Table of Contents Table of Contents
Previous Page  24 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 52 Next Page
Page Background

24

Pobjeda

Petak, 8. decembar 2017.

Oglasi i obavještenja

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11 i 57/14) naručilac ZDRAV-

STVENA USTANOVA APOTEKECRNEGOREMONTE-

FARM ,Ljubljanska b.b.,Podgorica, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka Ljekova 0118, ukupne procijenjene vrijednosti sa

PDV-om: 21,469,664.30 eura;

Tenderska dokumentacija broj: 550/1-0118 objavljena je

naPortalu javnihnabavki,

naadresiwww.ujn.gov.me

,dana,

06.12.2018.godine.

Lice za davanje informacija: Draško Kosović, telefon:

+38267217599, e-mail:

[email protected]

.

Na osnovu člana 13, a u vezi člana 29 Zakona o procjeni uti-

caja na životnu sredinu (“Sl. list RCG”, br. 80/05 i „Sl. list CG“,

br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13), Sekretarijat za planiranje i

uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada

Podgorica

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je nosiocu projekta, „Crnogorski Telekom“ d.o.o. iz Podgo-

rice, donijeto Rješenje broj: UP.08-353/17-227/4 od

06.12.2017. godine, kojim je odlučeno da je za objekat bazne

stanicemobilne telefonije „Lamele“, koji ćebiti locirannadijelu

katastarske parcele broj 5116/3 KOPodgorica lll, u Podgorici,

potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

Uvidunavedenuodlukumožese izvršiti uprostorijamaSekre-

tarijata, ulica Vuka Karadžića broj 41, kancelarija broj 2, sva-

kog radnog dana, u vremenu od 12h-15h, u vremenskom

okviru od petnaest (15) dana od dana objavljivanja ovog oba-

vještenja.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17) naruči-

lac Vodovod i kanalizacija doo Podgorica , ul. Zetskih vla-

dara bb ,oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka i isporuka 40% rastvora gvožđe (III) hlorida

(FeCl3) za period od godinu dana, ukupne procijenjene

vrijednosti sa PDV-om: 17.000,00 €.

Tenderska dokumentacija broj 54/17 objavljena je na Por-

talu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.gov.me

dana

07.12.2017.godine.

Lice za davanje informacija: Nikola Marković,

telefon: 020 440 356, e-mail:

[email protected].me.

DOO „CENTAR ZAEKOTOKSIKOLOŠKA

ISPITIVANJA“-PODGORICA

Na osnovuOdluke izvršne direktorice o prodaji osnovnog sredstva br.00-

2373od07.12.2017, godine, izlaže seaukcijskogprodaji, treći put, putem

JAVNOGNADMETANJA

1. Putničko vozilo “Suzuki Grand Vitara ”, godina proizvodnje 2006. godi-

ne, po početnoj cijeni od 3.000,00 eura

Navedeno vozilo se može razgledati u period od 08.12.2017. godine do

18.12.2017. godine, u vremenu od 8,00 do 10,00 časova, na parkingu

DOO“Centar zaekotoksikološka ispitivanja”-Podgorica, Bulevar Šarlade

Gola br.2.

U javnom nadmetanju mogu učestvovati samo fizička i pravna lica, koja

su prethodno položila jemstvo u iznosu 5%od utvrđene vrijednosti vozila.

Aukcijska prodaja će se održati dana 18.12.2017. godine, sa početkomu

12,00časova, uzgradi DOO“Centar zaekotoksikološka ispitivanja”-Pod-

gorica, Bulevar Šarla de Gola br.2.

Cijenu, koja se postigne aukcijskom prodajom, kupac plaća odmah po

potpisivanju kupoprodajnog ugovora.

Kontakt osoba:

Marko Živković

Tel.020/658 090, 067/230 140

Poslovni broj : Iv.br.72/17

Javni izvršitelj Ivan Petrović iz Podgorice,

Njegoševa br. 45 (PC Petrović)

upravnojstvari izvršnogpovjerioca“OKOV”D.O.O.Podgorica,PIB:02226782,

adresa Josipa Broza Tita br.26, koga zastupa direktor Jakov Bajović, protiv

izvršnog dužnika „PRODUCT & ENGEENERING“ D.O.O. Podgorica, adresa

Mirka Vešovića br.33, PIB:02910608, koga zastupa direktor Milijana Vujoše-

vić,radinaplatenovčanogpotraživanja izvršnogpovjerioca uukupnom iznosu

od 1.316,35 €, u smislu člana 45 ZIO-a dana 04.12.2017.godine,

JAVNOOBJAVLJUJE

Da se izvršni dužnik, „PRODUCT & ENGEENERING“ D.O.O. adresa Mirka

Vešovićabr.33, sa sjedištemuPodgorici, u rokuod3danaobrati ovom javnom

izvršitelju kako bi se istom uručilo Rješenje o promjeni sredstava izvršenja

Iv.br.72/17 od 04.12.2017.godine, sa predlogom za izvršenje i prilozima.

Ukoliko se izvršni dužnik ne javi ovom izvršitelju u ostavljenom roku smatraće

se da je ovim objavljivanjem izvršeno uredno dostavljanje gore navedenih pi-

smena, te će isti snositi negativne posledice koje mogu nastati ovakvim nači-

nom dostavljanja.

Dostavljanje se smatra izvršenim nakon isteka roka od 8 dana od dana istica-

nja pismena na oglasnoj tabli suda ukoliko je predhodno izvršeno objavljivanje

u dnevnomstampanommediju, shodno čl.5Zakona o izmjenama i dopunama

ZIO-a , a u vezi sa čl.45 ZIO-a.

Podgorica 04.12.2017. godine

Javni izvršitelj

Ivan Petrović s.r.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 42/17 ) naručilac Cr-

nogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica, ogla-

šava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka radova, Izgradnja priključnog 10 kV dalekovoda i

STS 10/0,4 Kv-250 Kva ‘’Vrela’’ i uklapanje u NN mrežu-

Žabljak ukupne procijenjene vrijednosti sa PDV-om

40.500,00 €.

Tenderska dokumentacija broj 85/17 objavljena je na Por-

talu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.me

dana

07.12.2017. godine.

Lice za davanje informacija Marina Mitrović

telefon 020 408 332, e-mail

[email protected]

.

Na osnovu člana 62, stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni list CG“, br. 42/11, 57/14, 42/17 ) naručilac Cr-

nogorski elektrodistributivni sistem DOO Podgorica, ogla-

šava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Nabavka robe– Nabavka po partijama za potrebe CEDIS-

a: Partija 1: Terensko vozilo 4x4 pick up i Terensko vozilo

4x4 pick up zatvoreni; Partija 2: Putničko vozilo iz D se-

gmenta; Partija 3: Terensko vozilo 4x4 zatvoreno; Partija

4: Putničko vozilo izAsegmenta; Partija 5: Motorne snijež-

ne sanke; Partija 6: Auto prikolica za transport motornih

sniježnihsanki ukupneprocijenjenevrijednosti saPDV-om

610.000,00 €. Tenderska dokumentacija broj 83/17 objav-

ljena je na Portalu javnih nabavki, na adresi

www.ujn.me

dana 07.12.2017. godine.

Lice za davanje informacija Marina Mitrović

telefon 020 408 332, e-mail

[email protected]

.

Na osnovu člana 13, a u vezi člana 29 Zakona o procjeni uti-

caja na životnu sredinu (“Sl. list RCG”, br. 80/05 i „Sl. list CG“,

br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13), Sekretarijat za planiranje i

uređenje prostora i zaštitu životne sredine Glavnog grada

Podgorica

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je nosiocu projekta, „Crnogorski Telekom“ d.o.o. iz Podgo-

rice, donijeto Rješenje broj: UP.08-353/17-226/4 od

06.12.2017. godine, kojim je odlučeno da je za objekat bazne

stanice mobilne telefonije „Smokovac“, koji će biti lociran na

dijelu katastarske parcele broj 483/2KORogami, uPodgorici,

potrebna procjena uticaja na životnu sredinu.

Uvidunavedenuodlukumožese izvršiti uprostorijamaSekre-

tarijata, ulica Vuka Karadžića broj 41, kancelarija broj 2, sva-

kog radnog dana, u vremenu od 12h-15h, u vremenskom

okviru od petnaest (15) dana od dana objavljivanja ovog oba-

vještenja.

Na osnovu člana 13, a u vezi člana 29 Zakona o procjeni uti-

caja na životnu sredinu (“Sl. list RCG”, br. 80/05 i „Sl. list CG“,

br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16), Sekretarijat za planira-

nje i uređenjeprostora i zaštitu životne sredineGlavnoggrada

Podgorica

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je nosiocu projekta, „Telenor“ d.o.o. iz Podgorice, donijeto

Rješenje broj: UP.08-353/17-230/4 od 06.12.2017. godine,

kojim je odlučeno da je za objekat bazne stanicemobilne tele-

fonije „Balšića“, koji će biti lociran na dijelu katastarske parce-

le broj 4019 KO Podgorica ll, Zgrada 1, u Podgorici, potrebna

procjena uticaja na životnu sredinu.

Uvidunavedenuodlukumožese izvršiti uprostorijamaSekre-

tarijata, ulica Vuka Karadžića broj 41, kancelarija broj 2, sva-

kog radnog dana, u vremenu od 12h-15h, u vremenskom

okviru od petnaest (15) dana od dana objavljivanja ovog oba-

vještenja.

Poslovna oznaka I.br.4512/2017

JAVNI IZVRŠITELJ Aleksandar Bošković iz Podgorice,

Vasa Raičkovića 4B, u predmetu

izvršenja po predlogu izvršnog povjerioca Prva banka CrneGore – osnovana 1901. godine,AD

Podgorica,kogazastupaDragoljubĐukanovićadv. iz Podgorice,ul.Moskovska,br.169, protiv

izvršnih dužnika ( lica protiv kojih je određeno izvršenje primjenom člana 28 stav 2 ZIO-a, a na

osnovu lista nepokretnosti 251 KO Donji Zagarač i Rješenja Osnovnog suda u Danilovgradu

O.br.

143/13 ), 1. Šćepanović Đoko iz Danilovgrada, Počijevka bb 2. Šćepanović Veselin iz

Danilovgrada, Kula Lakića bb, 3. ŠćepanovićTatjana iz Danilovgrada, Počijevka bb, radi napla-

te novčanog potraživanja, dana 22.09.2017.godine, donio je

ODLUKUODOSTAVLJANJU

JAVNIMOBJAVLJIVANJEM

Izvršnim dužnicima Šćepanović Đoko iz Danilovgrada, Počijevka bb, Šćepanović Veselin iz

Danilovgrada,KulaLakićabb,ŠćepanovićTatjana izDanilovgrada,Počijevkabb,vršisedostav-

ljanje nalaza i mišljenja vještaka geodesteke i građevinske struke, isticanjem na oglasnoj tabli

Osnovnog suda u Podgorici i objavljivanjem u dnevnom štampanommediju koji izlazi na cijeloj

teritoriji Crne Gore.

Izvršni dužnik, semože obratiti Javnom izvršiteljuAleksandru Boškoviću iz Podgorice, ul. Vasa

Raičkovićabr.4B i tourokuodpetdanaoddanaposlednjegobjavljivanjaoglasaradipodizanja

označenog pismena.Upozorava se izvršni dužnik, da se ovakav način dostave smatra urednim

i da će negativne posledice koje mogu nastati ovakvim načinom dostavljanja snositi sama

stranka, odnosno izvršni dužnik.

Dostavljanjesesmatra izvršenimnakon istekarokaodosamdanaoddana isticanjapismenana

oglasnoj tabli suda, ukoliko je prethodno izvršeno objavljivanje u dnevnom štampanommediju.

JAVNI IZVRŠITELJ

Aleksandar Bošković

OPŠTINA NIKŠIĆ

SEKRETARIJATZAUREĐENJE PROSTORAI ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Naosnovučlana24stav3Zakonaoprocjeniuticajanaživotnusredinu(“Sl. listRCG”,br.80/05,

“Sl. list CG” br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16), Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu ži-

votne sredine

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da jeSekretarijatzauređenjeprostora izaštituživotnesredinenosiocuprojekta„SLMONTENE-

GRO” d.o.o. Nikšić donio Rješenje UP/Io Br. 07-353-72/14 od 05.12.2017. godine kojimse daje

saglasnostnaElaboratoprocjeniuticajanaživotnusredinuzaprojekat izgradnje ifunkcionisanja

mini pivare, na katastarskoj parceli broj 1562 KO Nikšić, u prostorijama podruma Hotela “Ono-

gošt” u Nikšiću.U provedenom postupku utvrđeno je da je predmetni Elaborat o procjeni uticaja

na životnu sredinu izrađen u skladu sa važećim propisima i standardima koji se odnose na ovu

vrstu objekata te da su istim Elaboratima o procjeni uticaja identifikovani i vrednovani mogući

značajniuticaji navedenogprojekta ida istisadržiodgovarajućemjerezasprečavanje,smanje-

nje i otklanjanje mogućih štetnih uticaja na životnu sredinu.Rješenjem o davanju saglasnosti

Nosiocu projekta je naloženo da realizuje sve predviđenemjere u cilju sprečavanja, smanjenja

iliotklanjanjaštetnoguticajanaživotnusredinuusvemukako jepredviđenoupoglavlju7.0. i8.0

Elaborata o procjeni uticaja te da obezbijedi, na zakonom propisan način, sprovođenje Progra-

ma praćenja uticaja projekta na životnu sredinu (monitoring), kako je to predviđeno u poglavlju

8.0 Elaborata o procjeni uticaja.U slučaju bilo kakve promjene u toku izvođenja i funkcionisanje

odobrenog projekata Nosiocu projekta je naloženo da se obrati nadležnom organu zahtjevom

za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu.Uvid u sadržinu Rješenja može se

izvršiti u prostorijama Sekretarijata za uređenje prostora i zaštitu životne sredine - Sektora za

zaštitu životne sredine (Zgrada Opštine Nikšić, VIII sprat, kancelarija br.3), u roku od petnaest

dana od dana objavljivanja ovog obavještenja.

Na osnovu člana 62 stav 1 Zakona o javnim nabavkama

(„Službeni listCG“, br. 42/11, 57/14 i 28/15 i 42/17) naručilac

Ministarstvo prosvjete, oglašava

OBAVJEŠTENJE

O JAVNOJ NABAVCI

Otvoreni postupak javne nabavke za nabavku RADOVA

NAADAPTACIJI TOALETANAOBJEKTU JUOŠ “HAJRO

ŠAHMANOVIĆ” IZ a, ukupne procijenjene vrijednosti sa

PDV-om 35.000,00 €.

Tenderska dokumentacija broj: (406-62/2017-6), objavlje-

na je na Portalu javnih nabavki, na adresi

http://www.ujn

.

gov.me/

, dana 07. decembra 2017 godine.

Lice za davanje informacija: Spasoje Ostojić,

telefon020-410-119, e-mail

[email protected]

Mali oglasi

NekretNiNe

PRODAJEM dobru dvosprat-

nu kucu 300 kvadrata, plac

600. Idealno za stanovanje,

prodavnicu, kafanu, agenciju.

Cijena platiš 200 dobiješ 300

kvadrata. Masline Podgorica

Tel.067/261-598

PRODAJEM – imanje u Spužu

mjesto Kopito, udaljeno od

mlina 500m. Asvalt do uzlaza

na imanje, voda na imanju,

struja blizu, može u placeve,

djeljivo. Tel. 020/881-750,

069/827-324

PRODAJEM - objekat 30m2,

300metara od centra grada,

uz asfalt, voda, struja. Hitno

10.000 eura. Kolašin.

Tel. 068/731-313

UslUge

KUĆNI SERVIS

Odčepljenje kanalizacije

el. sajlom, zamjena

dotrajalih cijevi, sve sitne

popravke Podgorica -

Primorje. Tel.069/269-550

067/579-709

OTČEPLJENJE kanalizacije

električnom sajlomWC šolja,

sudopera, kada, umivaonika i

šahti, dolazimodmah. Povolj-

no.Vukcević. Tel.069/991-999,

067/000-008,

068/654-474

KLIME Mišković prodaja mon-

taza, servis, nove, polovne

dezinfencija čišćenje, opravka,

otkup polovnih.

Tel, 067/358-100

raZNo

KUPUJEM stare pare, medalje,

bajonete, knjige, gramofon-

ske ploče, slike umjetničke i

dr.starine. Tel.069/019-698,

067/455-713

POTREBNA žena za čuvanje

pokretne starice.Obezbijeđeni

stan hrana i plata. Okolina

Podgorice. Tel.067/455-704

ŠTAMPARIJI „Stefani ‘91“ sa

roto i tabačnimofset maši-

nama u okolini Danilovgrada

potrebni radnici i radnice sa

ili bez iskustva na mjestima:

- majstora štampe , - pomoć-

nika majstora , - majstora na

doradnimmjestima, - dorad-

nog radnika-ce. Informacije

od 10:00-14:00h.

Tel. 069/194-501 , 069/318-917