Table of Contents Table of Contents
Previous Page  24 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 64 Next Page
Page Background

24

Pobjeda

Subota, 9. decembar 2017

Oglasi i obavještenja

Na osnovu člana 12 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu

(”Službeni list RCG”, broj 80/05 i ”Službeni list CG”, broj 40/10,

73/10, 40/11, 27113 i 52/16) Sekretarijat za poljoprivredu, turi-

zam, vodoprivredu i

zaštitu životne sredine Opštine Berane

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je investitor ”Crnogorki Telekom” A.D. Podgorica, podnio za-

htjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu

za projekat postavljanja aktivne opreme za fiksnu pristupnumre-

žu ”Pešca” Berane, čija realizacija se planira na dijelu kat.parcele

br. 815 KO Pešca, po LN br. 823, u zahvatu urbanističke razrade

PUP-a „Berane”, opština Berane.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši

uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za

poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine Op-

štine Berane, ul. Polimska br.66, radnim danima od 12 do 14 ča-

sova.

Rok za javni uvid i dostavljanjeprimjedbi imišljenjaupisanoj formi,

na adresu Sekretarijata, je 18.12.2017.godine.

Savjet roditelja JUGimnazije “Tanasije Pejatović” Pljevlja

raspisuje

JAVNI OGLAS

ZAPRIKUPLJANJE PONUDAZAORGANIZOVANJE I

IZVOĐENJE ĐAČKE EKSKURZIJE

Ponude dostaviti za sljedeću destinaciju

• Sjeverna Italija uključujući i Rim

Ponuda treba da sadrži:

1.Maršrutu i destinacije koje se obilaze

2.Cijenu i rokove plaćanja(što više mjesečnih rata)

3.Vrstu prevoza (starost prevoznih sredstava do 7 godina)

4.Nazive i kategorije hotela

5.Preporuke škole čije je ekskurzije preduzeće ili turistička agencija izvo-

dila

Posebni uslovi:

1.Tehnički pregled prevoznih sredstava 7 dana prije putovanja

2.Osiguranje vozila i putnika

3.Ovjerene kopije saobraćajnih dozvola prevoznih sredstava

Ukoliko posebni uslovi ne budu zadovoljavajući Škola zadržava pravo da

organizovanje ekskurzije povjeri sljedećoj turističkoj agenciji koja te uslo-

ve ispuni.

Pravo učešća na ogas imaju:

1.Preduzeća i turističke agencije registrovane za obavljanje turističke

djelatnosti (konkretno izvođenje ekskurzije) registrovane u Crnoj Gori

2.Preduzeće ili turistička agencija kojadostavi dokaz da jeprethodnihpet

godina izvodila ekskurzije u inostranstvu

Oglas je otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

U cijenu aranžmana ponuđač mora da uračuna:

-Prevoz autobusima visoke turističke klase

-Smještaj u hotelima sa najmanje dvije ili tri zvjezdice, u dvokrevetnim ili

trokrevetnim sobama,

-Sve ulaznice za posjete predviđene ponudom,

-Sve drumarine i takse vezane za prevoz ( u zemlji i inostranstvu)

-Troškove vođenja sa jednim vodičem po autobusu i vođe puta ispred

organizacije sa znanjem engleskog jezika,

-Gratis mjesta za šest profesora i jednog ljekara.

Ekskurzija će se izvesti sredinommaja2018.godineu trajanjudo9dana.

Agencijakojadobijena tenderuza izvođenjeekskurzijeplaća javni oglas.

Za sve bliže informacije obratiti se na telefon 052 -356-028, a pismene

ponude slati na adresu: Gimnazija «Tanasije Pejatović», Tršova br. 27 ,

Pljevlja.

Oglašavanje javnog oglasa je 9.12.2017.godine

Dj.broj.01-1134

U Pljevljima 8.12.2017.god.

Predsjednik Savjeta roditelja,

Fadil Tabaković

Na osnovu Člana 40. Zakona o državnoj imovini, Odluke DOO broj

7308 od 30.11.2017. godini, Člana 35. Statuta DOO „Komunalne djelat-

nosti“ Bar, broj 6175 od 26.09.2016. godine, VD Izvršni direktor DOO

„Komunalne djelatnosti“ Bar,

PONOVO OGLAŠAVA

LICITACIJU

Za davanje u zakup dva mjesta na „Kamionskoj pijaci“ u Baru,

i četiri poslovna prostora u sastavu „Autobuske stanice“ Bar

za period od 01.01.2018.-31.12.2018.godine

I. Za ustupanje na korišćenje četiri mjesta na „Kamionskoj pijaci“ u

Baru, ispod nadstrešnice, obilježena rednim brojem od 2. i 4. za pe-

riod od 01.01.2018.godine do 31.12.2018. godine, početna cijena po

jednommjestu je 4.000 €, sa PDV-om.

II.Četiri poslovna prostora, u sastavu “Autobuske stanice” Bar, za ustu-

panje na period od 01.01.2018. - 31.12.2018. godine su:

1)Poslovni prostor šalterskog tipa naznačen brojevima “I” i “II” površine 8

m2 sa početnom cijenom zakupa od 1.200 € uvećana za PDV 19%.

2)Poslovni prostor naznačen brojem “III”, površine 10 m2 sa početnom

cijenom od 1.620 €, uvećana za PDV 19%.

3)Poslovni prostor naznačen brojem “IV”, površine 24 m2 sa početnom

cijenom zakupa od 3.000 €, uvećana za PDV 19%.

Pravo učešća na licitaciji imaju fizička i pravna lica koja uplate kauci-

ju u iznosu od 5% od početne cijene mjesta do početka licitacije, na

blagajni Društva ili na žiro račun broj 520-20130-19 kod Hiopotekarne

banke. Pravna lica su obavezna da na dan licitacije pokažu na uvid rje-

šenje o registraciji kod Privrednog suda u Podgorici. Dokaz o uplati je

uslov za učešće na licitaciji. Kaucija će se po završenoj licitaciji vrati-

ti učesnicima koji nijesu izlicitirali mjesto, a zakupcu će se uračunati

u cijenu.

Licitacija će se održati dana 15.12.2017.godine sa početkom u 10 h, u

holu Upravne zgrade Društva.

Učesnik koji izlicitira najveći iznos naknade, proglašava se za najpovolj-

nijeg zakupca, a njegova ponuda smatra se prihvaćenom ponudom za

zakup predmetne lokacije na “Kamionskoj pijaci” u Baru, odnosno po-

slovnog prostora na “Autobuskoj stanici” u Baru.

Dokaz o uplati kaucije je uslov za učešće na javnom nadmetanju.

Kaucija će se po završenoj licitaciji vratiti učesnicima koji nijesu izlici-

tirali lokaciju na “Kamionskoj pijaci” u Baru, odnosno poslovni prostor na

“Autobuskoj stanici” u Baru, a zakupcu će se uračunati u cijenu.

Ukupan izlicitirani iznos uvećan za PDV (19%), zakupac je dužan da

uplati Društvu u roku od 3 dana od dana održavanja licitacija, a ako u

tom roku ne priloži dokaz o uplati gubi pravo na kauciju i izlicitiranu

lokaciju na “Kamionskoj pijaci” u Baru, odnosno poslovni prostor na “Au-

tobuskoj stanici” u Baru. Zakupci zakupljenih lokacija zaključuju Ugovor

o zakupu koji je pravni osnov za držanje mjesta. Sva bliža obavje-

štenja se mogu dobiti na telefon 030/311-418.

Mali oglasi

NekretNiNe

PRODAJEM dobru dvospratnu

kucu 300 kvadrata, plac 600.

Idealno za stanovanje, pro-

davnicu, kafanu, agenciju.

Cijena platiš 200 dobiješ 300

kvadrata. Masline Podgorica

Tel.067/261-598

PRODAJEM – imanje u Spužu

mjesto Kopito, udaljeno od

mlina 500m. Asvalt do uzlaza

na imanje, voda na imanju,

struja blizu, može u placeve,

djeljivo. Tel. 020/881-750,

069/827-324

PRODAJEM - objekat 30m2,

300metara od centra grada,

uz asfalt, voda, struja. Hitno

10.000 eura. Kolašin.

Tel. 068/731-313

UslUge

KUĆNI SERVIS

Odčepljenje kanalizacije

el. sajlom, zamjena

dotrajalih cijevi, sve sitne

popravke Podgorica -

Primorje. Tel.069/269-550

067/579-709

OTČEPLJENJE kanalizacije

električnom sajlomWC šolja,

sudopera, kada, umivaonika i

šahti, dolazimodmah. Povolj-

no.Vukcević. Tel.069/991-999,

067/000-008,

068/654-474

KLIME Mišković prodaja mon-

taza, servis, nove, polovne

dezinfencija čišćenje, opravka,

otkup polovnih.

Tel, 067/358-100

raZNo

KUPUJEM stare pare, medalje,

bajonete, knjige, gramofon-

ske ploče, slike umjetničke i

dr.starine. Tel.069/019-698,

067/455-713

POTREBNA žena za čuvanje

pokretne starice.Obezbijeđeni

stan hrana i plata.Okolina Pod-

gorice. Tel.067/455-704