Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 48 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Nedjelja, 10. decembar 2017.

Svijet

BEOGRAD

- Još uvijek neki

političari u Beogradu i Saraje-

vu nijesu došli do one tačke

zrelosti da ne vode rasprave o

onomeočemuseneslažu,kaže

Dušan Janjić, direktor Foruma

za etničke odnose u razgovoru

za Pobjedu i precizira da su

,,ekonomski rezultati Rusije i

Srbijemršavi“.

POBJEDA:

NaštaVaspodsje-

ća nesporazumna konferen-

ciji za novinare Bakira

Izetbegovića,članatročlanog

predsjedništva BiH i pred-

sjednikaSrbije... Zarnijenor-

malnoda seospoljnoj politici

BiHodlučujeuSarajevu?

JANJIĆ:

Jako je dobro što su

se sreli članovi predsedništva

BiH sa predsednikom Srbije

jer su poslali političku poruku

da su zainteresovani za bilate-

ralnu saradnju i regionalneod-

nose. Tu nema nikakvog nes-

porazuma,aliočiglednojedaje

pred tu posetu stvorena jedna

nenormalna situacija. Izvod iz

intervjua Bakira Izetbegovića

kadaongovorioKosovuiskori-

šten je kao povod za održava-

nje sedniceSaveta zanacional-

nu bezbednost, a u stvari

sednica je održana da bi se sni-

milostanjeuregionu i situacija

uSrbiji.

Tajintervjusezloupotrebljava,

alirealnogledajućionmožebi-

tiproblematičanjersepominje

Sandžak.

Sadrugestrane, političari ime-

dijiuBeograduIzetbegovićeve

stavove vezuju za udvaranje

Vašingtonu i NATO iako je oči-

gledno da on to radi za potrebe

jednog dela Bošnjaka i Inače,

potpuno je na mestu izjava

Izetbegovića da će se spoljna

politikaBiHformulisati i vodi-

ti izSarajevauzuzimanjeuob-

zir i suseda.

POBJEDA:

Zašto stalno ima-

mo probleme sa susjedima?

Postala je praksa da se pro-

blem pravi ako susjedi ne

igraju onako kako se svira u

Beogradu?

JANJIĆ:

Imamo ponovo stva-

ranjeatmosfereukojojseveru-

POVODI: Politički analitičar Dušan Janjić o ulozi Beograda u regionalnoj stabilnosti i ruskomuticaju

Moskva je riješila da naplati

svoje investicije u Srbiji

Strategija Srbije za odnos prema Srbima u regionu je nespretno

napravljena: da je ona nefunkcionalna govori i primjer - Srbi u Crnoj Gori

su tretirani kao konstitutivni narod, što je donijeto još u doba predsjednika

Borisa Tadića - kaže Janjić

je da nekadašnji ratni ciljevi i

ciljevi konstituisanja nacija ni-

su dostignuti i da su sada stvo-

reni uslovi zapromenugranica

jer jenastupila slabostEU,NA-

TO je preokupiran drugim

stvarima, a interesRusije iTur-

ske jeda čačkajuNATOpo juž-

nomkrilu. To jeoživljeno i naj-

avom dogovora velikih oko

Ukrajine, a naši političari su i

dalje provincijalni kao i 90-ih

godina nedovoljno su obave-

šteni i nisu na nivou koncepta

građanske države što je savre-

mena država.

POBJEDA:

Zašto Srbija od

svih Srba iz regiona najviše

uvažava predsjednika Repu-

blike SrpskeMilorada Dodi-

ka, čime jeon tozaslužio?

JANJIĆ:

To je dnevno politič-

ka igra koja nije vezana samo

za izbore u Republici Srpskoj

već i povezanost Dodika i Mo-

skve - gde se opet preteruje.

Niti je moć Dodika u Moskvi

tako velika kako je nedavno re-

kao predsednik Srbije Vučić,

niti je Beograd do kraja iskren

u svemu tome.

Beograd održava i veze sa opo-

zicijom u Republici Srpskoj i

očigledno je da se Dodiku pri-

bližava kraj. Zapravo, jačanje

pritiska da se podrži Dodik

stvara i veću fleksibilnost Srbi-

je.

POBJEDA:

Koliki je stvarni

uticaj Rusije na zvaničnu po-

litiku Srbije? Nedavno je pa-

trijarh SPC boravio u Rusiji i

njihovom predsjedniku za-

hvaljivaoza sveonošto jeRu-

sija učinila za Srbiju i obećao

da dvije zemlje neće niko ra-

staviti iakomnogi pokušava-

ju...

JANJIĆ:

Ekonomski uticaj

RusijeuSrbiji jemanjinegošto

je u Mađarskoj, Hrvatskoj i

Turskoj.

Pitanje je zašto je Srbija saMa-

kedonijom izašla u prvi plan.

Zato što se sistematskim i fo-

kusiranim radom Moskve

omogućava bogatim ljudima

da se bogate kako bi ovde dobi-

li poslove. Ti bogati ljudi inve-

stiraju u ljude u vlasti, prave i

mali broj medija i nevladinih

organizacija. Dakle, Rusija je

napravila efikasnu mrežu gde

suljudivišenovcemnegoideo-

logijommotivisani da se bore

za ruske interese, ali kada hoće

da izađu iz te priče ne mogu -

pretpostavljam da bi Ivica Da-

čić odavno izašao iz tog voza,

ali to je sada nemoguća priča.

Rusija je rešila da naplati ono

što je investirala. Budimo real-

ni, šta Rusija s pravomuspe da

izvuče od beogradskih politi-

čaraunarednihgodinudana to

je to, jer Putinovi eksperti su

definisali odnos prema Srbiji.

Prvo: Kosovo je de fakto izgu-

bljenoitonekrivicomMoskve,

koja će uraditi sve što Srbija

traži, ali njihov kriterijumbroj

1 je Krim. To znači da će Koso-

vo koristiti u svimprilikama, a

pogotovu kada se razgovara o

Krimu.Lošeještosrpskipoliti-

čari ne shvataju da bi oni bili

poslednji koji će spoznati real-

nost da seMoskvamože dogo-

voriti o Krimu i odlučiti o Ko-

sovu, a da ne pitaBeograd.

Drugo: nekada je Moskva go-

vorila Srbiji - možete u EU ne

možeteuNATO, dok sadakaže

- akouđeteuEUnistenamviše

strateški partneri, sada su to

Hrvatska i Slovenija jer su u

doba sankcija EUpremaRusiji

povećali obim trgovine i ruske

investicije uove dve države.

Sa Srbijom je razmena ordenja

izuzetno dobra dok su eko-

nomski rezultati mršavi, što se

videlo i prilikom posete pred-

sednice Kolinde Grabar-Kita-

rovićMoskvi kada suzaključe-

niugovoriodnekolikomilijardi

dolara.

Rusija sada kaže da joj je Srbija

neprijatelj ako uđe u NATO i

zbog svega togaSrbijabi treba-

lo da postavi pitanje dokle će i

na koji način sarađivati saMo-

skvom. Da li će se nastaviti sa-

dašnji propagandni i koruptiv-

ni odnos ili će se desiti nešto

drugo.

POBJEDA:

Kome je potreb-

na deklaracija o opstanku Sr-

ba u regionu i da li je ona ne-

komeprijetnja?

JANJIĆ:

Strategija Srbije za

odnospremaSrbimauregionu

je nespretno napravljena: da je

ona nefunkcionalna govori i

primer - Srbi u Crnoj Gori su

tretirani kao konstitutivni na-

rod što je donijeto još u doba

predsjednikaBorisaTadića.

Srbija mora da promeni politi-

ku prema Srbima u regionu i

dijaspori i državljanima Srbije

poštosepolitikaSrbija svelana

etničku srpsku dijasporu, a ne

uvažavasebošnjačkadijaspora

koja je sve značajnija zbog ja-

čanja saradnje sa Turskom i

nekim muslimanskim i arap-

skimzemljama.

Od druge polovine 2015. godi-

ne porasla je etno- nacionali-

stičkašizofrenija.Tosedesilou

momentu pripreme za novu

fazudijalogaizmeđuBeograda

iPrištine,ondasepojavilaiide-

jaorazgraničenjuKosova i po-

vezivanja sa Albanijom. U tom

momentubilo jedostadogađa-

ja provokacija pa je Vučić izra-

čunao da mu je najjeftinije da

obeća jedan takav rad.

VioletaCVEJIĆ

Teško do

priznanja ko

su Crnogorci

- Apsolutno nema razloga da

Srbija ne donese strategiju

koja bi se bavila razvojem

kulturne autonomije Srba,

ali pre toga ozbiljnomora da

preispita držatvornost Srba

osim Srba u BiH.

U Beogradu je mnogima

teško da priznaju da Crnogor-

ci nisu Srbi. Ali, da Beograd

definitivno kaže da su Srbi i

srpska nacionalna zajednica

manjinska, onda sebi pucate

u noge – kaže Janjić.

Dodikove političke zloupotrebe

- Postoje i centri mimo Vučića koji isključivo komuniciraju

sa Dodikom. Ima momenata kada Vučić i ne želi Dodika, ali

on se pojavi preko krugova bliskih Tomi Nikoliću koji su i u

vlasti, ili preko proruskih stranaka, ili preko SPC. Dakle, nema

većeg događaja da se ne pojavi Dodik i nema situacije koju

on neće upotrebiti ili zloupotrebiti Srbiju da pošalje poruke

koje direktno iritiraju Zapad. Vučić o tome mora da razmišlja

jer se Srbija zloupotrebljava i posete Vučiću se koriste da bi

se odmeravala snaga Dodika sa opozicijom i da bi se provo-

cirala regionalna nestabilnost na jedan neodgovoran način

– kaže Janjić.

JERUSALIM

- Izraelska avi-

jacijabombardovala je

objekteHamasauPojasu

Gaze, saopštila je izraelska

vojska.Izraelska avijacija

bombardovala jekampza

obuku i skladištenaoruža-

njaHamasauPojasuGaze.

Napad je odgovor na rakete is-

paljene iz Gaze prema Izraelu

poslije palestinskih demon-

strancija održanih zbog odlu-

ke američkog predsjednika

Donalda Trampa da prizna

Jerusalim kao glavni grad

Izraela.

Izrael bombardovao Gazu, dvoje poginulo

DušanJanjić

Američki predsjednik Donald Tramp pozvao je ,,na smirenost

i umjerenost“ nakon svoje odluke da prizna Jerusalim kao

glavni izraelski grad, koja je izazvala proteste i nasilje širom

regiona, u kojima je dvoje ljudi poginulo, a preko 750 ih je

ranjeno.

- Predsjednik je pozvao na smirenost i umjerenost i mi se

nadamo da će glasovi tolerancije prevagnuti pred podsti-

cateljima mržnje - kazao je portparol Bijele kuće Radž Šah

novinarima u avionu Air force One, kojim je Tramp letio na

okupljanje u sklopu lokalne kampanje na Floridi.

Na pitanje o tome je li Tramp bio upozoren da bi njegova

odluka mogla izazvati nasilje, Šah je rekao da je predsjednik

,,u potpunosti bio svjestan potencijalnih posljedica“.

,,Tramp ostaje privržen postizanju trajnogmirovnog spo-

razuma između Izraelaca i Palestinaca“, rekao je portparol

Bijele kuće.

Tramp pozvao

na smirenost

,,Kao odgovor na rakete koje

su ranije danas lansirane pre-

ma Izraelu, vojno-vazdušne

snage su napale kamp za obu-

kuHamasa i skladišteoružjau

Erdogan: Muslimani da ostanumirni

Turski predsjednik Redžep Tajip Erdogan

pozvao je juče muslimane da ostanumirni u

odgovoru na američko priznanje Jerusalima

kao glavnog grada Izraela.

Erdogan je rekao da demonstranti moraju dje-

lovati u okvirima zakona i demokratije. Protesti

u Gazi i na Zapadnoj obali su doveli do sukoba.

Demonstracije u Turskoj se nastavljaju danas.

-Sudbina Jerusalima ne može biti ostavljena

okupatoru koji od 1967. uzurpira palestinske

zemlje bez obzira na zakon i moral- izjavio je

turski predsjednik.

“Erdogan je Jerusalimnazvao “očima” i “crve-

nom linijom” muslimanskog svijeta.

PojasuGaze“, navedeno je.

Izvori bliski Hamasu saopštili

su da su dva Palestinca pogi-

nula rano ujutro u izraelskom

vazdušnom napadu na polo-

žaje tog palestinskog pokreta.

Ranije je palestinsko Mini-

starstvo zdravlja saopštilo da

jenajmanje25ljudipovrijeđe-

no,međukojimašestorodjece.

Tenzije na Zapadnoj obali, u

PojasuGazeiuistočnomJeru-

slimu počele su nakon što je

Tramp priznao Jerusalim za

prijestonicu Izraela i potpisao

dokument o preseljenju ame-

ričke ambasade iz Tel Aviva u

Sveti grad.

Odluka Trampa izazvala je

burne reakcije, kako arapskog

svijeta, tako i cjelokupne me-

đunarodne zajednice.

Detalj izGaze