Table of Contents Table of Contents
Previous Page  13 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 52 Next Page
Page Background

13

Pobjeda

Petak, 8. decembar 2017.

CrnomGorom

ROŽAJE

Odbornici opozi-

cije DPS, SD, SDP i BDZkoji

od34mjesta imaju 17, nijesu

došli ni na jučerašnju sjedni-

cu, čime jenastavljenbojkot

lokalnogparlamenta, koji

trajeod jula.

PredsjednikSOHuseinKurta-

gić je kazao da je, od početka

bojkota parlamenta, sa pred-

stavnicimaopozicionihpartija

koje imaju odbornike u Skup-

štini održano osam sastanaka

na kojima je pokušano da se

nađe rješenje za njihov povra-

tak u skupštinske klupe, ali da

tonije dalo rezultata.

Pregovori

-Nasvimsastancimasmoizra-

zili spremnost za prevazilaže-

nje problema koji su doveli do

bojkota lokalnog parlamenta.

Ponudili smo im povratak u

skupštinske klupe uz našu

spremnost da rješavamo pro-

bleme koji su doveli do njiho-

vognapuštanja sjednice, pošto

smo im ponudili skraćenje

mandata skupštine, što bi do-

velo do prijevremenih izbora,

ali oni nijesu prihvatili ni jed-

nu opciju. Na posljednjoj sjed-

nici kolegijuma, koja je pret-

hodila zakazivanju današnje

sjednice, ni jedan predsjednik

kluba odbornika opozicijenije

rekao da neće prisutvovati

sjednici, već su kazali da treba

da obave konsultacije u svojim

partijama,takodasmoiznena-

đeni njihovim nedolaskom na

sjednicu na kojoj je trebalo da

se rješava nekoliko važnih pi-

tanjazagrađane-rekaojeKur-

tagić.

Predsjednik opštine, EjupNu-

rković, komentarišući nasta-

vak bojkota lokalnog parla-

menta je kazao da najmanja

odgovornost za takvo ponaša-

njeopozicionihodbornikapri-

pada lokalnoj vlasti, odnosno

Bošnjačkoj stranci.

Uslovi

-Sve smo preduzeli da se opo-

zicioniodbornici vrateuskup-

štinu.Prihvatili smosvenjiho-

ve zahtjeve koji su u okviru

zakonskih mogućnosti, ali i

pored toga oni su nastavili da

blokiraju rad Skupštine. Kao

predsjednik opštine, želim da

imi ovomprilikomuputimpo-

ziv da se vrate u skupštinske

klupe, jer je Skupština mjesto

za dogovor i raspravu o svim

pitanjima koja su predmet ne-

slaganja. Mislim da ovakvim

ponašanjemnanose štetu gra-

đanima i naravno svojim bira-

čima, jer zbog njihovog bojko-

ta nemoguda se donose važne

odluke za razvoj opštine, stva-

raju uslovi za nove investicije i

nova zapošljavanja i svega

onoga što čini život u jednoj

sredini - rekao je Nurković uz

konstataciju da je kao pred-

sjednik sve vrijeme bojkota

preduzimao zakonompredvi-

đene aktivnosti.

Na dnevnom redu bilo je 11 ta-

čaka, među kojima je završni

računbudžetaopštineza2016.

godinu, potomprijedlog odlu-

kaozaradamalokalnihfunkci-

onera i lokalnih službenika i

namještenika, imenovanje di-

rektora JUDnevni centar i ne-

koliko drugih odluka iz nad-

ležnosti Skupštine.

F.KALIĆ

Vlast u Rožajama tvrdi da su učinili sve da opozicija prekine bojkot parlamenta

Kurtagić: Nudili smo i

skraćenjemandata SO

DPS: Bošnjačka stranka nema

legitimitet da vrši vlast

Demokratska partija socijalista je sa 12 odbornika najjača

opoziciona partija. Njeni odbornici ranije su izjavili da Boš-

njačka stranka nema legitimitet za donošenje odluka, budući

da nema skupštinsku većinu od raskida koalicije sa SDP-om.

- Naš nedolazak na sjednice Skupštine ozbiljno je upozorenje

lokalnoj vlasti da nećemo tolerisati takvo ponašanje. Bošnjač-

ka stranka koja nema većinu u SO, nije spremna da žrtvuje ni

jednu poziciju u lokalnoj vlasti kako bi obezbijedila većinu i

funkcionisanje lokalnog parlamenta - rečeno je u toj partiji.

Slične stavove imaju ostale opozicione partije.

KURTAGIĆ:

Održano je

osam sastanaka

sa opozicijom.

Ponudili smo

impovratak

u skupštinske

klupe i spremnost

da rješavamo

probleme koji su

doveli do bojkota

NURKOVIĆ:

Prihvatili smo

sve njihove

zahtjeve koji su u

okviru zakonskih

mogućnosti, ali su i

pored toga nastavili

da blokiraju rad

Skupštine

BOJKOTTRAJEODJULA:

JučeuRožajama

PODGORICA

Crnogorski

elektrodistributivni sistem

danas nastavlja radove za kva-

litetnije i sigurnije napajanje

električnom energijomu više

opština. Zbog toga potrošači u

pojedinimnaseljima po nekoli-

ko sati neće imati struju.

ANDRIJEVICA:

od 9 do 14:30

sati selo Poda.

BERANE:

od 8:30 do 14:30 sati

Bubanje.

CETINJE:

od 10 do 12 sati dio

ulice Baja Pivljanina, Ulica IV

proleterske, dio Bulevara Crno-

gorskih junaka, Hercegovačka

ulica, kao i djelovi naselja Luke

Ivaniševića i Katango; od 7 do 17

sati Ćeklići, Resna, Bjelice, Cuce,

Čevo i Lastva Čevska.

DANILOVGRAD:

od 8 do 14

sati Bogumili, Zagorak, Dobro

Polje, Adžin Most i Tunjevo.

GUSINJE:

od 8:30 do 14:30 sati

Grebaje i niskonsponska mreža

Gusinje 1.

HERCEGNOVI:

od 8 do 18 sati

Kumbor, Zmijice, Miočevići,

Kamp Sava I i II, Trg Maršala

Tita, Zelenika, Sunčana obala –

zbog ugradnje novih brojila.

KOTOR:

od 10 do 11 sati dio

Dobrote (područje od crkve Sv.

Matije prema palati Milošević).

PLJEVLJA:

od 8 do 17 sati

Odžak, Katun, Boščinovići,

Vodoplav, Gornje Selo, Vlaovići,

Potpeć, Njivice, Laz, Alići, Vilići,

Zekavice, Jasen, Dubočica,

Rasno, Bratosavina, Podkrajci,

Lijeska, Kordovina, Maoče,

Mijakovići, Kosenica, Đurđevića

Tara, Lever Tara, Bitine, Glibaći,

Bobovo, Ograđenica, Paćevina,

Varine, Bujaci, Borova, Gradina,

Vodno, Pušanjski Do, Krupice,

Pandurica, Čavanj, Gusino Brdo,

Vaškovo i Premćani.

ROŽAJE:

od 12 do 14 sati - Fejzi-

ći, Dautovići, Kujevići, Grahovo,

Plunca, Bijela Crkva, Donje i

Gornje Biševo, Sinanovića Luke,

Gospođin Vrh i Ređovići.

I.T.

Dio Pljevalja

bez struje

devet sati

KOLAŠIN

Fontana u centru grada koja ne radi većmje-

secima je jedan od primjera kako aktuelna lokalna vlast u

Kolašinu urušava sve lijepe i prepoznatljive gradske deta-

lje - saopštili su izOpštinskog odboraDemokratske partije

socijalista

.

Oni su podsjetili da je fontana godinama bila mjesto okuplja-

nja turista i građana i da je kao takva postala atraktivna slika

koja se nosi iz Kolašina.

- Lokalna vlast svojomnesposobnošću uništava sve urbane

detalje. Nijesu bili sposobni da otklone kvar na protoku vode,

dozvolili su da voda smrzne i da popucaju zidovi fontane.

Fontana u sadašnjem stanju i izgledom je prava opomena

Kolašincima da je vladavina koalicije DF SNP SDP i njenih

satelita Demokrata i Demosa, bila prava elementarna nepo-

goda za građane - ističe se u saopštenju OO DPS-a Kolašina.

Dr.D.

Simbol centra Kolašina okovan ledom

DPS: Fontana ne radi

zbog nemara vlasti

NIKŠIĆ

Sa lokacijeuUlici

NikaMiljanića, ublizini bol-

nice, uklonjene sugomile

smeća, koje su tugodinama

odlagali nesavjesni građani,

nemani barakakoje suruži-

le taj prostorucentrugrada.

Akciju je organizovao Sekre-

tarijat za uređenje prostora i

životne sredine.

– Iako je zakonska obaveza

vlasnikadauradečišćenje, op-

ština je prihvatila tu obavezu,

jer je to bilo u interesu građa-

na.Tomjestojeipakustrogom

centru grada, blizu bolnice, i

imajući u vidu sve probleme

opština se odlučila da napravi

izuzetak i riješi taj problem

zbog opštegdobra. Problemje

u tome što zemlja ima više od

20 vlasnika. Dali su saglasnost

daopštinaorganizuje čišćenje

angažovanjemnekolikomaši-

na – kazao je čelnik Sekretari-

jataNebojšaAdžić.

Vlasnici kuća u blizini sporne

parcele suzadovoljni. Oni suu

više navrata tražili intervenci-

ju nadležnih jer se od velikih

količina otpada širio neprija-

tanmiris.

Žitelj Momir Nenezić kaže da

ječišćenjedavnotrebalospro-

vesti.

– Ovo je trebalo davno da se

uradi. Nadam se da će i građa-

ni imati razumijevanja i da tu

više neće odlagati smeće – re-

kao jeNenezić.

InjegovkomšijaBranimirNe-

nezić zadovoljan je.

–Višeputasmoapelovalidase

zemljište očisti. Dobro je da je

to konačno urađeno, ipak je

ovo centar grada – kazao je

Nenezić.

S.D.

NIKŠIĆ:

Opština organizovala čišćenje imanja u Ulici NikaMiljanića

Uklonili ruglo iz centra grada

Predsjednikopštine,

EjupNurković kazao

danajmanjaodgo-

vornost zabojkot pri-

pada lokalnoj vlasti,

odnosnoBošnjačkoj

stranci