Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 64 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

CrnomGorom

Subota, 9. decembar 2017.

Premijer DuškoMarković čestitao Dan opštine rukovodstvu Danilovgrada i građanima

Primjer privrednog i ekonomskog prosperiteta

PODGORICA/DANI

LOVGRAD

Rezultati koji

suuDanilovgradupostignuti

uminulomperioduvrijedni

su izuzetnogpoštovanja, što

jeosnov i zaoptimističnevi-

zijenjegovog razvoja, saop-

štio jepredsjednikVlade,

DuškoMarković, povodom9.

decembra–dana teopštine.

Marković je, učestitki građan-

ima i lokalnom rukovodstvu,

kazao da je dovoljno razloga

da se ovogodišnji dan opštine

proslavi sa zadovoljstvom, jer

supostignutirezultativrijedni

izuzetnog poštovanja.

- Podatak da je od 2012. do

prošlegodinerealizovanoviše

od 70.000.000 eura investici-

ja, jasno govori o razvojnom

zamahu danilovgradske opš-

tine, koja je po stepenu razvi-

jenosti iznaddržavnogprosje-

ka - navodi se u čestitki.

Iz Vladine Službe za odnose s

javnošću saopšteno je da je

Markovićkazaodasevrijedno

radi na realizaciji objekata

putne, komunalne i društvene

infrastrukture, što predstavlja

pouzdanu osnovu za una-

pređenje života i rada u opšti-

ni Danilovgrad.

- Put Manastir Ostrog – Ždre-

baonik, stari put Danilovgrad

– Upravna zgrada ZIKS-a,

novi bulevar i rekonstruisani

gradskitrgovi,samosunekiod

realizovanih projekata koji

ukazuju na preduzimljivost i

posvećenost stvaranju boljeg

života za građaneDanilovgra-

da - rekao jeMarković.

On je najavio da će Vlada kroz

kapitalni budžet za narednu

godinupružiti podrškunovim

razvojnim projektima od

značajazaunapređenježivota

uDanilovgradu.

- Danilovgrad je i opština

privrednog i ekonomskog

prosperiteta, koja i u tom po-

gledumože biti primjer drugi-

ma.Ohrabrujućijebrojrevital-

izovanih i novih proizvodnih

pogona - rekao je premijer.

OnjedodaoidajeDanilovgrad

mjesto bogate istorije, koju

umni i mudri Bjelopavlići

ponosno čuvajukaodioukup-

nog crnogorskog državnog

nasljeđa.

C.G.

DuškoMarković

BranislavĐuranović

U Pljevljima obilježena Nedjelja Crvenog krsta

Podijeljena pomoć

za 180porodica

PLJEVLJA

Opštinskaor-

ganizacijaCrvenogkrsta i

ove godine jeoblježilane-

djeljuCrvenogkrstakoja je

počela 29. novembra,Među-

narodnimdanomCrvenog

krsta i okončana 5. decem-

bra,Međunarodnimdanom

volontera.

-Aktivnostiuokviruproslave

supočele i ranije, pa je održa-

na sabirna akcija u marketi-

ma Žitoprodukt i Franca, a

prikupljenasredstva,uzosta-

ledonacijekao i pomoćCrve-

nog krsta Crne Gore, podije-

ljena su za oko 180 socijalno

najugroženijih porodica u

našoj opštini. Ovdje moramo

istaći i opštinuPljevlja koja je

kao i svake godine poklanjala

brašno za naše korisnike.

Obišli smo i određenbroj sta-

račkih domaćinstava na seo-

skom području i tom prili-

kom i njima su podijeljene

najneophodnije životne na-

mirnice kakobi lakšeprebro-

dili nastupajuću zimu – saop-

štilisuizpljevaljskogCrvenog

krsta.

Pljevaljska organizacija u

okvirunedjeljeCrvenog krsta

obilježila je i 1. decembar,

Svjetski danborbeprotivside,

održavanjem predavanja o

zdravim stilovima života, a 5.

decembra obilježen je i Me-

đunarodni danvolontera.

Iz ove organizacije poručuju

da se završetkomNedjeljeCr-

venog krsta ne smanjuju nji-

hove aktivnosti, već da je kre-

nula akcija prikupljanja

sredstava kako bi se obezbije-

dili novogodišnji paketići za

mališane iz seoskih osnovnih

škola, kao i za djecu iz rom-

skog naseljaTrlica.

A.S.

UČESTVOVALIITRGOVCI:

JučeuCrvenomkrstu

Akcija „Help Portrait“ u Tivtu

Sakupljeno 1.177 eura

TIVAT

Tokomjučerašnje

humanitarne akcije „Help

portret“unautičkomnase-

ljuPortoMontenegro, koju

jeorganizovalakompanija

Adriatikmarinas, prikuplje-

no je 1.177 eura, a čitavpri-

hododprodatih fotografija

namijenjen jedjeci saposeb-

nimpotrebama za čije se

programske sadržajebrine

NVOEvropski dom.

ZaposleniukompanijiAdria-

tikmarinas i na projektuPor-

toMontenegro, predstavnici

lokalnih institucija, brojni

Tivćani iposjetiocinautičkog

naselja pristali su da stanu

ispred objektiva lokalnih fo-

tografaVerijaVeroze, Zorana

Radonjića i PeđeMarića, ko-

jima su se tokom akcije pri-

ključili Marija Marović iz

Budve i Ognjen Vlahović iz

Podgorice. Akciju je podržao

Studio „Vlado Hair Design“

koji je bio zadužen za frizuru

i šminku humanitaraca, a re-

storan „One“ je obezbijedio

tople napitke i lokalne delici-

je.

S.K.

UZNAKUHUMANOSTI:

Akteriakcije

CEDIS: Sjutra radovi

u tri opštine

PODGORICA

Crnogorski

elektrodistributivni sistemu

nedjelju će izvoditi radove za

kvalitetnije i sigurnije napaja-

nje električnom energijom.

CETINJE:

od 9 do 12 sati Nje-

guši i Žanjev Do.

HERCEGNOVI:

od 9 do 12

sati Igalo, Sutorina, Servisna

zona, Njivice, Žvinje, Mojdež,

Ratiševina, Topla i djelovi

Crvenog krsta.

PLJEVLJA:

od 8 do 17 sati

Podrogatac.

Vrijedna donacija Turske agencije TIKA opštinama Berane i Plav

Domovimazdravlja

za opremu 74.000

BERANE

Turska agencija

zameđunarodnu saradnju i

koordinacijuTikadonirala

jeopremuza fizikalnu tera-

piju imikrobiološkuambu-

lantuDomuzdravljauBera-

nama, vrijednuvišeod

40.000eura, aDomuzdravlja

Plavza adaptacijuočne am-

bulante i nabavkuopreme

vrijedneoko34.000eura.

Povodom tih donacija, u Bera-

nama su juče razgovaralimini-

star zdravlja dr Kenan Hrapo-

vić i koordinator Tike u Crnoj

GoriAhmedAltunsapredsjed-

nicima opština Berane i Plav

DragoslavomŠćekićemiOrha-

nomŠahmanovićem i direkto-

ricom Doma zdravlja u Bera-

nama dr ZuhromHadrović.

Aktivnosti

Tika uCrnoj Gori, po riječima

Altuna, sprovodi brojne aktiv-

nosti u saradnji sa Vladom i

ministarstvimadabipoboljša-

la kvalitet života građana.

- Od 2007. do sada u crnogor-

skom zdravstvu realizovali

smo oko 50 projekata i uložili

oko 2.000.000 eura. Cilj nam

je da pružimo ruku prijatelj-

stva naroda Turske i pomo-

gnemo na svim poljima gra-

đanima Crne Gore, kazao je

Altun i istakao dobru sarad-

nju sa Ministarstvom zdrav-

lja.

MinistarHrapović je zahvalio

nadonaciji i istakaoda jedobi-

jena savremena oprema koju

će koristiti pacijenti cijelog

sjeveroistočnog dijela Crne

Gore.

- Pacijenti iz ovih krajeva više

neće morati da idu do Podgo-

rice i Bijelog Polja da dobiju

dijagnostičku uslugu kada su

očne bolesti u pitanju, jer sve

uslugemogu sadadobiti uDo-

mu zdravlja u Plavu. Dogovo-

reno je i da doktori iz Berana

mogu na tomaparatu raditi sa

kolegama iz Plava i edukovati

se kako bi, kada takav aparat

budemo imali uBeranama, bi-

lispremnizarad,rekaojeHra-

pović.

Kapaciteti

On je podsjetio da je jedan od

ciljeva Vlade i Ministarstva

zdravlja jačanje kapaciteta si-

stemazdravstvausvakomgra-

du, kroz tehničko-tehnološko

opremanjeijačanjekadrovske

strukture.

- Izmjenama zakona predvi-

đenojedaseoblastočnemedi-

cine i internemedicinedefini-

še na nivou domova zdravlja.

Ministarstvozdravlja će raditi

daseuspostavi štoboljasarad-

nja između svih koji žele da

pomognu da bi se nivo zdrav-

stvenezaštiteuCrnojGoripo-

digao na što veći nivo, čime će

se rasteretiti Klinički centar,

ali i građani dobiti uslugu u

mjestu boravka, rekao je Hra-

pović.

Najavio je i nastavak dobre sa-

radnje sa Tikom i Ministar-

stvom zdravlja Turske kroz

razmjenu kadra i stručna os-

posobljavanja i specijalizacije

svršenih studenata iz Crne

Gore uTurskoj.

Donatorima se zahvalila i di-

rektorica Doma zdravlja

ZuhraHadrović.

V.J.

Ministar Hrapović je za-

hvalionadonaciji i ista-

kaoda jedobijena sa-

vremenaoprema koju

će koristiti pacijenti ci-

jelog sjeveroistočnog

dijela CrneGore

BOLJEĆEPRUŽATIUSLUGE:

JučeuBeranama