Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 64 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Subota, 9. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

– Direktorat za vanredne situacije pozvao je

juče sve službe da podignu nivo operativne spremnosti zbog

najavljenog nevremena.

- Shodno upozorenju Zavoda za hidrometeorologiju i seiz-

mologiju, u kome se navodi da se u periodu od 9. do 17.

decembra na području Crne Gore očekuju nepovoljne vre-

menske prilike (obilnija količina kiše, sniježne padavine, jak

vjetar, poledica ) Direktorat za vanredne situacije, preko Ope-

rativno-komunikacionog centra 112, poslao je upozorenje

nadležnim službama da podignu nivo operativne spremnosti

– saopšteno je iz Direktorata.

Navodi se da je poziv poslat svimopštinama, Upravi policije,

svim službama zaštite i spašavanja, Direkciji za saobraćaj,

nacionalnimparkovima, Zavodu za hitnumedicinsku pomoć,

Elektroprivredi, Crnagoraputu, kao i Upravi pomorske sigur-

nosti i Upravi za šume.

- U pozivu je data detaljna informacija o očekivanoj meteo-

rološkoj situaciji, a poslat je u skladu sa preventivnim aktiv-

nostima koje se sprovode za slučaj vremenskih neprilika

– navodi se u saopštenju.

R.D.

PODGORICA

-Crnoj Gori

jepotrebna jaka i dobroos-

posobljena administracija

zaprimjenuzakona izobla-

sti zaštite životne sredine.

Poglavlje 27 jenajveći iza-

zov i potrebna jekontinui-

ranapolitičkaposvećenost

i podrškauostvarivanjuci-

ljevauovoj oblasti - poručio

je ambasadorEUuCrnoj

Gori AivoOrav.

Onje,natribiniostanjuživot-

ne sredine, povodomMeđu-

narodnog dana ljudskih pra-

va koja je juče održana u EU

info centru, istakao da ,,krat-

koročni ekonomski benefiti

koji mogu naškoditi životnoj

sredini moraju biti zamije-

njeni održvimmodelomeko-

nomskog i socijalnog razvoja

što će služiti kao osnova za

bolju efikasnost i konkuret-

nost“.

Zaštitnik ljudskih prava i slo-

bodaŠućkoBakovićistakaoje

da je svijest građana o znača-

ju životne sredine i njenom

uticaju na pojedinca i čitavo

društvo i dalje na niskom ni-

vou.

- Postoji dobar normativno-

pravni i institucionalni okvir

za zaštitu životne sredine.

Međutim, zbog slabe imple-

mentacije zakona, nedovolj-

norazvijeneekološkesvijesti,

nedovoljne informisanosti

građanaopravunazdravuži-

votnu sredinu, pravu na uče-

šće uodlučivanjuo pitanjima

zaštite životne sredine, kao i

pravunapristuppravdi zaza-

štitu tih prava, stanje u ovoj

oblasti nije zadovoljavajuće -

kazao jeBaković.

Prema njegovimriječima, po-

vredepravanazdravuživotnu

sredinuuglavnomsuposljedi-

ca nedosljedne primjene pro-

pisa, iz oblasti urbanizma,

građevinarstva i prostornog

planiranja, odlaganja komu-

nalnog otpada, zagađivanja

vazduha i prekomjerne ko-

munalne buke.

Jelena Janjušević iz Centra

za zaštituptica istakla je da je

Crna Gora jedina zemlja koja

Debata o životnoj sredini u okviru obilježavanjaMeđunarodnog dana l

PODGORICA

-UKliničkom

centru juče jeuzpodršku

patologa izKBCZemun

prof. dr SanjeMilenković

kod sedampacijenataura-

đenabiopsijamišića i nerava

radi preciznedijagnostike

neuromišićnebolesti.

Kako je saopšteno, upitanju je

multidisciplinaran pristup di-

jagnostikovanja kod pacijena-

ta sa nejasnimneuromišićnim

oboljenjima kojih godišnje u

našoj zemlji ima oko 30.

- Nakon što hirurg uradi biop-

sijuisječaksedostavljalabora-

toriji gdje je prvi trenutak

obrade neuromišićnog tkiva.

Uzorak se prvo smrzava na

temperaturi odminus 170 ste-

peni, a nakon toga slijedi pro-

cedura koja može da traje i do

24 sata. To je analiza bolesti,

prvenstveno mišića i perifer-

nih nerava - pojasnila je prof.

drMilenković.

Premanjenimriječima,radise

o kategoriji rijetkih bolesti, to

je na 2.000 jedan pacijent, i u

većini slučajeva to su nasljed-

ne bolesti.

- U regionu nemamo gentsku

bazu nasljednih bolesti, po-

sebno miopatija - kazala je

prof. drMilenković.

Pacijenti su, naglašava ranije

dolazili iz Crne Gore, ali je

mnogo komfornije za njih da

se biopsija radi u njihovoj ze-

mlji, jer su u pitanju teške bo-

lesti.

DirektorKlinikezaneurologi-

ju, neurolog dr JevtoEraković

istakao je da je benefit i značaj

ove intervencije ogroman, ka-

ko za pacijente tako i za ljeka-

ra, aogledaseutomeštomogu

kompletnudijagnostičkupro-

ceduru da ostvare u Klinič-

kom centru, odnosno u svojoj

državi.

- Za ljekare benefit se ogleda i

upostavljanju jasnedijagnoze

kod pacijenata kod kojih su

one bile prilično nejasne - po-

jasnio je dr Eraković.

Direktor Centra za patologiju

prof. dr Filip Vukmirović za-

hvalio je na saradnji i podršci

profesorici Milenković, pod-

sjećajući da je ona eminentni

stručnjak za ovu vrstu patolo-

gije.

Sl.R.

Poglavlje 27 je

najveći izazov

Kratkoročni ekonomski benefiti koji mogu naškoditi životnoj

sredini moraju biti zamijenjeni sa održvimmodelom

ekonomskog i socijalnog razvoja - poručio je Aivo Orav

Pacijenti višenemorajuu inostranstvo

UKliničkomcentru urađena biopsijamišića i nerava

Dijagnostika za

još jednu vrstu

teških oboljenja

Upozorenje zbogmogućeg nevremena

Poziv nadležnim

službama da budu

u pripravnosti

CETINJE

- Fondza aktivno

građanstvo (FAKT) deveti

put dodijelio je godišnjena-

grade i priznanja „Iskra“ za

filantropiju, a svečanost je

održana sinoćuZetskom

domunaCetinju.

Dodijeljene su četiri glavne

nagrade i sedam specijalnih

priznanja. Nagrada za dopri-

nosnanacionalnomnivoupri-

pala je kompaniji ,,Cerovo“ iz

Bara. Ovo preduzeće je u sa-

radnji sa Televizijom Crne

Gore realizovalo projekte „Za

ljepše škole“ i „Za ljepše vrti-

će“, a u prethodnih 14mjeseci

renovirali su i adaptirali više

objekata u što su uložili oko

100.000 eura.

Privredni klub Cetinje, koji su

osnovali cetinjski privrednici,

dobio je nagradu za doprinos

lokalnoj zajednici. Oni su po-

klonili više od 70.000 eura, a

među donacijama su ambu-

lantno vozilo, CTG aparat i

lampa za porođajnu salu Bol-

nici „Danilo I“, zatim pokret-

na platforma za prilagođava-

nj e zgrade pr i j estoni ce

osobama sa invaliditetom, te

kombi vozilo za prevoz učeni-

ka.

Nagrada za doprinos dijaspo-

re pripala je Kulturnom cen-

tru ,,Rumija“ iz Čikaga. Dona-

cijama vrijednim više od

186.000 dolara podržali su

bolnicu u Baru, pomogli lije-

čenje socijalno ugroženih, iz-

gradnju seoskih puteva, elek-

trifikacijuMrkojevića, gdje su

renovirali školu, apomogli su i

renoviranje džamije uBaru.

Ove godine, nagrada za život-

nodjelo (posthumno) dodije-

ljena je Lidiji Jovanović, koja

ježivotposvetilaemancipaci-

ji žena, brizi o ratnoj siročadi,

djeci sasmetnjamaurazvojui

prosvjećivanju omladine. Su-

pruga prvog predsjednika

Vlade Crne Gore Blaža Jova-

novića osnovala je nekoliko

domova za ratnu siročad,

dom i školu za gluvonijemu

djecuuKotoru,Domzanapu-

štenu djecu u Bijeloj, Dom

staraca u Risnu, Udruženja

slijepih.

- Filantropija nije put kojimse

čestoideunašoj zemlji.Ali go-

dinu za godinom iskri i puto-

kaza je sve više, koji nas isto-

vremeno uče kako preći stazu

od milostinje do milosrđa, od

dobročojstva do dobročinstva

–kazalajedirektoricaFAKT-a

AnicaMajaBoljević.

Dobitnici nagrade Iskra, na-

glasio je gradonačelnik prije-

stonice Aleksandar Bogdano-

vić, pokazali su visok nivo

društveneigrađanskesvijestii

time dali najbolji primjer svi-

ma nama kako činjenje za op-

šte dobromora postati praksa.

Specijalna priznanja pripala

su Nikšićkom mlinu - za do-

prinos lokalnoj zajednici, Ud-

ruženju „Euro Gusinje“ - za

doprinos dijaspore, za medij-

ski doprinos nagrađeno je šest

televizija za humanitarnu ak-

ciju Teleton „Podrži, pobije-

di“. Priznanja su uručena Jav-

nomservisu,Atlasu,Vijestima,

Televiziji 777, Prvoj i Pink M,

kao i Fondaciji „Budi human“.

Prvi crnogorski teleton orga-

nizovan je za prikupljanje

novcazaliječenjedjecekojase

bore sa karcinomom.

Najviše specijalnih priznanja

dodijeljenojezagrađanskido-

prinos opštemdobru - čak če-

tiri.

Dodjelunagrade „Iskra“ orga-

nizuje Fond za aktivno gra-

đanstvo pod sloganom „Da

dobro postane navika“, u par-

tnerstvu sa Privrednom ko-

moromCrne Gore i Upravom

za dijasporu.

J.Đ.

Na svečanosti na Cetinju uručene nagrade za filantropiju

Iskra kompaniji „Cerovo“

Privredni klub Cetinje, koji su osnovali cetinjski privrednici,

dobio je nagradu za doprinos lokalnoj zajednici, a nagrada

za doprinos dijaspore pripala je Kulturnom centru

,,Rumija“ iz Čikaga. Ove godine, nagrada za životno djelo

(posthumno) dodijeljena je Lidiji Jovanović

PRIMJERZAJEDNICI:

Dobitnici nagrada

Zaposleni i djeca OŠ „Njegoš“

sa Cetinja za primjer

Za građanski doprinos opštemdobru nagrada je pripala

Osnovnoj školi „Njegoš“ sa Cetinja za razvoj filantropije, jer

je 57 radnika, zajedno sa 592 učenika i njihovim roditeljima,

tokom cijele školske godine bilo uključeno u priču o huma-

nosti.

Specijalna priznanja za opšte dobro uručena su i „Banci

hrane“, Udruženju roditelja djece oboljele od dječijeg kancera

„Fenix“ i frizeru Zoranu Vukčeviću.