Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 64 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 64 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

CrnomGorom

Subota, 9. decembar 2017.

Skupština opštine Plav donijeće odluku

o privremenomfinansiranju za 2018.

Nemoguda planiraju

budžet dokGusinje

ne preuzme radnike

PLAV

Skupštinaopštine

Plav ćeudrugoj polovini

mjesecadonijeti odlukuo

privremenomfinansiranju

zaperiodod januaradomar-

ta–najavio je savjetnikza

odnose sa javnošćuukabi-

netupredsjednikaBesim

Musić.

On objašnjava da nijesu pri-

premili nacrt odluke o budže-

tu jer ne mogu da planiraju

pojedine rashode. Pored osta-

log,probemjeitoštonijezavr-

šeno razgraničenje sa opšti-

nomGusinje.

- Ta opština je u obavezi da

preuzme, između ostalog,

određeni broj radnika. To još

nije završeno, pa je to jedanod

problema zbog kojih nije mo-

gućepredvidjeti prihode i ras-

hode opštine, kao ni određena

sredstvanamijenjenazabruto

zarade i doprinose – objašnja-

vaMusić.

On dodaje da u skladu sa Za-

konom o finansiranju lokalne

samouprave, privremeno fi-

nansiranje može da traje naj-

više tri mjeseca. Za to vrijeme

opština može mjesečno raču-

nati na jednu dvanaestinu

ovogodišnjeg budžeta, odno-

snona 271.108 eura.

- Prihodi koji se ostvare i ras-

hodi koji se izvrše na osnovu

tromjesečnog finansiranja bi-

će sastavni dio budžeta za

2018. godinukoji jeupripremi

–kazao jeMusić.

I.T.

BesimMusić

IRF u Herceg Novomnajavio nove instrumente podrške

Uponudi će biti garantni

fond imikrokreditiranje

HERCEG NOVI

Investicio-

no-razvojni fond (IRF) je od

osnivanja plasirao blizu 500

miliona eura, pružajući finan-

sijsku podršku preduzetnici-

ma i poljoprivrednimproizvo-

đačima u Crnoj Gori. U ovoj

godini opredijeljeno je 157mi-

liona, čime jepremašen i plani-

rani iznos od 120 miliona - ka-

zao je predsjednik odbora

direktora IRF-a Zoran Vukče-

vić u Herceg Novom na semi-

naru pod nazivom ,,Šansa za

posao“.

Vukčević je istakao da se pove-

ćana kreditna aktivnost IRF-a

najbolje može sagledati na

osnovu komparacije visine

iznosa plasiranih sredstava,

koja su se prvih godina kretala

u rasponu od 10 do 15 miliona

eura sa iznosima od 120 – 130

milionaeurakolikojenagodiš-

njem nivou realizovano po-

sljednjihgodina.

- Ovi podaci govore u prilog

značajnoj ekspanziji kreditne

aktivnosti IRF-a, odnosno po-

tvrđuju da je IRF sa uspjehom

realizovao sve kreditne linije -

kazao jeVukčević.

IRFćeuvestiinoveinstrumen-

tepodrške,međukojima suga-

rantni fond i mikrokreditira-

nje.

- Cilj novih instrumenata jeste

da se što većem broju građana

omogući bolja dostupnost fi-

nansijskim sredstvima, poseb-

noonimakoji nemajuadekvat-

ni kolateral kao sredstvo

obezbjeđenja – objasnio je

Vukčević.

On je pozvao građane Herceg

Novogda iskoristemogućnosti

koje IRF pruža, naročito one

koje su predviđene za posebne

ciljne grupe, žene, mlade, viso-

koškolce.

DirektorZavodazazapošljava-

nje SuljoMustafić je istakaoda

su,usaradnjisaIRF-omilokal-

nom samoupravom, građani-

ma na prostoru Tivta i Herceg

Novogobezbijedilisveadmini-

strativne kapacitete na lokal-

nom nivou, u smislu pružanja

nefinansijskepodršketj.izrade

biznis plana, razvoja marke-

ting strategija, smjernica u di-

jeluosnivanjapreduzeća, asve

radi povećanja zaposlenosti.

Predsjednik hercegnovske

skupštineMilošBigovićjeobe-

ćaodaćeopština, uzakonskim

okvirima, omogućiti svim za-

interesovanim osobama logi-

stičku podršku za apliciranje

za kredit kod IRF-a.

Ž.K.

VELIKOINTERESOVANJE:

SaseminarauHercegNovom

Ministar Milutin Simović o novim investicionimprojektima u Andrijevici

Kuća voća i fabrika

vode važne za region

ANDRIJEVICA

Opština

Andrijevica jenadobrom

putu, zbog čega trebanasta-

viti razvoj projekatana

osnovukorišćenjaprirodnih

potencijala, štobi ubrzalo

rast ekonomije i poboljšalo

kvalitet života stanovnika -

saopšteno jena sastanku

predstavnikaVlade i te lo-

kalne samouprave.

Potpredsjednik Vlade i mini-

star poljoprivredeMilutin Si-

mović se prilikom radne po-

sjete Andrijevici sastao sa

predsjednikom te opštine, Sr-

đomMašovićem. Na sastanku

je istaknuta važnost podstica-

njanovihinicijativakojemogu

doprinijeti valorizaciji turi-

stičkih potencijala područja

Andrijevice.

Domaćinski

Iz Ministarstva poljoprivre-

de je saopšteno da su na sa-

stanku razmotrena pozitivna

očekivanja od projekata kuće

voća i fabrikeza flaširanjevo-

de, koji su predstavljeni kao

novi i značajni investicioni

projekti, ne samo za razvoj

Andrijevice nego i šireg pod-

ručja sjevera.

- Sagovornici su razmotrili i

ostale aktuelne projekte koji

se realizujuuoblastima poljo-

privrede, korišćenja hidropo-

tencijala za proizvodnju ener-

Umalinarstvu

je trebalo

postići više

Ministar Simović razgo-

varao je i sa predstavnici-

ma udruženja malinara.

Sagledani su problemi koji

opterećuju njihov rad, kao

i mogućnosti za njihovo

prevazilaženje.

- Kao glavni izazovi istaknu-

ti su nedostatak kvalitetnog

sadnogmaterijala, nea-

dekvatan izbor sorti, kao i

otežan plasman -navodi se

u saopštenju Ministarstva.

Simović je kazao da je

malinarstvo velika razvojna

šansa Andrijevice.

On je, podsjećajući na

početke razvoja malinar-

stva 2002. godine, ocijenio

da je od tada trebalo postići

više u toj oblasti, te da će

unapređenje uslova za

razvoj malinarstva na sje-

veru biti jedan od prioriteta

Ministarstva.

Lokalnaupravau sa-

radnji saVladomuradi-

la je dostanaplanu

podsticanja i realizacije

projekata koji donose

razvoj i nova radnamje-

sta, anabazi korišćenja

prirodnihpotencijala

PODSTICATINOVE

INICIJATIVE:

SimovićuAndrijevici

Simović je čestitao lokalnoj upravi na ostvarenim

rezultatima, posebno izdvajajući domaćinski odnos

koji je rezultirao nansijskom stabilnošću opštine, ali

i stvaranjempreduzetničkog duha, kao preduslova

za otvaranje novih radnihmjesta

ma pokrene razvojne projek-

te, kakav je izgradnjamaleHE

na gradskom vodovodu, od

koje se očekuju značajni pri-

hodi po opštinski budžet.

Razvoj

Simović, kao perspektivu da-

ljemrazvoju,osimposvećeno-

sti lokalne samouprave vidi i u

činjenicidapostojiievidentna

energijaudruživanjapoljopri-

vrednihproizvođača,posebno

u oblasti malinarstva, koja je

prepoznata kao ključna ra-

zvojna šansa ovog kraja.

On jenajaviomogućnost otva-

ranja agrobiznis centra i u toj

opštini, kako bi se poboljšala

stručna pomoć proizvođači-

ma i unaprijedili standardi

proizvodnje i plasmana.

Mašovićjekazaodajezadovo-

ljan realizacijom dvije nove

investicije na području opšti-

ne,kojedajunovuperspektivu

razvoja i ostanka, posebno

mladih ljudi.

- Kuća voća će biti najbolji na-

čindasevalorizujeiunaprijedi

proizvodnja malina i borovni-

ca, poljoprivredne djelatnosti

koja je prepoznata kao resurs

zarazvojAndrijevice-naveo je

Mašović.

On je ocijenio da je lokalna

uprava u saradnji sa Vladom

uradila dosta na planu podsti-

canja i razvoja projekata koji

donose razvoj i nova radna

mjesta, a na bazi korišćenja

prirodnih potencijala, te da će

seutompravcujošintenzivni-

je nastaviti aktivnosti.

Mašović je dodao da postoje

potencijali za dalji razvoj u

oblasti poljoprivrede, hidroe-

nergije, voda, drvoprerade i

turizma.

Šume

Korišćenje šumskih resursa,

kao važnog razvojnog poten-

cijala opštine, takođe je bila

jedna od tema sastanka.

Istaknut je značaj Vladine od-

lukeoograničenju izvozadrv-

nih sortimenata, koja je imala

izuzetno pozitivne efekte po

snabdjevensot sirovinom na

domaćem tržištu, ali i pozitiv-

ne trendove u rastu proizvod-

nje i izvoza.

- Tom odlukom posebno su

ohrabreni drvoprerađivači jer

im se otvara perspektiva za

stabilan rad, nove investicijeu

unapređenje finalizacije pre-

rade drveta, što za efekte ima

rastproizvodnje, izvoza i nova

radna mjesta - zaključuje se u

saopštenju.

Simović je tokom posjete raz-

govarao sa predstavnicima pe-

letare „Biotel“.

C.G.

g i j e i z g r adn j om ma l i h

hidroelektrana, kao i drvopre-

rade - navodi se u saopštenju.

Simović je čestitao lokalnoj

upravi na ostvarenim rezulta-

tima, posebno izdvajajući do-

maćinski odnos koji je rezulti-

rao finansijskom stabilnošću

opštine, ali i stvaranjem pre-

duzetničkog duha, kao predu-

slova za otvaranje novih rad-

nihmjesta.

On je kazao da Andrijevica na

tom planu može da bude pri-

mjer mnogim crnogorskim

opštinama i najavio aktivnosti

Vlade na stvaranju sistemskih

rješenja koja će omogućiti

održivo finansiranje lokalnih

samouprava.

Simović ječestitaoopštiniAn-

drijevica i na inicijativi da sa-