Table of Contents Table of Contents
Previous Page  17 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 64 Next Page
Page Background

17

Pobjeda

Subota, 9. decembar 2017.

Marketing

Izvorska voda iz netaknute

prirode durmitorskog kraja

U

šavničkoj kompaniji Eko-

Per, koja je vlasnik fabrike

vode Diva, ocijenili su da pro-

jekat trgovačkog lanca IDEA

,,Ukusi kraja moga“ ima za cilj

da promoviše autentične crno-

gorske proizvode, koji svojim

kvalitetom adekvatno pred-

stavljaju regiju iz koje potiču.

- Osnovna odrednica i reklama

,,dive“ jeste što potiče iz neta-

knute prirode durmitorskog

kraja, koji joj je i garant kvalite-

ta. ,,Diva“ je sa ostalimdoma-

ćimproizvođačima koji su

pažljivo odabrani, ubrojana u

liniju proizvoda kao prepoznat-

ljiv crnogorski brend i dostojan

predstavnik crnogorskih tradi-

cionalnih proizvoda - kazala je

izvršna direktorka kompanije

Milica Raković.

Saradnjom sa kompanijom

Merkator Crna Gora i pokreta-

njem linije Ukusi kraja moga

ova fabrika puni pakovanja

,,durmitorska voda“ od 0,5

litara i od 1,5 litar sa već sada

prepoznatljivimdizajnom

karakterističnim za ovu liniju

proizvoda.

Preduzeće Eko-Per počelo je

proizvodnju 2009. godine,

tako što je na teritoriji opštine

Šavnik u Gornjoj Bukovici,

izgrađena punionica prirodne

izvorske vode.

- Naša punionica se nalazi u

potpuno prirodnomokruženju,

bez ikakvih zagađivača i loših

uticaja na okolinu, što ovoj

vodi, daje izuzetna svojstva.

Naša ideja vodilja je bila da

potrošačima na tržištu, omogu-

ćimo konzumiranje vode vrhun-

skog kvaliteta - rekla je Raković.

Ona je podsjetila da je poslovni

dogovor države Crne Gore i

kompanije Eko-Per, zaključen

Ugovoromo koncesiji za kori-

šćenje dijela izvorišta Gusa-

Naša punionica je u prirodnomokruženju, bez ikakvih zagađivača i loših

uticaja na okolinu, što vodi ,,diva“ daje izuzetna svojsvta. Naša ideja vodilja

je bila da potrošačima na tržištu, omogućimo konzumiranje vode vrhunskog

kvaliteta - navela je direktorka kompanije Eko-Per Milica Raković

revci i izvora Veliki Maljen.

- Preduzeće Eko-Per je 2009.

godine počelo sa punjenjem

prirodne izvorske vode sa

izvora Gusarevci za koji smo

dobili koncesiju na 30 godina

na količinu vode od 1,7 litra u

sekundi. Međutimproširenjem

tržišta kako u zemlji tako i u

inostranstvu javila

se potreba za veće

proizvodne kapaci-

tete, što je i iziskivalo

veću izdašnost izvora

tako da smo 2015.

godine dobili koncesiju

na 25 godina na dio

izvora Veliki Maljen -

navela je Raković.

Fabrika trenutno

ima 20 stalno zapo-

slenih radnika.

- A u jeku sezone

u ljetnjemperio-

du angažujemo

i dodatnu radnu

snagu preko

agencija za zapo-

šljavanje - izjavila je

Raković.

Prema njenim rije-

čima, proizvodni

proces se odvija

tako, da voda

od

izvora do lašira-

nja

u odgovarajuće

boce

ni jednog trenutka

ne

gubi na svojim

svojstvima.

predstavila šavničko preduzeće Eko-Per

Linija bogatija za 29 novih proizvoda

Linija domaćih proizvoda

„Ukusi kraja moga“ u IDEA

prodavnicama bogatija je za

29 novih proizvoda iz cijele

Crne Gore. Brendu se priključi-

lo 12 proizvođača sa juga, sje-

vera i centralnog dijela zemlje,

koji nude zdrave i visokokva-

litetne proizvode, spremljene

po tradicionalnim receptima.

- Ukusi kraja moga su domaći

brend čiji su proizvodi proi-

zvedeni u saradnji sa odabra-

nim crnogorskimproizvođa-

čima, prepoznatimpo kvali-

tetu i tradiciji. Autentičnost

proizvoda se ogleda u načinu

pripreme koji se zasniva na

poštovanju tradicionalnog

postupka proizvodnje. Pono-

sni smo, jer smo našu liniju

obogatili i ona sada broji 54

domaća kvalitetna proizvoda

– saopšteno je iz kompanije

IDEA.

Među novim „ukusima“ su

narezani pršut, pečenica,

pančeta i vrat, koziji sir, koziji

sir umaslinovomulju, dimljeni

i punomasni polutvrdi sir,

marinirana pastrmka, jaja,

gril pile, zatop, kukurzni hljeb,

med, patišpanj, džemovi razli-

čitih ukusa, crnogorska pita,

urmašice, čaj od žal ije, sirup

od borovnice i durmitorska

voda. Linija proizvoda danas

broji 54 proizvoda koja su

proizvedena u saradnji sa 23

crnogorska proizvođača.

- Pored toga što potrošačima

želimo da ponudimo dobar

kvalitet, koji domaći proizvodi

sigurno imaju, ovom kam-

panjom želimo i da podsta-

knemo domaću proizvodnju

i tako podržimo razvoj crno-

gorske privrede. Vjerujemo

da smo u tome uspjeli, jer

smo obezbijedili siguran

plasman tradicionalnih

proizvoda i njihov put do

trpeza, ali i srca naših kupa-

ca - poručeno je iz ovog

trgovačkog lanca.

Proizvodi „Ukusi kraja

moga“ dostupni su u svim

IDEA prodavnicama, koje

se nalaze u 17 crnogorskih

gradova.

Pozivaju

i druge

proizvođače

IDEA poziva i druge crno-

gorske proizvođače da se

priključe ovoj akciji.

- Pozivamo proizvođače da

nam se priključe svojim

proizvodima koji mogu biti

dostupni u našimprodav-

nicama. Za sve one koji su

do sada svoje proizvode

plasirali samostalno, ovo je

poziv da putem saradnje

sa IDEOM steknu nove

kupce i razviju i prošire

svoju proizvodnju - poruče-

no je iz kompanije IDEA.

Zainteresovani detaljne

informacije mogu dobiti

putemmail-a

[email protected]

tor.me

ili besplatnimpozi-

vomna broj

telefona 080 234 233.

- To smo postigli najsavreme-

nijimmetodama od kojih se

sastoji naš

proizvodni

proces.

Ponosni

smo što se

naša voda

,,diva“ sa izvo-

rišta Gusarevci,

konzumira u

obliku kakvom

ga je priroda

podarila, bez

ikakvog dodatnog uticaja kroz

proces proizvodnje - naglasila je

Raković.

Ona je navela da preduzeće

Eko-Per u svom sastavu ima

dva proizvodna pogona. U fabri-

ci koja se nalazi na izvo-

ru Gusarevci smještene

su proizvodne linije za

PET ambalažu, za sta-

klenu ambalažu, kao i

linija za galone.

- Zbog potražnje

na tržištu naša

proizvodnja se

povećava iz

godine u godi-

nu i prirodan

slijed je bio

povećavanje

proizvodnih

kapaciteta, što

smo ostvarili

dobijanjem kon-

cesije na izvor

Veliki Maljen

i otvaranjem

još jednog

proizvodnog

pogona, koji je

opremljen naj-

savremenijom

opremom za

punjenje PET

ambalaže i

galona - kazala

je Raković.

Prema nje-

nim riječima

trenutni pro-

izvodni kapa-

citeti fabrike

vode su oko

10.000 boca

na čas.

- Međutim

otvaranjem

novog proizvodnog pogona

i ekploatacije dijela vode sa

izvora Veliki Maljen koji je i u

ljetnjemperiodu konstantne

izdašnosti, proizvodni kapa-

citeti će se znatno povećati.

Nova fabrika za punjenje

vode, opremljena je sa najsa-

vremenijomopremom čiji je

kapacitet 16.000 boca na čas

- istakla je Raković.

Ona je dodala da je prema

parametrima polaznog kvali-

teta voda ovog proizvođača

visokog kvaliteta sa tempe-

raturomod pet stepeni i svim

autentičnim karakteristikama

kao na izvoru, bez dodatnih

prerada u toku procesa

punjenja, odnosno kakva je

na izvoru takva je dostupna i

potrošačima u bočicama.

- Kvalitet naše vode je nes-

poran i zbog predjela i loka-

cije izvora Gusarevci i Veliki

Maljen, koji se nalaze na

1.400metara nadmorske visi-

ne, ispod planine Durmitor, u

netaknutoj prirodi daleko od

mogućnosti spoljašnjih zaga-

đenja - kazala je Raković.

Ona je navela da je novoo-

tvorena fabrika udaljena od

izvora Veliki Maljen svega

pedesetak metara, koliko je

i dužina cjevovoda, čime se,

kako je kazala, nijedna puni-

onica u zemlji i regionu ne

može pohvaliti.

- Plasman ,,diva“ vode, na

domaće ali i na inostrana

tržišta je kontinuirani proces.

Dokaz tome je i naš rast u

udjelu plasmana voda

prije svega na domaćem

ali i drugim tržištima - tvrdi

Raković.

S.P.

10.000

boca na čas su

proizvodni kapaciteti

fabrike vodeDiva