Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 52 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Petak, 8. decembar 2017.

Ekonomija

USD

1.17860

JPY 132.88000

GBP 0.88068

CHF

1.17000

AUD

1.56820

CAD

1.51310

Kursna lista

PODGORICA

-

Nova advokatska tarifa, na koju jeVlada

dala saglasnost, stupila je juče na snagu. Glavna izmjena

odnosi se na zastupanje više lica.

Predsjednik Adokatske komore Zdravko Begović objaš-

njava da je bilo sporno što je advokatu pripadala nagrada

za svako lice koje je zastupao.

- Sad je to ograničeno na deset tužilaca, bez obzira koliko

ih advokat zastupa - kazao je Begović Pobjedi i naglasio

da je interesantna promjena kod sporova male vrijedno-

sti.

- Bilo je slučajeva da je vrijednost spora pet eura, a sudski

troškovi 450. Sada advokat u sporovima vrijednosti do 85

eura maksimalnomože da zaradi 250 eura – objasnio je

Begović .

S.P.

Na snagu stupila nova advokatska tarifa

Troškove naplaćuju

odprvih deset tužilaca

PODGORICA

– Na Monte-

negroberzi je prodato devet

miliona akcija Global broker

dilera za 112.500 eura. Cijena

po akciji je bila 0,0125 eura.

Kompanija, inače, ima deset

miliona akcija.

Devet miliona akcija, ili 90

odsto imao je Sašo Sajko. Tomi

Gorišek ima milion akcija.

M.P.M.

NaMontenegroberzi

Sašo Sajko

izašao iz

Globala za

112 hiljada

PODGORICA

- U saradnji sa kole-

gama iz BiH delegacija Crne Gore,

koju u Briselu, predvodi ministar

saobraćaja Osman Nurković od

EU je tražila grant za putni pravac

Plužine - Šćepan Polje, most na Tari

i dionicu puta u BiH. Nurković je od

komesarke za saobraćaj Violetom

Bulc tražio podršku za rekonstruk-

ciji pruge Kos – Trebješicana godiš-

njem SEETO sastankuministara.

SEETO je od 2004. u infrastrukturu

investirao 13,5 milijardi eura, od

čega je 52 odsto dodijeljeno, 39

odsto u realizaciji, a devet odsto je

obezbijeđeno.

S.P.

Nurković

u Briselu

PODGORICA

Visinakamat-

nih stopa zavisi odviše fakto-

rakoji nijesuvezani samoza

naše tržište, panemožemo sa

sigurnošćureći da će se sma-

njivati, kazao jeu intervjuu

Pobjedi glavni izvršni direk-

tor SocieteGeneralebanka

MontenegroMiroslavHiršl.

Kazao je da će banka prilagođa-

vatisvojuponudukretanjimana

tržištu i zahtjevima klijenata.

- Mogu samo reći da ćemo po-

kušati da izađemo u susret sva-

komklijentu i ponudimo dobre

kreditne uslove, posebno ma-

lim i srednjim preduzećima,

kao i građanima, naročito za

ključne životne odluke, kao što

je kupovina stambenog prosto-

ra – rekao jeHiršl.

POBJEDA:

Kamate na depo-

zite su značajno pale. Očeku-

jetelidamožedoćidonegativ-

nih?

HIRŠL:

Ne očekujemo veće

promjene kod kamatnih stopa

na depozite. Kao i u slučaju ka-

matnih stopa na kredite, prati-

ćemo situaciju i potrebe tržišta.

Neočekujemdaćenašabankau

skorijem periodu uvesti nega-

tivne kamatne stope.

POBJEDA:

Kakvi su poslovni

planovi banke u narednoj go-

dini - krediti, depoziti...?

HIRŠL:

Pripremili smoplanra-

da za narednu godinu. Pažljivo

pratimo dešavanja na tržištu,

osluškujemopotrebeklijenata i

trudićemo se da proširimo sa-

radnju sa njima nudeći nove

proizvode i usluge. Upravo smo

poboljšali ponudu kredita za

penzionere koji čine važan se-

gment naših klijenata, imamo

tradicionalno dobru ponudu

Intervju:

Miroslav Hiršl, glavni izvršni direktor Sosijete ženeral Montenegro

Pokušaćemo da izađemo

u susret svakomklijentu

U postupku pridruživanja EU neophodno je usklađivanje

regulative, što semože odraziti na potrebu za dodatnim

kapitalomu nekimbankama i uticati negativno na

bilanse, kroz povećanje troškova

Godina dobrih rezultata

POBJEDA:

Kako ste zadovoljni rezultatima banke u ovoj

godini i koliki pro it očekujete?

HIRŠL:

Već mogu da potvrdimda će naša banka poslovnu

godinu završiti sa izuzetno dobrim rezultatom. Banka je

prošle, a to će biti slučaj i sa ovomgodinom, ostvarila naj-

bolji rezultat od kada je SG prisutan u Crnoj Gori. Na kraju

trećeg kvartala iomali smo 7,2 miliona eura neto dobiti, što je

šest odsto više nego lani u istomperiod, pa sa pravomoče-

kujemo da ova godina neće biti lošija. Naprotiv, biće bolja

i to umnogim segmentima. Imamo najveći neto kreditni

portfolio, naje ikasnija smo banka sa najnižim raciom

troškova i prihoda i stabilnim rastomneto dobiti.

Zahvaljujući ovimpokazateljima SGM je i ove godi-

ne proglašena bankomgodine u Crnoj Gori, od

Banker magazina, što je posebna čast

u bankarskom svijetu. Osim značajnih

rezultata, internacionalnih i domaćih

priznanja u ovoj godini, posebno

smo ponosni na posvećenost

zaposlenih i na kontinuira-

no poboljšanje zado-

voljstva klijenata.

stambenih kredita, kontinuira-

no ulažemo u razvoj digitalnih

kanala elektronskog imobilnog

bankarstva, proširujemo ponu-

du kartica. Imamo ponudu za

mlade ljude, đake i studenteko-

jima smo omogućili da koriste

potpunobesplatnočitavnizna-

ših bankarskih usluga u formi

FUN Club paketa za mlade.

Smatramo da je važno da se

mladima, posebno onima koji

još nijesu u radnom odnosu i

nemaju svojih prihoda omogu-

ći laka dostupnost bankarskih

usluga na besplatan i razumljiv

način, kako bi se na vrijeme

upoznali sa finansijskim uslu-

gama i u budućnosti dobro

upravljali svojimfinansijama.

POBJEDA:

Kako će se nova

regulativa odraziti na vašu

banku i bankarski sistem?

HIRŠL:

U postupku pridruži-

vanja EU neophodno je uskla-

đivanjeregulative,štomožebiti

zahtjevno imajući u vidu da se

to može odraziti na potrebu za

dodatnim kapitalom u nekim

bankama i da može uticati ne-

gativno na bilanse banaka kroz

povećanje troškova. Naša ban-

ka će poštovati regulativu, a

uvjereni smo i da Centralna

banka preduzima sve potrebne

korake kako bi se obezbijedio

povoljan poslovni ambijent za

poslovanje banaka i funkcioni-

sanje bankarskog sistema. Što

se tiče IFRS9 standardami smo

potrebna prilagođavanja ovim

standardima počeli još počet-

kom 2017. kako bismo u potpu-

nosti odgovorili na ovaj zahtjev

i amortizovali nje-

gov uticaj u mo-

mentu stupanja

na snagu2018.

M.P.M.

lajnzu 5,2

i račune

Otpis 30

odsto kredita

Vlada je juče odlučila da

otpiše 30 odsto kredita

poljoprivrednicima u

projektu ,,Posao za Vas“ iz

2008, 2013. i 2014.

- Za očekivati je da će otpis

tražiti 81 korisnik u vrijed-

nosti 121.500 eura - nave-

deno je u informaciji.

Uslov za otpis je namjen-

ska potrošnja novca i da je

vraćeno 70 odsto kredita.

Do 26. septembra ove

godine pravo otpisa 30

odsto kredita ostvarilo je

181 lice.

MIDAS 2

Naknada na nepovučena sredstva je

0,25 odsto godišnje. Kamatna stopa

je 6-mjesečni EURIBOR uvećan za

iksnu kamatnumaržu koja u ovom

trenutku iznosi 1,25 odsto, a konačno

će biti određena prilikompotpisivanja

ugovora o zajmu - navedeno je u

informaciji.

Srbija.Ukupni budžet zaovaj

projekat je 11,5 miliona eura,

od čega 9,8miliona za članice

EU. Odlučeno je da otpiše 30

odstokreditapoljoprivredni-

cima u projektu ,,Posao za

Vas“ iz 2008, 2013. i 2014. Za

očekivati je da će otpis tražiti

81 korisnik u vrijednosti

121.500 eura. Uslov za otpis je

namjenska potrošnja novca i

da je vraćeno 70 odsto kredi-

ta.Do26.septembraovegodi-

ne pravo otpisa 30 odsto kre-

dita ostvarilo je 181 lice.

Usvojena je informacijaorea-

lizaciji projekta Luštica bej u

skladu saugovoromozakupu

i izgradnji ukojoj jepredlože-

na šema za zalaganje prava iz

ugovora kog banaka u Crnoj

Gori.

- Ugovori o zalaganju bili bi

razmatrani na Vladi, a kon-

trolu bi obavljalo Ministar-

stvo finansija. Dogovoreno je

da se nakon pripreme oni do-

stave Ministarstvu finansija,

Zaštitnikuimovinskopravnih

interesa i MORT-u, u što kra-

ćem roku – navodi se između

ostalog u informaciji.

M.P.M.

PODGORICA

Revizorska

kućaErnst i Jangdala jemi-

šljenje sa rezervomna finan-

sijski izvještaj Elektropri-

vrede zaprošlugodinu, u

kojoj jeostvareno 18,2milio-

na euraprofita.

Razlog za mišljenje sa rezer-

vom je nedostatak dokumen-

tacije za otpis dijela stambe-

nih kredita zaposlenih od 2,4

miliona eura, konsultantski

ugovori sa A2A i vlasništva

naddijelomimovine.

EPCG, navode revozori, pri-

znaje otpis dijela kredita po

osnovu dužine staža, dok je

pravilnikdodao još bračni sta-

tus, broj djece kao i da li je za-

poslenom ili supružniku rani-

j e o d o b r a v a n k r e d i t .

Revizorima nijesu bili dostu-

pni lični podaci zaposlenih

zbog zakona o zaštiti ličnih

podataka, pa nijesu mogli da

utvrde iznos greške na rezer-

visanjimazaotpisdijelakredi-

ta i neraspoređenoj dobiti.

U konsolidovanom izvještaju

senavodidasuA2AiEPCG23.

oktobra ove godine potpisali

ugovor o poravnanju u vezi

spora zbog konsultantskih

ugovora ukupne vrijednosti

7,7miliona. Od toga jeA2Ana-

platila 4,3 miliona. Ugovorom

oporavnanjuA2Ase obaveza-

ladapovučesvefakture,odno-

snoda vrati 4,3miliona, što je i

uradila 6. novembra 2017. Re-

vizorima, međutim, nije dat

nijedan drugi ugovor, osim

onog oporavnanju.

Utvrđeno je da ne postoji od-

govarajuća dokumentacija o

vlasništvu EPCG nad dijelom

nekretnina, opreme i postro-

jenja u okviru imovine od 846

miliona. Nijesumogli naći do-

kumentaciju za imovinu vri-

jednu 34,3 i 37,9 miliona eura.

Osim ovih stavki, navodi revi-

zor, izvještaj je napravljen u

skladu sa propisima.

M.P.M.

Revizori Ernsta i Janga izrazili rezervu na finansijski izvještaj EPCG

Ogradili se od otpisa stambenih kredita

MiroslavHiršl

EPCG