Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 48 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Nedjelja, 10. decembar 2017.

Politika

dnik Demokratske partije socijalista

gorska opozicija pokušava da

silom preuzme vlast. Tokom

prvog čina te predstave izve-

deneuzzdušnupodrškuodre-

đenih moskovskih i beograd-

sk i h krugova , današn j a

„građanska opozicija“ je o ru-

šilačkim demonstracijama

DF-a govorila veoma biranim

riječima.

Tadašnji predsjednik Skupšti-

ne Ranko Krivokapić je one

koji su vrijeđali i nasrtali na

bošnjačkeialbanskeposlanike

nazivao „uglednimparlamen-

tarcima“, dok su predstavnici

NVO, kao i britka pera crno-

gorske medijske mafije u svo-

jim kolumnama uredno pozi-

vali građanenademonstracije,

tokomkojihsu,kažem,izgova-

rane najogavnije šovinističke

uvrede na račun manjinskih

naroda i nošene fotografije

osuđenih ratnihzločinaca.

Na timsu skupovima govorili i

najviši velikodostojnici SPC,

čiji je vokabular sve samo nije

pomirljiv i razuman.

Godinu kasnije, u vrijeme ok-

tobarskih parlamentarnih iz-

bora 2016, uz ogromnu finan-

sijsku i svaku drugu podršku

Moskve, DF je pokušao da

spriječi ulazak Crne Gore u

NATO. Nakon što je taj poku-

šaj osujećen, ponadao sam se

da će doći do jasnog distanci-

ranja„građanskeopozicije“od

petokolonaških struktura DF-

a. Nažalost, to senijedogodilo.

POBJEDA:

Zašto?

ĐUKANOVIĆ:

Željazavlašću

čelnika „građanske opozicije“

mnogo je snažnija od njihove

privrženosti crnogorskim

nacionalniminteresimaiteko-

vinama evropskedemokratije.

Zato je „građanska opozicija“

danas dio istog fronta sa

DF-om. Dokaz su Budva,

Kotor iHercegNovi.

Nema sumnje da su rezultati

posljednjih lokalnih izbora

„građansku opoziciju“ done-

kleipakosvijestiliipokazalijoj

kolika im je realna politička

snaga. Zato i prijete bojkotom

predsjedničkih izbora.

POBJEDA:

ToVas brine?

ĐUKANOVIĆ:

Nepretjerano.

Podsjećam da još od parla-

mentarnih izbora 2016. „gra-

đanska opozicija“ određenim

zapadnim centrima pokušava

da objasni da je izborni proces

bio neregularan i da zato nije-

su priznali izborni rezultat.

Tražimo pravo na po-

PresudaMladiću je pravedna kazna

onome ko je lišio života ogroman broj ljudi

POBJEDA: Zašto jeCrnaGora ostala bez

komentara presude ratnomzločincuRatku

Mladiću?

ĐUKANOVIĆ:

Podsjećamda je Crna Gora

bila prva zemlja regiona koja je u parlamentu

usvojila Rezoluciju o osudi genocida u Sre-

brenici, čime smo jasno stavili do znanja šta

mislimo i o tomgnusnom zločinu i o njegovim

izvršiocima. Kad je riječ o presudi Mladiću, na

predizbornom skupu u Mojkovcu saopštio sam

i svoj i stav Demokratske partije socijalista tim

povodom. Riječ je, dakle, o očekivanoj i praved-

noj kazni onome ko je, protivno svimpravilima

ratovanja, lišio života ogroman broj potpuno

nedužnih ljudi.

POBJEDA: Bivšiministar pravdeRS, opsku-

rantMomčiloMandićVamse jednomzahva-

lio zbog toga što ste navodno ličnodali gori-

vo zaMladićeve tenkove u Srebrenici…

ĐUKANOVIĆ:

Riječ je o primitivnoj i providnoj

podvali, koja dolazi iz redova protagonista, gla-

snogovornika i medijskih sponzora iste politike.

Odakle ta priča? Bivši ministar pravde Repu-

blike Srpske Momčilo Mandić, za kojim su

pravosudni organi BiH svojevremeno raspisali

potjernicu, 2005. je uhapšen u Budvi. Neko se

sjetio - ili se Mandić dosjetio sam - da bi zbog

toga mogao imati motiv da se sveti Crnoj Gori

i meni lično. Tako je smišljena ta ogavna laž,

koja se nanovo podgrijava, a koju je, u formi

izjave glasilu vojnobezbjednosne agencije iz

Miloševićevog vremena - podgoričkomDanu,

Mandić dao prije pet godina. Od koga god i iz

bilo kakvog razloga da dolazi, riječ je o sramot-

noj i niskoj izmišljotini koju odbacujem s gnu-

šanjem.

na

pravni, govorili su. Pravo na

popravni za šta? Za ono što su

ruski interesi na Balkanu?! To

štosmooktobra2016.herojski,

bez ičije pomoći dobili izbor-

nubitku,ojačalojenašuodluč-

nost da im ne popustimo ni za

jotu.

POBJEDA:

Uoči parlamen-

tarnihizbora2016,tvrdiRan-

ko Krivokapić, nijeste htjeli

da čujete za Vladu izbornog

povjerenja, pa…

ĐUKANOVIĆ:

To je samo još

jedna u nizu obmana Ranka

Krivokapića, koja ga predstav-

lja kaopatološkog lažova.

POBJEDA:

Nije takobilo?

ĐUKANOVIĆ:

Naravnodani-

je. Sjetićete se da sam tokom

cijele 2015. ponavljao da neće

biti rekonstrukcije Vlade niti

prijevremenih parlamentar-

nihizborasvedokneobezbije-

dimo ostvarenje strateškog

nacionalnoginteresa-pozivza

NATO, koji je stigao u decem-

bru 2015. Već u januaru 2016.

od parlamenta sam tražio da

glasaopovjerenjumojojVladi.

Zahvaljujući podršci Pozitiv-

neCG,Vladajeopstala,čimeje

osujećen pokušaj Krivokapića

da,iakoformalnonjendio,sru-

ši vlast protivkoje je, ukolabo-

raciji sa proruskomi anticrno-

gorskomopozicijom, djelovao

posljednjihgodina.

Nakonizglasavanjapovjerenja

Vladi, želio sam da Crna Gora

u naredne parlamentarne iz-

boreuđebezopterećenjatako-

zvanom aferom „snimak“, ba-

ziranom na neosnovanom

sumnjičenju opozicije u regu-

larnost izbornog rezultata

2012. Kako bih eliminisao

osnov nove opozicione op-

strukcije sistema, predložio

samdačelniciopozicijepreuz-

mu četiri najvažnija resora u

Vladi, kao i jednopotpredsjed-

ničko mjesto. Moja ponuda,

dakle, nije bila rezultat bilo či-

jeg pritiska.

POBJEDA:

Ima li tog priti-

skadanas?JeliVambilokosa

Zapada sugerirao da se 2018.

ne kandidujete za

predsjednika Crne

Gore?

ĐUKANOVIĆ:

O

predsjedničkom

kandidatu uveliko

se razgovara unutar

DPS-a,aliodlukako

će to biti još nije do-

nešena. U slučaju da

se kandidujem, mo-

žete biti apsolutno si-

gurni dana toneće imati

amabašnikakavuticajbilo

čija sugestija, savjet ili priti-

sak, dolazio on sa Istoka ili sa

Zapada.Uostalom, nikada i ni-

konisajedneistočneilizapad-

ne adrese samnomnije razgo-

varaona taj način. Nikada!

Iakosu,prijesvegazahvaljuju-

ći vanrednimokolnostima ko-

je su devedesetih potresale

Balkan, Crnoj Gori sa mnom

načelu, kaomalokadau istori-

ji, bilaotvorenavrata iKremlja

iBijelekuće,vidimdaspekula-

cije o navodnim pritiscima na

mene ne jenjavaju.

POBJEDA:

Zašto?

ĐUKANOVIĆ:

Zato što su

plod bolesne mašte parapoli-

tičke opozicione centrale –

kriminalnog i reketaškog me-

dijskog koncerna Vijesti, iz

koje se već deceniju i po pro-

jektuje partijska i personalna

alternativa navodno sposobna

da detronizuju DPS i njenog

lidera. Sličan primjer da se to-

boženezavisnamedijskakuća,

potpomognuta dijelom NVO,

tako dugo doslovno bori za

vlast nećete naći nigdje u

Evropi. Nigdje!

Budući da ne uspijevaju da

instaliraju ili dapromijene

vlast u Crnoj Gori, te

bezvrijedne pojave, u

s vom n emo ć nom

jedu, nastavljaju da

pokušavaju da me

kao političara koji

govori bez dlake

na jeziku, ne

mareći za lice-

mjernu nepo-

pularnost kriti-

ke medija, utope u moralni

brlog u kojem sami žive. Kao

što vidite - bezuspješno! Kada

god sam svojom voljom odlu-

čivao da se povučem iz držav-

ne politike, u timje krugovima

moja odluka dočekivana sa

oduševljenjem, ali i sa pako-

snim izmišljotinama da me je

na tonekonatjerao.

POBJEDA:

Zašto ste se onda

povlačili?

ĐUKANOVIĆ:

Zato što sam

procjenjivao interese Crne

Gore. I nakon referenduma

2006, baš kao i danas, vjerovao

sam da je sazrelo vrijeme za

korjenite promjene crnogor-

skog društva, koje je, kao što

znamo, uvijek u istoriji prefe-

riraloindividualniuodnosuna

institucionalni autoritet. Bu-

dućidasamorazvijeneinstitu-

cijemogubititemeljdemokra-

tije i garant dugovječnosti

crnogorske države, povlačeći

se sa najviših državnih funkci-

ja, želiosamda taj put olakšam

time što njihov rad neću opte-

retiti političkim autoritetom,

prirodno naraslim u dugom i

opasnom vremenu odbrane i

afirmacije crnogorskih na-

cionalnih interesa.

POBJEDA:

Da, ali

Vam to povlačenje

sadržavnihfunkcija

nijesmetalodavodi-

te sve predizborne

kampanje svojepartije i da te

izbore dobijate, prevashod-

no zahvaljujući ličnom poli-

tičkomautoritetu. I 2016. ste

vodili kampanju, pobijedili, a

onda, poput kakvog monar-

ha, vlast delegirali Dušku

Markoviću. Može li se to do-

goditi i na predsjedničkim

izborima? Najzad, mislite li

da je to fer prema biračima,

zar ihna taj načinnevarate?

ĐUKANOVIĆ:

Ako bismo

stvari posmatrali samo iz tog

ugla, teško da bih vammogao

protivurječiti. Međutim, vaše

pitanje ipak traži i neka dodat-

na objašnjenja. Prvo sam dao:

dakle, bez obzira na to što sam

bio svjestan da će izgradnja i

razvoj institucija obnovljene

države tražiti vrijeme i da će

mu seopirati ljudi tradicional-

no svikli da svoje potrebe

rješavaju grabeći preči-

cama ka personal-

nom autoritetu, bio

sam - a i dalje sam

- ubijeđen da na-

kon obnove ne-

zavisnosti za

c r n o g o r s k o

društvo nema

važnijeg posla

od institucio-

nalnog razvoja.

Drugo, živimo u

veoma podijelje-

nom društvu, što je

ozbiljan hendikep di-

namičnog ekonomskog i

demokratskog razvoja, na-

sušnopotrebnogCrnoj Gori.

Iako to nijesam želio, svjestan

samda me politički protivnici

doživljavaju kao personifika-

ciju crnogorskih podjela; kao

crvenumaramuzadiojavnosti

koji se protivio nezavisnosti

CrneGoreinjenimevroatlant-

skimintegracijama.

POBJEDA:

Veoma dobro

znateda tapodjelanijeod ju-

če.

ĐUKANOVIĆ:

Imate pravo:

korijeni crnogorskih podjela

sežu duboko u prošlost. Ipak,

bezobzirana ispravnostdone-

šenih strateških odluka o ob-

novi državne nezavisnosti, o

očuvanjumira i multietničkog

sklada, očlanstvuuNATO, ako

zaista želimo da konačno pro-

mijenimo istorijsku paradi-

gmu, moramo razmisliti kako

da prevladamo taj usud, ne-

srećnu istorijsku raspoluće-

nost crnogorskog društva.

Svjestan,dakle,damedioCrne

Gore doživljava kao čovjeka

koji ih je, insistiranjemna naj-

važnijim ciljevima državne

politike, htio-ne htio doveo u

poziciju poraženih, nijesam

mogao očekivati da ćubiti naj-

podesnija osoba za kojom bi

entuzijastičnokrenulisajedne

na drugu civilizacijsku obalu.

Uostalom, sjetite se da je na

parlamentarnim izborima

2016.ključnisloganantidržav-

ne, proruske opozicije bio „Mi

ili on“.

Inače, tu kampanju nijesam

vodio sam: nije bilo niti jedne

konvencije na kojoj Duško

Marković i ja nijesmo nastu-

pali zajedno, čime smo slali

jasnuporukuomogućojpro-

mjeni na poziciji premijera.

Upravo zato i nemislimda je

riječ oprevari birača.

POBJEDA:

Vjerujete li u

lojalnostpremijeraMarko-

vića?

ĐUKANOVIĆ:

Vjerujem.Sa

DuškomMarkovićem sara-

đujem punih 27 godina, od

svoje prve Vlade, u kojoj je

aktuelni premijer bio gene-

ralni sekretar. Od tada Mar-

ković nikada nije izašao iz

najužeg kruga mojih sarad-

nika. Riječ je o čovjeku koji

ima jak osjećaj odgovornosti

i pripadnosti političkom na-

sljeđu i političkim tekovina-

ma savremeneCrneGore.

POBJEDA:

Premijer Mar-

ković je u avgustuove godi-

neuPodgoriciprirediosve-

čanu večeru za visokog

američkog gosta, potpred-

sjednika SADMajkaPensa.

Je liVaspremijerMarković

pozvaona tuvečeru?

ĐUKANOVIĆ:

Nije, ali to

nije ni bilo predviđeno pro-

tokolom, koji za tako visoke

nivoe obično usaglašavaju

dvije strane.

POBJEDA:

Znači li to da se

američka strana protivila

Vašemprisustvu? To što se

nijestesrelisapotpredsjed-

nikom Pensom opoziciji je

poslužilo kao dokaz da su

VasAmerikanci „pustili niz

vodu“.

ĐUKANOVIĆ:

Kao što sam

vam već rekao - niko me ne

može „pustiti niz vodu“ zato

štomenikadanikonijeni dr-

žaoustanjuzavisnosti.Niko!

Ni Rusi, ni Amerikanci, ni

Evropljani. Umjesto toga,

svima sam bio partner u dr-

žavnim poslovima u kojima

su njihovi interesi bili podu-

darni sa crnogorskim.

Inače, praksa jedakadaviso-

ki strani zvaničnik dođe u

posjetu nekoj zemlji, obave-

znorazgovara sapredstavni-

cimavlasti. Zato su toj večeri

prisustvovali predsjednik

države, predsjednik parla-

menta i domaćin večere,

predsjednikVlade. Ako se za

to ukaže prilika, gost se po-

nekad sretne i sa drugom

stranom, odnosno sa pred-

stavnicimaopozicije.Kaošto

znate, nijesam druga strana,

već dio političke strukture

koja je bila domaćin pot-

predsjednikuPensu.

Providne spekulacije opozi-

cije koje ste naveli puki su

izraz njene nemoći ili želje

pojedinaca da se predstave

miljenicima Vašingtona. Te

izmišljotine dođu im kao

kompenzacijazalekcijukoju

im je tom prilikom očitao

potpredsjednikPens.

TamaraNIKČEVIĆ

(Sjutra: Putinu samu

oči rekaodaCrnaGora

ideuNATO)

DUGOGODIŠNJEPARTNERSTVOSAZAPADOM:

Detalj izVašingtona