Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 48 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Nedjelja, 10. decembar 2017.

Politika

INTERVJU:

Milo Đukanović, predsj

PODGORICA

- Javnost

bivšeSFRJ je, nebez čuđe-

nja, dijalog crnogorskevla-

sti i opozicijeuvijekocje-

njivalakao izuzetno

civilizovan i uglađen. Crno-

gorski parlament, govorilo

se, naročitoako seuporedi

saostalimparlamentimau

regionu, izgledakaobri-

tanskiDomlordova. Što se

umeđuvremenudogodilo?

Ko jeu javni govoruveoko-

čijaški rječnik, najprize-

mnije ličneuvrede, pa i bej-

zbol palice i nasilje, što je

crnogorska javnost imala

prilikudavidi tokompre-

dizbornekampanje, ali i na

samdan lokalnih izbora

održanihučetiri crnogor-

skeopštine?

,,Atmosfera linča i progona,

koju konstantno podstiče

opozicija i njoj naklonjeni

mediji, samo je nastavak na-

pora da se u Crnoj Gori pre-

slika model iz oktobra 2016,

kreiranodstrane ruskihoba-

vještajaca i njihovih plaćeni-

ka uCrnoj Gori i Srbiji“, kaže

za Novu Pobjedu predsjed-

nik Demokratske partije so-

cijalistaMiloĐukanović.

„Ipak, tonije imalouticajana

rezultat lokalnih izbora, koji

ne pokazuju značajnija po-

mjeranja na političkoj sceni

Crne Gore, posebno ne na

štetu procrnogorskih birača.

Na suprotnoj strani smo,me-

đutim, dobili pukupreraspo-

djelu glasova unutar istog

bloka, što dokazuje da, upr-

kos nekim spoljnim razlika-

ma, čelnike opozicije suštin-

ski povezuje ista ideja“, ističe

predsjednikDPS-a.

POBJEDA:

Koja?

ĐUKANOVIĆ:

Osvajanje

vlasti -posvakucijenu. Jedni

su plaćeni ruskim novcem;

drugi, koji sebe nazivaju gra-

đanskom opozicijom, htjeli

bi preko izdajničke, petoko-

lonaške pesnice Demokrat-

skog fronta da se domognu

državnih funkcija.

POBJEDA:

Vaša DPS je u

Tuzima i u Petnjici dobila

više albanskih i bošnjačkih

glasovanegoBošnjačka i al-

banske stranke. Znate li sli-

čanprimjernaBalkanu?

ĐUKANOVIĆ:

Riječ je zai-

sta o presedanu, naročito na

Balkanu. Politika DPS-a du-

že od četvrt vijeka uživa veo-

ma moćnu podršku, koja se

nikada nije spustila ispod 40

procenata, a prelazila je i 55

odstobiračkogtijela.Tupoli-

tiku stameno podržavaju

manjine, što potvrđuje vital-

nost građanskog koncepta

crnogorskog društva.

POBJEDA:

Crna Gora je

devedesetih bošnjačke

izbjeglice vratila u Bosnu i

Hercegovinu, koju suuveli-

ko terorisali Radovan Ka-

radžić iRatkoMladić.Kako

ste,dakle,Bošnjakeubijedi-

li da ipakglasajuzaDPS?

ĐUKANOVIĆ:

Riječjeotra-

umatičnoj i neslavnoj epizo-

di novije crnogorske istorije.

U ranoj fazi jugoslovenske

ratne krize, kao nova i nei-

skusna vlast, nažalost nije-

smo prepoznali sve opasno-

sti, uključujući i većstvorenu

atmosferu zločina u BiH.

Ipak, i u tom zlom vremenu

smosvojavrata širomotvori-

li nevoljnicima: Srbima iz

Hrvatske, Bošnjacima i Srbi-

ma izBiH, Albancima saKo-

sova, koji su ovdje nalazili

utočište bježeći od etničkog

čišćenja Slobodana Miloše-

vića.

CrnaGorajeiprvazemljaregi-

ona koja se izvinila zbog sau-

česništva u akcijama JNA na

dubrovačkom ratištu, objaš-

njavajući da je ta pogrešna od-

luka bila posljedica - ne samo

propagande i ogromne medij-

ske zavisnosti CrneGore u od-

nosu na Beograd - nego i za-

bludeočuvanjaJugoslavije.To

da manjine u Crnoj Gori, kao

nigdje na Balkanu, istrajno

iskazujulojalnostsvojojdržavi

– što je, uzgred, tekovina slav-

ne crnogorske dinastije Petro-

vićNjegoš - dokaz je da je naše

izvinjenje prihvaćeno kao du-

boko, iskreno i ljudsko.

POBJEDA:

ŠtaVamjošpoka-

zuju rezultati nedavno zavr-

šenih lokalnih izbora?

ĐUKANOVIĆ:

Pokazuju

možda sporiji, ali ipak kon-

stantan rast procrnogorskog

biračkog tijela. Ne govorimsa-

mo o DPS-u, Socijaldemokra-

tama,ilionacionalnimpartija-

ma manjinskih naroda koje

godinama participiraju u vla-

sti, nego i o Socijaldemokrat-

skoj partijii i pokretu Ura, čiji

glasači,uvjerensam,testranke

ne podržavaju iz anticrnogor-

skihpobuda, naprotiv.

Bez obzira na moguće animo-

zitete prema DPS-u ili meni

lično, u svakom kritičnompo-

litičkom trenutku njihovi gla-

sači pokazivali su izuzetnu

odgovornost u odnosu na cr-

nogorski nacionalni i državni

interes.

POBJEDA:

Zvuči demagoš-

ki…

ĐUKANOVIĆ:

Ne, nije.Ogro-

mna većina biračkog tijela

SDP-a i Ure, kad god je stabil-

nost Crne Gore bila dovedena

u pitanje, pokazala je da im

je država ispred svega.

Što se ne bi moglo reći

zapolitičkemanipu-

lante i mešetare u

vrhuovihpartija.

POBJEDA:

Stranke o kojima

govorite su, zajedno sa De-

mokratskomCrnomGorom

kojaniti jenastala, niti pripa-

da procrnogorskom bloku,

posljednjih mjeseci vodile

izrazito prljavu političku

kampanju. Da li je šešeljevski

rječnik, nasilje i duhperiferi-

je u politički život unijela

mlada generacijapolitičara?

ĐUKANOVIĆ:

Nije. Struktu-

re koje pominjete zapravo su

sukcesori onog političkog na-

sljeđa koje je uspostavio De-

mokratski front, što jasno po-

tvrđuje konstantno izborno

prelivanje iz šupljeg u prazno:

glasovi DF-a idu Demokrata-

ma, pa se od Demokrata vrate

DF-u, i tonamanjuili većušte-

tu Socijalističke narodne par-

tije i Demosa.

Kočijaški rječnik i nasilništvo

kojespominjetedatiraodrani-

je, a posebno je bilo izraženo

tokom anti-NATO, odnosno

pojačaneanticrnogorskekam-

panje. Sjetite se izbora u Bera-

nama, izbornog dana u Budvi,

sramnogperformansauparla-

mentu...Nažalost, DFsuume-

đuvremenu nadmašili njihovi

sljedbenici - SDP, Demokrate i

poletarciUre,uodnosunakoje

čelnici DF-a danas djeluju kao

englesko plemstvo. Svi su, za-

hvaljujući agresivnosti i ne-

vaspitanju, doživjeli rapidan

pad rejtinga. Riječ je, pritom,

omlađimljudimaodkojih

se ipak očekivao viši ni-

vodemokratskekultu-

re.

POBJEDA:

Zašto

steVi glavnameta?

ĐUKANOVIĆ:

Vje-

rujem da je riječ o

ozbiljnoj frustraciji:

partije iz kojih je ta generacija

izašla izgubile su sve izbore u

proteklih 27 godina. Umjesto

da ozbiljno analiziraju vlastite

propuste,oniuzrokesvogpoli-

tičkog debakla nastavljaju da

traže u politici DPS-a i umeni

lično.

U toj pervertiranoj percepciji,

od DPS-a se, kao pobjednika

svih izbora, očekuje da preda

vlast,aodmenedasepovučem

iz političkog života. Istovre-

meno, nikome od tih vječitih

gubitnika, od kojih je većina u

politici jednako dugo koliko i

ja, na pamet ne pada da odgo-

vornost za neuspjehe barem

stave na dnevni red stranačkih

organa.Zatodanasiprisustvu-

jemo novim obmanama: iako

su svi kontrolni mehanizmi

koje je opozicija predlagala

primijenjeni, njeni čelnici na-

stavljajudaosporavajuizborni

procesidanajvećeludostiibe-

dastoće, najgori nemoral pro-

movišu kao poželjan princip.

Ne stide se, pritom, da kažu da

bi, da su pobijedili, izbore pri-

znali; poštonijesu - neće.

POBJEDA:

Očekujete li da

opozicija zaista bojkotuje

predstojeće predsjedničke

izbore?

ĐUKANOVIĆ:

Ne bih

se iznenadio. Još

od novembra

2015. an-

ticrno-

O predsjedničkomkandidatu

uveliko se razgovara unutar

DPS-a, ali odluka ko će to biti

još nije donešena. U slučaju

da se kandidujem, možete biti

apsolutno sigurni da na to neće

imati ama baš nikakav uticaj

bilo čija sugestija, savjet ili

pritisak, dolazio on sa

Istoka ili sa Zapada.

Uostalom, nikada

i niko ni sa jedne

istočne ili zapadne

adrese samnomnije

razgovarao na taj

način. Nikada!

Nikada samnom iz

Moskve ili Vašingt

nijesu razgovarali

jezikomucjena

MiloĐukanović