije pravna kate-

gorija - rekao je Mitrić.

On je istakao da Ustav

Crne Gore, među-

tim, u članu 47 stav

2 propisuje da se „pravo na

slobodu izražavanja može

ograničiti samo pravomdru-

goga na dostojanstvo, ugled

i čast i ako se ugrožava javni

moral ili bezbjednost Crne

Gore“. Amoral i javni moral,

istakao je on, dvije su različite

kategorije, kako ih i Ustav

razdvaja, kao na primjer inte-

res i javni interes, koje je, po

mom sudu, prikladno upore-

đenje – dodao je Mitrić.

PODGORICA

-Naprvoj

konstitutivnoj sjednici

GlavnogodboraLiberalne

partije, nakonpete redovne

konferencije, imenovani su

novi najviši organi Liberal-

nepartije, Predsjedništvo,

Nadzorni odbor kao i gene-

ralni sekretar i portparol.

Kako je saopšteno iz te parti-

je, članovi predsjedništva po

funkciji su Andrija Popović,

Dubravka Vujičić, Zdravko

Šoć,RagipDeljanin, JovoRa-

brenović, Esad Šainović i

AmmarBorančić. Porednjih,

upredsjedništvosuizabrani i

SlobodanFraneta,NovakBu-

lajić, Denis Bulić, Vido Draš-

ković, JovanRabrenović,Go-

ran Ćupić, Samedin Agović,

Munever Balota, Aleksandra

Abramović, Goran Skroba-

nović i Sandra Đurbuzović,

uz podršku Glavnog odbora.

DokjenačeluNadzornogod-

bora naimenovanNenad Vu-

kadinović, a na konstitutiv-

noj sjednici Vijeća časti za

predsjednika je izabranMa-

rinkoPavićević.

- Predsjednik je naimenovao

i generalnog sekretara Esada

Šainovića, dok će portparol

Liberalne partije i u nared-

nom mandatu biti Ammar

Borančić. Za međunarodnu

sekretarku Liberalne parti-

je izabrana je Satka Hajdar-

pašić kao vanstranačka lič-

nost –kaže se u saopštenju.

Glavni odbor je, shodno sta-

tutarnim ovlašćenjima, na

jučerašnjoj sjednici većinom

glasova suspendovao rad

predsjednikaOpštinskog od-

bora Budva Blaža Rađenovi-

ća i DanilovgradaRada Pero-

v i ć a z b o g t e š k o g i

permanentnog kršenja Sta-

tuta i programa Liberalne

partije.

Sl.R.

Suspendovani Rađenović i Perović

Konstitutivna sjednica Liberalne partije, imenovani najviši organi stranke

Sa sjednice

MomčiloKrajišnikuHramuHristovogvaskrsenja

ZoranBingulac iMomčiloKrajišnik

IntoniranjehimneSrbije ,,Božepravde”

MilanKnežević,AndrijaMandićiMomčiloVuksanović

AndrijaPopović

DraganRadulović