Table of Contents Table of Contents
Previous Page  14 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 52 Next Page
Page Background

14

Pobjeda

Petak, 8. decembar 2017.

Svijet

BRISEL

- Skoro50.000 ljudi

učestvovalo je jučeuBriselu

umaršupodrškenezavisno-

stiKatalonije i bivšemkata-

lonskomlideruKarlesu

Pudždemonu, prenosi Roj-

ters.

Učesnici marša, čekajući da im

se smijenjeni katalonski čelnik

obrati, vikali su „Pudždemon,

predsjednik“.

Među okupljenima bilo je i

transparenata sa slikom pred-

sjednikaEvropskekomisijeŽa-

na Kloda Junkera, s natpisom

„Demokratija? Neki je brane

samo kada im odgovara. Sram

ihbilo“.

Nedalekoodmjestademonstra-

cija nalazi se kancelarija zamje-

nika predsjednika Evropske

komisije Fransa Timermansa,

koji je rekao da je atmosfera na

demonstracijama „veoma pozi-

tivna“, prenosi Rojters. On je

naglasiodanećebitipromjeneo

pitanjuKatalonije sa stanovišta

Evropskekomisije.

UKataloniji,gdježivioko7,5mi-

liona ljudi, 21. decembra će biti

održani prijevremeni parla-

mentarni izbori. Pudždemon je

na listi jedne od stranaka za ne-

zavisnost.

Do tih izbora španska centralna

vlada upravlja katalonskomad-

ministracijom.

Upritvorusenalazedvojicabiv-

šihčlanovavladetedvojicaakti-

vista, dok se ostali brane sa slo-

bode. Evropska komisija,

izvršno tijeloEvropske unije, to

smatra unutrašnjimpolitičkim

pitanjemŠpanije.

BRISEL:

Marš podrške

Kataloniji i Pudždemonu

PJONGJANG

- Velike zajedničke vježbe vojske SAD i Južne

Koreje i prijetnje američkog preventivnog napada čine rat na

Korejskompoluostrvu „činjenicom“, saopšteno je iz Ministarstva

spoljnih poslova Sjeverne Koreje.

- Preostalo je pitanje kada će rat izbiti. Ne želimo rat, ali se od

njega nećemo kriti i ako SAD loše procijene naše strpljenje i zapa-

le itilj nuklearnog rata, natjeraćemo ih da plate posljedice našom

moćnomnuklearnom silom, koju smo značajno ojačali - navode

iz Sjeverne Koreje, prenosi Rojters.

Pjongjang: Pitanje

je kad će izbiti rat

JERUSALIM

- Izraelskavoj-

ska ranila jenajmanje 38oso-

banaprotestimanaZapad-

noj obali i PojasuGaze, koji

suorganizovani povodom

američkogpriznanjaJeru-

salimakaoglavnoggrada

Izraela.

Američki predsjednik u srije-

du je saopštio da SADpriznaju

Jerusalim kao prijestonicu

Izraela, što je izazvalo burne

reakcije međunarodne zajed-

nice, ali i muslimanskih zema-

lja koje su osudile takav jedno-

strani potezAmerike.

Sukobi

Hiljade demonstranata izašlo

je na ulice gradovaHebron i El

BirehnaZapadnojobali,vičući

„Jerusalim je prestonica Pale-

stine“, a neki od demonstrana-

ta gađali su izraelske vojnike

kamenjem. Izraelski vojnici

odgovorili su na provokacije

bojevom i gumenom munici-

jom.

Bojevommunicijomranjenoje

11demonstranata, dok je još20

povrijeđeno gumenim meci-

ma, saopštili su ljekari, prenosi

Rojters.

U Pojasu Gaze desetine de-

monstranata okupile su se kod

graničnog prelaza sa Izraelom

i takođesugađali izraelskevoj-

nike kamenjem, nakon čega su

vojnici otvorili paljbu.

Prema navodima Ministar-

stva zdravlja Palestine, sedam

demonstranata ranjeno je bo-

jevommunicijom na granici,

od kojih je jedan u kritičnom

stanju.

Portparolka izraelske vojske

saopštila je da su vojnici kori-

stili „opremu za razbijanje

demonstracija“ protiv stoti-

na demonstranata koji su

bacali kamenje i tvrde pred-

mete.

Palestinske vlasti pozvale su

na generalni štrajk povodom

jučerašnje odluke predsjedni-

ka Trampa da prizna Jerusa-

limkaoprijestonicu Izraela.

Hamas

Palestinska islamska grupa

Hamaspozvala jenanovi usta-

nak protiv Izraela nakon što je

američki predsjednik Donald

Tramp Jerusalim proglasio za

prijestonicu te države.

- Pozivamo i trebalo bi da radi-

mo na pokretanju intifade

(ustanka) protiv cionističkog

neprijatelja. Neka 8. decembar

bude prvi dan intifade protiv

okupatora - rekao je lider Ha-

masa Ismail Hanijeh u Gazi,

prenosi Rojters.

Lider Hamasa je pozvao Pale-

stince, ali i ostale muslimane i

Arape, daprotestujuprotivod-

luke SAD i dodao da su svim

članovima Hamasa date in-

strukcije, kao i svimfrakcijama

Sukobi izraelske policije i palestinskih

demonstranata na Zapadnoj obali i Pojasu Gaze

Desetine ranjenih

u protestima zbog

Trampove odluke

Dvije rakete

pale u Pojas

Gaze

Dvije rakete ispaljene u

pravcu Izraela pale su sinoć

u pojas Gaze, javili su izrael-

ski mediji. Sirene za raketnu

uzbunu oglasile su se u

gradu Aškelonu na jugu Izra-

ela i izraelskim zajednicama

sjeverno od Pojasa Gaze.

Granica te palestinske teri-

torije na obali Sredozemnog

mora je uglavnommirna

nakon razornog rata s Izra-

elom 2014. godine, a sukobi

izbijaju samo sporadično,

navodi AP.