Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 52 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Petak, 8. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

-

Kompanija Bemaks izlila je

danas prvi temelj od ukupno 23 predviđena za

vjetroelektrane naMožuri, koje gradi kineska

kompanija Shanghai Power Electronics.

U prvi temelj ugrađeno je 530 kubika betona i

42 tone armature. Stub koji drži generator biće

dug 90metara, a iz kompanije Bemaks istču da

će infrastruktura biti završena do početka ljeta.

Vjetroelektranu na Možuri gradi irma „Enemal-

ta“ sa Malte. Oni su zakupili zemljište za izgrad-

nju 23 turbine za 186.057 eura na 20 godina.

Vjetroelektrana je instalisane snage 46mega-

vata, a država se obavezala da će proizvedenu

struju kupovati po cijeni ne manjoj od 95,99

eura pomegavatsatu u prvih 12 godina rada.

PortalAnalitika

Gradnja vjetroelektrane između Bara i Ulcinja

Bemaks izlio prvi temelj naMožuri

PODGORICA

Za rekonstrukciju 216 kilometaramagistral-

nih puteva EBRD će dati kredit od 40miliona eura. Ugovor

o kreditu potpisali su juče u Podgorici ministar inansija

DarkoRadunović i šef kancelarije EBRD-a u Podgorici Jap

Sprej.

- Kredit će biti dodijeljen u tri tranše. Prva tranša od deset

miliona eura će se koristiti u narednoj godini za 20 kilometara

puta Rožaje – Špiljane. Druga i treća tranša, od po 15 miliona

eura, će se koristiti za izgradnju četiri trake na 15,5 kilometara

puta Podgorica - Danilovgrad i 16 kilomatera puta Tivat – Jaz

– saopšteno je na potpisivanju.

Ugovor je potpisan na 15 godina sa tri godine grejs perioda,

dok će kamatna stopa biti šestomjesečni Euribor plus jedan

odstomargina. Ukupna vrijednost radova je 52 miliona, od

čega je 40miliona kredit EBRD, a ostatak donacije EBRD-a i 11

miliona učešća Vlade.

M.P.M.

Predstavnici Vlade i EBRD potpisali ugovor

Za puteve 40miliona

Sapotpisivanjakreditnogugovora

Izlivanje temelja

PODGORICA

Prvi put u

istoriji AerodromPodgori-

caprešao je cifruodmilion

opsluženihputnika.Milio-

niti putnik IgorPerišić sti-

gao je juče avionomAustrija

erlajnza izBeča, adočekali

sugadirektorAerodroma

CrneGoreDaniloOrlandić,

direktorAerodromaPodgo-

ricaDraganMilanović i di-

rektoricaNTOŽeljka

Radak-Kukavičić.

Perišiću, koji 15 godina živi u

Švajcarskoj,adošaojeuposje-

tu porodici, uručen je vaučer

za vikend u hotelu „Hilton“,

crnogorska vina i Monografi-

jaCrneGore.

Orlandić jekazaoda je godina

na izmaku godina rekorda, ali

da će je 2018. nadmašiti, s ob-

ziromna najave.

Radak-Kukavičić je kazala da

od povezanosti Crne Gore sa

drugim destinacijama zavisi

uspješnost turističke sezone i

dalji razvoj turističkedestina-

cije.

Od početka godine na oba cr-

nogorskaaerodromaopsluže-

no 2,11 miliona putnika, a

obavljeno je preko 13 hiljada

letova. Do kraja godine oče-

kuju 2,2 miliona putnika, 315

hiljada više nego lani.

S.P.

Aerodromi Crne Gore ostvaruju rekordne rezultate

U Podgoricu doletio

milioniti putnik

Vlada usvojila rebalans budžeta za ovu godinu

PODGORICA

Vlada je ju-

čeusvojila rebalans budžeta

od9,5miliona eura.

Ministar finansija Darko Ra-

dunović je objasnio da su do-

bri rezultati u prihodima i

smanjeni rashodi stvorilipro-

stor za rebalans.

Raspodjela

- Ministarstvu saobraćaja bi-

će opredijeljeno 7,12 miliona,

odčega5,2milionazaMonte-

negro erlajnz, a 1,9miliona za

Željeznički prevoz i Želje-

zničku infrastrukturu. Mini-

starstvu ekonomije usmjera-

v a s e m i l i o n e u r a z a

subvencije ranjivih kupaca

električne energije. U tekuću

budžetsku rezervu ide 490

hiljada, a za Zavod za zapo-

šljavanje 893,6 hiljada – obja-

snio jeministar.

Novac Montenegro erlajnzu

biće usmjeren za izmirivanje

dospjelihobaveza premaEu-

rokontrolu,Embrajeru,Foker

fulu, Foker tehniku, Rojs roj-

su, Đenerali osiguranju…

- Procijenili smo da bi prize-

mljivanje aviona u ovom tre-

nutkunapraviloogromnušte-

tu i budžetu i ne bi omogućilo

da tokomdecembra i janaura

obavimo vazdušni saobraćaj

kojijevećugovoren-objasnio

jeRadunović.

Novaczaželjeznicubićeutro-

šen za investicione popravke i

izmirivanje obaveza.

Ministar je kazao da je na-

pravljena detaljna specifika-

cija obaveza koje će biti izmi-

rene iz rebalansa, kako bi u

narendugodinuušlisaštoma-

nje

neizmirenihobaveza.Do

-

dao je da su ponosni na rezul-

tatekojesuostvariliipodsjetio

da suza 11mjeseci prihodova-

li 64milionavišenego lani i da

očekuju do kraja godine za

oko 30 miliona veći prihod u

odnosu na plan, odnosno 90

miliona u odnosu na prošlu

godinu. Prema projekcijama

izdaci će do kraja godine biti

manji 50 miliona nego lani,

dok će defiocit biti 2,7 nizi od

projekcije i do kraja godine

iznosiće 3,7 odstoBDP-a..

Odluke

Crna Gora će za projekat

ADRION815 – Podr ška

upravljanju Strategijom EU

za Jadransko - jonski region

(EUSAIR) dobiti 428.610 eu-

ra, navedeno je u juče usvoje-

noj informaciji. U sprovođe-

nju strategije učestvuju Crna

Gora, Albanija, BiH, Grčka,

Hrvatska Italija, Slovenija i

Montenegro e

miliona da pla

Odobren projeka

Za projekat MIDAS 2 IBRD će odobriti

30miliona eura kredita na

25 godina, uključujući pet godina

grejs perioda. Rate su polugodišnje,

15. februara i 15. avgusta, počevši

od 15. februara 2023. do 15. avgusta

2042. godine. Provizija je 0,25 odsto

vrijednosti zajma ili 75.000 eura.

PODGORICA

Skupštinski

Odbor za ekonomijupodr-

žao jePrijedlog zakonao

Privrednoj komori, kojimje

pozicijaoveprivredne aso-

cijacijeostala istakaopret-

hodnih89godina, a članstvo

unjoj obavezno.

Generalni sekretar PKCG

PavleRadovanović jekazaoda

je ovaj zakon usaglašen sa rje-

šenjima u EU i u regionu. Sa-

stavni dio prijedloga zakona

su i amandmani koje je saop-

štio predsjednik odbora Pre-

dragSekulić (DPS)međukoji-

ma j e k l jučni da PKCG

„podržava“, umjesto „podsti-

če“ ekonomsko-socijalni dija-

log.

-Brišusečlanovi 15 i 16, koji su

propisivali da PKCG ima pra-

vo pripremanja zakona veza-

nih za ostvarivanje ciljeva

PKCG, kaodaVladaprijepod-

nošenjaprijedlogazakonakoji

utiču na privredni sistem i

ekonomsku politiku treba da

obezbijedi mišljenje Komore

–objasnio je Sekulić.

Izvršni direktor MBA Zoran

Vulevićjenajavioamandmane

i istakao da se protive obave-

znomčlanstvuuPKCG.

Sekulić je pojasnio da obave-

znočlanstvonijeusuprotnosti

sazakonomi podsjetionapre-

sudu Ustavnog suda, kao i na

slično mišljenje Evropskog

parlamenta. Genci Nimanbe-

gu (Forca) Filip Vuković

(DPS), Petar Smolović (DPS) i

Mićo Orlandić (DS) smatraju

da treba da opstane i Komora i

članarina.

Odbor je predložio Skupštini i

da usvoji Prijedlog zakona o

tržištukapitala.

M.P.M.

Odbor za ekonomiju podržao Prijedlog zakona o Privrednoj komori

Članstvo u PKCG obavezno

O Bojani 18. decembra

- Konsultativno saslušanje o rješavanju problema korita

rijeke Bojane na zajedničkoj sjednici odbora za ekonomiju

i za turizam i poljoprivredu trebalo bi da bude održano 18.

decembra - kazao je predsjednik odbora Predrag Sekulić.

Na saslušanju će biti predstavnici ministarstava, Morskog

dobra, opštine Ulcinj.

PODGORICA

Direktor

Agencije za saradnju

energetskihregulatora

(ACER)AlbertoPotot-

schnig i predsjednikRe-

gulatorne agencije za

energetiku (RAE)Bra-

nislavPrelevićpotpisali

su sporazumo saradnji,

koji predstavnicimana-

šeg regulatoraomogu-

ćavadaod januarauče-

stvujuuradnim

grupamaACER-a.

Potpisivanju sporazuma je

prisustvovao i direktor Se-

kretarijata Energetske za-

jednice JanezKopač.

-MisijaACER-a je da koor-

diniše rad nacionalnih

energetskih regulatora čla-

nica EU, kao i da djeluje u

cilju uspostavljanja jedin-

stvenog evropskog tržišta

električne energije i gasa –

navodi seusaopštenjuRAE

i naglašava da je učestvova-

nje u radnim grupama

ACER-a ograničeno na re-

gulatore članicaEU.

- Prijemregulatora iz drža-

va koje nijesu članice EU je

izuzetak i moguće je samo

uz ispunjavanjestrogihkri-

terijuma, koji uključuju

usklađenost pravnog okvi-

ra sa Trećim energetskim

paketom i nezavisnost re-

gulatora - dodaje se u saop-

štenju.

R.E.

SporazumRAE i ACER-a o saradnji

Priznanje za našeg regulatora

Zbrka okomikro i mini HE

PODGORICA

- NVO Grin

houm je osudila izgradnju

malih HE na sjeveru, koja je

promovisana na sastanku

predstavnika MBA i Ministar-

stva ekonomije. Tvrde da to

nije donijelo ništa osimdeva-

stacije rijeka, eksproprijacije

imovine i oduzimanja vode

lokalnom stanovništvu. Naveli

su da je od 2007. godine odo-

brena izgradnja 50malih HE,

čija ukupno instalisana snaga

prelazi 100megavata, a pla-

nirana godišnja proizvodnja

300 gigavatsati.

Iz resornogministarstva su

odgovorili da su se zaključci sa

sastanka odnosili na izgradnju

mikro HE, te da su početkom

godine obustavili prijemnovih

zahtjeva za izgradnjumalih

HE. Objasnili su da sumikro

HE snage do 100 kilovata i

traže relativnomala ulaganja,

a služe za potrebe domaćin-

stava, pa postoji veliko inte-

resovanje domaćinstava sa

sjevera.

R.E.

Sa sastanka

SjednicaVlade

Milioniti putnik