Table of Contents Table of Contents
Previous Page  18 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 18 / 52 Next Page
Page Background

18

Pobjeda

Petak, 8. decembar 2017.

Hronika Podgorice

Danas u gradu

VAŽNIJI TELEFONI

Centar bezbjednosti

122

Vatrogasci

123

Hitna pomoć

124

Klinički centar

412 412

Informacije

1181

Kvar na telefonu

1271

Telegrami

126

Telenor

1188

T- Mobile

1500

M-tel

1600

M kabl

18000

Telemach

(020)446 666

Total TV

(020)446 666

MUP - žalbe i pritužbe građana

19 821,069 349 000

Komunalna policija

080081222 ; 237 861

Montenegro kol centar (turistički servis)

00801300

SOS lin. za žrtve trgovine ljudima

020/656 166

Automoto savez

19807 i 020/ 234 999

Autobuska stanica

620 430

Željeznička stanica

441 211

Montenegro erlajns, buking služba

19804

Montenegro erlajns, poslovnica

664 433 i 664 411

AerodromPodgorica, informacije

020/444 244

Carinska otvorena linija

080 081 333

Centar za zaštitu potrošača

244 170

Sigurna ženska kuća

020/ 234 253

Centar za djevojke „Ksenija“

256 865

Centar za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika

psihoaktivnih supstanci

611 847

Kancelarija za prevenciju narkomanije

611 534

NVO „4 life“

068/818 - 181

Kancelarija za pomoć samohranimmajkama

646 090

Podrška LGBT osobama - Juventas

020/230 - 474

Jedinstveni evropski broj za pozive u nevolji

112

Tačno vrijeme

125

Univerzalna služba za davanje informacija o tel. br. pretplatnika

1180

SOS broj za žrtve tra ikinga

116666

DOMOVI ZDRAVLjA

Kol centar

19816

Blok 5:

Izabrani doktori za odrasle

481 911

izabrani doktor za djecu

481 912

ginekologija

(izabrani doktori za žene)

481 925

Centar zamentalno zdravlje

481 928

laboratorija

481 933

„Centar“:

Izabrani doktor za odrasle

201 955

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

201 956

Stari Aerodrom:

Izabrani doktor za odrasle

481 940

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

481 961

izabrani doktor za žene

(ginekolog)

481 955

ATD 481 958 i ultrazvuk

481 954

„Nova varoš“:

Izabrani doktor za odrasle

230 410

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

230 418

Iinterna medicina

428 922

„Stara varoš“:

Izabranidoktor za odrasle

648 823

izabrani doktor za djecu

(pedijatar)

648 836

izikalna medicina

481 991

Konik

607 120

Golubovci

603 310

Tuzi

603 940

INSPEKCIJE

Republička

Tržišna

230 529 i 230 921

Sanitarna

608 015

Ekološka

618 395

Veterinarska

234 106

Odjeljenje inspekcije

zaštite prostora

281 055

Inspekcija rada

230 374

Turistička inspekcija

647 562

Inspekcija Uprave

za igre na sreću

265 – 438

Fito - sanitarna

621 111

Metrološka

601 360

DEŽURNE SLUŽBE

Biro glavnoga grada za

komunikaciju sa građanima

(svakog dana od 08 24h)

080 081 081

Vodovod

440 388

Agencija za stanovanje

623 493

Komunalne usluge

655- 313

Čistoća

625 349

Elektrodistribucija

633 979

Pogrebno

662 480

APOTEKE

Kruševac

241 441 (NON STOP)

Podgorica

230 798

Ribnica

627 739

Sahat kula

620 273

Galenika Crna Gora

245 019

Sanatea

248 677

UKIC-u održano predavanje za učenike osnovnih škola

Ovažnosti reciklaže

da se uči odmalena

Podsticajnemjere za građa-

nekoji bi prihvatili obavezu

da selektivnoodlažuotpad

udomaćinstvima, napor su

kojedržavamorauložiti ka-

kobi proces primarne selek-

cije istinski zaživio, zaklju-

čak je jučerašnjeg

edukativnogpredavanjako-

je jena temu ,,Otpadresurs

koji treba iskoristiti“ zauče-

nikeosnovnih škola sa teri-

torijePodgoriceorganizo-

vaoSekretarijat za

komunalneposlove i sao-

braćaj.

Evropskapraksa

Profesor Petar Živković je

istakao da je evropska praksa

pokazala da su upravo podsti-

cajnemjere u vidu finansijske

ilinekedrugenaknadebilido-

datnamotivacija za građane.

-Ovadržavaimasnagedakupi

makar plastične kese za selek-

ciju.Inijezanemarljivoakose,

na primjer, neko od vas potru-

di i odvoji plastične flaše i za

taj uloženi trud dobije neku

nagradu, pamakar i 50 centi –

poručio je okupljenim učeni-

cima profesor Živković.

Profesor Dragan Radonjić

konstatovao je da je na terito-

riji glavnog grada i gradskih

opština postavljeno 5.313 po-

suda za odlaganje otpada, te

da je taj broj, kao i broj izabra-

nih lokacija, uvećanuposljed-

nje vrijeme. On je pojasnio da

u ukupnoj količini otpadnih

materijala, 30do40odstočine

oni kojimogudaserecikliraju.

- Plan predviđa izdvajanje su-

ve i mokre frakcije, da bi se

materijali koje uključuje suva

frakcija vratili u proces kroz

reciklažu. Ideja jeda se od tzv.

linearne ekonomije dođe do

lančane ili cirkularne, gdje se

otpadni materijali koriste kao

resurs –kazao jeRadonjić.

Sekretarzakomunalneposlo-

ve i saobraćaj Marko Rakoče-

vić naveo je da je edukacija je-

danodnajvažnijih segmenata

koje predviđa lokalni plan,

kao i da ona najprije treba da

uključi najmlađe generacije.

Edukacija

- Samou tomslučajurezulta-

ti su pravi, jer je uvijek puno

težemijenjati stečene navike

–kazao jeRakočević.

Izvršna direktorka firme

Mediks Ljiljana Vuksanović

kazala je da je osnovni cilj

edukacije postepeno mije-

njanje navika građana i pri-

hvatanje novih pravila pona-

šanja prema okolini i otpadu.

- Kroz ove edukacije nadam

se da će se razvijati i svijest

kod najšire javnosti o uzroč-

noposljedičnoj vezi pojedin-

ca, zajednice i nastankaotpa-

da –poručila jeVuksanović.

Predstavnica Sekretarijata

TatjanaMiranovićukazala je

na značaj postojanja reci-

klažnih dvorišta, građane

upoznalao lokacijamanako-

jima sudo sada raspoređena.

Edukaciji su prisustvovali

učenici iz 12 osnovnih škola

sa teritorije glavnog grada.

I.Kr.

SapredavanjauKIC-u

Izrada glavnog projekta sportskog osvjetljenja u SC ,,Morača“

Slušali o pticama i pravili kućice

Nagrada za uloženi trud

Profesor Petar Živković kazao je osnovcima da se od njih ne

očekuje da dostignu standarde Evropske unije ili SAD, koje

su u isti proces ušle 1935. godine, već da je dovoljno da daju

mali napor i svojimprimjerompokažu i roditeljima kako se

na pravi način selektivno odvaja otpad.

- Ovo sumaterijali koji imaju vrijednost i važno je da osvi-

jestimo tu činjenicu. U tom smislu treba raditi na edukaciji

najmlađih i razvijati kod njih dobre navike. Princip nagrade za

uloženi trud je jedan od načina učenja i to ne smijemo zane-

marivati – kazao je Živković.

Efikasnija rasvjeta u hramu sporta

Društvo saograničenomod-

govornošću ,,Sportski objek-

ti“potpisalo jeugovor sa fir-

mom ,,Ing invest“ za izradu

glavnogprojekta rekon-

strukcije sportske rasvjeteu

velikoj dvorani Sportskog

centra ,,Morača“. Projekat je

vrijedan2.500eura, apro-

jektant ,,Ing invest“ jeoba-

vezanda glavni projekat ura-

di unarednih30dana.

Velika dvorana dobićemoder-

nizovanu sportsku led rasvje-

tu u skladu sa međunarodnim

propisima i standardima, koja

će,uzto,poboljšatienergetsku

efikasnost. Projekat sportskog

osvjetljenja sale treba da bude

BIĆEMODERNIJA:

VelikadvoranaSC ,,Morača“

urađen u skladu sa važećim

preporukama međunarodnih

sportskih asocijacija (EHF za

rukomet, FIBA za košarku,

FIVB i CEV za odbojku, kao i

preporukomGAISF (General

Association of International

SportsFederations) i zahtjevi-

ma EN 12193 ,,Sports Li-

ghting“.

Projektnim rješenjem biće

obrađeni sportski programi,

kao što su rukomet, košarka,

odbojka i boks. Osvjetljenje

treba da obezbijedi i uslove za

održavanje sajamskih i drugih

manifestacija zabavnog ka-

raktera. Rekonstrukcija će

morati da zadovolji vizuelne

zahtjeve svih korisnika sale,

od takmičara, službenih lica i

gledalacadopredstavnikame-

dija. Određeno je da projek-

tom treba predvidjeti projek-

tore sa energetski efikasnim

led izvorima svjetlosti. Kako

bi se minimizovali troškovi

održavanja, te svjetiljke imaće

minimalni vijek trajanja od

50.000 sati.

Nj.B.

Mališanima iz vrtića ,,Zvjezdice“ održano zanimljivo predavanje

Mališani svihvaspitnoobra-

zovnihgrupauvrtiću ,,Zvjez-

dice“uFarmacima juče su, u

okviruaktivnosti podmotom

,,Sačuvaj namzimoptice“,

imali predavanjeopticama

stanaricama.

PredstavnicaCentrazaprouča-

vanje i zaštitu pticaMarija Sta-

nišić upoznala ih je o timvrsta-

ma ptica, njihovim odlikama i

načinu života. Nakon toga ma-

lišani su imali kreativne radio-

nice na kojima su recitovali sti-

hove iz pjesama o pticama i

uljepšavali kućice za njih.

Koordinatorka vrtića Sandra

Zogović-Bulatović naglasila je

dasenaovajnačinpodižeinivo

odgovornosti djeteta prema

pticama i prirodi koja ih okru-

žuje.

- Na radionici smo za bojanje

kućicaikorpicazapticekoristi-

li materijale iz prirode, čime

kod djece podstičemo stvara-

njepozitivne interakcije sapri-

rodom– istakla je Zogović-Bu-

latović, uz napomenu da su ro-

ditelji dali veliki doprinos u

pribavljanju materijala i izradi

kućica za ptice.

Predstavnica Savjeta roditelja

IvanaVaragićjekazaladajeova

aktivnost, pored predivnog

druženja, djeci omogućila da

upoznaju neke vrste ptica koje

imnijesubile poznate.

Iz vrtića ,,Zvjezdice“ zahvalili

su Centru za proučavanje pti-

ca na tome što su mališanima

priuštililijepoikorisnodruže-

nje.

I.M.

PRAVIPOTEZ:

Detalj sapredavanja

DEUS 2017

„Poetika zemlje - Moja Crna

Gora“

Učestvuju: Dragana Kršen-

ković-Brković, Tanja Bakić,

Lena Ruth Stefanović, Ke-

malMusić i VarjaĐukić.

Knjižara „Karver“ od 19 sati

CRNOGORSKONARODNO

POZORIŠTE

Autorski projekat Borisa Li-

ješevića: Očevi sugradili

Velika scenau20sati

PODGORICAFILMFESTIVAL

od 5. do 9. decembra.

Projekcije ilmova u 16, 18,

20 i do22 sata

Sala Dodest, Biblioteka „Ra-

dosav Ljumović“ i velika sa-

laKIC-a

UDRUŽENJE LIKOVNIH

UMJETNIKACRNEGORE

Promocijamonogra ije

i otvaranje retrospektivne

izložbe Đerđ Noc Martini u

20sati

JUMUZEJI I GALERIJE

MODERNAGALERIJA

Izložba vajarke Nade Kažić /

DEUS 2017

KUSLEVOVAKUĆA

Izložba slika umjetnice

Rime Al- Mozajen

„Palestina, simbol i boja“

CENTARSAVREMENE

UMJETNOSTI CRNEGORE

DVORACPETROVIĆA

Izložba Nataše Đurović

iz ciklusa „Trajanje-

nestajanje-trajanje“

GALERIJA „CENTAR“

Izložba „Art factory“

GALERIJA „KLUB“

Izložba Adrijane

Gvozdenović „Razstava“