Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 64 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Subota, 9. decembar 2017.

Politika

CETINJE

–Demokratija i

masovnimediji prijeko su

potrebni su jedni drugima,

kao i opozicija i pozicija. U

tomsukobu, kaouvelikom

prasku, nastajenovi svijet i

nova ideja, prije svega za-

hvaljući informaciji. Ako su

informacije jeftine, ambicije

su skupe, i obrnuto–poru-

čio je IvanBrajović, pred-

sjednikSkupštineCrneGo-

re, jučenaCetinju.

Onje, otvarajućiCetinjskipar-

lamentarni forum čija je tema

bila „Parlament i masovne ko-

munikacije“, kazao da je ele-

mentarnopravosvakoggrađa-

nina, kao i medija da bira svoj

kurs i opredjeljenje.

- To je nezaobilazni uslov za

vladavinuprava–rekaojeBra-

jović.

On je istakaoda suparlament i

masovnekomunikacijeutran-

zicionim vremenima bili na

teškimispitima i izborima.

-Mnogiodnaspojedinaca,po-

litičkih i drugih subjekata, po-

ložili smo ispit zrelosti i odgo-

vornosti, ali su i mnogi

propadali – kazao je Brajović,

ističući da je „dobro čuti dru-

gačiji glas, ali ne retrogradni“,

te je, kako je rekao, za opšte

dobro što su „mnogi repetenti

otišli upenziju ili zaborav“.

- CrnaGora je ostvarila demo-

kratiju većine, ali ne na uštrb

manjine, većuzpodršku i uče-

šće nacionalnih, vjerskih i

drugihmanjina, štoje iskonski

demokratski izazov. Među-

tim, posredstvom masovnih

medija, javnost svakog dana

preispituje da li smo ostvarili

demokratske zahtjeve. Da ni-

jesmo, bili bismo kažnjeni na

izborima – rekao jeBrajović.

Danijel Živković, poslanik

DPS-a, kazao je tokompanela

„Demokratija u digitalno do-

ba“ da je, u eri digitalizacije,

demokratija pred ozbiljnim

izazovom.

- Problem je odsustvo zakon-

ske regulative kada je u pitnju

upotreba društvenih mreža –

kazao jeŽivković.

Ljubiša Stojmirović, poslanik

u Skupštini Srbije, istakao je

da je demokratija „prilika koja

teško uspjeva na ovimprosto-

rima“.

- Svaka vlast smatra da od nje

počinje istorija i tako se pona-

ša. Ako želimo da naše zemlje

budu bolje, moramo svima

pružiti ruku– istakao je on.

MomčiloNovaković, poslanik

iz BiH, rekao je da nema ,,do-

bre“ demokratije bez dobre

Učesnici Cetinjskog parlamentarnog foruma o

parlamentu i masovnimkomunikacijama

BRAJOVIĆ:

Demokratija i

masovni mediji

potrebni su

jedni drugima

PODGORICA

- Potpredsjed-

nik Skupštine Crne Gore i

visoki funkcioner Demokrat-

ske partije socijalista smatra

da je veoma značajno što je

dio opozicije najavio povra-

tak u parlament i ocjenjuje

da će to doprinijeti boljem i

e ikasnijem radu parlamenta.

- Ubijeđen samda će

povratak dijela opozicije u

skupštinske klupe doprinijeti

boljem i e ikasnijem radu

parlamenta. Vjerovatno da

su i upravo završeni lokalni

izbori na kojima je opozicija

doživjela ubjedljivi poraz, bili

inicjalni okidač za prekid boj-

kota - ističe Gvozdenović

POBJEDA:

Nakonnešto

više odgodinudana rada

ovog saziva Skupštine i

Vlade, utisakdijela javnosti

je da se parlament, unedo-

statku suprotnog, opozi-

cionog stava, pretvoriou

tehnički servis Vlade…

GVOZDENOVIĆ:

To je

utisak onih koji ne žele da

sagledaju stvarnost i stvarnu

ulogu zakonodav-

ne

vlasti. Vidite,

za zako-

Komunikacija

za bolju

saradnju

Učesnici CPF usvojili su

zaključke u kojima pozdrav-

ljaju svaki vid komunikacije

čiji je cilj unapređenje par-

lamentarne saradnje, kao

i saradnje parlamenata i

građana.

- Postignuta je saglasnost

da je za demokratski rad

parlamenata od velikog

značaja transparentnost

rada i dostupnost svih

relevantnih informacija

građanima. Prepoznato

je da masovne komu-

nikacije imaju važnu

ulogu u većemuključi-

vanju građana u politiku

i demokratske procese u

cjelini. Učesnici su saglasni

da odgovornost za istinito,

objektivno i blagovremeno

informisanje imaju, kako

donosioci odluka, tako i svi

drugi akteri tog procesa u

kome civilni sektor i mediji

imaju krucijalnu ulogu

- kazala je moderador Alek-

sandra Vuković (DPS).

informacije.Onje istakaoda je

izazov pronalaženje zakon-

skog mehanizma kontrole i,

kako jerekao, odvajanjaonoga

što je demokratski i onoga što

je uvreda.

Zorica Tomić, profesorica Fi-

lološkogfakultetauBeogradu,

kazala je da „sfera interneta

ruši granicu izmeđuprivatog i

javnog“.

- Problem je koncept granice

između dvije sfere, temeljne

za naše razumijevanje indi-

vidueikolektiva,odnosnoraz-

graničenje privatnog i javnog.

Bojimse da sfera interneta ru-

ši tu granicu. Sam govor se

obesmišljava, pa i govor u par-

lamentu–kazala je ona.

ObradMišo Stanišić (DPS) je,

uokvirupanela „Istinauvrije-

me postistine“, kazao je da

„svako potencijalno može da

šalje informacije, a samim tim

i da ihzloupotrebljava“.

- Medijska kultura je sposob-

nost da se prepozna šta je isti-

na, šta je laž. Mediji na ovim

prostorima zavise odonihkoji

su ih osnovali. U tim okolno-

stima istina dobija razne obli-

ke i forme – rekao je Stanišić,

ističući da su „i novinari pod

uticajem vlasnika, tzv. medij-

skih tajkuna“.

I.K.

INTERVJU:

Branimir Gvozdenović, potpredsjednik Skupštine

Očekujem

prihvati ka

nodavno djelovanje, usvajanje

zakona koji oblikuju društvo,

nadležna je Skupština jer ona

ima izvorni izborni legitimitet.

U zrelimdemokratskimdruštvi-

ma, kojima Crna Gora nesum-

njivo stremi, odnos manjine i

većine - koji je utvrđen izborima

– primjenjuje se jednokratno,

pri konstituisanju zakonodavne

i izvršne vlasti. Nakon toga se,

za svako pojedinačno pitanje,

odgovor traži kroz utvrđivanje

nove većine i manjine, na bazi

prethodno iznesenih argume-

nata. U tekućemodlučivanju

zakonodavne (pa i izvršne vla-

sti), na gotovo svakomobjektu

odlučivanja treba, glasanjem

ili na drugi način, utvrditi

većinu i manjinu. Pogreš-

no je smatrati da je

posao završen time što

ćemo ustanoviti trajnu

političku podjelu, pro-

jektujući izborni većin-

sko-manjinski odnos na

odnos vlast-opozicija.

Parlament, kao najviši

organ vlasti, jeste

politički podijeljen na vladajuću

većinu i opozicionumanjinu,

ali taj odnos je leksibilan. Zbog

prava da učestvuje u odlučiva-

nju po svakompojedinačnom

pitanju, odnosno da bude veći-

na u određenom slučaju, mora

se shvatiti da je i opozicija dio

vlasti - zakonodavne vlasti.

To, naravno, ne znači da jedna

te ista politička struktura može,

recimo u izvršnoj vlasti imati

jedan stav, a onda u parlamen-

tu - suprotan. Ta vrsta političke

neodgovornosti nije dobra ni za

izvršnu vlast ni parlament, a ni

za društvo u krajnjem.

POBJEDA:

To smo već gle-

dali predkraj koalicijeDPS-a i

SDP-a kada suposlanici soci-

jaldemokrata u više navrata

glasali suprotnoprijedlozima

Vlade ukojoj su sjedjelimini-

stri iz redova SDP-a…

GVOZDENOVIĆ:

Da, to je bila

situacija u kojoj je kontrolna

funkcija palamenta - zahvalju-

jući nedosljednosti i političkim

zloupotrebama našeg tadaš-

njeg koalicionog partnera

koji se ponašao kao opozicija

unutar vlasti - iskorištena za

puku opstrukciju rada izvršne

vlasti, kada sumnogi zakon-

ski prijedlozi mjesecima, pa i

godinama bili „na čekanju“. Od

toga je naša ekonomija, a rekao

bih i politička scena, pretrpjela

velike štete.

POBJEDA:

Činjenica je da

sada, unovoj strukturi

parlamenta, ali i zbogopo-

zicionogbojkota, sve ide

glatko, bez veće diskusije

usvajaju seVladini prijedlozi

zakona. Da li ste saglasni da

tonije dobro za demokratski

kapacitet države?

GVOZDENOVIĆ:

Činjenica je

da je korelacija Vlade sa par-

tijskom strukturom Skupštine

uočljivija - zbog tekućeg opo-

zicionog bojkota. To je i očeki-

vano: iako ima rasprave unutar

parlamenta, istu ili sličnu pro-

gramsku platformu zagovaraju

Vlada i partije vladajuće većine

koje uredno učestvuju u radu

Skupštine. Zbog toga Vlada

nema opstrukcije od Skupšti-

ne, što nije bio rijedak slučaj u

prethodnom sazivu. Ono što je

najbitnije – sada ne postoje akti

i skupštinske inicijative koje su

„zagubljene u iokama“, što je,

ranije bio čest slučaj. Nema ni

političkog galimatijasa u kome

je neka stranka u Vladi – vlast, a

u Skupštini – opozicija. Jasno se

razaznaje „crta“ između nadlež-

nosti Skupštine i Vlade.

POBJEDA:

Je li toujedno i

Vaša poruka opozicionim

partijama koje bojkotuju rad

parlamenta?

GVOZDENOVIĆ:

Ne spadamu

one koji dijele političke recepte.

Bojkot parlamenta jeste jedan

format vaninstitucionalne

političke borbe. Čini mi se da

legalitet takvog postupanja nije

upitan. Legitimitet vjerovatno

– jeste, jer je bojkot parlamenta

oduzeo pravo onima koji su gla-

sali opozicione partije da budu

zastupljeni u Skupštini. Dakle,

Mislimda sa razumijevanjem

treba prihvatiti bilo koju

odluku predsjednika

DPS-a koja se odnosi na

njegovu radnu i političku

budućnost. Ipak, mi

u DPS-u očekujemo

prihvatanje kandidature

predsjednika Đukanovića

PODGORICA

- Bojkot instituci-

ja ne doprinosi stabilizaciji druš-

tva, saopštila je ambasadorka

SAD-a Margaret En Uehara

tokom sastanka sa liderom

DPS-a MilomĐukanovićem.

- Dijalog o svimpitanjima

moguć je jedino u institucijama

sistema, što je na liniji i osnovne

poruke koju je potpredsjednik

SADMajk Pens uputio jednom

broju opozicionih lidera na

susretu tokomnjegove nedav-

ne posjete Crnoj Gori. Glavni cilj

američke Vlade i ambasade u

Crnoj Gori je da pomognu na

putu evroatlantske budućnosti

Crne Gore koji ste Vi započeli,

rekla je američka ambasadorka.

- Zajedno smo uradili i uradiće-

mo još mnogo toga, istakla je

američka ambasadorka. SAD

podržavaju Crnu Goru, okrenu-

tost zapadnim vrijednostima

nove članice NATO na njenom

daljemputu ka EU, spremni da

jačamo demokratske procese

ovdje, što uključuje i naše zala-

ganje za slobodumedija, koja je

najdirektnije sa timpovezana,

naglasila je ona.

Uehara je čestitala toj partiji na

odličnim rezultatima ostvare-

nimna nedavnim izborima u

četiri opštine.

Đukanović je zahvalio amba-

sadorki Uehara na partnerskoj

i prijateljskoj posvećenosti sta-

nju u Crnoj Gori, uz ocjenu da

bez snažne američke podrške

Bojkot ne doprinosi stabilizaciji društva

Crna Gora ne bi bila to što jeste

danas.

- Zahvalio je takođe i na čestit-

kama za izborne rezultate, koji

su izuzetni po više osnova, prije

svega po tome što snažno potvr-

đuju građanski koncept društva

koji promoviše DPS. U tom kon-

tekstu istakao je da se bene iti

članstva Crne Gore u NATO već

osjećaju umnogim aspektima

društvenog života, i izrazio

očekivanja da će uprkos izazo-

vima sa kojima se Evropa danas

suočava biti zaokružen proces

njenog ujedinjenja, što će samim

timomogućiti i Crnoj Gori i regio-

nu da budu njen dio. Samo takva

Evropa može biti konkurentna

na globalnomplanu, zaključio je

Đukanović.

R. P.

ČESTITKENAIZBORNIM

REZULTATIMA:

Margaret En

Uehara iMiloĐukanović

PredsjednikSkupštine Ivan

BrajovićnaCetinjskom

parlamentarnomforumu

BranimirGvozdenović

Predsjednik DPS-aMilo Đukanović razgovarao sa ambasadorkomSAD-aMargaret En Ueharom