Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 52 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Petak, 8. decembar 2017.

Društvo

Umro akademik

DragutinVukotić

PODGORICA

-Akade-

mikDragutinVukotić

umro je jučeuPodgorici.

Bio je redovni članCrno-

gorske akademijenauka i

umjetnosti, aovominsti-

tucijompredsjedavao je

uperioduod 1989. do

2001. godine.

Kako je saopšteno iz CA-

NU, sahrana akademika

Vukotića obaviće se u su-

botu na Gradskom groblju

Čepurci, uPodgorici.

Vukotić je rođen 15. okto-

bra1924.godineuPodgori-

ci. Diplomirao je naMedi-

c i nskom f aku l t e t u u

Beogradu 1952. godine,

specijaliziraonaUrološkoj

klinici u Beogradu 1957,

doktorirao na Medicin-

skomfakultetuuBeogradu

1976. godine.

Za redovnog profesora

univerziteta izabran je

1986. godine. Osnovao je

prvoUrološko odjeljenje u

Crnoj Gori (1957) u Nikši-

ću, a zatim u Titogradu

(1968).

Član je van radnog sastava

SANU (1990), te član Me-

dicinske akademije Srp-

skog ljekarskog društva

(1998) i Akademije socijal-

nih nauka Ruske Federaci-

je (1995).

Bio je član redakcija

časopisa Acta chirurgica

iugoslavica, Acta medica

iugoslavica i Medicinski

zapisi. Član je Internacio-

nalnog udruženja urologa

(1973), Udruženja urologa

Francuske (1977) i Evrop-

skog urološkog društva

(1975). Bio je delegat

Udruženja urologa Jugo-

slavije u Internacionalnoj

urološkoj asoc i j ac i j i

(1979), kao i predsjednik

Udruženja urologa Jugo-

slavije (1981–1982). Inter-

nacionalni biografski cen-

t a r u K e m b r i d ž u

imenovao ga je za naučni-

ka godine, 2001. godine.

Objavio je više knjiga i

brojne stručne i naučne

radove, posebno iz urolo-

gije i etike umedicini.

R.D.

Sindikat doktoramedicine iznio teške optužbe

Tvrde da Hrapović,

Vujović i Čirgić

ucjenjuju delegate

Ljekarske komore

PODGORICA

- Sindikat

doktoramedicine tvrdi da

suministar zdravljaKenan

Hrapović, državni sekretar

u tomresoruMilovanVujo-

vić i direktorFonda za

zdravstvenoosiguranjeSe-

adČirgićuvišenavrata za-

strašivali, ucjenjivali i pot-

kupljivali delegate

SkupštineLjekarskekomo-

re, teda su imnavodnouza-

mjenuza glas obećavane

privilegije.

Sjednica Skupštine Ljekarske

komore na kojoj će se birati

novi predsjenik tog tijela biće

održana krajem naredne sed-

mice. Stoga, iz ovog Sindikata

poručuju da će prije i nakon

sjednice pomno pratiti aktiv-

nosti pojedinih delegata, kao i

da će protiv njih u slučaju

osnovane sumnje biti podne-

šenekrivičneprijavezakrivič-

na djela primanjemita i navo-

đenje na protivzakoniti uticaj.

- Nadamo se da do toga ipak

nećedoći, većdaćesvi delega-

ti Skupštine na koje je, izvršen

protivzakoniti uticaj, tražiti

svoje razrješenje kako ne bi

došli usituacijudabudupred-

met tužilačke istrage - naveli

su iz Sindikata.

Ljekarskakomorane funkcio-

niše već deset mjeseci kada je

za predsjenika tog tijela iza-

bran dr Aleksandar Mugoša.

Ministarstvo zdravlja sredi-

nommartadonijelojerješenje

o sprovedenom upravnom

nadzoru koji je pokazao da iz-

bor dr Mugoše i njegovog za-

mjenikadrJovanaIvovićanije

uskladusaStatutomtog tijela.

To, međutim nije naišlo na

odobravanje predsjednika

Komore drMugoše i Sindika-

ta doktora medicine koji su

sredinomaprila podnijeli tuž-

buUpravnomsudu.Tajpostu-

pak je u toku.

Sl.R.

Direktor Fonda će tužiti Sindikat

Direktor Fonda zdravstva Sead Čirgić odbacio je optužbe

Sindikata doktora medicine i poručio da će pokrenuti sudski

postupak.

- Samo neko ko je bez ličnog i profesionalnog integriteta

može se baviti podmetanjima. Svaku optužbu vezanu za

Ljekarsku komoru i Skupštinu izrečenu na moj račun sa gađe-

njemodbacujem i poručujemda će je dokazivati u sudskom

postupku koji ću pokrenuti. Niti znam ko su članovi Ljekarske

komore, niti Skupštine, niti sam ikad sa bilo kojimod ljekara

pričao na tu temu, a kamoli vršio pritisak. Za razliku od nekih

imam važnijeg i pametnijeg posla – poručio je Čirgić.

Privrednici iz Abu Dabija doniraće uređaj vrijedan polamiliona eura

Na dar najsavreme

PODGORICA

-Udruže-

njeprivrednikaAbuDa-

bijaobezbijedilo je

400.000eura zakupovi-

numagneta zapotrebe

Instituta zabolesti djece

– saopštio je jučeministar

zdravljaKenanHrapović.

Kako je istakao, na poseb-

ni račun Kliničkog centra

koji je otvoren za ove po-

trebe, već je uplaćeno oko

300.000 eura.

Prema saznanjima Pobje-

de, vrijednost magneta je

oko polamiliona eura, a ra-

di se o najsavremenijem

uređaju koji na Balkanu

ima još samo bolnica u Tir-

šovoj uBeogradu.

Akciju prikupljanja novca

pokrenuo je trgovinski

predstavnik Crne Gore u

Abu Dabiju dr Nikolas Ali-

sa, uz podršku predstavni-

ka crnogorske ambasade.

Vlada je juče usvojila infor-

maciju o potrebi nabavke i

obezbjeđenju sredstava za

nabavku magneta za potrebe

Instituta za bolesti djece, sa

prijedlogom ugovora između

Kliničkog centra i Udruženja

privrednikaAbuDabija.

Hrapovićjenakonsjedniceka-

zao da je zdravstvenom siste-

muneophodno stalnounapre-

đenje tehnoloških kapaciteta,

U radnomdokumentu Evropske komisije preporuke i povodomzbivanja u RTCG

Javni servis treba da bude

zaštićen od političkih pritisaka

PODGORICA

–Rukovod-

stvoRadioTelevizijeCrne

Gore i njegovi upravni organi

morajubiti zaštićeni odne-

primjerenoguticaja i politič-

kogpritiska–ocijenjeno jeu

radnomdokumentuEvrop-

skekomisijeo trenutnom

stanjuupoglavljima 23 i 24.

U dokumentu, u dijelu koji se

odnosi na slobodu izražava-

nja, naznačeno je da je uprkos

„pozitivnim događajima u

Javnom servisu potrebno do-

datno poboljšati standarde o

uređivačkoj nezavisnosti i

profesionalizmu“.

Napadi

- Rukovodstvo RTCG-a i nje-

govi upravni organi moraju

biti zaštićeni od neprimjere-

nog uticaja i političkog priti-

ska - istaknuto je u dokumen-

tu.

Kako piše, još postoji ograni-

čennapredakurješavanjuna-

silja nad novinarima i mediji-

ZgradaRTCG

Zabrinutost zbog

nasilja u porodici

Porodično i rodno zasnovano nasilje izaziva ozbiljnu zabrinu-

tost – piše u radnomdokumentu Evropske komisije.

- Slaba su poboljšanja kapaciteta centara za socijalni rad i

jedinstvena baza podataka o slučajevima nasilja još nije funk-

cionalna zbog tehničkih problema. Potrebno je ojačati kapaci-

tete postojećih institucija u ovoj oblasti, uključujući sudstvo i

policiju. Crna Gora treba da usvoji mjere za borbu protiv stere-

otipa i diskriminatornih praksi, trgovine ljudima i eksploatacije

prostitucije. Takođe treba da omogući okruženje za političko

učešće i obrazovanje žena, ekonomsko osnaživanje i da se

pozabavi potrebama žena koje se suočavaju sa višestrukom

diskriminacijom – obrazloženo je u dokumentu.

Druga oblast zabrinutosti je, kako navode fenomen selektiv-

nih abortusa na osnovu pola.

Poboljšati uslove života

osobama sa invaliditetom

Usklađivanje nacionalnog zakonodavstva o ostvarivanju

prava osoba sa invaliditetom sa međunarodnim standardi-

ma, navodi se u izvještaju, a posebno Konvencije UN, sporo

napreduje.

Podsjeća se da su do sada usaglašena samo četiri zakona,

a uz to ne postoji jasan budžet koji je dodijeljen za primjenu

strateškog i pravnog okvira u ovoj oblasti.

- Crna Gora i dalje treba da obezbijedi redovnu i održivu

inansijsku podršku organizacijama osoba sa invaliditetom,

poboljša mehanizme konsultacija sa njima i njihovim repre-

zentativnimorganizacijama, ali i da usvoji sveobuhvatnu

strategiju deinstitucionalizacije, kao i sveobuhvatnu strategi-

ju o pristupačnosti - navedeno je u dokumentu.

ma, a posebno u rješavanju

starihneriješenihpredmeta.

Komi s i j a z a p r a ć e n j e

slučajeva nasilja nad mediji-

ma, koja je ponovo uspostav-

ljena u septembru 2016. godi-

ne i dalje se suočava sa

poteškoćama u dobijanju ne-

ograničenogpristupaspisima

predmeta i produženju be-

zbjednosnih odobrenja za

svoje članove.

Istaknuto je i da se moraju

nastaviti aktivnosti kakobi se

r i j eš i l i star i s luča j ev i ,

uključujući i slučaj ubistva

(Duška Jovanovića) iz 2004.

godine.

Tolerancija

Od Vlade i relevantnih insti-

tucija se, kako je navedeno,

očekujedapokažunultutole-

ranciju prema prijetnjama ili

napadima na medije, kao i da

preduzmu aktivnosti kako bi

ispunilipreporukeadhokko-

misije.

-Nedostatakprofesionalnih i

etičkih standarda za medije,

kao i efektivnihmehanizama

samoregulacije i činjenice da

sesankcijezakršenjeEtičkog

kodeksaneprimjenjujusiste-

matski od strane Agencije za

elektronske medije i dalje

stvaraju klimu u kojoj se slo-

boda izražavanja može lako

zloupotrijebiti - poručeno je

udokumentu.

Pohvaljenajeulogazaštitnika

ljudskih prava i sloboda u

borbi protiv diskriminacije.

-Primijećenojekontinuirano

poboljšanje njihovog rada u

vidljivosti, terenskim aktiv-

nostima, kao i efikasnosti i

produktivnosti u pogledu

obrade primljenih žalbi i da-

vanja preporuka. Sve veći

broj slučajevaprijavljenihza-

štitniku potvrđuje rast pove-

renja javnosti u instituciju -

navedeno je udokumentu.

K.J.