Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 64 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Subota, 9. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

-UCrnoj Gori

trebada se formiramini-

starstvozaporodicukojebi

sebavilo, izmeđuostalog,

problemomnasiljanaddje-

com, ali i ostalimpitanjama

koja se tičuodnosau familiji,

inicijativa jeposlanikaSua-

daNumanovića (DPS).

Onje, tokomdiskusije, nakon-

ferenciji o zaštiti djece od svih

vidova nasilja, organizovane

povodom obilježavanja Me-

đunarodnog dana ljudskih

prava, istakaoda ,,moramovo-

diti računa o kultuporodice“.

-Najbitnijenamjedasebrine-

moodjeci.Onasunamnajvaž-

nija. Svi zajedno treba da da-

modoprinos i riješimo sveove

probleme –kazao je on.

Porodica

U izjavi za Pobjedu precizirao

je da su novi trendovi i način

življenja doveli do poremećaja

odnosa,naročito,izmeđudjece

i roditelja, sistema autoriteta i

hijerarhije u porodici. To ga je,

kako je istakao, navelo na pro-

mišljanje o potrebi formiranja

ministarstva za porodicu.

-Kadabi se formiraloposebno

ministarstvo ono bi se bavilo

samo porodicom. Potrebno je

ojačati porodicu kao osnovnu

ćelijuzdravogdruštva –kazao

je on.

Istakao je da mnoge razvijene

zemlje, poput Engleske ili Ita-

lije,takođe,nasličannačinrje-

šavajuovaj problem.

-Možedaseformira iorganna

nivou nekog ministarstva, ali

mislim da je bolje osnivanje

ministarstva - istakao je Nu-

manović.

Učesnici konferencije, među

udskih prava

PODGORICA

-Vlada jeod-

lučnadaukontinuitetuuna-

pređuje status i položaj onog

najvrednijeg štodržava ima,

a to sumladi, poruka jemini-

stra sportaNikoleJanovića,

koji je jučeposjetioučenike i

studente smješteneuJU

Domučenika i studenatau

Podgorici.

- Tu smo da zajednički rješa-

vamo teškoće sa kojima se su-

očavate, a kao ministar sporta

mogudavamobećamdauMi-

nistarstvu imate pouzdanog

partnera, koji će vam pomoći

da budete aktvni građani i da

učestvujete u odlučivanju i

kreiranju omladinske politike

- rekao je Janović, prenio je

Portal Analitika.

On je saopštio da je putem

ovogodišnjeg konkursaMini-

starstvo sporta podržalo 36

omladinskih projekata sa

170.000 eura.

Na taj način, kako je rekao, po-

mogli su da „najbolji studenti

ovog ljeta putuju širomEvro-

pe, da se bore protiv govora

mržnje i nasilja, a dobili su i

nova igrališta i vježbališta na

otvorenom“.

Janović je najavio da će taj

iznos u 2018. biti tri puta veći i

pozvao studente da već sada

razmisle o potencijalnimpro-

jektima koje će kandidovati u

saradnji sanevladinimorgani-

zacijama koje se bave mladi-

ma, ističući da Ministarstvo i

Direktorat zamlade imajuod-

ličnu saradnju i sa Studens-

tkim parlamentomUniverzi-

teta Crne Gore, koji okuplja

najveći brojmladih.

Ministarstvo sporta, kazao je

Janović, odlučno je i da uni-

verzitetski sport podigne na

viši nivo i da studentima stvori

što bolje uslove koji će im

omogućiti kvalitetnije bavlje-

nje sportom.

- Obišao sam improvizovane

sportsketereneiteretanudru-

ge faze Studentskog doma i

već sada mogu da vam kažem

da će Ministarstvo sporta do

kraja godine opredijeliti odre-

đeni iznos novca za renovira-

nje tih objekata, a opremu u

teretani zamijeniti novom –

najavio je on.

Studentima je skrenuopažnju

na važnost fizičke aktivnosti i

podsjetioihdasportskarekre-

acija, baš kao i aktivno bavlje-

nje sportom, pozitivno utiče

na njihove psihofizičke spo-

sobnosti.

U ime studenata, ministru su

se na posjeti i najavljenoj po-

moći, zahvalili predsjednica

StudentskogparlamentaUCG

Sara Ariana Serhatlić i direk-

tor Univerzitetskog sportsko-

kulturnog centra Miloš Pavi-

ćević.

Direktor JU Dom učenika i

studenata Radoslav Jovano-

vić, takođe je zahvalio mini-

struJanovićuna podršci.

R.D.

PODGORICA

–Agencija za

sprečavanjekorupcije je za

dvije godine, kolikopostoji,

dala snažandoprinosnapre-

ventivnomplanu, kroz spro-

vođenje antikorupcijskih

propisau javnomsektoru,

postavila je temelj za izgrad-

nju institucionalnog ambi-

jentaukojempostoje si-

stemskimehanizmi koji

odvraćajupojedince i grupe

odčinjenjakoruptivnihrad-

nji –ocijenio jedirektor ove

ustanoveSretenRadonjić.

On je povodomMeđunarod-

nog dana borbe protiv korup-

cije, koji se obilježava danas,

rekao da je ustanova na čijem

je čelu imala težak zadatak da

opravda svoju poziciju „krov-

nog preventivnog antikorup-

cijskog tijela, koristeći prevas-

hodnometode prevencije“.

Istakao je da su aktivnosti

Agencije pozitivno ocijenjene

od ekspertskemisijeEU.

- Zaključili su da je primjena

propisauoblastiantikorupcije

na boljem nivou i da bilježi

značajan progres u poređenju

sa prethodnima godinama,

kao i da je Agencija nezavisno

državno tijelo sa visoko struč-

nim kadrom, dobrim strateš-

kimplanovima, realno defini-

sanim budžetom, kvalitetno

uspostavljenommetodologi-

jomrada,tenaprednimtehno-

loškim i informacionim rješe-

njima. Određene sugestije

koje su eksperti saopštili više

su se odnosile na neka zakon-

ska rješenja i njihovu učinko-

vitost, nego na rad - istakao je

Radonjić.

U medijima su se ovih dana

pojavili, kako smatraRadonjić

„prenaglašeni naslovi i selek-

tovani odlomci iz izvještaja

eksperata EU o prevenciji ko-

rupcije uCrnoj Gori“.

-Agencija jeupoznata sa sadr-

žinom izvještaja, u kojem je

dato pozitivno mišljenje o ra-

duovogorganaiukojemnema

suštinskih primjedbi na naš

rad, već uglavnomna određe-

ne segmente zakonskog okvi-

ra –ponovio jeRadonjić.

Demantovao je „pojedine

tvrdnjeouticajubilokojepoli-

tičke strukture“ na njihov rad.

- Agencija je samostalan or-

gan, koji je i finansijski nezavi-

stan s obzirom na to da ima

zakonski definisan budžet u

iznosu od najmanje 0,2 odsto

državnog budžeta. U sprovo-

đenju zakonskih nadležnosti

postupa nepristrasno i nese-

lektivno, u potpunosti se pri-

državajući planova rada koje

je usvojio Savjet Agencije, kao

inaosnovuproaktivnhinicija-

tiva koje su dobile jednogla-

snu ili većinsku podršku Sa-

vjeta - saopštio je direktor

ASK.

K.J.

U Berlin idu

ekipe iz

Podgorice,

Tivta i

Danilovgrada

PODGORICA

–Ekipe

srednjoškolaca izPodgo-

rice, Tivta iDanilovgrada

pobijedile suu igri „Potra-

ga za ljudskimpravima“,

saopšteno je izGrađanske

alijanse.

Ove tri ekipe će sljedeće go-

dine otići na studijsko puto-

vanje uBerlin.

- Postavljeni zadatak najbrže

je savladao tim iz Gimnazije

„Slobodan Škerović“ iz Pod-

gorice, kojem je mentorka

bila Milosava Mrdak-Mitro-

vić, aučeniciVasilijeRakoče-

vić, Vasilije Radusinović i

IvonaPopović–napisanojeu

saopštenju.

Kontrolne tačke su najvišim

ocjenama, kao timkoji jenaj-

bolje sarađivao, ocijenili tim

iz Gimnazije „Petar I Petro-

vić Njegoš“ iz Danilovgrada.

Mentoru tomtimubio jeMi-

roslav Minić, a učenici Mia

Maraš, Marija Marković i

MarioTripović.

- Kao najaktivniji tim, po

ocjenama predstavnika/ca

organizacija i institucija, oci-

jenjena je ekipa iz Srednje

mješovite škole „Mladost“ iz

Tivta, kojoj je mentorka bila

Branka Kašćelan, a učenici

Jelena Đorđević, Anja An-

drić i Agata Luković – preci-

zirali su iz Građanske alijan-

se.

J.B.

GRAĐANINEIFORMISANIOŽIVOTNOJSREDINI:

SapanelauPodgorici

jeistaklasvojeekološkoopre-

djeljenje i ustavom i time na-

pravila korak ispred svih

ostalih.

- Ipak, nije najbolje kotirana

na listi ekološkihzemalja svi-

jeta. Crna Gora zauzima 47.

mjesto po ekološkom indek-

su performansi koje su radili

univerziteti Kolumbija i Jejl.

Nije najbolja ni u regionu,

Hrvatska i Slovenija imaju

znatno boljupoziciju - nagla-

sila je Janjušević.

N.K.

Direktor ASK zadovoljan postignutim rezultatima

Primjedbe evropskih

eksperata formalne

SretenRadonjić

U Skupštini organizovana konferencija o zaštiti djece od svih vidova nasilja

Numanović predlaže osnivanje

ministarstva za porodicu

ZABRINJAVAJUĆASTATISTIKA:

SakonferencijeuSkupštini

Novi trendovi i način življenja

doveli su do poremećaja odnosa,

naročito, između djece i roditelja,

zbog čega je potrebno formirati

novi resor koji bi se bavio

samo pitanjima porodice

– smatra poslanik Suad

Numanović (DPS)

Problem

svih nas

Šef predstavništva Unicefa

Osama Kogali podsjetio

je na istraživanja koja

ukazuju da je čak 69 odsto

dječaka i djevojčica u

Crnoj Gori uzrasta do 14

godina doživjelo neki vid

nasilne discipline tokom

odrastanja.

- Nasilje se može naslije-

diti, odnosno prenositi sa

jedne generacije na drugu.

Da bi se taj krug prekinuo

potrebno je da država,

zajednica i porodica sa

svim svojim članovima,

uključujući i djecu, odbace

sve oblike nasilje – kazao

je on.

Unicef, kako je istakao,

cijeni posvećenost Crne

Gore u prevenciji i zaštiti

djece od nasilja, ali ,,ima još

stvari koje treba uraditi“.

Ministar sporta posjetio Domučenika i studenata u Podgorici

Teretana i sportski

tereni biće renovirani

Janović juče tokomobilaska studentskihdomova

kojima su bili predstavnici dr-

žavnih organa, ministarstava,

međunarodnih organizacija,

civilnogsektora, tokomdisku-

sije zaključili su da su zabri-

njavajući podaci koji se tiču

nasilja nad djecom. Podsjetili

su da posljednje istraživanje

Unicefa i Ipsosa ukazuju da

višeodpolovinegrađanaCrne

Gore vjeruje da je fizičko ka-

žnjavanje djece ponekad

opravdano, dok skoro trećina

smatradanastavniciuodređe-

nim situacijama treba da upo-

trebljavaju metode poput vi-

kanjanaučenike, kažnjavanja,

vrijeđanja i udaranja kako bi

disciplinovali djecu.

Svijest

Zabrinjava ih, takođe, podatak

koji se odnosi na rane prisilne

brakovepokojimaubrakprije

navršene 15. godine stupa 18

odsto djevojčica u romskim i

egipćanskim naseljima, a 0,5

odsto djevojčica iz opšte po-

pulacije.

Moderator konferencije Mi-

lan Radović (Građanska ali-

jansa) upozorio je da ukoliko

se ne preduzme intervencija

prema osobama koje dožive

šest ili višenegativnih iskusta-

vaudjetinjstvu, njihov životni

vijek se može smanjiti za 20

godina.

Govorilo se i o nasilju u škola-

ma, a ombudsman upozorio

da jevršnjačkonasilje i psihič-

ko i fizičko, a ukazao je i na

,,sajber nasilje“.

Ibrahim Smailović iz Mini-

starstva pravde ukazao je na

važnost stepena razvoja svije-

sti o nasilju. Neprihvatljivo je,

prema njegovim riječima, fi-

zičko kažnjavanje djece kao

jedanodnačina vaspitanja.

Rajka Perović iz Centra za

prava djeteta ispričala je, iz-

među ostalog, da se nasilje

pojavljuje i zbog siromaštva,

odnosno socijalnog rasloja-

vanja i podjele među djecom

na one ,,vip“ i one koji su ne-

poželjni.

N.Đ.