Table of Contents Table of Contents
Previous Page  21 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 21 / 64 Next Page
Page Background

21

Pobjeda

Subota, 9. decembar 2017.

Drugi pišu

Piše:

BorisDežulović

Zvaomenekidanudva izapo-

noći Kožo da pročita vic. Ima

ontajobičaj,zovneugluhodo-

banoći izkafaneda ispričavic.

Okupili se, kaže, osuđeni Srbi,

Hrvati i Bošnjaci u Haagu da

protestiraju kod časnog suda

zbog, vele, ,,diskriminacije na

nacionalnoj osnovi“. Kako ba

po nacionalnoj osnovi?, pitao

ihčasnisud,aonićeovako:,,Pa

za sve zločineuBosni iHerce-

govini optuženi su i osuđeni

samo Srbi, Hrvati i Bošnjaci i

nitko drugi, nijedan eto od

OstalihuBosniiHercegovini.“

„Ostali?“,začudiosečasnisud.

„Sto pedeset hiljada ljudi sa

posljednjeg popisa, četiri po-

sto stanovništva BiH izjasnilo

se kao Ostali“, objasnili onda

Srbi, Hrvati i Bošnjaci, „a nije-

dan nije ni osuđen ni optu-

žen!“

„Nije točno“, odgovorio imča-

sni sud: „Evo, samo posljednji

primjer, presuda u predmetu

‘Prlić i ostali’.“

Ima li, međutim, viceva nakon

smrti? Ritualno samoubojstvo

jednogaodPrlićevih ,,ostalih“,

netom osuđenog ratnog zlo-

činca Slobodana Praljka, pred

televizijskim kamerama na

Dan Republike, izazvalo je u

svemu dvije vrste reakcija: s

jedne strane kolektivnu histe-

riju, ono što medicina naziva

,,šokominevjericom“,uzpate-

tične obrede svijeća, molitvi i

minuta gromoglasne šutnje, i s

druge strane vic i zajebanciju.

Evo dobrog primjera, dvije

istovremene reakcije na Pralj-

kovo samoubojstvo. „Ovo je

herojski potez za svakopošto-

vanje!“, pokloniosetakoPralj-

kovoj žrtvi njegov duboko po-

treseni supatnik iz haškog

kazamata, dok drugi jedan,

poznati antihrvatski zajebant,

kaže kako je „ovo jaki udarac

za haški tribunal“, pa šeretski

poentira:„Kamosrećedajebi-

lo više ovakvihudaraca!“

IdoksuHrvati pizdili, recimo,

na zajebanciju Sergeja Trifu-

novića - „Danas je Dan Repu-

blike, i stari je malo popio“ -

prizemni vic iz kategorije

„jedan manje“ prešutjeli su

upravo veličanstvenim stoi-

cizmom. Možda i ne samo

zbog toga što je blasfemična

zajebancija „kamo sreće da ih

je bilo više“ javno kazana isto-

vremeno kad i počast „heroj-

skom potezu za svako pošto-

vanje“, koliko zbog toga što su

Praljkov supatnik iz haškog

kazamata i poznati antihrvat-

ski zajebant zapravo - istaoso-

ba. Amožda, opet, Hrvate nije

toliko zbunila činjenica da se

ista osoba nad Praljkovomhe-

rojskom smrću istovremeno

klanja i zajebava - možda smo

ono s „jakim udarcem“ krivo

shvatili, poznato je da Hrvati

nemaju smisla za humor - ko-

liko činjenica da je ta ista oso-

ba nitko drugi doli pravomoć-

no neosuđeni ratni zločinac

- četnički vojvoda Vojislav Še-

šelj!

„Ovo je jaki udarac za haški

tribunal,ikamosrećedajebilo

višeovakvihudaraca.To

jehe-

rojski potez za svako poštova-

nje!“, izjavio je vojvoda Šešelj,

i tako precizno dovršio psiho-

loški i politički profil tronutih

hodočasnika na grobu hrvat-

skog mučenika Slobodana

Praljka. Upravo zbog Šešelja,

razmišljamnaglas, nije sePra-

ljak ubio u ćeliji, prije čitanja

presude - poput Sokrata, ili još

bolje, Slavka Dokmanovića:

lijepobise,recimo,oslobođeni

vojvoda Šešelj zajebao da se i

onodlučiona „herojski potez“

i„jakudarachaškomsudu“,pa

kaoda semalo i žali, „kamo le-

pe sreće“, što nisu i njega osu-

dili, pada jebilo i „višeovakvih

udaraca“.

Nemaju više, kako vidimo, ni

Srbi - kao ni Hrvati - smisla za

humor, pa i kad se zajebavaju

čine to tekda nesvjesno razot-

kriju vlastitemotive imitove.

Evo drugog dobrog primjera:

mrtavozbiljan, od svijukoji su

se na temu Praljkova suicida

oglasili vjerojatno najmrtvije

najozbiljniji, javio se umirov-

ljeni general Marinko Krešić,

dugogodišnji predsjednikHr-

vatskog generalskog zbora, pa

vidno rastrojen u televizijske

kamere sasuo bujicu nemoć-

nogbijesa:„Zanimljivojekako

se to haškom sudu moglo do-

goditi,dasemožeunijetitakva

vrstaotrovada se čovjekmože

ubiti!? Postaviobihpitanje tko

jetajhaaškisud,tkogakontro-

lira i što radi? Je li to sud za

provođenje pravde ili sud za

ubijanje hrvatskih generala i

ljudi?!?“

HaloMarinko, hrvatski gene-

rale i ljudu, kolega ti sePraljak

sam samcat ubio, nikakav sr-

bokomunistički udbaš nije uz

pomoć ubačenih judeoma-

sonskih agenata unio otrov u

zgradu suda, nitko mu ga nije

krišom usuo u čašu s vodom,

već ga je Slobodan Praljak pri

zdravoj pameti sam naručio i

vlastitom ga rukom u vlastito

grlo sasuo, ali Marinko Krešić

ništanečuje, neobazirese, ne-

go i dalje riga svoj vulkanski

gnjev: „Je li to sudzaprovođe-

nje pravde ili sud za ubijanje

hrvatskihgenerala i ljudi?!?“

Na tommjestu čovjek tek ne-

moćno,obamrlihudovaimoz-

ga, digneruke iodustane.Dža-

be sve. SlobodanPraljak javno

je, pred televizijskimkamera-

ma i milijunskim gledalištem,

nagnuo otrov iz vlastite ruke -

za svaki slučaj dobacio još i

svoje posljednje riječi, „to je

otrovkoji sampopio“ -nikadu

životu, da skratim, lakši slučaj

na televiziji nismo vidjeli, ali

hrvatski forenzičari svejedno

pincetompažljivouzimajuča-

šicu iz zgrčene Praljkove ruke

i šalju je u laboratorij, sve se

nadajući da je ubojica ostavio

otiske prstiju.

Pa samo još nekoga da čujem

kako Hrvati nemaju smisla za

humor. Čak i u ovako teškim,

najtežimtrenucimaucjeloku-

pnoj povijesti hrvatskoga ro-

da, kršćanske Europe i suvre-

menog svijeta, oni se dobro

zajebavaju.

Praljkovo podmuklo „samou-

bojstvo iz zasjede“ ispala je

tako uvjerljiva i plastična, ma-

da možda malo prvoloptaška

ilustracija suicidalne hrvatske

politikeuBosni iHercegovini.

Bezbrojjetakvihdokaza:uFe-

ralu smo, recimo, onomad za-

jedno s Danima u dvije knjige

objavili stenograme o podjeli

BiH, pa su se hrvatski forenzi-

čarijednakosnebivali„kakose

to moglo dogoditi, da se na

Brijune može unijeti takva

oprema da se može snimati

predsjednika države“, iako je

Tuđman sam samcat samoga

sebe snimao, da povijesti i su-

du slučajno štogod ne bi pro-

maklo. Danebi sutrapovijest i

sud imali problema dokazati

umiješanost Hrvatske u rat i

podjelu BiH, kao što se to do-

godilo aljkavom Slobodanu

Miloševiću.

Evo posljednjeg primjera, pa

neću više: sutradan nakon

Praljkova pomno režiranog

samoubojstva i kolektivne hi-

sterije zbog haške presude hr-

vatskom političkom vodstvu

za umiješanost u udruženom

zločinačkompothvatu i ratu u

BiH, zastupnici hrvatskog Sa-

bora rutinski su, najnormalni-

je, minutom šutnje odali po-

čast palom ratnom zločincu

HVO-a, pa izglasali novi Za-

kon o braniteljima, dodijelivši

pripadnicima HVO-a status

hrvatskih branitelja, hrvatske

mirovine i sva pripadajuća

prava, u svemu ih izjednačivši

s pripadnicima Hrvatske voj-

ske.

Pa onda - nakon praktičkog i

faktičkog priznanja sponzor-

stva nad HVO-om - nastavili

rigati bijes protiv svakoga ko-

me je ikad palo na pamet da je

Hrvatska i praktički i faktički

bila sponzor HVO-ovih zloči-

na.

Što bi rekao jedan poznati hr-

vatski zajebant: „Tko je taj hr-

vatskiSabor,tkogakontrolirai

što radi?“

Samoubistvo iz zasjede

Filmski režiser Emir Kusturi-

ca je u četvrtak, tokom ročišta

na suduuVišegradu, unekoli-

ko navrata vrijeđao bivšeg na-

čelnika Opštine Srebrenica

Ćamila Durakovića, koji je, u

razgovoru za Al Jazeeru, ista-

kao kako razmatra tužbu pro-

tivKusturice.

Kusturica je tužio sarajevski

Dnevni avaz i Durakovića

zbog tekstova o navodnim ve-

zama redatelja i poslovima s

finansijamainekretninamana

područjuVišegrada.

On je u tužbi naveo da traži od-

štetu u visini od 12.000 konver-

tibilnihmaraka (6.000 eura).

Duraković kažekakomu je re-

žiser psovao majku tokom

iznošenja iskaza, apotomga je

po izlasku iz sudnice još jed-

nomuvrijedio.

BivšinačelnikOpštineSrebre-

nica kaže kako je inače u ova-

kvim situacijama impulsivan,

ali je u ovoj današnjoj situaciji

ostao miran, jer je „htio poka-

zati kako moje dostojanstvo

prolazi njegovnekarakter“.

-Pri njegovomiznošenju iska-

za, pri unakrsnom ispitivanju

od strane njegovog pravnog

zastupnika, a zatimmog prav-

nog zastupnika, on je davao

neka pojašnjenja. Dok daje ta

pojašnjenja, on mene posma-

tra, kakomi to znamo objasni-

ti, onako krvnički, vidi se ta

mržnja iz očiju, objašnjava

DurakovićzaAlJazeerusitua-

ciju iz sudnice.

‚Klošarujedan...‘

„U jednommomentu, kada je

objašnjavao detalj zbog kojeg

je on navodno tužio Dnevni

avazimenekaonekogkojeda-

vaoizjavu, kaže: ‚Aondadotič-

ni gospodinkažeda ja otimam

bošnjačku zemlju.‘“

Duraković navodi kako se Ku-

sturicapotomokrenuokanje-

mu i mimikommu u tri navra-

ta opsovaomajku.

„Ja sammu pokušao reći: ‚Pa

zašto, nisam ti ja ni rekao da ti

otimaš bošnjačku zemlju?‘,

kao što i nisam. Ja sam dao

drugačiju izjavu, koju je on in-

terpretirao na svoj način. Me-

ne tada sudinica prekida i ka-

že: ‚GospodineDurakoviću,Vi

ćete imati svoju priliku da go-

vorite.‘ Ja samželio ukazati da

mi čovjek psuje, a da oni to ne

vide i daželimprekinuti suđe-

nje ako se tonastavi.“

Tada je Kusturica završio svoj

iskazizatražiodanapustisud-

nicu, štomu je i odobreno.

-Onpri izlasku, da dodatnome

još uvrijedi, nagne se prema

meni pored vrata gdje sam sje-

dio i, onakou tipičnomsarajev-

skom žargonu, za kojimon bo-

luje, govori mi: ‚Klošaru jedan,

majku ti...‘ Ja sam tada ustao,

nisammogaovišepodnositi to i

sudijamarekaodatomoraućiu

zapisnik, nastavlja Duraković

te dodaje kako je tada počela

maloburnijaraspravaidaonne

bi nastavio iznositi iskaz da to

nije ušlou zapisnik.

„Da se konstatira da meni čo-

vjek, pred sudom, prvo iznosi

mržnju i zatim me vrijeđa i

prijeti. UBosni kad neko kaže

‚daćetimajku‘,toasociradaće

ti nešto uraditi. Zato sam od

sudije tražio da mi osigura si-

guran boravak u Višegradu,

kojijepoznatponacionalistič-

kom previranju, mjesto gdje

subrisane riječi genocid i gdje

se ne osjećamugodno.“

Širenjemržnje

Duraković je, također, rekao

sudiji da, ukoliko mu se nešto

desi u Višegradu, to dolazi od

navedenihprijetnji.

Ipak, sve jenakrajuprošlobez

problema.

„To jevrloneugodna siutacija,

iako je kontroverzan čovjek,

nisam vjerovao da je toliko

primitivan i nekulturan. Na

glumačkiirežiserskinačinme

je želio uvrijediti i dodati ulje

na vatru, ovo je njemu svoj-

stven izljevmržnje...“

Što se tiče Kusturičine tužbe,

krajem februara će govoriti

naredni svjedoci, poslijećebi-

ti održane završne riječi i pre-

suda uprvomstepenu.

No, Duraković razmišlja o

kontratužbi.

- Razmatram i da njega tužim

za širenje mržnje, uvredu i

prijetnju. Staviomi jemetuna

leđa, jermi jepsovao, on jepo-

znata ličnost, to je i uvreda i

prijetnja, ističe on.

Duraković: Primitivizam i uvrede

Kusturice sume iznenadili

Filmski

režiser bivšem

načelniku Opštine

Srebrenica psovao

majku tokom

ročišta na sudu u

Višegradu

Slobodan Praljak

Ćamil Duraković