Table of Contents Table of Contents
Previous Page  19 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 64 Next Page
Page Background

19

Pobjeda

Subota, 9. decembar 2017.

Hronika Podgorice

Uništena tek

postavljena

betonska

korpa u

Hercegovačkoj

Jedna od sedam betonskih

korpi, koje su preključe po-

stavljeneuHercegovačkoj uli-

ci, već se našla na meti vanda-

la. Potpuno polomljena korpa

na najbolji način svjedoči o

kulturi dijela građana glavnog

grada, ali i otvara pitanje o ne-

ophodnosti mijenjanja strate-

gije uborbi protiv ovakvihpo-

stupanja.

I.Kr

.

Crnogorski Telekomje i ove

godineomogućioposebne

povoljnosti za svojekorisnike

povodomnovogodišnjihpra-

znika. Uokvirupromotivne

ponude, korisnicima ćepo

sniženimcijenamabiti do-

stupni huavei pametni telefo-

ni, jedni odnajaktuelnijih

mobilnihuređajadanas.

Za nove korisnike interneta i

Ekstra TV-a Telekom je tokom

promotivnogperiodaomogućio

80 odsto popusta na huavei Y6,

koji se sada može kupiti za 1,8

eura mjesečno (regularna cije-

na rateovoguređaja je8,9eura).

Poredtoga, zasvekorisnikeTe-

lekoma koji tokom promotiv-

nog perioda (do 31. decembra)

uzmu internet, Extra TV ili

oboje, u ponudi su odabrani

modelihuaveiuređajasasniže-

nomcijenomrata, na24mjese-

ca). Takomjesečna rata zahua-

vei Honor 8 Lite iznosi 10,9

eura, za huavei P10 Lite 14,9, za

huavei P10 25,9. Više informa-

cija o svimponudama korisnici

mogu saznati na internet stra-

nici

www.telekom.me,

dola-

skom u T-centar i pozivom na

broj 1500.

H.P.

Triler ,,Posljednji posao“ danas

je na repertoaru bioskopa Sine-

pleks u 19 i 21 sat. Komedija

,,DjedaMraz i kompanija“ biće

prikazana u 11:45, 13:45, 15:45,

17:45 i 19:30 sati, animirani hit

,,Medo Pedington 2“ u 11, 12, 13,

14, 15, 16, 17 i 18 sati, a triler ,,Još

24 sata života“ u 20:45 i 22:30.

Akcija ,,Ligapravde“naprogra-

mu je u 15:15, 17:30, 19:45, dra-

ma ,,Čudo“ u 13:30, 16:15 i 20, a

komedija ,,Stig’oćale2“u19:15 i

21:15 sati. ,,The books of knjige:

Slučajevipravde“prikazujeseu

22, a triler-drama ,,Ubistvo u

Orijent ekspresu“ u 21:30, a tri-

ler ,,Ubistvo svetog jelena“ u

22:15. Animirani film ,,Zaleđe-

no kraljevstvo –praznik saOla-

fom“ na repertoaru je u 11:15,

12:15, 14:30, 16:45 i 18:30.

Nj.B.

Zabrana

saobraćaja u

Ulici Georgi

Dimitrova

U Ulici Georgi Dimitrova

(od Ulice Aleksandra Puški-

na do Ulice Gavrila Princi-

pa), bićeobustavljensaobra-

ćaj za sve vrste motornih

vozila od8. do22. decembra.

Ulica će biti zatvorena za sa-

obraćaj zbog radova na fe-

kalnoj kanalizaciji.

H.P.

Gradske atrakcije:

Putujući fotograf Seni budi nostalgiju

Putujući fotograf Seni, koji

krstari Evropomnosećimu-

zejsku fotografskuopremu i

nudeći izraduportretaona-

kokako se to radilokaoprije

stotinu i više godina, ovihda-

na je gost i svojevrsna turi-

stička atrakcijaPodgorice.

Ponjegovimriječima, ovdje

sedivnoosjeća, pa jeodlučio

daproduži boravak. Ponesta-

lomu je,međutim, papira za

izradu fotografija, koji kod

nas nemožedanabavi. Zato

moradaodeu inostranstvo

popapir, aonda sevraćau

Podgoricu...

Svjetskiputnik

Seni (35) je rođen u Kazahsta-

nu, odrastao jeuIzraelu, studi-

rao fotografiju i film u Italiji, a

posljednjih 15 godina putuje

Evropom.Na

jednomodsvojih

putovanja, prije dvije godine u

Španiji, sprijateljiosesaargen-

tinskim fotografomMaksimi-

lijanom, koji ga jenaučio tajna-

ma starog fotografskog zanata.

- Volim da putujem. I ranije

sam se bavio uličnom fotogra-

fijom,alitadasamimaopolaro-

id aparat. Kada sam upoznao

Maksimilijana, zainteresovao

sam se za stari način izrade fo-

tografija, počeo samsa njimda

učim, napravio svoju kameru i

malopomalopočeoda izrađu-

jemfotografijenaistinačinkao

štosetočinilonapočetkuproš-

log vijeka. Prve studijske foto-

grafijemogla jedapriušti samo

tadašnja elita, i to samo jednu

ili dvije za cijeli život. Pojavom

uličnihfotografa,kojisupravili

svoje mračne kutije za razvija-

nje filmova, portreti su postali

svima dostupni. I ja to radim

danas na identičan način kao

nekada. Sve se ručno podešava

-svjetlost,ekspozicija…takoda

je iskustvo najbolji učitelj. Za

mene,tojenajlakšinačindaza-

radim novac za gorivo - priča

Seni.

Kompletna izrada fotografije

traje oko 20minuta, a za jednu

se potroši do pet komada foto-

senzitivnog papira. Do sada je

uPodgoricifotografisaopetna-

estak ljudi. Mnogi zastaju, ras-

pituju se, objašnjavaju djeci da

je tako nekada izgledao fotoa-

parat. Većina, izgleda, ipak ne

možeda izdvoji deset eura, ko-

liko košta izrada portreta.

Atrakcija

- Zanimljiv, živopisan tip sa

staromkamerompravajegrad-

ska atrakcija. Odlučili smo da

napravimojednuuspomenuza

našedruštvo.Našgradserazvi-

ja bez tradicije urbanog života,

treba nam više ovakvih umjet-

nika - rekao je Željko koji je sa

drugovima pozirao Seniju

ispred sadašnje sale za vjenča-

nja, jedne od starijih zgrada u

Podgorici.

Osimtehnike, Seni u svomprt-

ljagu ima i komade odjeće iz

prošlog vijeka kako bi sve bilo

autentičnije. Njegovi prvi kli-

jenti bile sudvijedjevojke, koje

su sa sjetom pričale o prošlim

vremenima.

-Moji prvi klijenti bile su dvije

djevojke koje supričale oproš-

limvremena. Kada sumeugle-

dale, sve im je bilo nekakoma-

g i č no… L j ud ima d a n a s

nedostaje onaj romantični

osjećaj da mogu iskusiti neko

drugo vrijeme. Neki od nas

smatraju da ne žive u pravom

vremenu, već da je njihovo vri-

jeme negdje u prošlosti... Moj

projekatstarefotografijejekao

vremenska mašina, magija ko-

ja ljude vodi tamo gdje žele da

budu. Digitalna fotografija ni-

kada neće imati taj efekat – ne

ostavljajući ni trunku dileme u

svoj stav, zaključio je Seni.

I.Če

.

Šegrti Adžovići

Senijezanekolikodanaboravkaunašemgradu

stekao i noveprijatelje, kojimupomažuuposlu.

Otacisin,ViktoriFikoAdžović,postalisunjegovi

šegrti, pamu asistiraju tokompriprema za sni-

manje. Viktor planira da jednog dana pokrene

isti posaouPodgorici.

- Od njega semože puno naučiti. Ovo je ekstra,

čista para odpapira, pa da i ja neštou životuus-

pijem. Možda ću putovati, možda ne, kakome

putnanese–kazaonamjeViktorAdžović.

Uz to što želi da ih nauči kako da izrađuju foto-

gra ije na stari način, Seni planira da oAdžovići-

masnimi i dokumentarni ilm.

- Odmahsamvidioda suveoma zainteresovani

i talentovani zaovaj posao. Pomoći ću imdana-

pravesvojukameru,padaivašgraddobijesvog

uličnogfotografa– rekao jeSeni.

FOTO-ZUM

Čarobna kutija

vraćamagiju

prošlihvremena

KAONEKAD:

Fotogra sanjepod

budnimokomšegrtaAdžovića

Seni

Prednovogodišnje povoljnosti za korisnike Crnogorskog Telekoma

Huavei Y6 za samo 1,8 euramjesečno

,,Posljednji posao“ u Sinepleksu

PODGORICAFILMFESTIVAL

od 5. do9. decembra

Tribina o ilmu „Bijeg domora“ /

Veljko Bulajić i Tomislav Žaja.

Etno džez klub „Sejdefa“ u 11 sati

Zatvaranje PFF: koncert hard

rok / stoner rok tria „Freedom“ iz

Podgorice od 23:30 do 02:00 časa

JUMUZEJI I GALERIJE

MODERNAGALERIJA

Izložba vajarke Nade Kažić /

DEUS 2017

KUSLEVOVAKUĆA

Izložba slika umjetnice Rime Al-

Mozajen „Palestina, simbol i boja“

CENTARSAVREMENE

UMJETNOSTI CRNEGORE

DVORACPETROVIĆA

Izložba Nataše Đurović iz ciklusa

„Trajanje-nestajanje-trajanje“

GALERIJA „CENTAR“

Izložba „Art factory“

GALERIJA „KLUB“

Izložba Adrijane Gvozdenović

„Razstava“

UDRUŽENJE LIKOVNIH

UMJETNIKACRNEGORE

Retrospektivna izložba Đerđ Noc

Martinija

Danas u gradu

VAŽNIJI TELEFONI

Centar bezbjednosti

122

Vatrogasci

123

Hitna pomoć

124

Klinički centar

412 412

Informacije

1181

Kvar na telefonu

1271

Telegrami

126

Telenor

1188

T- Mobile

1500

M-tel

1600

M kabl

18000

Telemach

(020)446 666

Total TV

(020)446 666

MUP - žalbe i pritužbe građana

19 821,069 349 000

Komunalna policija

080081222 ; 237 861

Montenegro kol centar (turistički servis)

00801300

SOS lin. za žrtve trgovine ljudima

020/656 166

Automoto savez

19807 i 020/ 234 999

Autobuska stanica

620 430

Željeznička stanica

441 211

Montenegro erlajns, buking služba

19804

Montenegro erlajns, poslovnica

664 433 i 664 411

AerodromPodgorica, informacije

020/444 244

Carinska otvorena linija

080 081 333

Centar za zaštitu potrošača

244 170

Sigurna ženska kuća

020/ 234 253

Centar za djevojke „Ksenija“

256 865

Centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika

psihoaktivnih supstanci

611 847

Kancelarija za prevenciju narkomanije

611 534

NVO „4 life“

068/818 - 181

Kancelarija za pomoć samohranimmajkama

646 090

Podrška LGBT osobama - Juventas

020/230 - 474

Jedinstveni evropski broj za pozive u nevolji

112

Tačno vrijeme

125

Univerzalna služba za davanje informacija o tel. br. pretplatnika

1180

SOS broj za žrtve tra ikinga

116666

DOMOVI ZDRAVLjA

Kol centar

19816

Blok 5:

Izabrani doktori za odrasle

481 911

izabrani doktor za djecu

481 912

ginekologija

(izabrani doktori za žene)

481 925

Centar zamentalno zdravlje

481 928

laboratorija

481 933

„Centar“:

Izabrani doktor za odrasle

201 955

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

201 956

Stari Aerodrom:

Izabrani doktor za odrasle

481 940

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

481 961

izabrani doktor za žene

(ginekolog)

481 955

ATD 481 958 i ultrazvuk

481 954

„Nova varoš“:

Izabrani doktor za odrasle

230 410

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

230 418

Iinterna medicina

428 922

„Stara varoš“:

Izabranidoktor za odrasle

648 823

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

648 836

izikalna medicina

481 991

Konik

607 120

Golubovci

603 310

Tuzi

603 940

INSPEKCIJE

Republička

Tržišna

230 529 i 230 921

Sanitarna

608 015

Ekološka

618 395

Veterinarska

234 106

Odjeljenje inspekcije

zaštite prostora

281 055

Inspekcija rada

230 374

Turistička inspekcija

647 562

Inspekcija Uprave

za igre na sreću

265 – 438

Fito - sanitarna

621 111

Metrološka

601 360

DEŽURNE SLUŽBE

Biro glavnoga grada za

komunikaciju sa građanima

(svakog dana od 08 24h)

080 081 081

Vodovod

440 388

Agencija za stanovanje

623 493

Komunalne usluge

655- 313

Čistoća

625 349

Elektrodistribucija

633 979

Pogrebno

662 480

APOTEKE

Kruševac

241 441 (NON STOP)

Podgorica

230 798

Ribnica

627 739

Sahat kula

620 273

Galenika Crna Gora

245 019

Sanatea

248 677