Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 64 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Subota, 9. decembar 2017.

Politika

rne Gore i visoki funkcioner DPS-a

daĐukanović

didaturu

smatramda bojkot predstavlja

napuštanje načela da naše

demokratske slobode ne smiju

zakidati bilo čija prava.

Kao funkcionera DPS-a, trebalo

bi da me ne dotiče to što opo-

zicione stranke suspenzijom

prava svojih birača, same sebi

nanose štetu, jer, po trivijalnom

rezonu, šteta za naše političke

oponente treba da bude kori-

sna za nas. Ipak, ne radujem

se tome jer se, u krajnjem, radi

o negativnimposljedicama za

demokratsko sazrijevanje Crne

Gore. Zatome raduju najave o

povratku dijela opozicije u par-

lament i ubijeđen samda će to

doprinijeti boljem i e ikasnijem

radu Skupštine. Vjerovatno

da su i upravo završeni lokalni

izbori na kojima je opozicija

doživjela ubjedljivi poraz, bili

inicjalni okidač za prekid boj-

kota.

Na kraju, bojkot ne doprinosi

ni dobroj slici parlamentarnog

života u Crnoj Gori. Stvara se

utisak demokratske nespre-

mnosti Crne Gore da sama

upravlja internimpolitičkim

razlikama, tretirajući ih kao

resurs, a ne kao nedostatak.

Osim toga, više očiju bolje vidi,

a više glava pametnije razmi-

šlja, pa čak i ako se, u takvom

ambijentu, skupštinska govor-

nica koristi za neprimjerene i

nedolične riječi.

POBJEDA: IzVašegprethod-

nogodgovora zaključujem

da ste, kao funkcioner DPS-a,

zadovoljni rezultatima lokal-

nih izbora?

GVOZDENOVIĆ:

Mislimda

brojke dovoljno govore. Ako

smo na dva od četiri izborna

poligona osvojili ubjedljivu

apsolutnu vlast, a u prijestonici

i Tuzima ostvarili polovinu

mandata i došli u poziciju nes-

pornog formiranja vladajuće

koalicije sa tradicionalnim

partnerima, naravno da sam

zadovoljan. Treba li da podsje-

timda je, pritom, takav rezultat

ostvaren uz orkestrirani odijum

protiv DPS-a naših političkih

rivala, odijumu kome, često,

od drveća ne možete vidjeti

šumu…

POBJEDA:

Brojke takođe

govore da jeDPS naCetinju i

Tuzima osvojioneštomanje

glasova uodnosuna parla-

mentarne izbore.

GVOZDENOVIĆ:

Opozicija je

tvrdila da će na Cetinju svrgnuti

DPS sa vlasti, da će i u nacional-

no izmiješanim sredinama, Pet-

njici i Tuzima, nadvladati našu

partiju. I, što se desilo? Bićemo

vlast u sve četiri opštine, osvojili

smo 47 odsto glasova, a najjača

opoziciona stranka tek dese-

tak procenata. Još značajnije:

Demokratska partija socijalista

je pokazala da je državotvorna

stranka, da građani to prepo-

znaju i priznaju i na Cetinju i u

Petnjici i svuda.

Čak ni simpli ikovanim sabi-

ranjemglasova programski

polarizovanih opozicionih

struktura, ne može se stvoriti

privid opozicionog uspjeha, što

je inače redovna opoziciona

manipulacija. Ako neka partija,

decenijama, dobija izbore i

decenijama ostvaruje rezultat

od preko 40 odsto biračkog

tijela, ne možete je pobijediti

satanizacijom i negiranjem

svega dobrog što je uradila i što

radi, uz neprestano ponavljanje

stereotipnih i neutemeljenih

optužbi. Građani očekuju nešto

drugo, nešto bolje od ovoga što

radi DPS. Ne sumnjamda bi, i u

takvimokolnostima, iako teže,

DPS i dalje pobjeđivala, jer bi i

sama morala biti još bolja.

POBJEDA:

Poslanički klub

DPS-a je brojčanodominan-

tanuparlamentu. Da li ste

zadovoljni radomposlanika?

GVOZDENOVIĆ:

Ovaj posla-

nički klub DPS, po stepenu

aktivnosti, sposobnosti i radnog

entuzijazma daje odlučujući

doprinos radu parlamenta.

Posebnomi imponuje obra-

zovna i starosna struktura

našeg poslaničkog kluba. Svi

naši poslanici imaju fakultetsko

obrazovanje u oblasti prava,

ekonomije, prirodnih i drugih

nauka. Prvi put imamo četiri

poslanika mlađa od 30

godina starosti. Nema

nacije koja nije zastu-

pljena u našemKlubu,

što korelira sa multietnič-

kimbogatstvomCrne Gore.

Bitno je i što imamo pristojan

rodni balans unutar kluba, sa

namjeromda ovu proporciju i

dalje poboljšavamo, u skladu

sa evropskimnačelima rodne

ravnopravnosti.

POBJEDA:

Da se okrenemo

predstojećimpolitičkim iza-

zovima, prvenstvenopred-

sjedničkim izborima. Kakav je

Vaš stav obudućemkandida-

tuDPS-a?

GVOZDENOVIĆ:

Iako naša

partija ima čitav niz veoma kva-

litetnih članova i simpatizera

koji mogu biti pobjednički kan-

didati na sljedećim izborima za

predsjednika države - nemam

dilemu ko je najbolji među

njima. Dominantna ličnost

političke scene u Crnoj Gori u

posljednje tri decenije je sva-

kako predsjednik DPS-a, Milo

Đukanović. Političko djelovanje

Đukanovića je obilježeno opi-

pljivim istorijskim rezultatima

koji se, ni na koji način, ne

mogu racionalno osporavati.

Podsjetiću da je Đukanović

obavljao najviše državne

funkcije u izuzetno teškim i slo-

ženim istorijskimokolnostima

raspada dotadašnje zajedničke

države; da je, prvenstveno

zbog političke odlučnosti Đuka-

novića izbjegnut ratni sukob

na teritoriji Crne Gore i da je,

paralelno sa očuvanjemmira,

Đukanović predvodio i uspješ-

no okončao proces obnove

crnogorske državnosti.

Đukanovićevo liderstvo omo-

gućilo je da, u kratkom roku,

Crna Gora dostigne ekonomsku

samoodrživost, od uvođenja

marke u platni promet – uprkos

brojnimopstrukcijama, a kasni-

je eura, kao lokalnog sredstva

plaćanja. Pozitivna daleko-

sežnost ove odluke danas je

svima jasna - bio je to preduslov

ozdravljenja ekonomije. U tom

kontekstu je i Đukanovićeva

PODGORICA

–Demokrat-

ski front prekidabojkot i de-

finitivno sevraćauparla-

ment pošto su jučeupodne

konstatovali da je istekao

rokkoji sudali opozicionim

strankamadaodgovoreda li

su spremni da saovompoli-

tičkomgrupacijomsjednu

za sto i otpočnurazgovore,

naprincipu„bijelogpapira“.

- Takođe smo naglasili da je za

zajedničku akciju potreban

konsenzus relevantnih opozi-

cionihparlamentarnihstrana-

ka, na čije smo adrese i uputili

poziv. Do danas, pozitivno su

namodgovoriliUjedinjenaCr-

na Gora i poslanik Aleksandar

Damjanović, imi imovompri-

likom zahvaljujemo na korek-

tnomodnosu prema našoj ini-

cijativi, saopštio je član

predsjedništva Nove srpske

demokratije,JovanVučurović.

On je podsjetio da je ostatak

opozicije, koji, kako je rekao,

predstavljamanjinu opozicio-

nih poslanika - 18 od 39, odgo-

vorio je negativno ili je ignori-

saonjihov poziv i inicijativu.

- Time su pokazali ne samo

svoj odnos prema Demokrat-

skom frontu, nego i prema za-

jedništvu opozicije za koje

smo sigurni da ga priželjkuju

opozicioni birači. Demokrat-

ski front ćepreduzeti konkret-

nu političku akciju u pravcu

zaštite svojih birača, kaže Vu-

čurović.

Poslanički klub DF-a u pone-

djeljak će, na konferenciji za

novinare, saopštiti razloge

zbog kojih će se njihov politič-

ki savez vratiti uparlament.

-Akonekoizopozicijemislida

je to pogrešan politički potez,

nidoponedjeljkanijekasnoda

odgovore na našu inicijativu -

zaključujeVučurović.

R.P.

TAČNOUPODNE:

DF juče konstatovao da je

opoziciji istekao rok

Vučurović: Vraćamo

se u parlament

PODGORICA

-Nijebilozlo-

upotrebe javnihresursa to-

komkampanje za izborena

Cetinju, uMojkovcu, Petnjici

i Tuzima - saopštio je jučedi-

rektorAgencije za sprečava-

njekorupcijeSretenRado-

njićnakonsultativnom

saslušanjupredčlanovima

Odbora za antikorupcijuu

Skupštini.

Radonjićjeocijeniodasulokal-

ni izbori protekli „u najboljem

redu, možda bolje od onoga što

smo očekivali“.

Kako je kazao, cilj Agencije je

bio da kontrolišu zabrane,

ograničenja i obaveze politič-

kih subjekata.

Radonjić je istakao da prekora-

čenja budžetske potrošnje ni u

jednomsegmentu nije bilo, niti

jebilo razlikeuodnosunapret-

hodnih pola godine, kako je to

Zakonomi predviđeno.

- Nijedan cent više nije potro-

šen u ovom izbornom procesu

u odnosu na prethodnih šest

mjeseci. Imamo statistiku, do-

kumentaciju i sve dokaze o to-

me, i izuzetno samsa timzado-

voljan - kazao je on.

Nijebiloniotpisadugovazavo-

dustrujuilinekihdrugihstvari,

kakojedodao,štojezabranjeno

zakonom tokom izbornog pro-

cesa.

Radonjić je naglasio da je u

ovom izbornomprocesu, u sve

četiri opštine, ukupno zaposle-

no 77 osoba. Ta zapošljavanja

su, kako je kazao, vršena uz is-

punjenost zakonskih uslova -

da postoji upražnjeno mjesto,

da postoji novac i da je sprove-

dena procedura oko izbora

Odbor za antikorupciju saslušao direktora ASK

Sretena Radonjića o lokalnim izborima

Nije bilo zloupotrebe

javnih resursa

Isplaćeno oko

10.000 eura

jednokratne

pomoći

Načelnik Odsjeka za kon-

trolu inansiranja političkih

subjekata i izbornih kam-

panja u AKS Dušan Drakić

saopštio je da su opštine u

toku izborne kampanje ispla-

tile jednokratne pomoći za

107 lica u ukupnom iznosu

od 9.990 eura.

On je takođe kazao da su

lokalne institucije dostavile

136 analitičkih kartica u koji-

ma je prikazana potrošnja

od skoro četiri miliona eura.

odlučujuća uloga u otvara-

nju crnogorske ekonomije

i podizanju atraktivnosti

našeg poslovnog ambijenta

za privlačenje investicija iz

inostranstva.

Vizionarsko usmjeravanje

Crne Gore ka evropskim i

evroatlantskim integracijama

dovelo nas je do punoprav-

nog članstva u NATO i, kao

najperspektivniju zemlju-

kandidata, pred vrata Evrop-

ske unije.

Đukanovićeva uloga u proce-

su okretanja države ka Zapa-

du, bez kidanja tradicionalnih

prijateljstava na Istoku,

izdvaja ga iz mase političara

i svrstava u redmalog broja

državnika.

POBJEDA:

SamĐukano-

vić je nedavno istakaoda

osjeća zamor nakon skoro

tri decenije bavljenja poli-

tikom. No, naš list je juče

informisaoda članstvo

DPS-a plebiscitarnopred-

laže upravoĐukanovića za

predsjedničkogkandidata.

Znači li to i posrednunaja-

vukandidature?

GVOZDENOVIĆ:

Đukanovi-

ćevo decenijsko intenzivno

angažovanje na državnim

poslovima udaljilo ga je od

ličnih ambicija i personalnih

a initeta. Zatomislimda sa

razumijevanjem treba pri-

hvatiti bilo koju odluku pred-

sjednika DPS-a koja se odnosi

na njegovu radnu i političku

budućnost. Svjesni svih

ovih činjenica, mi u DPS-u

ipak očekujemo prihvatanje

kandidature predsjednika

Đukanovića. Nemamo

nikakve dileme da bi kandi-

datura Mila Đukanovića za

funkciju predsjednika države

bila najbolje moguće rješenje

za Crnu Goru.

N. ZEČEVIĆ

kandidata.

Pored toga, naveo je Radonjić,

ukupno su bila 222 ugovora o

produžetku zaposlenja.

- Ne postoji nijedna argumen-

tovanaprimjedbailidokazdaje

u toku izbornog procesa bilo

nezakonitogzapošljavanja - re-

kao jeRadonjić.

On jekazaoda suuovomizbor-

nomciklusu,zarazlikuodpret-

hodnog, svi politički subjekti

ispoštovali obavezu da otvore

poseban račun i odrede odgo-

vorno lice.

Nijebilo,kakojenaveo,zloupo-

treba ni u pogledu socijalnih

davanja i pomoći.

Radonjić je dodao da je ASK

podnio pet prekršajnih prijava

zbog nedostavljanja petnae-

stodnevnih izvještajaokampa-

nji.

Iv.P.

CETINJE

–Pregovori o for-

miranjuo lokalnevlasti u

prijestonici trebali bi dapoč-

nu sredinomnaredne sedmi-

ce, auutorakbi trebalada

bude završena i platforma

Socijaldemokrata.

Trinaest dana od održavanja

lokalnih izbora, na Cetinju se

zvanično ne zna ko će činiti

vlast. Demokratska partija so-

cijalistasa16mandatanemože

sama i treba joj najmanje još

jedanglasuparlamentudaima

većinu. Sadruge strane, opozi-

cija(SDP,GPURA,Demokrate

i Staragarda liberala) imauku-

pno15mandata,izavećinune-

dostaju im dva odbornika.

Zbogtogaijedniidrugiočeku-

ju na čiju će stranu prevagnuti

,,jezičak na vagi“ - Socijalde-

mokrate koje su osvojile dva

mandata u prijestoničkom

parlamentu koji broji 33 od-

bornika.

Socijaldemokrate su koalicio-

ni partner DPS na državnom

nivou,aliinosilaclisteovepar-

tijenaCetinju, dr IvanGazivo-

da je tokompredizborne kam-

pan j e nag l ašavao da će

pregovarati sa svima osim sa

DF-om. Poziv za pregovore

SD-u stigao je i od Demokrat-

ske partije socijalista i od opo-

zicije. Odgovora nema jer je

glavnipregovaračSocijldemo-

krata Damir Šehović trenutno

van Crne Gore. Osim njega, u

pregovaračkom timu su dr

Ivan Gazivoda, kao i drugi na

listi SDdr IvanIvanović i koor-

dinator za Cetinje Goran Pe-

trović.

Nema zvaničnih informacija o

tome šta SDtraži, odnosnoko-

ji su njihovi zahtjevi da svoja

dva glasa priklone ili vlasti ili

opoziciji.

Dannakon lokalnih izbora no-

silac liste DPS-a Aleksandar

Bogdanovićkazao jedaočeku-

je da „pregovori počinju od-

mah“ teda jenajlogičnijeda se

prvo pregovara sa partnerom

na državnomnivou.

URA, Demokrate i SDP ponu-

dili su Socijaldemokratama

čak imjesto gradonačelnika.

Socijaldemokrate su, sa druge

strane, naglasile da njih funk-

cije ne interesuju jer su već os-

tvareninaposlovnomplanu,te

da im je razvoj prijestonice na

prvommjestu.

J.Đ.

CETINJE:

Pregovori o formiranju lokalne vlasti trebalo bi da počnu sredinomnaredne sedmice

Sve oči uprte u Socijademokrate

Sa sjedniceOdborazaantikorupciju

JovanVučurović

Cetinje