Table of Contents Table of Contents
Previous Page  27 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 27 / 52 Next Page
Page Background

27

Pobjeda

Petak, 8. decembar 2017.

Oglasi i obavještenja

CRNAGORA

MINISTARSTVOODRŽIVOGRAZVOJA I TURIZMA

AGENCIJAZAZAŠTITU PRIRODE I ŽIVOTNE SREDINE

Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 80/05 i

„Službeni list CG”, broj 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16)Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je Preduzeće, „CHINAROAD & BRIDGE CORPORATION“ D.O.O. iz Podgorice, ul.Nova Dalma-

tinska bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za

Postrojenjezaproizvodnjubetona, na katastarskimparcelamabroj 799 i 818KOPelevBrijeg,Opština

Podgorica.

Uvezi sa navedenimpozivamo vas da izvršite uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijamaAgen-

cije za zaštitu prirode i životne sredine, ulica IV Proleterske 19, II sprat, kancelarija broj 216, radnim

danima od 9 do 12 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresuAgencije za zaštitu pri-

rode i životne sredine, do 20.12.2017.godine.

Javna rasprava o predmetnom Elaboratu održaće se u prostorijama „China Road and Bridge Corpo-

ration” d.o.o. iz Podgorice na kampu Pelev Brijeg, dana 20.12.2017. godine, sa početkom u 10:00

časova.

Vaše primjedbe i mišljenja možete poslati na sledeći e-mail:

[email protected]