Table of Contents Table of Contents
Previous Page  22 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 64 Next Page
Page Background

22

Pobjeda

Subota, 9. decembar 2017

Oglasi i obavještenja

Na osnovu člana 336,337,339,341,342,344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima („Sl.list CG“

br. 12/09) hipotekarni povjerilac – privredno društvo Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica

(dalje: CKBAD Podgorica) objavljuje sledeće

OBAVJEŠTENJEO TREĆOJ PRODAJI NEPOKRETNOSTI

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su:

U LN br.70 koji se vodi pri KODonji Zagarač, Opština Danilovgrad, svojina hipotekarnog dužnika Đu-

rović Borislava u obimu prava 1/1, označene kao kat. parc. br.631, po kulturi livada 4. klase, površine

2458m2, i kat. parcela br.638, po kulturi njiva 4. klase, površine 6613m2.

Početna cijena nepokretnosti knjizenih u LN 70 KODonji Zagarač iznosi 19.804,00 €.

Ukupan iznos preostalog duga kreditnog dužnika Đurović Borislava, i sudužnika Đurović Relje po

osnovu Ugovora o kreditu broj 870-97-14 od 07.06.2007. godine, koje potraživanje je obezbijeđeno

Ugovorom o hipoteci Ov.br.2324/2007 od 14.06.2007. godine, na dan 08.11.2017.godine, prema hi-

potekarnompovjeriocuCKBADPodgorica, iznosi 6.773,68€, koji iznos se uvećava za iznos pripada-

jućih kamata od 08.11.2017.g. do dana konačnog izmirenja duga, kao i za iznose realnih troškova i

drugih izdataka nastalih usled sprovođenja postupka vansudske prodaje, a koji su procijenjeni na

1.500,00€.

Vansudskaprodaja predmetnihnepokretnosti održaćese18.12.2017. godineu14,00huprostorijama

CKB AD Podgorica – Ekspozitura Danilovgrad, Ul. Baja Sekulića br.22 u Danilovgradu. Pravo da

učestvuju na javnomnadmetanju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica u skladu sa pozitivnim

propisima i međunarodnim sporazumima, koja uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u

iznosu od 10%od početne cijene.

Depozit se uplaćuje na račun za uplatu depozita za vansudsku prodajuAdvokataMilovanaMiloševića

broj 510-91204-65, koji se vodi kod CKB AD Podgorica, s pozivom na broj 870-97-14 svrha uplate:

“depozit za učešće na javnomnadmetanju”, najkasnije do dana podnošenja prijave. Prijave, sa doka-

zom o uplati depozita se podnose punomoćniku hipotekarnog povjerioca advokatu Milovanu Miloše-

viću, na adresi: Podgorica, Ul. Moskovska br. 153, najkasnije 5 dana prije dana održavanja javnog

nadmetanja. Prijavemoraju biti zapečaćene uz naznaku »za javno nadmetanje - ne otvaraj«. Učesni-

ci postupka javnog nadmetanja dužni su uz prijavu dostaviti dokaz o uplati depozita i sljedeće lične

podatke:

• Fizička lica - ime i prezime, adresu stanovanja,matični broj, broj lične karte;

• Pravna lica - naziv i sjedište, registarski broj iz sudskog registrakodkoga je registrovan, original izvod

iz sudskog registra ili ovjerenu fotokopiju ne stariju od 15 dana na dan podnošenja prijave, prijavu

ovjerenu potpisom i pečatom ovlašćenog lica, kao i ovlašćenje za zastupanje, ukoliko se prijava pod-

nosi preko punomoćnika.

Predstavnici pravnih lica na javnom nadmetanju moraju imati uredna punomoćja i ličnu kartu ili neku

drugu vrstu lične isprave pogodne za identifikaciju, a fizička lica ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične

isprave pogodne za identifikaciju.

Učesnik javnog nadmetanja ne može ponuditi cijenu koja je već ponuđena od drugog učesnika. Po-

stupak usmenog nadmetanja se završava ako niko od učesnika, ni na treći poziv, ne ponudi veću cije-

nu od do tada ponuđene najveće cijene. Smatraće se da su ispunjeni uslovi za javnu prodaju, ako se

u vrijeme naznačeno u ovomObavještenju prijavi makar jedan učesnik koji ponudi iznos početne cije-

ne. Učesnici u javnomnadmetanju čije su prijave neblagovremene i neuredne, nemogu učestvovati u

javnom nadmetanju.Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda

smatra se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne nepokretnosti.Kupac je dužan sa CKBAD

Podgoricazaključiti Ugovor okupoprodaji predmetnenepokretnosti u rokuod7 (sedam) danaoddana

javnognadmetanja. Ugovor o kupoprodaji nepokretnosti, kojimsepravosvojinenapredmetnimnepo-

kretnostima, opterećenim hipotekom, prenosi na kupca, u ime hipotekarnog povjerioca zaključiće

njegov punomoćnikMilovanMilošević, advokat iz Podgorice, a koji ugovor mora biti sačinjen i ovjeren

u skladu sapozitivnimzakonskimpropisima. Depozit ponuđača sa kojimćeCKBADPodgorica zaklju-

čiti ugovor o kupoprodaji predmetnih nepokretnosti neće se vraćati ponuđaču, već će se uračunati u

kupoprodajnu cijenu.Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u navedenom roku ili ne isplati

kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a banka ima pravo da

zaključi ugovor o kupoprodaji sa drugim ponuđačem – učesnikom navedenog javnog usmenog nad-

metanja, a koji je ponudio kupoprodajnu cijenu koja je po visini odmah iza najveće ponuđene cijene.

Nepokretnosti seprodajuu viđenomstanju, bezpravanareklamaciju.Kupac snosi troškovesačinjava-

nja notarskog zapisa, takse na upis prava svojine, poreza na promet nepokretnosti, kao i ostale troš-

kove koji mogu nastati u postupku prenosa apsolutnih prava na kupca. Uplaćeni depozit će se vratiti

ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

Detaljnije informacije zainteresovana licamogu dobiti odAdvokataMilovanaMiloševića iz Podgorice,

naadresiUl.Moskovskabr.153,putem telefona 069/[email protected]

me.

Na osnovu člana 336,337,339,341,342,344 i 345 Zakona o svojinsko-pravnim odnosima („Sl.list CG“

br. 12/09) hipotekarni povjerilac – privredno društvo Crnogorska komercijalna banka a.d. Podgorica

(dalje: CKBAD Podgorica) objavljuje sledeće

OBAVJEŠTENJEOPETOJ PRODAJI NEPOKRETNOSTI

Nepokretnosti koje su predmet prodaje upisane su:

U L.N. 87 koji se vodi pri KODanilovgrad, svojina hipotekarnog dužnika, korisnika kredita i sudužnika

kredita Karadžić Dijane u obimu prava 1/1, označene kao kat. parc. br.222, zgrada broj 1, po kulturi

stambeni prostor, PD 15, spratnost P, površine 56m2, koje nepokretnosti se nalaze na adresi Ul. Bije-

li Pavle, Danilovgrad.

Početna cijena nepokretnosti knjizenih u LN 87 KODanilovgrad iznosi 38.169,41 €.

Ukupan iznos preostalog duga kreditnog dužnika Anje Karadžić , po osnovu Ugovora o kreditu broj

733-97-6 od 03.11.2015. godine, koje potraživanje je obezbijeđeno Ugovorom o hipoteci UZZ

br.499/2015 od 05.11.2015. godine, na dan 17.11.2017.godine, prema hipotekarnompovjeriocuCKB

ADPodgorica, iznosi 15.580,40€, koji iznosseuvećavaza iznospripadajućihkamataod17.11.2017.g.

do dana konačnog izmirenja duga, kao i za iznose realnih troškova i drugih izdataka nastalih usled

sprovođenja postupka vansudske prodaje, a koji su procijenjeni na 1.500,00€.

Vansudskaprodaja predmetnihnepokretnosti održaćese18.12.2017. godineu14,00huprostorijama

CKB AD Podgorica – Ekspozitura Danilovgrad, Ul. Baja Sekulića br.22 u Danilovgradu. Pravo da

učestvuju na javnomnadmetanju imaju sva domaća i strana pravna i fizička lica u skladu sa pozitivnim

propisima i međunarodnim sporazumima, koja uplate depozit za učešće na javnom nadmetanju u

iznosu od 10%od početne cijene.

Depozit se uplaćuje na račun za uplatu depozita za vansudsku prodajuAdvokataMilovanaMiloševića

broj 510-91204-65, koji se vodi kod CKB AD Podgorica, s pozivom na broj 733-97-6 svrha uplate:

“depozit za učešće na javnomnadmetanju”, najkasnije do dana podnošenja prijave. Prijave, sa doka-

zom o uplati depozita se podnose punomoćniku hipotekarnog povjerioca advokatu Milovanu Miloše-

viću, na adresi: Podgorica, Ul. Moskovska br. 153, najkasnije 5 dana prije dana održavanja javnog

nadmetanja. Prijavemoraju biti zapečaćene uz naznaku »za javno nadmetanje - ne otvaraj«. Učesni-

ci postupka javnog nadmetanja dužni su uz prijavu dostaviti dokaz o uplati depozita i sljedeće lične

podatke:

• Fizička lica - ime i prezime, adresu stanovanja,matični broj, broj lične karte;

• Pravna lica - naziv i sjedište, registarski broj iz sudskog registrakodkoga je registrovan, original izvod

iz sudskog registra ili ovjerenu fotokopiju ne stariju od 15 dana na dan podnošenja prijave, prijavu

ovjerenu potpisom i pečatom ovlašćenog lica, kao i ovlašćenje za zastupanje, ukoliko se prijava pod-

nosi preko punomoćnika.

Predstavnici pravnih lica na javnom nadmetanju moraju imati uredna punomoćja i ličnu kartu ili neku

drugu vrstu lične isprave pogodne za identifikaciju, a fizička lica ličnu kartu ili neku drugu vrstu lične

isprave pogodne za identifikaciju.

Učesnik javnog nadmetanja ne može ponuditi cijenu koja je već ponuđena od drugog učesnika. Po-

stupak usmenog nadmetanja se završava ako niko od učesnika, ni na treći poziv, ne ponudi veću cije-

nu od do tada ponuđene najveće cijene. Smatraće se da su ispunjeni uslovi za javnu prodaju, ako se

u vrijeme naznačeno u ovomObavještenju prijavi makar jedan učesnik koji ponudi iznos početne cije-

ne. Učesnici u javnomnadmetanju čije su prijave neblagovremene i neuredne, nemogu učestvovati u

javnom nadmetanju.Učesnik koji ponudi najveću cijenu proglašava se kupcem, a njegova ponuda

smatra se prihvaćenom ponudom za kupovinu predmetne nepokretnosti.Kupac je dužan sa CKBAD

Podgoricazaključiti Ugovor okupoprodaji predmetnenepokretnosti u rokuod7 (sedam) danaoddana

javnognadmetanja. Ugovor okupoprodaji nepokretnosti, kojimsepravosvojinenapredmetnimnepo-

kretnostima, opterećenim hipotekom, prenosi na kupca, u ime hipotekarnog povjerioca zaključiće

njegov punomoćnikMilovanMilošević, advokat iz Podgorice, a koji ugovor mora biti sačinjen i ovjeren

u skladu sapozitivnimzakonskimpropisima. Depozit ponuđača sa kojimćeCKBADPodgorica zaklju-

čiti ugovor o kupoprodaji predmetnih nepokretnosti neće se vraćati ponuđaču, već će se uračunati u

kupoprodajnu cijenu.Ukoliko kupac ne zaključi ugovor o kupoprodaji u navedenom roku ili ne isplati

kupoprodajnu cijenu u predviđenom roku, gubi pravo na povraćaj depozita, a banka ima pravo da

zaključi ugovor o kupoprodaji sa drugim ponuđačem – učesnikom navedenog javnog usmenog nad-

metanja, a koji je ponudio kupoprodajnu cijenu koja je po visini odmah iza najveće ponuđene cijene.

Nepokretnosti seprodajuuviđenomstanju, bezpravanareklamaciju.Kupac snosi troškovesačinjava-

nja notarskog zapisa, takse na upis prava svojine, poreza na promet nepokretnosti, kao i ostale troš-

kove koji mogu nastati u postupku prenosa apsolutnih prava na kupca. Uplaćeni depozit će se vratiti

ostalim učesnicima u roku od 7 (sedam) dana od dana održavanja javnog nadmetanja.

Detaljnije informacije zainteresovana licamogu dobiti odAdvokataMilovanaMiloševića iz Podgorice,

naadresiUl.Moskovskabr.153,putem telefona 069/[email protected]

me.