Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 52 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Petak, 8. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

-Agencija za

sprečavanjekorupcijeohra-

bruje seda izvrši detaljnija

kontrola javnih funkcionera

putemslučajnoguzorka,

uključujući traženjenezako-

nitihbogaćenja, promjena i

kretanja imovine i identifi-

kovanjeporijekla imovine -

navodi seuradnomdoku-

mentuEvropskekomisijeo

trenutnomstanjuuCrnoj

Gori upoglavljima 23 i 24.

- Više od 70 posto javnih funk-

cionera dalo je saglasnost za

pristup svom bankovnom ra-

čunu. Međutim, među njima

je samo 10 članova Vlade. U

istomperiodu, Agencija je po-

krenula samo sedam ispitiva-

njaoneobjašnjivombogatstvu

(u odnosu na 49 u 2016.), ali je

zatvorila postupke u svim

o v i m s l u č a j e v i ma , n e

otkrivajući nepravilnosti - pi-

še udokumentu.

Potrebno je, kakosedodaje, da

se riješe identifikovani nedo-

statci u postojećem pravnom

okviru i poveća transparen-

tnost finansijskih sredstava

političkihpartija,kaoinjihovo

porijeklo.

EKnavodi da su zakonodavne

reforme u pravosuđu završe-

ne, te da je potrebno u potpu-

nosti sprovesti zakone koji su

usmjereni na jačanje nezavi-

snost i nepristrasnosti te obla-

sti.

Potrebno je i jačanje admini-

strativnih kapaciteta Sudskog

i Tužilačkog savjeta. Konsta-

tovano je da Crna Gora mora

dodatno da unaprijedi svoje

napore u borbi protiv neka-

žnjivosti za ratne zločine.

Ocijenjeno je da su u Crnoj

Gori ostvareni samo početni

rezultati u dijelu suzbijanja

korupcije na visokom nivou i

nekih oblika organizovanog

kriminala.

Ističe seda jeodnajvećegzna-

čaja da Specijalno policijsko

odjeljenje i SDT budu u mo-

gućnosti da angažuju najpri-

kladnije profile eksperata.

- Vodeća uloga specijalnog tu-

žioca u istražnompostupku u

predmetima organizovanog

kriminaladobro jeprihvaćena

i odnos između SDT i SPO

ostaje dobar, naročito zahva-

ljujući uspostavljanju speci-

jalnih zajedničkih istražnih

timova - kaže se u dokumentu

EK.

Iv.P.

PODGORICA

-UPodgorici

je jučeodržan sedmi sasta-

nakOdbora za stabilizaciju i

pridruživanjeCrneGore i

Evropskeunije. Sastanak je

sa crnogorske straneotvorio

ministar evropskihposlo-

vaAleksandarAndrijaPejo-

vić, au imeEU, šef Jedinice

zaCrnuGoruuGeneralnoj

direkciji za susjedskupoliti-

ku i pregovoreoprošire-

njuTomasHaglajtner.

Ministar Pejović je istakao da

je Crna Gora od prethodnog

sastankaOdboraostvarilazna-

čajanreformski napredak, koji

jepotvrđenotvaranjemjošdva

poglavljapravne tekovineEUi

privremenim zatvaranjem

jednog. On kaže da smo spre-

mni da do kraja mjeseca, na

Međuvladinoj konferenciji

otvorimo još neka poglavlja.

- Pred nama je otvaranje još

pet od trideset tri pregovarač-

ka poglavlja s Unijom. Imajući

u vidu da smo ispunili interne

procedure za otpočinjanje

pregovora u nizu oblasti, oče-

kujemo uskoro i rezultate na

tom polju kako bismo notirali

dodatna poglavlja koja će biti

otvorena upregovorima saEU

- poručio jeministar.

On jenaglasiodau iščekivanju

noveStrategijeproširenjakoja

će biti objavljena februara

2018. i izvještaja za CrnuGoru

koji je najavljen za proljeće

2018. očekujemo, identifikaci-

ju rezultata koje smo ostvarili.

Šef Jedinice za Crnu Goru u

Generalnoj direkciji zasusjed-

sku politiku i pregovore o pro-

širenju Tomas Haglajtner je, u

svom uvodnom obraćanju,

ocijenio da je pravi momenat

za održavanje sastanka Odbo-

ra za stabilizaciju i pridruživa-

nje, nakon govora predsjedni-

ka EK Žan-Klod Junkera, koji

je Crnu Goru označio kao jed-

nu od predvodnica u procesu

pristupanjaEU.

Haglajtner je istakao da će

princip individualnih posti-

gnuća, odnosno napretka koji

ostvaruje svaka zemlja prema

EU, i ubuduće opredjeljivati

tempopristupanjaUniji.

On je ukazao na važnost refor-

me javne uprave, kao pokreta-

čakojiomogućavadaCrnaGo-

rabudepredvodnicauprocesu

pristupanja.

R.P.

PODGORICA

–Cetinjski parlamentarni forum, čija će tema

biti ,,Parlament imasovnekomunikacije“, bićeodržandanas u

Ministarstvukultureuprijestonici.

Učesnici Foruma biće predstavnici crnogorske Skupštine i parla-

menata pet država regiona, zatim eminentni stručnjaci iz oblasti

komunikologije, predstavnici medija, nevladinih organizacija, uz

prisustvodiplomatskog kora i studenata odgovarajućih fakulteta.

Biće održana dva panela „Demokratija u digitalno doba“ i „Istina

u vrijeme postistine“, a poslanici će imati uvodna izlaganja. Biće

riječiouticajudigitalnogdobainovihmedijanaotvorenostirazu-

mijevanjeulogeparlamentaiobratno,kaoiodnosutradicionalnih

i novihmedija: ko je zadužen za istinu, a ko za postistinu kojuOk-

sfordski rječnik definiše kao stanje u društvu u kome javnomnje-

nje ne oblikuju činjenice, već emocije i lična uvjerenja.

I.K.

PODGORICA

- Na sastan-

ku predstavnika opštinskih

odboraSocijalističkenarod-

ne partije i Demokratskog

fronta u Beranama dogovo-

reno je da koalicija ova dva

politička subjekta zajedno

nastupiinapredstojećimlo-

kalnim izborima koji su za-

kazani za 4. februar.

- Jednoglasna je ocjena da,

dosadašnje zajedničko izu-

zetno uspješno vršenje vla-

sti, upotpunosti namdajeza

pravo da vjerujemo da na-

stavakpolitičkesaradnjeova

dva subjekta u Beranama

predstavlja sigurnugaranci-

judaćegrađaniBerana,ujoš

većembroju dati povjerenje

dosadašnjoj lokalnoj upravi,

bez obzira na opstrukcije

koje su dolazile sa svih stra-

na - navodi se u saopštenju.

Pozvali su sve političke or-

ganizacije, nezavisne inte-

lektualce i ,,sveonekojineće

i ne žele praviti dogovore sa

DPS-om i njegovim traban-

tima“ na politički dogovor.

R.P.

PODGORICA

-Demokrat-

ski front optužio je juče

ostatakopozicijeda činom

odbijanjadaodgovori nanji-

hovu inicijativuozajednič-

komdjelovanjupripremaju

kolaboraciju i ulazakuVla-

duDuškaMarkovića.

- Ono što je porazno za birače

SNP-a i Demokrata je da su

stavovi predstavnika stranaka

za koje su glasali bliži stavovi-

ma SDP-a i Ure nego stavovi-

ma DF-a. Demokratski front

neće kretati u žestoke borbe i

izvoditi narod na ulice da bi se

oni na krajudogovarali onači-

nuulaska uVladuDuškaMar-

kovića kao što su se svojevre-

meno dogovorili da uđu u

Milovu Vladu. Ovaj režim bi

odavno pao da su se oni, samo

jednom, odlučili da po njemu

udare zajedno sa DF-om - na-

veo je portparol Nove Marko

Kovačević u izjavi za javnost.

Prema njegovim riječima, 21

poslanik, od 39 opozicionih,

daklepreko50odsto, zalažese

za zajednički opozicioni do-

govor po principu ,,bijelog pa-

pira“, što znači bez prethod-

nih platformi i uslovljavanja i

bezzahtjevadabilokomijenja

svoja politička i ideološka

uvjerenja.

R.P.

PODGORICA

-CrnaGora

snažnopodržava sve autono-

mne institucijeOEBS-a, kao

čuvareprincipa i vrijednosti

u ljudskoj dimenzijiOEBS-a

– istakao jeministar vanjskih

poslovaSrđanDarmanović

na 24. zasijedanjuMinistar-

skog savjetaOEBS-aodrža-

nomjučeuBeču.

U fokusu ovogodišnjeg Mini-

starskog savjeta je jačanje ulo-

ge OEBS-a u cilju smanjenja

konflikata, obnovepovjerenja i

borbe protiv radikalizacije, sa-

opšteno je izMinistarstva.

Šef crnogorske diplomatije je

istakao da nema trajne stabil-

nosti i bezbjednosti bez pošto-

vanja ljudskih prava i sloboda,

vladavine prava i demokratije.

Šef diplomatije Darmanović

imao je odvojene susrete sa

potpredsjednicima vlada i mi-

nistrima vanjskih poslova Hr-

vatske i Moldavije, Marijom

Pejčinović-Burić i Andrejem

Galburom, šefovima diploma-

tijaItalije,Slovenije,Republike

Makedonije i BiH, Angelinom

Alfanom, Karlom Erjavecom,

NikolomDimitrovim i Igorom

Crnadakom. Susreo se i sa spe-

cijalnim savjetnikom u kance-

lariji ODIHR-a u Beču Janom

Haukasom.

R.P.

PODGORICA

-Delegacija

GrađanskogpokretaURA,

koji sučinilipotpredsjednik

MilošKonatar, izvršnidirek-

torZoranMikić i generalni

sekretarMiletaRadovanić, na

sastankusaKarenGainer, sa-

vjetnicomzapolitičkapitanja

ustalnojmisijiOEBS-auCr-

nojGori, predala jekakotvrde

,,dokazeo izbornimzloupo-

trebamasa lokalnihizborau

Mojkovcu“.

- Odmisije OEBS-a tražimo da

ne zatvaraju oči pred problemi-

ma koji ruše demokratiju u Cr-

noj Gori. Za Uru kršenje prava

građanaCrneGorena slobodne

i fer izbore nije sitna neregular-

nost, već je ozbiljan problemsa

kojimsemoramosuočiti.

R.P.

Radni dokument Evropske komisije o stanju u 23. i 24. poglavlju

ASKdetaljnije

da kontroliše

funkcionere

Ocijenjeno je da su u Crnoj Gori ostvareni samo

početni rezultati u dijelu suzbijanja korupcije na

visokomnivou i nekih oblika organizovanog kriminala

Poboljšati

oduzimanje

imovine

U dokumentu se konstatuje

da treba povećati napore u

cilju zapljene i oduzimanja

imovine stečene krimina-

lom.

- Bilans rezultata koji se

odnosi na zapljenu i odu-

zimanje imovine stečene

kriminalom treba značajno

i hitno da se poboljša. Nove

inansijske istrage započele

su na proljeće protiv 23

izička lica i tri pravna lica u

vezi sa slučajevima visoke

korupcije. Uprkos određe-

nomnapretku, inansijske

istrage se i dalje ne pokreću

sistematski u slučajevima

korupcije - piše, između

ostalog, u dokumentu.

Održan sedmi sastanak Odbora za stabilizaciju

Pejović: Uskoro

otvaranje još

pet poglavlja

U susret lokalnim

izborima u Beranama

SNP i DF

ponovo u

koaliciji

Ministar vanjskih poslova u Beču

Darmanović učestvovao na

MinistarskomsavjetuOEBS-a

DarmanovicuBecu

Ura predalamisiji OEBS-a dokaze o

navodnim izbornimzloupotrebama

Cetinjski parlamentarni forumdanas u prijestonici

Debate o parlamentu i

masovnimkomunikacijama

DF: Ostatakopozicijepriprema

ulazak uMarkovićevuVladu

Nastavljenomedijsko prepucavanje Fronta i

takozvane građanske opozicije

AleksandarAndrijaPejović i TomasHaglajtner