Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 52 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Petak, 8. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

-Uostvariva-

njupravana slobodanpri-

stup informacijamaostva-

ren jenapredak, ali i dalje

veliki problempredstavlja

ćutanje administracije, kao i

nepoštovanjeodlukanad-

ležnih–poručeno je sa juče-

rašnjepanel diskusije.

Da jepravo javnosti da znane-

prikosnoveno samo na papiru

potvrđuje, kako je rečeno, i ve-

liki broj sporova koji se zbog

nepoštovanja Zakona o slo-

bodnom pristupu informaci-

jama vodi pred Upravnim su-

dom.

Prema riječima sutkinje ovog

Suda Ane Perović-Vojinović

građani se najviše žale na ću-

tanje administracije.

Upravni sud

-Mojutisakjedasuorganivla-

sti prilično inertni u davanju

informacija iako imamo jasan

zakonskipropis. Imamosjećaj

da se još ne zna što znači po-

stupak slobodnog pristupa in-

formacijama i koliko je on bi-

tan. Organi vlasti čini se još iz

prošlih vremena smatraju da

mogu sve i kad oni hoće – ka-

zala jePerović-Vojinović.

Agencija za zaštitu ličnih po-

dataka i slobodan pristup in-

formacija do juče je, kako je

saopštila šefica odsjeka za slo-

bodan pristup informacijama

Biljana Božić, primila 4.582

žalbe.

- Ćutanje administracije zabi-

lježno je u 642 slučajeva.

Usvojeno je 847 žalbi, jedna je

odbačena, dok je odbijenih bi-

lo 1.015 –navela jeBožić.

Najviše zahtjeva po osnovu

prava na slobodan pristup in-

fomacijama stiže iz nevladi-

nog sektora, a prednjači Mre-

ža za afirmaciju nevladinog

sektora odakle su samo u po-

sljednjih sedammjeseci upu-

tili više od 7.000 zahtjeva, a za

12 godina koliko postoje čak

110.000.

Pravni konsultant u toj NVO

Vuk Janković kaže da pored

ćutanja administracije pro-

blempredstavlja i toštoorgani

vlasti često ne poštuju odluke

Upravnog suda i AZLP.

Tajnipodaci

Kao primjer je naveo Savjet za

privatizaciju i kapitalne pro-

jekte od kojeg su tražili zapi-

snikesasjednica,aliimtokako

je kazao, nije dozvoljeno uz

obrazloženje da se radi o taj-

niminformacijama.

- Mi smo podnijeli tužbu i

Upravnisudjedonioodlukuda

se poništava takvo nezakonito

rješenje.Međutim,dastvarbu-

de gora Savjet za privatizaciju

donio je opet isto rješenje za-

nemarujući odluku Upravnog

suda - naveo je Janković.

Janković se osvrnuo i na iz-

mjene Zakona o slobodnom

pristupu informacijama ista-

kavši da veliki problem prd-

stavlja to što institucije mogu

da kriju podatke bez obrazlo-

ženja, kao i što nema sudske

zaštite za skrivanje podataka.

Konsultant u kancelariji po-

vjerenikazainformacijeuSlo-

veniji Jan Merc rekao je da u

njihovoj zemlji nemaju takvih

problema, te da su imali samo

dvatakvaslučajakojesuriješi-

li kaznomodoko 1.000 eura.

- I u Sloveniji su organi probali

dadefinišudazanekopodručje

pravami nijesmo nadležni, po-

kušavajući da ih okarakterišu

kao specijalne podatke, ali je to

riješeno– rekao jeMerc.

Sl.R.

PODGORICA

–ČlanSavjeta

RadioTelevizijeCrneGore

GoranĐurovićpozvao jeAd-

ministrativni odbordapreis-

pitada li jeosnovannjihovpo-

zivna izjašnjenje ipokretanje

postupkarazrješenjaDarka

Ivanovićasa funkciječlana

SavjetaAgencijezaelektron-

skemedije.

-Akotoneuradi i nastavi postu-

pak sa obrazloženjem saopšte-

nimnaprethodnojsjedniciovog

tijela, Administrativni odbor će

prekršiti Zakon o elektronskim

medijima koji predviđa u kojim

slučajevima se razrješavaju čla-

noviSavjetaAEM. Osnovzapo-

kretanje postupka razrješenja

člana SavjetaAEMnemože biti

kršenje člana 11 i 13 Zakona o

sprečavanju korupcije - istakao

jeĐurović.

Zakon

Administrativni odbor je na

sjednici održanoj u ponedjeljak

pokrenuo prostupak za razrje-

šenje Ivanovića zbog kršenja

članova 11 i 13 Zakona o spreča-

vanju korupcije, a kako je nave-

denouobrazloženjuodlukeko-

ju je donijela Agencija za

sprečavanje korupcije, on je

obavljao dužnost ovlašćenog

zastupnika u privrednomdruš-

tvu „Agencijamedija N - Gage“

iz Podgorice, čime je, „prekršio

odredbe Zakona koje se odnose

na ograničenja u toku vršenja

javne funkcije“.

Đurović je citirao član 33 Zako-

na o elektronskimmedijima u

komepišedaćeSkupštinarazri-

ješiti člana Savjeta AEM i ime-

novati drugog, ukoliko „se utvr-

di da je prilikom imenovanja

dao o sebi netačne podatke ili je

propustio da iznese podatke i

okolnosti koji subitni za imeno-

vanje,akoneprisustvujesjedni-

cama Savjeta u periodu dužem

od šest mjeseci, ako je u toku

trajanjamandatanastupilaneka

odokolnosti iz člana 17ovog za-

kona i akozbogbolesti, naosno-

vunalazanadležnezdravstvene

ustanove, nije umogućnosti da

obavlja dužnost člana Savjeta u

periodu dužem od šest mjese-

ci“.

Prema njegovim riječima, Za-

kon o sprečavanju korupcije ne

sadrži normu kojom se stavlja

iznaddrugihpropisauključuju-

ći Zakon o elektronskimmedji-

ma ili kojom stavlja van snage

pojedinečlanoveZakonaoelek-

tronskimmedjima.

Interesi

- Jedini pravni osnov za pokre-

tanje postupka razrješenjaDar-

ka Ivanovića prema odluci ASK

nepostoji.Agencijanijeutvrdila

nikršenječlana7Zakonaospre-

čavanjukorupcijekojipropisuje

definiciju sukoba interesa, od-

nosno podređivanja javnog in-

teresaprivatnom-obrazložio je

Đurović.

Smatra da Administrativni od-

boruslučajevimakršenjačlano-

va 11 i 13 Zakona o sprečavnju

korupcije (koji se odnose na

ograničenje u vršenje javne

funkcije), kao i slučaju kršenja

člana23ovogzakona(kojiseod-

nosi na podnošenje izvještaja o

prihodima i imovini), može sa-

modakonstatujedanemaosno-

va za pokretanje postupka razr-

ješenja.

- Tada treba da obavijesti Agen-

ciju o nastavku prekršajnog po-

stupka za koji je predviđena

novčana kazna - poručio je Đu-

rović.

Zakršenječlanova11i13Zakona

o sprečavanju korupcije Agen-

cija je okrivila i GoranaĐurovi-

ća. Donijela je odluku da je on,

kao javni funkcioner, bio dužan

da prenese dužnost u privred-

nomdruštvu„Nature“,odnosno

da u zakonskom roku podnese

ostavku na javnu funkciju, što

nijeučinio.Zbogtogaje,smatra-

juuAgenciji, istokao i Ivanović,

povrijedio Zakon u dijelu koju

seodnosi naograničenjeuvrše-

nju javnih funkcija.

K.J.

PODGORICA

- Elektronski

recept, novi servis koji je

obezbijedioFondza zdrav-

stvenoosiguranje, oddanas

ćebiti uupotrebi, aosigura-

nicima jeomogućenuvidu

propisane i realizovane re-

cepte, kao i pregledrecepata

koji surealizovani uposljed-

njih šestmjeseci.

Iz Fonda su saopštili da će

elektronski recept biti dostu-

pan na portalu eZdravlje

(www.ezdravlje.me

).

Ističu da je na ovaj način una-

prijeđen sistemu pogledu do-

stupnostiinformacijaizdome-

na zdravstvene zaštite.

-Servismogukoristitiosigura-

nici Fonda za zdravstveno osi-

guranje, koji su registrovani

kod izabranih doktora u do-

movima zdravlja – pojašnjeno

je u saopštenju.

Pristup servisu isti je kao za

onlajn zakazivanje pregleda

kod izabranog doktora. To

značidaosiguranikmoraimati

korisnički nalog i lozinku

(PIN).

- Korisnički nalog je broj

zdravstvene knjižice (deseto-

cifreni broj koji je upisan na

prvoj strani zdravstvene knji-

žice), dok PIN za pristup do-

djeljuje izabrani doktor prili-

komposjetedomuzdravlja.Uz

PIN, svaki osiguranik dobija

osnovne informacije o načinu

pristupaportalu–saopštenoje

izFonda.

Ovaj servis nije obavezan. U

saopštenju se ističe da će se

uporedo izdavati i papirni re-

cept.

- Nakon testnog perioda, koji

planiramo da traje do kraja ja-

nuara naredne godine, izbaci-

će se iz upotrebe papirna for-

ma recepta - saopštili su iz

Fonda.

Sl.R.

PODGORICA

–Na elek-

tronskoj sjednici Senata

UniverzitetaCrneGore

koja jepočela juče, aokon-

čaće sedanas, izmeđuosta-

log, verifikovaće semandat

za tri nova članaovog tijela

- dekanuPomorskog fakul-

tetaŠpiru Ivoševiću, pred-

stavnici Fakulteta za turi-

zami hotelijerstvoSanji

Peković i prorektoriciUCG

IreniOrović.

Ove sedmice je Vijeće Po-

morskog fakulteta donijelo

odlukudadekanŠpiroIvoše-

vić bude njihov predstavnik

u Senatu, a tomjesto do sko-

ro je pokrivao Danilo Niko-

lić. Senatori će verifikovati

novi mandat i Nikoliću, sada

po osnovu funkcije rektora.

Senatorićeseizjasnitiiopri-

jedlogu da redovna profeso-

rica na Biotehničkom fakul-

tetu dr Snježana Hrnčić

bude angažovana u nastavi i

naPoljoprivrednomfakulte-

tuUniverzitetauBanjaLuci.

Ona bi tamobila angažovana

četiri časa nedjeljeno, viken-

dom u ljetnjem semestru

sljedeće godine.

N.Đ.

NEPOŠTUJUSEODLUKEUPRAVNOGSUDA:

SapanelauPodgorici

Panel diskusija o slobodnompristupu informacijama

Administracija često nema

sluha za pravo javnosti da zna

AZLP je u ovoj godini primila 4.582 žalbe. Ćutanje administracije zabilježno je u 642 slučaja.

Usvojeno je 847 žalbi, jedna je odbačena, dok je odbijenih bilo 1.015 – navela je Biljana Božić

Član Savjeta RTCG Goran Đurović pisao Administrativnomodboru

Traži da preispitajupostupak

razrješenjaDarka Ivanovića

Škrelja: Đurović nije pozvan

da nas uči što treba da radimo

Predsjednik Administrativnog odbora Luiđ Škrelja komenta-

rišući pismo Gorana Đurovića za Pobjedu je rekao da mu nije

jasno po komosnovu on prigovara na to što je Odbor pozvao

Ivanovića da se izjasni o kršenju Zakona.

- Nije mi jasno po komosnovu on prigovora. Ne vidim zašto

je Đurović toliko zabrinut za ove ljude koji su očigledno pre-

kršili Zakon koji smo svi odgovorni da poštujemo. On nije

pozvan da nas uči što treba da radimo – poručio je Škrelja.

GoranĐurović

LuiđŠkrelja

Darko Ivanović

Fond za zdravstveno osiguranje

Elektronski recept

oddanas uupotrebi

Senat dobio tri nova člana

Elektronska sjednica najvišeg akademskog tijela UCG