Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 48 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Nedjelja, 10. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

-Dabi seosu-

jetile akcijeMoskveuCrnoj

Gori i regionu, neophodno je

davlade razotkrijupartije,

firme,medije i nevladineor-

ganizacijekojeblisko sarađu-

ju saKremljom- poručuje

američki analitičar JanušBu-

gajski. Istraživač vašington-

skogCentra za analizu

evropskepolitike ističeda će

seMoskvamiješati u sve iz-

bore, ada zaSrbijumožeda

sepredvidi isti scenariokao i

onaj koji seprošle godineuo-

či izboradesiouCrnoj Gori.

Dijeljenje informacija

Bugajskiobjašnjavadastrategi-

ja stabilizacije regionamora ići

u tri faze: prva je borba protiv

destabilizirajućih akcija Kre-

mlja, izgradnja funkcionalnih

država i integracija u EU i NA-

TO.

- Crnogorska i sve ostale vlade

uregionumorajubliskosarađi-

vati sa SAD i Evropskom uni-

jom kroz efikasne regionalne

strategije u okviru kojih oba-

vještajci moraju sarađivati i di-

jeliti informacije, zajednički

raditi u domenu sajber be-

zbjednosti, borbi protiv koru-

cije i kontroli bankovnih raču-

na. Moraju se od strane

institucija razotkriti partije,

firme, nevladine organizacije i

mediji koji blisko sarađuju sa

Kremljom- poručujeBugajski.

Ističe da bi bilo dobro pojasniti

da se ovdje ne borimo protiv

Rusa ili Rusije, već agenata

Kremlja.

- Svakako skrećem pažnju, jer

to često čujem, da ne koristimo

izraz Rusi jer na taj način samo

idemo na ruku Putinovoj reto-

rici da smo rusofobi, što nije

tačno. Moramo znati o kome

ovdje govorimo, to su agenti

Kremlja - profesionalci i njiho-

vi pomagači. To nije ruski na-

rod - objašnjavaBugajski.

Sukobi

Ističe da se etničke tenzijemo-

rajukontrolisati.

- Ne smijemo pustiti Bosnu da

sklizne u opasne vode, mislim

da je novi rat vrlomoguć, jer je

etničko pitanje ponovo na

agendi.Moskva će semiješati u

sve izbore u regionu, a može

pokušati i nešto slično u Beo-

gradu što je pokušala na proš-

lim izborima u Crnoj Gori -

upozoravaBugajski.

Prema njegovim riječima, u

drugoj fazi stabilizacije regio-

na, koja podrazumijeva izgrad-

nju funkcionalnih država, i

SAD i EUmoraju igrati ključnu

ulogu, ali se moraju pojačati i

pojedinačni napori država, po-

sebnoudomenuvladavinepra-

va, podjele vlasti i transparen-

tnosti sudskog sistema.

Bugajskinavodidaseintegraci-

ja regiona u EU i NATO može

postići u narednih deset godi-

na.

- EUmožda nije idealna struk-

tura za one koji su već članovi,

alizadržaveaspiranteobezbje-

đuje ekonomski i politički

prospertiet. Tvrdimda za regi-

on Zapadnog Balkana ovaj put

nema alternative. Alternativa

je izolacionizam, još veća nesi-

gurnost i sukobi - kaže američ-

ki analitičar.

Bugajski upozorava da i u od-

nosimaEU i SAD ima izazova.

Podjele

Prema njegovim riječima, Va-

šington bi trebalo da izbjegava

bilateralne sporazume sa sva-

kom od država Centralne i

Istočne Evrope, posebno one

koje zanemaruju šire multina-

cionalne okvire, jer to može da

doprinese stvaranju podjela u

Evropi, a ide naruku ciljevima

Kremlja.

- Takođe, projekat Evrope uvi-

še brzina može da potisne ze-

mlje Centralne i Istočne Evro-

pe, koje i sada zaostaju za

zapadnim evropskim zemlja-

ma. Varšava, Budimpešta i

ostali u ovomdijeluEvrope ja-

sno su stavili do znanja da oni

neželedauđuunekusivuzonu

i donji sloj Unije. Bilateralni

aranžmani sa Vašingtonom

mogu osnažiti ove podjele. Ia-

ko Sjedinjene Države treba da

sefokusirajunajačanjeNATO-

a, obnavljanje jakih diplomat-

skih veza i širenje ekonomskih

odnosa sa Centralnom i Istoč-

nom Evropom, vlade ovih ze-

malja moraju istovremeno iz-

vršavati sve svoje obaveze

prema transatlantskim inte-

gracijama. Nijedna vlada ne

može da brani svoj nacionalni

suverenitetukolikoodlučnone

brani svoju nacionalnu be-

zbjednost. Obaveze svih ovih

zemalja premaNATOsavezni-

cima se moraju izvršavati. Da

bi ove zemlje bile vidljive za

Vašington, moraju finansijski

dadoprinoseNATO-uuskladu

sa svojim obavezama, proširu-

ju svoje energetske zalihe i po-

boljšaju investicionu klimu za

američkeinvestitore.Onitreba

da dopru do Vašingtona sa no-

vim inicijativama koje donose

koristzaobjestrane,bezobzira

da li na ekonomskom planu ili

na širokom frontu bezbjedno-

sti. Sve u svemu, obje obale

Atlantika moraju da pokažu

solidarnostiposvećenostiliće-

mo rizikovati da doživimo no-

vo doba nesigurnosti u Evropi

- poručujeBugajski.

M.JOVIĆEVIĆ

Američki analitičar Januš Bugajski upozorava na kontinuirane

naporeMoskve da destabilizuje region

Razotkriti partije,

rme i medije koji

su bliski Kremlju

Moskva će semiješati u sve izbore u regionu, amože

pokušati i nešto slično u Beogradu što je pokušala na

prošlim izborima u Crnoj Gori - poručuje Bugajski

PODGORICA

- Predsjednik

Crne Gore Filip Vujanović

saopštio je juče da bi naredni

šef crnogorske države trebalo

da bude lider Demokratske

partije socijalista Milo Đuka-

nović.

Odgovarajući na pitanje

koga bi volio da vidi kao svog

nasljednika, Vujanović je

rekao da je davno obznanio

svoj stav, te da ,,prvi čovjek

vladajuće partije treba da

bude predsjednik Crne Gore“.

- Sa ove pozicije Crna Gora

svoje vrijednosti i dalje treba

da brani. Nijesu one de ini-

tivno zaštićene i mislimda u

ličnosti predsjednika DPS-a

se ima garant odbrane vrijed-

nosti naše zemlje. Ja sam iz

sve snage i uvijek govoreći

njemu samom smatrao da

treba da se prihvati dužnosti

predsjednika države, očekuju-

ći da ostvari pobjedu, ako se

kandiduje, u prvom izbornom

krugu. Vjerujemda u ličnoj

ravni treba da donese odluku

koja je u funkciji onoga što

je očekivanje onih koji ga

podržavaju - rekao je Vujano-

vić, nakon svečane sjednice

povodomobilježavanja Dana

opštine Danilovgrad.

On je rekao i da nije dobro da

ocjenjuje svoj rad u prethod-

nimmandatima, navodeći da

bi to trebalo da učine drugi.

- Mislimda je Crna Gora mora-

la više da uradi na prevazila-

ženju svojih podjela. Nekad

imamutisak da čak ne postoji

napor da te podjele prevazi-

đemo i da ih čak pojačavamo

pokazujući da smo spremni

da ih produbimo - rekao je

Vujanović.

Komentarišući dio Izvještaja

Evropske komisije o slobodi

medija i borbi protiv korup-

cije, predsjednik je rekao da

ima maksimalan naklon o slo-

bodi medija i visokompošto-

Predsjednik Filip Vujanović saopštio da kao

svog nasljednika vidi prvog čovjeka DPS-a

Đukanović je garant

odbrane vrijednosti

naše zemlje

Dobra

odluka DF-a

da djeluje u

institucijama

Vujanović je ocijenio

veoma pozitivnimnajavu

povratka Demokratskog

fronta u parlament. Podsje-

ća da je pozivao na učešće

u institucijama sistema i

smatrao da je bojkot pogre-

šanmodel djelovanja.

- Mislimda je dobra odluka

DF-a da djeluje u institu-

cijama. Mislimda su bili u

institucijama da bi bolje

prolazili, čak aktuelno, da

kažemna lokalnim izbori-

ma i vjerujemda će njihova

pozicija učešća u parlamen-

tu i korišćenje onoga što

parlament daje u javnom

obznanjivanju stavova biti

od koristi - rekao je Vuja-

nović.

vanju standarda medija.

- Vjerujemda se sjećate da je

na kraju svogmandata pred-

sjednik SAD Obama kazao

da se pribojava balkanizacije

američkihmedija. Zaista smo

postali jedan sinonim koji uz

sve to što je vrijednost slobo-

de medija mora dodatno da

a irmiše medijske standarde

i ja se zalažem za to da se

medijski standardi a irmišu.

Nijesu oni ni previše brojni, ni

previše zahtjevni. Ali su uslov

da bi mediji imali svoj kvalitet

i za takve medije se zalažem -

rekao je Vujanović.

Uvijek je, kako dodaje, sma-

trao da je njihova vrijednost

za istraživačko novinarstvo

i istraživačke medijske

aktivnosti uslov kvalitetnog

razvoja demokratije u sva-

komdruštvu.

B.K.

PODGORICA

-Demo-

kratskapartija socijalista

jena lokalnimizborimau

Kotoruosvojila 2,5puta

više glasovaodDemokra-

ta, a čak i kada imsedoda

rezultatDF-a imajuma-

nje glasovaodDPS-a - sa-

opšteno je izkotorskog

DPS-a.

Iz ove stranke podsjećaju

da je na lokalnim izborima

DPS osvojila 4.014 glasova,

aDemokrate 1.801.

- Da vam malo pomogne-

mo, jer vidimo da vamma-

tematika nije jača strana:

vaš rezultat je gotovo 2,5

puta manji od rezultata

DPS-a. I to nije sve. Čak i

kada vam se doda rezul-

tat DF-a, vašeg omiljenog

koalicionog partnera koga

se javno zgražavate, a inti-

mnodijelite istu ideologiju,

to je opet manje od broja

glasova koji su građani dali

DPS-u.Ukolikododate još i

glasove vaših kontrolora iz

redova SNP-a, svi zajedno

jedva da imate nešto malo

višeglasovaodnas-poruči-

li suu reagovanju izDPS-a.

Kako su kazali, na lokalnim

izborima uKotoru su osvo-

jili200glasova i jedanman-

dat više nego na prethod-

nim.

- Sa druge strane, svjesni

smoda steosjetljivi nakon-

kretne brojeve i da od njih

očajnički bježite nakon

potpunog debakla koji ste

doživjeli uMojkovcu, Ceti-

nju, Petnjici i Tuzima. Ne

treba da vas čudi takav is-

hod. Očigledno se vaš uči-

nak u opštinama koje ste

privremeno preuzeli nada-

lekopročuo.Teksadaznate

koliko je pametno bilo što

nijeste imali `petlje` da iza-

đete na izbore u Tivtu ili

Nikšiću.

Dakle, ne trebadavas brinu

statistički pomaci DPS-a.

Ono što će vam presuditi

biće glasovi Kotorana, koji

će vas poslati u političku

prošlost i prije nego što ste

postali sadašnjost – kaže se

u saopštenju.

Sl.R.

Opštinski odbor DPS-a iz Kotora reagovao na izjave Demokrata

Osvojili smo više glasova

nego Demokrate i DF zajedno

PODGORICA

- Albanska

alternativa još ni s kimu Tuzi-

ma nije razgovarala o formira-

nju buduće vlasti, a poručuju

da će to uraditi samo kao rav-

nopravan partner a ne, kako

su istakli, ,,dio drugorazrednih

angažmana“.

To je poruka nakon sjednice

predsjedništva Albanske alter-

native na kojoj se analizirala

politička situacija nakon okon-

čanja izbora koji su održani 26.

novembra.

- Izražavamo svoje duboko

ogorčenje u vezi sa nepošto-

vanjem Sporazuma o saradnji

između nacionalnih subjekata.

Takođe, podsjećamo da je taj

sporazum za nas bio svetinja

i kao što je šira javnost ranije

upoznata, u nekoliko navrata

smo javno pozivali na njegovo

puno poštovanje. Nažalost,

to se nije dogodilo, a javnost

će znati da vrednuje i da svoj

konačan sud o aktivnostima

i stavovima onih koji se istog

nijesu pridržavali - saopšteno

je iz Albanske alternative.

Zbog toga što sporazumnije

ispoštovan, predsjedništvo

ove partije odlučilo je da izradi

političku platformu ,,na osno-

vu koje će preduzimati dalje

političke aktivnosti, i to ne

samo u Malesiji, već i za budu-

će izbore koji nas očekuju

naredne godine u Crnoj Gori“.

Sl.R.

PODGORICA

- Lider Ujedinjene Crne

Gore Goran Danilović saopštio je juče

da će shodno odluci Glavnog odbora

te partije predložiti predsjedništvu da

prvi put poslanici UCG uđu na plenarno

zasijedanje tokom zakazane sjednice

na kojoj će se raspravljati o budžetu za

2018. godinu.

Nakon konsultacija u okviru predsjed-

ništva, koje su već obavljene, uslijediće

i sjednica ovog stranačkog organa na

kojoj će biti utvrđene pojedinosti i pre-

cizan plan rada tokom te, kako navode,

izuzetno važne tačke dnevnog reda.

- Konstatujemo i realno stanje opozicio-

ne posvađanosti i nespremnosti vode-

ćih opozicionih subjekata da sarađuju.

Od te svađe svi trpimo nemjerljivu

štetu, a Ujedinjenoj Crnoj Gori ostaje

da se posveti sebi i svom stranačkom

radu. Ostajemo spremni da bilo kada

i bilo gdje, u parlamentu ili van njega,

budemo dio složne opozicione price, ali

do tada nemamo pravo na samounište-

nje – kaže se u saopštenju.

Sl. R.

Danilović:

Poslanici UCG

prvi put ulaze

u parlament

Iz Albanske alternative saopštili da će izraditi

političku platformu za dalje aktivnosti

Spremni za dijalog

JanušBugajski

FilipVujanović