Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 48 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Nedjelja, 10. decembar 2017.

Kultura

PODGORICA -

Samostalna

izložbadjelanašegpoznatog

umjetnika Nenada Šoškića,

podnazivom„Transformati-

on“, otvorena je uMajamiju,

u okviru prestižne manife-

stacije „ArtBaselMiami“.

Kako se navodi u saopštenju iz

Univerziteta Crne Gore, po-

stavka semože pogledati do 13.

decembra, nakon čega će biti

predstavljena i uNjujorku.

Organizator i pokrovitelj je

„Mana Contemporary“, jedna

od najvećih i najinovativnijih

američkih organizacija koje se

bavesavremenomumjetnošću,

a podršku su pružili Ministar-

stvo kulture Crne Gore i Uni-

verzitet CrneGore.

-Ovaj konceptualni rad pred-

stavljasvojevrsnusocijalnustu-

diju.Umjetnostnašegvremena,

pogotovo ona koju određujemo

kao novomedijsku, a koja je za-

snovana na moći globalno

umreženih elektronskihmedi-

ja, sve češće je usmjerena ka fe-

nomenologiji društvenog, eko-

nomskogikulturnogkonteksta;

kasveobuhvatnimsociološkim,

scijentističkim i komunikacij-

skimpraksama-zapisaoje isto-

ričar umjetnosti Sava Stepanov

ukatalogukoji prati izložbu.

On je naglasio da Šoškić insta-

lacijama „nikako ne prekora-

čujegranicumedijaukojemse

konstantno kreće i djeluje“.

-Onne izlazi iz domena likov-

nog i plastičkog. Uostalom,

„medij u kojem neko radi nije

važan, već je važan način na

kojiodređenimedijmožepro-

širiti umjetnička viđenja“

(NanHuver) – zapisao je Ste-

panov.

Premanjegovimriječima,svo-

je konceptualne namjere Šoš-

kić je doveo do precizne i ogo-

ljene izražajnosti, ni jednog

momenta neodustajući od

osnovnih estetskihprincipa.

-Taj njegov estetizamnije jed-

nostran, on je usmjeren ka

stvaranju ugođajnih situacija.

Radi se o vehementnom este-

tizmu kojimse dosljedno arti-

kulišusviučestvujući elemen-

tiunutarjednogdjela,kojimse

jasno obrazlažu umjetnikove

namjere, kojim se definišu

precizni sadržinski, filozofski,

metaforički i poetski stavovi i

iskazi umjetnika Nenada Šoš-

kića. Osnovna konceptualna

ideja ječitka, ponajvišezahva-

ljujući Šoškićevoj visokoj li-

kovno-vizuelnoj kulturi –

sma t ra St epanov. Kako

ocjenjuje, Šoškić nije poricao

svoj skulptorski identitet ni u

NovomSadu, baškaoni uMA-

NA galeriji u Njujorku samo

parmjeseci ranije.

-Njegove instalacije u prosto-

ru su djelovale odista impre-

sivno, a taj naglašeno kultivi-

sani plasticitet istinski je

doprinio punoj afirmaciji

umjetnikovih konceptualnih

namjera i zaključaka–zapisao

je Šoškić.

R.M.

Izložba

djela

Nenada

Šoškića u

Majamiju

PODGORICA–

Jugoslo-

venski, crnogorski i hrvat-

ski reditelj VeljkoBulajić

kazao je jučeda jeprijedva

dana završiomontažunaj-

novijegdugometražnog

igranog filma „Bijegdomo-

ra“, koji bi premijerno tre-

balodabudeprikazan slje-

deće godinenaKanskomili

Berlinskomfestivalu. Go-

stujući na tribini uokviru

Podgorica filmfestivala,

Bulajić je istakaoda jena-

pravio filmkakav je želio.

Dodao je da će premijere fil-

ma biti organizovane i u Za-

grebu i Podgorici, budući da

je Crna Gora, pored Hrvat-

ske, jedanodkoproducenata.

- Snimanje je trajalo oko 40

dana u Istri i Crnoj Gori.

Imao sam fantastičnu ekipu.

Nosilacglavneuloge jedanas

poznati njemački i američki

glumac TomVlašiha. U ekipi

su i najpoznatiji hrvatski i cr-

nogorski glumci – kazao je

Bulajić.

Složenapriča

Poznati rediteljnaglasiojeda

je zadovoljan urađenim, iako

je ova filmska priča, kako je

istakao, bila teška za režiju.

-Radnjasedogađazavrijeme

Drugog svjetskog rata i da-

nas. Dramaturški je vrlo slo-

žena priča. Film je onakav

kakav sam ja želio. Potpisu-

jem ga vrlo rado. Stojim iza

tog filma – rekao jeBulajić.

Producent filma Tomislav

Žaja takođe je pohvalio sce-

nario ovog ostvarenja i ista-

kaoda je riječopriči kojanije

tipična zaBulajićev opus.

- Scenariji obično imaju90 ili

100 stranica. Ovaj scenario

ima49 stranica, zato što je80

posto priče akcija, a 20 posto

dijalog. To je dosta neobično.

Slikagovorisve,odnosimeđu

likovima su jasni iz onoga što

se događa u kadru, a ne da

vam neko nešto prepričava.

Sve tone znači da jeovoakci-

oni ili ratni film. To je ljubav-

ni film, melodrama. Ovo je

jedna intimna priča koju lju-

di nijesu navikli da gledaju

kodBulajića – rekao jeŽaja.

Velikootvaranje

Reditelj Bulajić pohvalio je

inicijativu da se organizuje

Podgorica film festival. Uz

podršku sistema, kako je re-

kao, jednogdana ovaj festival

bi mogao da znači puno za

crnogorsku kinematografiju

i kulturu.

- CrnaGora ima izuzetno za-

nimljivu kinematografiju,

dokumentarni film je u cije-

loj regijidalekonajsadržajni-

ji i najinteresantniji. Primje-

ćujem veliko otvaranje

kinematografije. Interesan-

tna je i pojava žena rediteljki.

To je dokaz da ta kinemato-

grafija postaje evropska – re-

kao jeBulajić.

Prema njegovim riječima, da

bi seostvarioprogrespotreb-

na je jaka podrška države.

- To podrazumijeva i organi-

zaciju i finansiranje, jer bez

finansiranja nema ni kine-

matografije niti bilo kakve

druge djelatnosti. Ne bi loše

bilo kada bi Vlada investirala

u izgradnju jednog velikog

filmskogstudijakojibipriku-

pljao sve ove koji idu okolo i

tražepejzaže.To

je investici-

jauneštoštomoževratiti no-

vac – rekao jeBulajić.

Podgoricafilmfestival zatvo-

ren je sinoć u KIC-u, a od 5.

do 9. decembra publika je vi-

djela više od40ostvarenja.

J.N.

PodgoRicafilMfestival:

Veljko Bulajić najavio skoru premijeru najnovijeg filma

„Bijeg domora“ u

Berlinu ili Kanu

Radnja se događa za vrijeme Drugog svjetskog rata i

danas. Dramaturški je vrlo složena priča. Film je onakav

kakav sam ja želio. Potpisujem ga vrlo rado. Stojim iza tog

filma – rekao je Bulajić

VukPerović, VeljkoBulajić i Tomislav

Žaja jučeuEtno-džezklubu „Sejdefa“

PODGORICA-

Promocija

monografije i otvaranje re-

trospektivne izložbe slikara

ĐerđaNocMartinija (1945-

2012) upriličeni suupetak

večeuUmjetničkompaviljo-

nuUdruženja likovnih

umjetnikaCrneGore. Izda-

vačmonografije jeUdruže-

njeumjetnika i intelektuala-

ca „ArtClub“ izUlcinja.

Omažživotu

PredsjednikUdruženjeumjet-

nika i intelektualaca „Art

Club“ Ismet Kalaba publiku je

podsjetioda seuapriluovego-

dine navršilo pet godina od

smrti ĐerđaNocMartinija.

- Ova promocija monografije i

retrospektivna izložba su

ujedno i veče sjećanja i omaž

životu i djelu ove poznate lič-

nostinašeumjetnostiikulture.

Počeli smo sa Ulcinjom, rod-

nim gradom slikara, gdje je u

ponedjeljakvečepromovisana

monografija i otvorena retros-

pektivna izložba. Ali, naša je

želja bila da to isto uradimo i u

prostorijamaUdruženjalikov-

nihumjetnikaCrneGorečiji je

ĐerđNocMartinibioistaknuti

član, a ujedno je obavljao i naj-

odgovornije dužnosti tj. bio je

predsjednik, potpredsjednik,

kaoipredsjednikUmjetničkog

savjeta ULUCG-a. Tako da se

ĐerđNocMartini večeras vra-

ća tu gdjemu jemjesto - u svoj

dom.Nećugovoritiovrijedno-

stima monografije, jer mogu

biti subjektivan. Jedino što ću

da kažem je da je monografija

objavljena na albanskom i cr-

nogorskom jeziku - kazao je

Kalaba.

Vajar Pavle Pejović kazao je

da je Đerđ Noc Martini, uz

ĐeljošaĐokaja, jedan od naj-

istaknutijih umjetnika „koji

dolaze iz redova albanskog

naroda u Crnoj Gori, ali i

umjetnik koji je u ukupnom

korpusulikovneumjetnostiu

CrnojGori ostavioneizbrisav

trag“.

-

Njegov angažman u našem

strukovnom udruženju, gdje

je dugo vremena bio čelni čo-

vjek, biojeangažmančovjeka

kojijemisionarskipromišljao

stanje i gasio požare. Takav je

bio i kao pedagog i kao ruko-

vodilac škola u kojima je ra-

dio - odan, posvećen, dobro-

namjeran i nadasve stručan

- istakao jePejović.

Ekspresivninaboj

Premanjegovimriječima, sli-

karstvo Đerđa NocMartinija

prolazilo je kroz različite fa-

ze, ali je uvijek bilo utočište i

pribježište za ona intimna

strijemljenja gdje se traži ot-

klonod svakodnevice.

- Duboko je poštovao tradici-

ju svojih predaka i iskonska

poimanja koja nam daje rod-

na gruda. Njegovi portreti

gorštaka, bistrih pogleda i

otvorenih lica, gledaju napri-

jed, daleko ispred, i mi veče-

ras kroz te poglede imamo

susret sanjiminjegovimvizi-

onarstvom. Ekspresivnim

nabojem i koloritom koji ga

vezuje za etno nasljeđe nje-

govog naroda i prostora na

kome je odrastao stvorio je

snažna djela kao svjedočan-

stva svog bitisanja - naveo je

Pejović.

On je izrazio zadovoljstvo što

je ,,Art Klub” iz Ulcinja obja-

vio monografiju Đerđa Noc

Martinija.

-Monografija će dodatnodo-

prinijeti da šira laička i struč-

na javnost imaju bolji uvid u

njegovo stvaralaštvo. Čini mi

čast i zadovoljstvo ovaj naš

zajednički susret sanjegovim

djelomi ponosamsamnapri-

jateljstvo koje sam dijelio sa

njim- istakao jePejović.

Događaj su organizovali

ULUCG i Udruženje umjet-

nika i intelektualaca „Art

Club“.

a.Đ.

Veče sjećanja na Đerđa NocMartinija održano u Umjetničkompaviljonu

Neizbrisiv trag na

našoj likovnoj sceni

Duboko je poštovao

tradiciju predaka i

iskonska poimanja

koja namdaje rodna

gruda. Njegovi

portreti gorštaka,

bistrih pogleda

i otvorenih lica,

gledaju daleko ispred

i mi kroz te poglede

večeras imamo

susret sa njim - kazao

je Pavle Pejović

sNaŽNa

dJela

: Sa

otvaranja

retrospektivne

izložbeu

Podgorici