Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 64 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Subota, 9. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

-Vazduhoplo-

vi raznihvrstanemoguslije-

tati i polijetatimimoaero-

dromaunutarnaseljenog

mjesta i naudaljenostima-

njoj od 150metaraodnase-

lja, navodi seupravilniku

koji jedonijelaAgencija za

civilnovazduhoplovstvo, a

koji jeobjavljenprijenekoli-

kodana.

Agencija je pravilnik o uslovi-

ma za vanaerodromsko slije-

tanje ipolijetanjedefinisalana

osnovu Zakona o vazdušnom

saobraćaju uz saglasnost Mi-

nistarstva saobraćaja i pomor-

stva.

Upravilnikusenavodi daodo-

brenjezavanaerodromskosli-

jetanje i polijetanje izdaje

Agencija operatoru vazduho-

plova koji ispunjava uslove

Agencija za civilno vazduhoplovstvo donijela pravilnik

o uslovima za vanaerodromsko slijetanje i polijetanje

Vazduhoplovi mogu

da slijeću 150metara

od naseljenogmjesta

Vanaerodromsko slijetanje i polijetanje vazduhoplova

može da se izvodi samo u vizuelnimmeteorološkim

uslovima danju i prema pravilima

PODGORICA

- Aukcija

državnih zapisa vrijednosti

tri miliona eura, biće održa-

na u utorak.

Iz Centralne banke je saop-

šteno da je rok dospijeća

zapisa 182 dana, odnosno

13. juna.

Ove godine održano je

sedam aukcija sa rokom

dospjeća od 182 dana i

jedna sa rokomdospijeća

od 91 dan.

M.P.M.

PODGORICA

–Ministarstvo

održivog razvoja i turizma

zaposliće još 43urbanističko

građevinska inspektora, sa-

opšteno jePobjedi izovog

Vladinog resorakoje jene-

davnopreuzelo27ovih in-

spektoraodUprave za in-

spekcijskeposlove.

-PrimjenanovogZakonaopla-

niranju prostora i izgradnji

objekata zahtjeva i povećanje

broja inspektora za urbanizam

i građevinarastvo. Kontrolu

nad njima imaće Ministarstvo

održivog razvoja i turizma.

Nadležnosti nekadašnje tri in-

spekcije - zaštite prostora, ur-

banističke i građevinske sjedi-

niće se u jednu, koja će imati

ukupno 70 inspektora - obja-

snili su izMinistarstva.

Kontrola

Usvajanjem novog Zakona o

planiranju prostora i izgradnji

objekata ukinuto je izdavanje

građevinske dozvole izuzev za

složene inženjerske objekte.

- Zato smo zaključili da je po-

trebno pojačati kontrolu izda-

tih urbanističko-tehničkih

uslova, izrađene projektne do-

kumentacije kao i načina izvo-

đenja građevinskih radova na

terenu. Smatramo da će sjedi-

njavanje nadležnosti nekadaš-

nje tri inspekcije u jednu urba-

nističko građevinsku olakšati

rad inspektorima a istovreme-

no i jasno definisati nadležno-

sti, čime će se poboljšati efika-

snost. Nadležnosti su imvelike

ali je i planirani broj inspektora

povećanuskladusaplaniranim

obimom posla - kazali su iz re-

sornogMinistarstva.

KakosuobjasniliPravilnikomo

unutrašnjoj organizaciji i siste-

matizaciji Ministarstva održi-

vog razvoja i turizma, planira-

no je da inspekcijski nadzor

obavljaju: Direkcija za inspek-

cijski nadzor za južni region -

23inspektora,Direkcijazacen-

tralniregion-26inspektoraiza

sjeverni region - 20 inspektora.

Obaveze inspektora su, kako su

istakli izMORT-a, da kontroli-

šu izgradnju objekata - trajnih,

pomoćnih i privremenih na te-

ritoriji CrneGore.

-Kontrolaseodnosiinaoneko-

ji kreću sa izgradnjom objekta

uskladusaZakonomoplanira-

nju prostora i izgradnji objeka-

taaliinaonekojipokušavajuda

grade u suprotnosti sa zako-

nom- kazali su izMORT-a.

Uskoro će, kako su dodali, biti

imenovan glavni inspektor

urbanističko građevinske

inspekcije budući da je u toku

postupak donošenja odluke o

imenovanju.

Ministar održivog razvoja i tu-

rizma Pavle Radulović ranije je

kazao da Zakon o planiranju

Ministarstvo održivog razvoja i turizma preuzelo tri inspe

TIVAT

–Aerodromi Crne

Gore finansiraće izgradnju

privremenogobjekta, kojim

trebada se rastereti termi-

nalna zgradanaAerodromu

Tivat.

U opštini Tivat je održan sa-

stanak predstavnika lokalne

uprave i menadžmenta pre-

duzeća Aerodromi Crne Go-

re, kome su prisustvovali i

predsjednica opštine, dr Sne-

žana Matijević, i izvršni di-

rektor Aerodroma, Danilo

Orlandić.

- Uprava preduzeća upoznala

je predsjednicu sa namjerom

da u predstojećem periodu

izgradi privremeni objekat,

koji bi u narednoj turističkoj

sezoni olakšao prijem putni-

ka, te rasteretiopostojeću ter-

minalnu zgradu – navodi se u

saopštenjunakon sastanka.

Po riječima izvršnog direkto-

ra Aerodroma Crne Gore,

objekat bi bio izgrađen u pro-

dužetku postojeće zgrade i

izgradnju bi finansiralo pre-

duzeće.

- Opština Tivat trenutno radi

na projektu priključenja Ae-

rodroma Tivat na kanalizaci-

oni sistem. Potpisan jeugovor

sa izvođačem radova, na rok

od20dana, i radovi ćeshodno

vremenskim prilikama biti

završeni upredviđenomroku

- saopštili su iz Kabineta

predsjednice opštine.

Na satanku se razgovaralo i o

problemu nelegalnih taksista

na tivatskom aerodromu i o

pristupnoj saobraćajnici koja

ćebitiobuhvaćenaprojektom

magistralne saobraćajnice od

Jaza doTivta.

S.K.

inspektora preuzeli odUprave

za inspekcijske poslove

27

Zaposliće još

inspektora za

kontrolu pros

Uskoro će biti imenovan glavni inspektor urbanističko

građevinske inspekcije. Direkcija za inspekcijski nadzor

za južni region imaće 23 inspektora, za centralni 26

inspektora i za sjeverni region - 20 inspektora

PODGORICA

- Erstebanka

u saradnji saMasterkardpo-

krećenagradnu igruzapen-

zionerekoji koristeErste

platnekartice, podnazivom

Karticuprovučete, nagradu

izvučete.

- U nagradnoj igri učestvuju

svi penzioneri rezidenti, kori-

snici karticaErsteMasterkard

koji u periodu od 1. decembra

do 1. aprila budu trgovali na

prodajnimmjestima u zemlji,

inostranstvu ili na internetu.

Uslov jedavrijednost transak-

cije bude najmanje dva eura -

navodi se u saopštenju.

Tokomukupno osamkola na-

gradneigre,Erstebankaćena-

graditi 180 penzionera vauče-

rima vrijednim 50 eura, koje

će moći da iskoriste za trgovi-

nu u Voli trejdu širom Crne

Gore, izuzev hipermarketa

Naš diskont u Podgorici.

- Prvih 25 nagrada biće izvu-

čeno 25. decembra metodom

slučajnog odabira pomoću

softvera specijalno dizajnira-

nog za tu namjenu - objasnili

su iz banke.

R.E.

PODGORICA

– Demokratska

Crtna Gora saopštila je juče da

kapitalni budžet za narednu

godinu, praktično ne postoji

ako se izuzmu izdaci za auto-

put.

- Prijedlogom zakona o budže-

tu za narednu godinu nijesu

predviđene ni investicije ni

ulaganja u kapitalne projekte,

ako izuzmenmo autoput. Prili-

kompredstavljanja Prijedloga

zakona o budžetu za narednu

godinu, premijer Duško Mar-

ković najavio je da će on biti

razvojni i održiv. Vjerujemo

mu, ako je mislio na dalji razvoj

zaduživanja Crne Gore i održi-

vost u njihovoj namjeri da teret

tog zaduživanja prenesu na

crnogorske građane - ocijenili

su poslanik Demokrata Danilo

Šaranović i Zdenka Popović.

Zbog nastavka pogubne eko-

nomske politike i politike koja

štiti tajkunske mreže, a teret

punjenja budžeta prebacuje na

građane, Demokrate su Vladu

nazvali ekonomski bezidejnom

i haračlijski orijentisanom.

R.E.

Aerodromi Crne Gore najavili investiciju na Aerodromu Tivat

Gradiće privremeni objekat za

rasterećenje terminalne zgrade

Demokratska Crna Gora o državnoj kasi sa 2018.

Kapitalni budžet ne postoji,

ako izuzmeno autoput

Centralna banka

U utorak

aukcija tri

miliona eura

državnih

zapisa

Erste banka i Masterkard pokreću nagradnu igru

Nagrađuju 180 penzionera

NAJAVILIINVESTICIJU:

SastanakuTivtu

utvrđene ovimpravilnikom.

- Vanaerodromsko slijetanje i

polijetanjevazduhoplovamo-

že da se izvodi samo u vizuel-

nimmeteorološkim uslovima

danju i prema pravilima za vi-

zuelno letenje (VFR). Vanae-

rodromsko slijetanje i polije-

tanje ne može da se izvodi

unutar naseljenog mjesta i na

udaljenostimanjoj od 150me-

taraodnaseljenogmjesta - ka-

že se upravilniku.

Navodise takođe,dazavanae-

rodromsko slijetanje i polije-

tanje vazduhoplova ne može

da se koristi površina na zem-

lji ili vodi (osimmorske) koja

se nalazi na udaljenosti ma-

njoj od 150 metara od lica,

objekata i obale, kao i površina

namorukoja se nalazi na uda-

ljenosti manjoj od 300metara

od obale, kao i na udaljenosti

manjoj od 150metara od lica i

objekata na ili u vodi.

Agencija vodi registar (evi-

denciju) pilota

vazduhoplova

kojima je izdato odobrenje za

vršenje vanaerodromskog sli-

jetanja i polijetanja, u koji se

upisujupodaci o izdatimodo-

brenjima.

U pravilniku je naglašeno da

ako se površine za vanaero-

dromsko slijetanje i polijeta-

nje nalaze na području koje

obuhvata kontrolisani vaz-

dušniprostor,operatorvazdu-

hoplova je dužan da u planu

leta navede geografske koor-

dinate površine za vanaero-

dromsko slijetanje i polijeta-

nje i koordinira aktivnosti sa

nadležnomkontrolomletenja.

- Nadležna kontrola letenja

može da ograniči ili zabrani

konkretnuoperacijuvanaero-

dromskog slijetanja i polijeta-

nja, ukoliko su trenutni uslovi

za obavljanje vazdušnog sao-

braćaja u kontrolisanom vaz-

dušnom prostoru nepovoljni

- navodi se u pravil-

niku.

S.P.

DPS:

Demokrate

namargini

Iz DPS su odgovorili da

Demokrate hiperproduk-

cijom konferencija za novi-

nare, štancovanjem saop-

štenja i kvazi stručnom

retorikomhoće da sakriju

da se nalaze na margini

političke scene.

-Pitanje je dana kada će

Demokrate sa političke

scene izaći kao i mnogi

prije njih, koji su poletjeli

visoko, a pali nisko. Takođe

je pitanje sa kakve pozicije

dvoje bivših članova SNP

Zdenka Popović i Danilo

Šaranović kritikuju rad

Vlade. Čime su se oni lično

ili njihove stranke doka-

zale, sem što je jedan od

njih dokazani predizborni

provokator. Da li su nešto

napravili, stvorili ili doprini-

jeli – kazali su iz DPS.