Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 64 Next Page
Page Background

18

Pobjeda

Hronika Podgorice

Subota, 9. decembar 2017.

Utvrđena lista predloženih za nagradu „19. decembar“

Ukonkurenciji

12 kandidata

JEDNOGLASNI:

Detalj sa sjednicežirija zadodjelunagrade ,,19. decembar“

Naprvoj sjednici žirija za

dodjelunagrade „19. decem-

bar“ za 2017. godinu jedno-

glasno jeutvrđena listakan-

didatakoji ispunjavaju

formalno-pravneuslove za

dodjelunajvećegpriznanja

glavnoggrada.

Ko ćedobiti prestižnoprizna-

nje, žiri će odlučiti na sljede-

ćoj sjednici, a na spisku od 12

kandidata su direktorica Gi-

mnazije ,,Slobodan Škerović“

Zoja Bojanić-Lalović, pri-

vrednik i vlasnik kompanije

Voli Dragan Bokan, biolog i

muzejski savjetnik, akademik

ZlatkoBulić, publicista i novi-

nar Danilo Burzan, estradni

umjetnikZdravkoĐuranović,

pisac, pjesnik i esejista Zlatko

V. Zlatičanin, koreograf i

umjetnički direktor folklorne

grupe ,,CrnaGora“SretenKa-

luđerović, kompozitor i kan-

tautor Slobodan M. Kovače-

vić, akademik Zoran Lakić,

pozorišni i filmski rediteljDa-

niloMarunović, Služba zašti-

Rekonstrukcijamale sale u Sportskomcentru ,,Morača“ uveliko teče

Podgorica će imati još

jedanobjekat za ponos

Umaloj sali Sportskog cen-

tra ,,Morača“ radi sepunom

parom. Utoku je rušenje

starihzidova, demontaža

instalacija i otkopavanje te-

melja. Rekonstrukcija sale

počela jeunovembru, a rok

za završetak radova jede-

cembarnaredne godine.

Podgorica će tadadobiti

multifunkcionalnudvora-

nu, površine4.970kvadrat-

nihmetara, sanajmoderni-

jimpratećimsadržajima.

Biće toobjekat zaponos.

-Sadasmoufazi rušenjastarih

zidova i demontaže starih in-

stalacija. Počeli smo i otkopa-

vanje temelja stubova glavne

hale radi njihovog ojačavanja,

jer kada budemo spuštali nivo

terena temelji moraju biti oja-

čani, kako ne bi došlo do nekih

pomjeranja. Kada završimo te

radove, naredni korak su isko-

pi i spuštanje nivoa terena, te

izgradnja poda hale – kazao je

za Pobjedu Zoran Vujičić,

predstavnik Košarkaškog sa-

vezaCrneGore, koji je investi-

tor posla.

Bazen, teretana, saloni…

Objekat je, ističe Vujičić, za-

mišljen kao multifunkcional-

Koncerti

klasične

muzike

Dvorana će imati najmo-

dernije svjetlosne i zvučne

kompjuterizovane efekte,

pa će poslužiti i za orga-

nizovanje koncerata kla-

sične muzike, što do sada

nije bilomoguće izvesti u

Crnoj Gori.

- Za koncerte je predviđe-

no 5.316mjesta, od čega

se 4.132 nalaze u parteru,

1.095 na fiksnim tribinama,

33 za osobe sa invalidi-

tetom i 56 VIPmjesta –

kazao je Vujičić.

nirana 33 mjesta za osobe sa

invaliditetomi56VIPsjedišta.

Za odbojku je ostavljeno 1.786

mjesta, od čega će 602 mjesta

biti na teleskopskim tribina-

ma. Za košarkaške utakmice

planirano je 1.700 mjesta, od

čega 1.095 na fiksnoj tribini i

516na teleskopskim.

Rekonstrukcija male sale je

projekat vrijedan 4,2 miliona

eura, koji se izvodi u partner-

stvu Glavnog grada i Košar-

kaškog saveza po sistemu

,,ključ u ruke“, a izvođač rado-

va je firmaBemaks.Objekat će

20 godina koristiti KSCG, a

potomće biti vraćenGlavnom

gradunakorišćenje i upravlja-

nje.

Nj.BOŠKOVIĆ

Prenos utakmica

putem interneta

U dvorani je posebnomjesto predviđeno za medije. Riječ je o

galeriji za novinare koja će biti smještena iznad tribina. Imaće

sve potrebne instalacije koje će medijskim ekipama omogu-

ćiti jednostavno prikopčavanje, tako da više neće morati da

angažuju reportažna kola.

- Prvi put u Crnoj Gori, u sali će biti instalirane i kamere koje

će pružiti mogućnost praćenja utakmica i koncerata putem

interneta – rekao je Vujičić.

nasalazadvoranskesportove,

poput košarke, odbojke, ruko-

meta, malog fudbala i borilač-

kih sportova. Takođe, imaće

montažno-demontažni ba-

zen.

-Dobićemonajljepši objekatu

ovom dijelu Evrope. Multi-

funkcionalna dvorana imaće

mnogo pratećih sadržaja po

evropskimstandardima–svla-

čionice, VIP salone, teretane,

prostorije za osvježenje, kao i

sve ostalo što prati jedan mo-

deran sportski objekat. Biće

ugrađena najsavremenija teh-

nika koja trenutno može da se

nađe na tržištu– ističeVujičić.

Mjestazaposjetioce

Kapacitet dvorane biće pro-

mjenljiv, u zavisnosti oddoga-

đaja. Za rukometne utakmice

predviđeno je 1.184mjesta, od

čegaće 1.095mjestabiti na fik-

snoj tribini, dok su fiksno pla-

OBIMNIRADOVI:

Jučenagradilištumultifunkcionalnesale

SAVREMENIENTERIJERIEKSTERIJER:

Budućiizgledsale

te Glavnog grada i narodni

guslarMilanFilipović.

- Pred žirijem za dodjelu na-

grade „19. decembar“ za 2017.

godinu je izazovanzadatakda

od 12 predloženih kandidata

izabere one koji će ove godine

ponijeti prestižnu nagradu

kao najveće priznanje grada.

Konkurencija je velika, ali je

žiri svojim dosadašnjim ra-

dompotvrdio da donosi odlu-

ke koje su neupitne, kako za

kandidate, tako i za čitavu cr-

nogorsku javnost. Podgorica

jegradkoji seubrzanorazvija,

pa je samim tim i stvaralaca u

svakoj oblasti sve više, što po-

tvrđuje i brojprijavljenihkan-

didata. To je takođe i prizna-

nje zaprestižkoji ovanagrada

nosi sa sobom - istakao je gra-

donačelnik Slavoljub Stijepo-

vić.

Ime dobitnika nagrade biće

objavljeno na sajtu glavnog

grada i umedijimauoči 19. de-

cembra, aodlukuododjeli na-

grade saopštiće predsjednica

žirija Gordana Đurović, na

svečanoj sednici Skupštine

glavnog grada.

P.H.