Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 64 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Subota, 9. decembar 2017.

CrnomGorom

CETINJE

–Utoku suradovi

napostavljanjuzaštitnih tzv.

spajdermreža i ankerana

kosini visokoj višeod30me-

tara. Sjutra ćepočeti betoni-

ranjepotpornog zidana

mjestuodronanamagistral-

nomputuCetinje - Budva.

Svi ti radovi trebada sprije-

čedaljeodronjavanje stijene

- kazao jePobjediDušanKo-

kić izDirekcije za saobraćaj.

Obustava saobraćaja zbog

odronanadijeluputaodBraji-

ća prema Lapčićima traje od

subote ujutro, nakon što je sa-

obraćajniinspektorutvrdioda

postoji mogućnost novih

odrona.

- Saobraćaj će ponovo biti us-

postavljen tek kadbude otklo-

njena svakaopasnost oddaljih

odrona –ponovio jeKokić.

Radove na raščišćavanju puta

izvodi Tehnoput, a angažova-

no je tridesetak radnika, od

kojih je petnaestakplaninara.

Dok se saobraćaj ne norma-

lizuje, do Budve se može stići

alternativnimputevimapreko

Njeguša ili preko Crmnice i

Virpazara.

J.Đ.

KOLAŠIN

–Prijevišeod tri

sedmiceotkriveno jeda se is-

pod stambene zgrade uUlici

DunjeĐokić izlivaju fekalije,

štougrožava stanove i rijeku

Svinjaču.Međutim, još nije-

supreduzetemjereda se

problemtrajno i kvalitetno

riješi - kazao je zaPobjedu

upravnikzgradeGrujoMa-

tović.

Kako je objasnio Matović,

stanari su nemoćni da sami

riješe problem.

Sredstva

-Prijesedmicusmorazgovara-

li sa predsjednik Skupštine

o p š t i n e A l e k s a n d a r om

Dožićem. Obećao je da će se

uključitiurješavanjeproblema

i da će obezbijediti potrebni

materijal –kažeMatović.

On dodaje da su stanari slabog

imovnog stanja i ne mogu

sakupiti značajnija sredstva.

-Među stanarima je šest koris-

nika socijalne pomoći, sedam

lica sa evidencije Zavoda za

zapošljavanje, četiri penzione-

ra,jedanprofesorijednamedi-

cinska sestra. Skupili smo 200

eura i po nalogu komunalnog

policajca angažovali meha-

nizaciju, ali je njena interven-

cija pomogla samoda vidimou

kolikosmovelikomproblemu i

koje su količine fekalija ispod

dijela zgrade - objašnjava

Matović.

Propust

Problemjenastaozbogtogašto

dio zgrade koji je blizu obale

Svinjače, nije priključen na

fekalnukanalizaciju.

- Temelj toga dijela zgrade je

podignutdvametradabi seob-

jekat izdigao iznad rijeke. Ci-

jevi koje se tu nalaze ne samo

da nijesu priključene, nego su i

zatrpane i niko četiri godine

nijemogaodavididasefekalije

izlivaju ispod togdijela zgrade.

Nedavno su neprijatni mirisi

postali nesnošljivi, a onda smo

otkrili da su fekalije ispod

naših stanova - kažeMatović.

Ondadajekako je riječopravoj

ekološloj bombi koja prijeti

stanarima zgrade, rijeci

Svinjači, ali i cijelomgradu.

Stanari upozoravajudaće situ-

acija zakomplikovati sa prvim

obilnijim padavinama. Kiša će

napuniti kanal koji je iskopan

kako bi se utvrdilo gdje se

kanalizacija izliva pa će zgrada

plivati u fekalijama.

Dr.DRAŠKOVIĆ

TIVAT

–Ovogodišnji budžet

opštine iznosi 18.742.000,00

eura, a zanarednugodinu

planiran jeu iznosuod

20.119.000 - saopštio jepot-

predsjednikopštineSiniša

Kusovacuemisiji Radio

Tivta.

U nacrtu je budžet bio plani-

ran na iznos od 16.139.000 eu-

ra, a do povećanja od nepuna

četiri miliona je došlo nakon

što jeVladaodlučiladaopštini

Tivat prenese 2.600.000 eura

za realizaciju druge faze sao-

braćajnice MR1 i procjene

obrađivača budžeta da se mo-

guuvećatipojedinestavkepri-

hoda.

-Kroz javnuraspravu iskrista-

lisale su se stavke koje su veo-

mabitne i kojenesporno treba

da budu u budžetu, kazao je

Kusovac, naglašavajući da je

intencija da fokus bude na ka-

pitalnim, infrastrukturnim

projektima i društvenoj nad-

gradnji, ali se neće zanemariti

ni osavremenjivanje rada jav-

nih preduzeća i ustanova - ka-

zao jeKusovac.

Za kapitalne investicije u na-

rednoj godini izdvojiće se više

od 11 miliona, od kojih je

3.807.000eurakojićesepreni-

jeti iz ove u narednu godinu.

Kapitalni izdaci su više od 50

odsto od ukupnog plana, a

predviđeno je da se radi, kako

je kazao Kusovac, niz infra-

strukturnihprojekata.

- Sklopljen je ugovor sa izvo-

đačem radova na cjevovodu

od kružnog toka do Solila, za

završetak radova na rekon-

strukciji DTV Partizan kao i

ugovor sa izvođačem koji

iznosi 290.000 eura, a predvi-

đena su ulaganja i u objekat

Centra za kulturu, te u nabav-

ku stolica i ozvučenja za Ljet-

nu pozornicu. Veliki iznos

novca predviđen je za kanali-

zacionu i vodovodnu infra-

strukturu, a sklopljen je i ugo-

vor sa izvođačem radova na

izgradnjišetalištaLungomare

Krašići.Utoku je tender za še-

talište Belane u iznosu od

1.100.000 eura, sklopljen je

ugovor za izgradnju vatroga-

snog doma u Gradiošnici, če-

mućeprethoditipremještanje

dalekovoda, auizgradnjudru-

ge faze saobraćajnice MR1

uložiće se 3.200.000 eura. Bu-

levar kroz Tivat radiće se eta-

pno, a u taj projekat ulazimo

izgradnjom dva kružna toka,

zaštojeopredijeljeno900.000

eura - najavio je Kusovac dio

planiranih investicija.

Narednegodinepredviđenoje

i da se grade saobraćajnica

Gornje Seljanovo predračun-

ske vrijednosti 300.000 eura i

dnevni centar za djecu sa po-

teškoćama u razvoju, planira-

na je rekonstrukcija prostora

Šoping centra, zamjena krova

školeuRadovićimaiizgradnja

sportskih terena u Donjoj La-

stvi.

- Nama je intencija da za sve

obaveze koje nas čekaju u

2018. godini budu vrlo brzo

raspisani tenderi, dadopočet-

ka ljeta krenemo u realizaciju

najvećeg broja projekata i da

nedolazimousituacijudapre-

nosimo određene iznose u

2019. godinu - kazao je Kuso-

vac.

S.K.

HERCEGNOVI

–Ukupnapo-

nudaHercegNovog, prema

podacima iz ankete turista,

koju53. put radi gradskaTu-

rističkaorganizacija, dobila

jevrlodobru (4,05) ocjenu.

Anketa jerađenaod1. julado1.

septembra na uzorku od 1.253

ispitanika, a sadržavala je 12

pitanja.

Menadžer za razvoj i diverzi-

fikaciju turističkog proizvoda

u TO Herceg Novi, Dalibor

Vuković,kazaojedasuseupo-

jedinačnim elementima turi-

stičke ponude izdvojili kvali-

tet smještaja u odnosu na

cijenu, sa ukupnom ocjenom

4,22 i kvalitet turističko-ugo-

stiteljskih usluga (4,24) što je,

ponjegovimriječima, podatak

koji raduje. Kvalitet manife-

stacija i kulturno-zabavne po-

nude grada dobio je ocjenu

3,98, a čistoća plaža, grada i

okoline 3,74.

Vukovićnavodi i da su turisti u

pisanim žalbama najviše pri-

mjedbi imali na veliki broj le-

žaljki na plažama, nedostatak

kabina za presvlačenje, tuševa

i korpi za otpatke, ali i na viso-

ke cijene, nedostatak parking

prostora, izlivanje kanalizaci-

je. Veliki broj primjedbi odno-

sio se na prezentaciju kultur-

no-zabavnih manifestacija,

kao i na lošu saobraćajnu in-

frastrukturu, loše puteve, loš

lokalni saobraćaj. Gosti sma-

traju da ne postoji dovoljno li-

nija ka drugim gradovima u

Crnoj Gori, kao ni za Dubrov-

nik i Trebinje.

-Napitanjeda li bi ponovopo-

sjetili Herceg Novi, 89,86 je

odgovorilo pozitivno, što je

značajan rast u odnosu na

prošlu godinu kada se tako

izjasnilo 60,43 odsto ispitani-

ka, 5,43 je onih koji bi možda

opet posjetili Herceg Novi i

1,84nebiponovodošli.Intere-

santan podatak je da je 30,89

anketiranih gostiju bilo smje-

šteno u hotelima. Lani je taj

procenat iznosio 24,33. Bilježi

se pad noćenja u privatnom

smještaju koji ove godine

iznosi 64,17 odsto - kazao je

Vuković .

Ž.K.

Autobusi

Od srijede uspostavljen je

redovni autobuski saobra-

ćaj između prijestonice i

Podgorice. Šest polazaka

pokrivaju prevoznici ,,Elit

ekspres“, ,,Ekspres turs“,

,,Dangrad“, ,,Alo ekspres“

i „Pavićević“. Polasci sa

Cetinja su u 07:00, 08:45,

12:15, 13:40, 16:12 i 18:00 a iz

Podgorice u 06:00, 07:30,

11:00, 13:00, 14:20 i 16:30.

Tokomdana vikenda

saobraćaće po tri auto-

buske linije. Autobusi će

sa Cetinja, tokom subo-

te i nedjelje, polaziti u

13:45,16:12 i 18:00 časova.

Polazak autobusa ka Ceti-

nju sa podgoričke stanice

najavljen je za 13:00, 14:20

i 16:30 časova.

Cetinje:

Radovi na saniranju kosine u Brajićima

Danas betoniranje

potpornog zida

ZAHTJEVANPOSAO:

Planinari postavljajumrežu

Kolašin:

Upravnik zgrade u Svinjači apeluje na efikasniju pomoć nadležnih

Matović: Živimo

na fekalijama

stanari su lošeg imov-

nog stanja i nemogu sa-

kupiti dovoljno sred-

stava za rješavanje

problema

GrujoMatović

DIOZGRADENIJESPOJENNAKANALIZACIJU:

Cijev izkoje se izlivaju fekalije

Dio stambenog objekta u Ulici

Dunje Đokić nije priključen

na kanalizaciju. Cijevi su bile

zatrpane i stanari su nedavno

otkrili da se fekalije izlivaju

ispod njihovih stanova

Turisti četvorkomocijenili ponudu Herceg Novog

Hvale smještaj,

kritikuju čistoću

DaliborVuković

Prijedlog budžeta opštine Tivat za 2018. veći od nacrta

Vlada kasu dopunila

sa 2,6miliona eura

Za nove

palme

100.000 eura

U budžetu je planirano

100.000 eura za nabavku

novih palmi, koje će biti

posađene umjesto onih

koje je zarazio crveni

surlaš. To će se uraditi na

cijelomprostoru tivatske

opštine, jer, kako je kazao

Kusovac, palme i dalje

treba da budu zaštitni

znak grada, a bude li

potrebe u tu svrhu će ulo-

žiti i više od predviđenog

iznosa.

Tivat