Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 48 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 48 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Nedjelja, 10. decembar 2017.

Društvo

Genetskimtestovima

do zdravog potomstva

Stručnjakinja za liječenje steriliteta u Srbiji dr Zorica Crnogorac upozorava na porast genetskih anomalija

Genetski ispitati embrione prije zamrzavanja

Naša sagovornica osvrnula se i na mogućnost da parovi

koji su dobili dijete u postupku vantjelesne oplodnje

mogu da doniraju višak svojih zamrznutih embriona dru-

gomparu. Dr Crnogorac skreće pažnju na to da ovakva

mogućnost povlači za sobom i neke druge zahtjeve.

– Zemlje koje imaju donaciju embriona dajumogućnost

parovima da genetski ispitaju embrione prije zamrza-

vanja ili plasiranja umatericu. U Srbiji za sada ne postoji

ta mogućnost. Već dvije godine se zalažemda neki od

testova koje primjenjujemu svom radu budu na teret

redovnog zdravstvenog osiguranja. Jedno je PGS testi-

ranje pomoću kojegmožemo biti sigurni da je embrion

koji je spreman za transfer genetski zdrav. Na taj način

sprečavamo kiretaže ili skupa liječenja djece oboljele

od rijetkih genetskih bolesti u inostranstvu – navodi dr

Crnogorac.

Drugo je, kako dodaje, ERA testiranje koje pruža odgovor

kada je najbolje vrijeme za vraćanje embriona umateri-

cu, posebno kod onih žena koje su imale više neuspjelih

postupaka vantjelesne oplodnje, kao i onih koje prvi put

ulaze u proceduru.

ZoricaCrnogoracuordinaciji

Detalj iz laboratorije

ILUSTRACIJA

Naučnici su

sada pronašli

način da se iz

samo nekoliko

mililitara

majčine krvi

izoluje DNK

fetusa, koji

se analizira i

utvrđuje se rizik

od eventualne

abnormalnosti.

Ovametoda

nije rizična ni

pomajku, ni

plod, vrlo je

jednostavna

i bezbolna,

a rezultati

se dobijaju

veoma brzo –

kaže dr Zorica

Crnogorac

PODGORICA

-DrZorica

Crnogorac, stručnjakinja za

liječenje sterilitetauSrbiji,

upozoravada seposljednjih

godinaucijelomregionubi-

lježi porast genetskihano-

malija zakoje seprvi put

čujenanašimprostorima.

Kako bi se uspostavio nadzor

nad genetskimanomalijama i

poboljšale mjere prevencije,

premanjenimriječima,neop-

hodno je da svaka zemlja ima

registar, jerzasadaniujednoj

nepostojeprecizni podaci, ali

i omogućiti da genetsko testi-

ranje bude o troškudržave.

Rizici

Crnogorac za Pobjedu kaže

da rađanjeukasnijimgodina-

ma povećava rizik od genet-

skih anomalija ploda, ali ni da

mlade trudnice nijesu zašti-

ćene od rizika da rode dijete

sa Daunovim, Edvarsovim ili

Tarnerovim sidromom, koji

su posljedica krupnih pro-

mjena ubrojuhromozoma.

- Genetske anomalije nalazi-

mo i u više od polovine spon-

tanihpobačaja, udvadočetiri

odsto živorođene i više od 20

procenatamrtvorođenedece.

Uzrok fetalnih anomalija je

multifaktorski u 25 odsto, ge-

netskemutacijeosam, terato-

geni faktori sedam, hromo-

zomske anomalije šest i

nepoznati uzroci 54 odsto –

kazala jedrCrnogorac, nagla-

sivši dasezaskorodvije treći-

ne anomalija ne zna uzrok.

Naša sagovornica je još prije

tri godineprvauregionuuve-

la neke od genetskih testova

za rano otkrivanje genetskih

anomalija i pokušava institu-

cijama da predoči koliko je

važno i da država počne oz-

biljnoda razmišlja o tome.

- Zahvaljujući ovim genet-

skim testovima, pacijentima

se pružaju ne samo važne in-

formacije o njihovom genet-

skom kodu već im se poveća-

va šansa za uspjeh tretmana

vantjelesne oplodnje i do 80

odsto. To je posebno važno za

pacijentkinjestarijeod40go-

dina (40 do 50 posto genet-

skih anomalija embriona kod

ove grupe pacijentkinja), ali i

kodmlađihsapozitivnompo-

rodičnomanamnezomna ge-

netska odstupanja, kao i kod

onih žena koje su imale više

neuspješnih pokušaja vantje-

lesne oplodnje, posebno kod

onih sa dokazanim hromo-

zomskim anomalijama ploda

u prethodnim trudnoćama -

ističe drCrnogorac.

NACAtest

Pomoću nekih od ovihmeto-

da moguće je, kako dodaje,

otkriti oko 15.000 mutacija i

600genetskihporemećaja.

- Na ovimnašimprostorima i

dalje se rade ultrazvučni pre-

gledi, kombinovani skrining

naDaunov, Edvarsov i Tarne-

rov sindrom, te invazivna di-

jagnostika na hromozomske

amberacije metodom amnio-

cinteze.Naučnicisusadapro-

našli način da se iz samo ne-

koliko mililitara majčine krvi

izoluje DNK fetusa, koji se

analizira i utvrđuje se rizikod

eventualne abnormalnosti.

Ovametoda nije rizična ni po

majku, ni plod, vrlo je jedno-

stavna i bezbolna, a rezultate

dobijateveomabrzo–kažedr

Crnogorac.

Radi se o, kako objašnjava,

NACE testu koji je 99 odsto

siguran. Najveći značaj ovog

testa što semože raditi već od

10.nedjeljetrudnoće,zarazli-

ku od amniocinteze koja se

radi u 16. nedjelji.

- Pomoću ovog testa može se

utvrditi i pol bebe - navodi dr

Crnogorac i dodaje da je, na-

žalost, ovaj test posljednjih

sedmica zloupotrijebljen u

javnosti.

-Njegovazaistapravavažnost

našla se u sjenci priče o selek-

tivnim abortusima u Crnoj

Gori. Međutim, jako malo se

ko bavi onim što ovaj test iz

samo nekoliko mililitara krvi

majke može da pruži budu-

ćimroditeljima,kadajeriječo

njihovom potomstvu, odno-

sno da li će ono biti zdravo ili

postoji li mogućnost da oboli

odneke rijetkebolesti –nave-

la je drCrnogorac.

Sl.R.