Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 64 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Subota, 9. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

- Poslanice

DPS-aJovankaLaličić i

MartaŠćepanovićpredale

su jučeu skupštinskuproce-

duru izmjeneZakonao fi-

nansiranju lokalne samou-

pravekojimsepredlažeda se

zadobijanjenovca izEgali-

zacionog fonda spusti krite-

rijumrazvijenosti opštine sa

ispod 125odstoprosjeka ra-

zvijenosti uCrnoj Gori na is-

pod 100odsto.

To će, kako se navodi u obra-

zloženju, onemogućitidaneke

razvijeneopštinedobijunovac

iz ovog fonda koji je namije-

njen za finansijsko izravnjava-

nje,

odnosno preraspodjelu priho-

da i rashoda između države i

lokalnih samouprava, koji se

koristi kako bi se Crna Gora

učinila ravnomjernije razvije-

nom.Raspodjelanovca izovog

Fonda vrši se u srazmjeri: 60

odsto na osnovu fiskalnog ka-

paciteta i 40 odsto na osnovu

budžetskihpotreba.

Procenat

Podsjetimo da su pojedine ra-

zvijene opštine kategorisane

stepenom razvijenosti od 100

do 125 odsto prosjeka u Crnoj

Gori, što im je po važećem za-

konu davalo pravo da dobiju

novac iz ovog fonda koji u te-

kućojgodiniakontativnoizno-

si 31 milion eura i dva miliona

su veća negou2016.

U javnosti se već govoriloda bi

u ovoj godini Nikšić trebalo da

dobije 5,5miliona, Bijelo Polje

5,2 miliona, Cetinje 2,9, Pljev-

lja2,4,Rožaje2,37,Danilovgrad

1,7, Andrijevica 1,1milion eura,

potomPlav 957hiljada, Šavnik

941 hiljada, Kolašin 914 hiljda,

Mojkovac 837 hiljada, Ulcinj

787 hiljada, Petnjica 683

hiljade, Žabljak 566 hiljada, a

Gusinje 424hiljade eura.

Smanjenje procenta razvije-

nosti sa ispod 125 na ispod 100

odsto nije jedina izmjena koju

su predložile Lalićić i Šćepa-

nović.

Po važećem zakonu o finansi-

ranju lokalne samouprave

Predložene izmjene Zakona o finansiranju lokalne samouprave

Egalizacioni fond

udaljiti od razvijenih

Predloženo da se za dobijanje novca iz Egalizacionog

fonda spusti kriterijum razvijenosti opštine sa ispod

125 odsto prosjeka razvijenosti u Crnoj Gori na ispod

100 odsto. Plan akontativne raspodjele novca iz fonda

predlažu da se donese do kraja tekuće godine, umjesto

do kraja oktobra, kako predviđa važeći zakon

plan akontativne raspodjele

sredstava Fonda za narednu

godinu donosi se do kraja ok-

tobra tekuće godine.

Poslanice su predložile izuze-

tak za narednu godinu.

- Plan akontativne raspodjele

sredstavaEgalizacionog fonda

donijeće sedokraja tekućego-

dine - navodi se u prijedlogu

poslanica.

Podsjetimo da je generalni se-

kretarZajednice opštinaRefik

Bojadžić Pobjedi nedavno sa-

opštio da traže unapređenje

sistema fiskalne egalizacije

opština.

- Tražimo i utvrđivanje većeg

iznosa sredstava Egalizacio-

nog fonda i unapređenje krite-

rijuma za raspodjelu novca.

Naročito zbog značaja Egali-

zacionog fonda za opštine sa

nižim fiskalnim kapacitetom

na sjeveru države - pojasnio je

tada za naš list Bojadžić.

Nakon toga su, komentarišući

zahtjeve Zajednice opština,

Pobjedi izMinistarstva finan-

sija saopštili da akontativna

raspodjela za narednu godinu

jedinomožebiti utvrđenapre-

ma kriterijumima iz postoje-

ćeg zakona, a nova rješenja se

mogu uvoditi samo nakon iz-

mjena tog propisa.

IzMinistarstva finansija su ta-

da najavili da će visina novca

za akontativnu raspodjelu biti

utvrđena nakon usvajanja za-

kona o budžetu za 2018.

-Zavisnoodplaniranog iznosa

prihoda, odkojihsedioustupa

opštinama, utvrdiće se i plan

akontativneraspodjele-kazali

su izMinistarstva finansija.

Dodatni zahtjevi

PodsjetimodajeZajednicaop-

ština proslijedila Vladi zahtje-

ve u kojima traže i da im od

poreza na dohodak fizičkih li-

ca pripada 50 odsto prihoda

umjesto dosadašnjih 12 odsto,

koliko je predviđeno zako-

nom. Oni supojasnili da po va-

žećem rješenju svim opština-

ma pripada 12 odsto ukupnih

prihoda od ovog poreza, osim

glavnomgradu13 i prijestonici

16 odsto. Iz Zajednice opština

su se pozvali i na zemlje okru-

ženja u kojima, kako su rekli,

pripada znatno više prihoda

po osnovu poreza na dohodak

fizičkih lica nego u Crnoj Gori

– u Srbiji 77 odsto, osim Beo-

grada 66 odsto, Hrvatskoj 60

odsto, Sloveniji 54odsto.

Na spisku zahtjeva Zajednice

opština je i formiranje revol-

ving fonda - mehanizama po-

drške opštinama za predfina-

siranje EU projekata. Oni

smatraju da će se formiranjem

ovog Fo nda uspostaviti važan

mehanizam koji će omogućiti

opštinama da uspješnije kori-

ste sredstva EU fondova, uz

obavezu vraćanja pozajmlje-

nog novca Fondu odmah na-

kon odobravanja finansijskog

izvještaja od ugovornog tijela i

povlačenja EU sredstava. Bo-

jadžić je tada ocijenio da je to

jako važno za opštine, a i drža-

vu jer obezbjeđuje znatno ve-

ću sposobnost za korišćenje

sredstva izEU fondova. Vlada,

kakokažu, imapozitivanstavo

ovom prijedlogu, što je saop-

štio i premijer nedavno u par-

lamentu.

M.P.M.

cije od Uprave za inspekcijske poslove

PODGORICA

-Nacionalnoudrženje somelijeraCrneGore

organizovaće 15. decembradogađaj podnazivom ,,Večemla-

dihcrnogorskihvina“.

Cilj događaja je da se vinari izCrneGore predstave i promovišu

svojamlada vina iz ovogodišnje berbe.

- Obzirom da je ova godina bila specifična, imaćemo prilike da

čujemo iskustva vinara i da javnost i potrošače obavijestimo o

tome. Na taj način ćemo pokušati da pošaljemo poruku što se

može od vinara iz CrneGore očekivati u narednomperiod - na-

vodi se u saopštenjuNUSCG.

Događaj se organizuje već treću godinu uzastopno.Vina iz ovo-

godišnjeberbe imaćeprilikudapredstavi 11 vinarija.Događaj se

organizuje uz pomoćMinistarstva poljoprivrede i ruralnog ra-

zvoja i glavnog gradaPodgorica.

S.P.

PODGORICA

-Ministarstvo

ekonomije će i unarednoj

godini nastaviti sa tehnič-

kompodrškomjedinicama

lokalnih samoupravauCr-

noj Gori u izradi novih stra-

teškihplanova razvoja, ka-

zao je generalni direktor

Direktorata za razvojMiloš

Čelanović.

On je učestvovao na devetom

sastankuZajedničkog savjeto-

davnog odbora između Komi-

teta regiona Evropske unije i

CrneGore, koji jeodržanuDa-

nilovgradu, u okviru kojeg je

govorio na temu ,,Ekonomski

razvoj zasnovan na lokalnim

resursima“.

Čelanović je rekao da taj Vla-

din resor, u okviru projekta

,,Unapređenjekonkurentnosti

privrede u Crnoj Gori“ koji fi-

nansira i sprovodi usaradnji sa

ProgramomUjedinjenih naci-

jazarazvoj (UNDP), uovoj go-

dini tehnički podržava izradu

milion eura je „težak“ Egaliza-

cioni fond za tekuću godinu

31

Ministarstvo ekonomije nastavlja sa podrškomopštinama

Pomoć izradi strateških planova razvoja

strateških planova razvoja za

deset crnogorskih opština, sa-

opšteno je izMinistarstva.

- Procesi izrade planova su u

različitim fazama, tako da će

za jedinice lokalne samoupra-

ve, kojene finalizuju svojepla-

nove, podrškabitinastavljena i

u narednoj godini, kao i za one

opštine koje iskažu potrebu za

podrškom u izradi ovog stra-

teškog dokumenta - kazao je

Čelanović.

Strateško planiranje lokalnog

ekonomskog razvoja, kako je

dodao, nezaobilazan je meha-

nizam pomoću kojeg jedinice

lokalnih samouprava mogu

identifikovati postojeće stanje

u zajednici, odrediti pravac

kretanjaekonomskograzvoja i

način i sredstva ostvarivanja

postavljene vizije.

Predsjednik opštine Dani-

lovgrad Branislav Đuranović

je kazao da opština i kroz uče-

šće u različitim formatima sa-

radnje sa međunarodnim in-

stitucijama, u prvom redu sa

Evropskomunijombilježi izu-

zetne rezultate.

- To se naročito ogleda u kori-

šćenjuIPAfondovaaliiprenos

najboljih praksi iz zemalja EU

- rekao jeĐuranović.

On je najavio izgradnju bule-

vara Podgorica-Danilovgrad,

vrijednosti preko 20 miliona

eura, zatimprojekte za koje su

u toku tenderski postupci kao

što su izgradnja postrojenja za

prečišćavanja otpadnih voda i

izgradnja kanalizacione mre-

že vrijednosti oko 4 miliona

eura, te rekonstrukcija grad-

skogmostavrijednosti 1,1mili-

on eura.

Đuranović je najavio i završe-

tak rekonstrukcije dionice KP

Dom-Vranjske Njive dužine

6,5kmkaoiprojektovanjeipo-

četak rekonstrukcije puta Da-

nilovgrad-Čevo-Cetinje (dio-

nica Danilovgrad-Markovina

udužini od 16 km).

B.K.

3

ora

prostora i izgradnji objekatane

predstavlja diskontinuitet u

odnosunadosadašnjezakoneo

planiranjuprostora.

- Čuli smo mnogo prigovora o

prijedlogu zakona. Govori se o

revoluciji i zaokretuod 180ste-

peni, a ja bih prijedlog prije na-

zvaoevolucijomnegorevoluci-

jom. Sve što je kvalitetno

funkcionisalo (u prethodnom

zakonu) – zadržano je. Djelovi

koji se nijesu pokazali kao ade-

kvatni način izradeplanskedo-

kumentacije i administrativne

barijere – bili su ispitani - ista-

kao je nedavno ministar Radu-

lović.

Prema njegovim riječima, no-

vim prijedlogom zakona su

identifikovane kritične tačke i

predložena rješnja koja će

obezbijediti četiri ključna ele-

menta, odnosno cilja zakona.

On obećava bolji kvalitet plan-

skedokumentacije,kvalitetnije

izgrađen prostor, efikasniji si-

stem nadzora i identifikovanje

pojedinačne odgovornosti za

sve što se dešava.

Revizija

Podsjetimo da se novim zako-

nom uvodi i revizija planskih

dokumenata, da je lokalnimsa-

moupravama omogućeno ,,oz-

biljno učešće“ u sadržaju plan-

ske dokumentacije i aktivno

učešće u izradi plana i definišu

šta će se naći unjemu.

Govoreći o planskoj dokumen-

taciji, ministar je rekao da će

nju izrađivati stručni timkojeg

će imenovati Ministarstvo. Lo-

kalnesamoupraveprijedlogom

zakona dobijajumogućnost da

,,aktivno učestvuju“ u planira-

njuprostora.

Novi Zakon je ranije dobio

brojne kritike od stručne jav-

nosti. Suštinska i sporna pro-

mjena, koja se uvodi novim

zakonskim rješenjima, je cen-

tralizacijasvihposlovausiste-

mu planiranja prostora na ni-

vou Vlade, odnosnoMORT-a.

Na taj način Vlada želi da re-

guliše haotično stanje oko

izrade prostornih planova i

građevinskihdozvola, jer jedo

sada bilo aktivno 660 prostor-

nih planova, a 300 ljudi izda-

valo građevinske dozvole.

Ukidajusesviprostorniplano-

vi opština, detaljni urbanistič-

ki planovi, državne i lokalne

studije lokacije i urbanistički

projekti, kojima jedosadaure-

đivan prostor opštinskih teri-

torija.

Uplanu je da postoje samo dva

planskadokumenta -Prostorni

plan Crne Gore i Plan general-

ne regulacijeCrneGore.

N.K.

Nacionalno udruženje somelijera

Promovisaćemlada

crnogorska vina

JovankaLaličić MartaŠćepanović

Re kBojadžić

Sa sastankauDanilovgradu