Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 52 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Petak, 8. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

-Prijavljivanje

zaprogramstručnogosposo-

bljavanjavisokoškolaca je

okončan i nakondrugogkru-

gaprijava još njih86 jedobilo

posao, saopšteno je izMini-

starstvaprosvjete.

Navodi seda je 190prijavljenih

ostalo bez poslodavca, usljed

nekompatibilnosti zahtjeva

kandidata i poslodavaca. Kan-

didati suudrugomkrugu imali

priliku da biraju neka od preo-

stalih 7.000 slobodnihmjesta.

- Program stručnog osposo-

bljavanja osoba sa stečenimvi-

sokim obrazovanjem orga-

nizuje se šesti put. Ove godine

oglašeno je 10.029 slobodnih

mjesta od čega 60 odsto iz pri-

vatnog i 40odsto iz javnog sek-

tora. Za učešće u programu

prijavila se 3.241 osoba, a njih

3.055 ostvarilo je pravo da se

stručno osposobljava tokom

sljedeće godine. Jedini kriteri-

jum za povezivanje kandidata

saposlodavcimabio jeprosječ-

na ocjena –piše u saopštenju.

Korisnici programa, kako se

navodi, potpisaće ugovore sa

poslodavacima do 15. januara

naredne godine, kada ćepočeti

i realizacija projekta koji traje

devetmjeseci.

Prema analizi koju je sprovelo

Ministarstvo prosvjete u sa-

radnji sa Poreskomupravom, a

koja se odnosi na četiri godine

realizacijeprograma,od14.252

korisnika 6.865, odnosno 48,16

odstonjihjenastaviloradnian-

gažmankodposlodavca.

- Pravo na stručno osposoblja-

vanje imaju osobe sa stečenim

visokim obrazovanjem koje

nemaju radno iskustvo u odre-

đenom nivou obrazovanja i na

evidenciji su Zavoda za zapo-

šljavanje – podsjetili sui z Mi-

nistarstva.

R.D.

PODGORICA

-Udruženje

crnogorsko-belgijskogpri-

jateljstva ,,Montenegro“po-

vodomdrugog rođendana

organizovalo jedruženjeu

Liježuodakle suporučili da

jenjihovamisija izraz zajed-

ničke želje iseljenika i stre-

mljenja i ljubavi premaCr-

noj Gori.

Naskupusu,kakojesaopšteno,

bilipredstavniciAmbasadeCr-

ne Gore u Briselu Predrag Sta-

matović i Milena Šofranac.

Upriličenajeiizložbaakadem-

skog slikara Radoja Đurovića

izBrisela.

Predsjednik Udruženja Goran

Vratnica je na proslavi istakao

dajeuvisokomprocentuuspo-

stavljena istinska emotivna, ali

i svaka druga spona između

iseljenika i zavičaja.

- Samoudruženimožemopro-

širiti vidike, osmisliti i obogati-

ti naše zajedništvo u procesi-

ma, odnosno sadržajima

vezanim za našu zajedničku

domovinu Crnu Goru – rekao

je on.

Potpredsjednici Udruženja su

RamzijaRamčilović, Christian

Theek i GoranVukčević. Poča-

sni član je Joseph Schuind

(Belgija), a najstariji član je

Stanislav Vratnica iz Podgori-

ce.

N.Đ.

ječjoj bolnici

iji magnet

naročito u ustanovama koje

pružaju visoko specijalizova-

nudijagnostiku i liječenje.

Međutim, kako je naveo, u

uslovima ograničenih ras-

položivih finansijskih sred-

stava koja se izdvajaju za

zdravstvo, veoma je teško

odgovoriti svim zahtjevima

za nabavku neophodneme-

dicinske opreme i aparata.

Hrapović je kazao da je ova

donacija veoma značajna,

naročito ako se ima u vidu

da jetavrstamagnetana-

mijenjena za potre-

be sve djece sa te-

ritorijeCrneGore

koja imaju potre-

bu za tim vidom

dijagnostike.

-Uvjereni smoda

ć e mo n o v om

opremomi apara-

timabitiumoguć-

nosti da u nared-

n om p e r i o d u

našim najmlađim

pacijentima pove-

ćamo dostupnost i

pružimo još kvalitetniju

zdravstvenu zaštitu - dodao

jeHrapović.

Sl.R.

KenanHrapović

Posao dobilo još

86 visokoškolaca

U Liježu proslavili

drugi rođendan

Usvojen Prijedlog zakona o državnimslužbenicima i namještenicima

Zapošljavanje po sistemu zasluga

PODGORICA

–Vlada je juče

usvojilaPrijedlog zakonao

državnimslužbenicima i na-

mještenicimakojimsu stvo-

reni uslovi zakvalitetnije

upravljanje ljudskimresursi-

mau smisluzapošljavanja i

napredovanjapo sistemuza-

sluga - saopštila jeministar-

ka javneupraveSuzanaPri-

bilović.

Ovimzakonom, kako je kazala,

dodatno je unaprijeđen nor-

mativni okvir za službenički

sistemi stvoreni uslovi za jača-

nje profesionalizma, odgovor-

nosti, otvorenosti i efikasnosti

na državnom i na lokalnomni-

vou.

Pribilović je, nakonferenciji za

medije nakon sjednice Vlade,

naglasila da je Prijedlog zako-

na pripreman u atmosferi

otvorenog dijaloga sa svim za-

interesovanim.

- Održali smo više javnih ra-

sprava i dodatnih konsultacija,

konsultovali smo se sa Evrop-

skom komisijom koja je podr-

žala predložena rješenja - na-

vela jePribilović.

Predloženim rješenjima uvodi

se, kako je kazala, niz novina u

oblasti zapošljavanja, skraćuju

se i pojednostavljuju procedu-

re zapošljavanja i unapređuju

interne procedure transfera

kadrova između i unutar dr-

žavne uprave, kao i sistem na-

građivanja.

Posebannaglasak jestavljenna

većuprofesionalizaciju i odgo-

vornost najviših rukovodećih

kadrova.

- Najznačajnije novine u Pri-

jedlogu zakona su to što su

starješine organa prepoznate

kao nova i posebna kategorija

Predloženim rješenjima uvodi se niz novina u oblast zapošljavanja, skraćuju se i

pojednostavljuju procedure zapošljavanja i unapređuju interne procedure transfera

kadrova između i unutar državne uprave i sistemnagrađivanja – kazala je Suzana Pribilović

SuzanaPribilović

U javnom

sektoru

39.306

zaposlenih

Pribilović je juče saopštila i

da je resor na čijem je čelu

uspio da prvi put objedini

podatke o ukupnombroju

zaposlenih u javnom sek-

toru.

- U javnom sektoru, na

centralnomnivou, uku-

pno je zaposleno 39.306

zaposlenih, a ukupan broj

zaposlenih na lokalnom

nivou je 12.174 - precizirala je

Pribilović.

Podaci o višku zaposlenih

znaće se do polovine 2018.

Na pitanje o višku broja zaposlenih, ministarka Pribilović je

odgovorila da je u ovoj fazi još rano govoriti o tome. Rekla

je da je formiran Međuresorski stručni tim kojimona koordi-

nira, a čine ga sekretari resornihministarstava, predstavnik

Zajednice opština i predstavnici pojedinih opština, i da je

njihov zadatak da urade metodologiju za optimizaciju broja

zaposlenih.

- Nakon toga slijedi izrada plana optimizacije koji bi trebalo

da do polovine naredne godine bude utvrđen na Vladi - naja-

vila je Pribilović.

državnih službenika - kazala je

Pribilović. Predloženo je, uvo-

đenje takozvanih kompenten-

cija po ugledu na pozitivne

evropske prakse.

-Umjesto internogoglasaunu-

tar državnog organa i internog

oglasa između državnih orga-

na, Prijedlog zakona sada po-

znaje samo interni oglas na

koji se, pored državnih službe-

nika, mogu javiti i lokalni služ-

benici, što će doprinijeti jačoj

konkurentnostiprizapošljava-

nja i većoj mobilnosti zaposle-

nih–navela jePribilović.

Postupak selekcije za rad u dr-

žavnim organima, kako je re-

kla, obuhvataće provjeru zna-

nja, vještina, sposobnosti i

kompetencija, u zavisnosti od

kategorije, štoza rezultat treba

da ima izbor najkompetentni-

jihkandidata.

- Bitna novina je i da će odluku

o izboru u ministarstvima do-

nositi lice iz kategorije visoki

rukovodni kadar (pomoćnici

ministara), kao i rukovodioci

organizacione jedinice u kojoj

se vrši popuna radnog mjesta,

čime se ispunjava jedna od

ključnih preporuka Evropske

komisije da se, pored transpa-

rentnogpostupkaprovjere,ina

ovaj načinobezbijedi profesio-

nalizacija državne administra-

cije - kazala jePribilović.

Promijenjeni su i kriterijumi

za ocjenjivanje državnih služ-

benika i namještenika, a uve-

dena je i mogućnost napredo-

vanja službenika u više zvanje.

N.K.

Održan Upbeat forumdruštvenih inovacija

PODGORICA

-Upbeat fo-

rumdruštvenih inovacija

koji umrežavakreativace,

profesionalace,mislioce sa

interesovanjima iz različi-

tihoblasti koji odgovaraju

na izazoveuzajednici krei-

ranjemkonkretnihrješenja

održan je jučeuPodgorici.

Koordinator za razvoj ovog

programa Igor Milošević iz

ADP–Zidkazao jeda suse tri

mjeseca trudili kako bi doveli

sjajne primjere i pokazali na

koji način Crna Gora treba da

razmišlja.

- Industrijska tehnološka re-

volucija ne proizvodi nova

radnamjestakaoprije100go-

dina, proizvodi ih u uskom

domenu. Ti potencijali i ne-

kihdvamilionaradnihmjesta

su u IT tehnologiji i progra-

miranju i mame ljude iz Crne

Gore da rade vani - kazao je

Milošević, dodajući da ne

smijemo da dozvolimo da

ostanemo bez svojih potenci-

jala.

Herman Spitz iz Delegacije

EUuCrnojGorikazaojedase

osnaživanje grupa i pojedina-

ca odnosi na spremnost da se

promijene društveni odnosi.

- Pronalaženje i sprovođenje

inovativnihidejaosnažujeza-

jednicudariješiproblemeida

nastavi sa razvojem. One su

dobre ne samo za društvo,

mogu da unaprijede i kapaci-

tete pojedinaca. Važno je da

ove inovacije podstiču pozi-

tivne socijalnepromjene - ka-

zao je Spitz.

N.K.

Inovativne ideje

osnažuju zajednicu

MOGUĆNOSTIIPERSPEKTIVEZAJEDNICE:

SaotvaranjaUpbeat foruma

PODGORICA

- Iz

apotekarske ustanove

Montefarm saopštili

su da do kraja godine

neće biti dostupni „Fen-

tagesic“ transdermalni

lasteri.

Kako su objasnili, razlog

nestašice je problem

kod proizvođača.

Transdermalni lasteri

sadrže lijek koji se

stavlja na kožu kako

bi stigao do krvotoka.

Prednost ove terapije je

što laster omogućava

kontrolisano oslobađa-

nje lijeka u tijelo.

Sl. R.

Ljekovitih

flastera

neće biti

do kraja

godine

Okončan programstručnog osposobljavanja

Udruženje crnogorsko-belgijskog prijateljstva