Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 52 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Petak, 8. decembar 2017.

CrnomGorom

Ministar Šehović na večeri dijaspore u Njujorku

DRŽAVAIMAPODRŠKUDIJASPORE:

Šehović sa iseljenicima

Izgradiće sportske

terene u Gusinju

PODGORICA

–Projekat iz-

gradnje sportskih terenau

okviruOŠ ,,DžaferNikoče-

vić“uGusinju, akoji je inici-

rala fondacija ,,Gusinje“biće

nastavljen - saopšteno je iz

Ministarstvaprosvjete.

Kako je navedeno, pripremne

aktivnosti su u toku, a ukoliko

se budu realizovale planira-

nom dinamikom, projekat će

biti završen do kraja naredne

godine. O tomprojektu bilo je

riječi tokom posjete ministra

prosvjete Damira Šehovića

SjedinjenimAmeričkimDrža-

vama od2. do 7. decembra.

- Govoreći na manifestaciji

VečedijasporeuNjujorku, Še-

hović je podsjetio na posveće-

nost Vlade ravnomjernom re-

gionalnom razvoju, kao i

ukazao na brojne kapitalne

projekte koji se realizujuuCr-

noj Gori, sa posebnim akcen-

tom na više od dva miliona

eura koliko je kapitalnim

budžetom za narednu godinu

predloženo za opštine Plav i

Gusinje. On je pred nekoliko

stotina naših iseljenika koji su

prisustvovali manifestaciji, a

koju organizuje udruženje

„Euro Gusinje“, zahvalio cr-

nogorskoj dijaspori na nese-

bičnoj podršci koju pruža Cr-

noj Gori i brojnimprojektima

koji su zahvaljujući njoj reali-

zovani, posebno u opštinama

Gusinje i Plav – navedeno je u

saopštenju.

C.G.

EKONOMSKIIEKOLOŠKI

ISPLATIVA:

Biodrobilica

HERCEGNOVI

–Tretiranje i

zbrinjavanje zelenogotpada

bićekonačno riješeno jer je

hercegnovskompreduzeću

Komunalno-stambeno (KSP)

juče stiglabiodrobilica. Spe-

cijalnumašinu, vrijednosti

oko 14.500eura, isporučio je

proizvođač, firma ,,A–Zhi-

drauliks“ izPodgorice.

V.d. direktorica Komunalno-

stambenog preduzeća Jasmi-

na Konjević kaže da će pred-

stavnici proizvođača obučiti

radnike sektora održavanja

zelenila za rad i rukovanje bi-

odrobilicom.

Biodrobilica je pokretna, tako

da će kamionomKSPmoći da

sepremješta sa jednognadru-

gomjesto. Ekonomska isplati-

vost investicije ogledaće se u

smanjenju zapremine otpada

za četvrtinu i niže troškove

prevoza do kompostane uKo-

toru. Naime, radnici Komu-

nalno-stambenog dnevno pri-

TIVAT:

Budžet 2018. ,,tanji“ 2,6miliona eura od ovogodišnjeg

Za kapitalne projekte

30odstomanje novca

PLANIRANO14ODSTOMANJEIZDATAKA:

Tivat

U opštinsku kasu

najviše novca

sliće se od poreza

(6,4miliona) i

naknada (2,7

miliona). Ukupni

planirani izdaci

u 2018. godini su

manji u odnosu

na planirane

izdatke za ovu

oko 14 odsto

TIVAT

–Nacrt budžetaop-

štineTivat zanarednugodi-

nuplaniran jena iznos od

16.139.000eura, što jemanje

zaoko2,6milionaodbudže-

tauovoj godini. Da li će, na

osnovuprijedloga i primjed-

bi koje su datena javnimra-

spravamadoći dokakvih

promjena znaće se 21. de-

cembra, kada će seodržati

sjednica lokalnogparlamen-

ta, nakojoj će jednaod tača-

kadnevnog redabiti taj do-

kument.

Kapitalniprojekti

Ovogodišnji budžet opštine

Tivat iznosi 18.742.000,00 eu-

ra. Iz prošle u ovu godinu pre-

neseno je 7 miliona, a planira-

nojedaseizoveu2018.godinu

prenese 4,6miliona eura.

Tokom ove godine kapitalni

izdaci treba da se realizuju u

vrijednosti 10.721.803 eura, a

za sljedeću za tu stavku u

budžetuplaniranoje7.532.520

eura, što je pad u odnosu na

kapitalne izdatke iz ove godi-

ne odoko 30odsto.

Predsjednica opštineSnežana

Matijevićkazalajenedavnoda

će naredne godine graditi dva

kružna toka, te raditi na izradi

parcijalnihprojekatazabudu-

ći bulevar.

- Očekuje nas početak druge

faze putaMR 1 ka Luštici, ras-

pisan je tender i utoku je izbor

izvođača radova za projekat

cjevovoda od kružnog toka ka

Solilima, planiramo rekon-

strukciju sale DTV Partizan u

centru grada i očekujemo ula-

zak u posao izgradnje dnev-

nog centra za djecu sa poseb-

nim potrebama kod Doma

zdravlja - najavila jeMatijević

neke odkapitalnihprojekata.

Na prihodovnoj strani budže-

ta navedeno je da će se za op-

štinskukasunajvišenovcado-

biti od poreza (6,4 miliona) i

naknada (2,7miliona).

Zanarednugodinuna-

javljena je izgradnja

dva kružna toka,

početakdruge faze pu-

taMR 1 ka Luštici, iz-

gradnjadnevnog cen-

tra zadjecu sa

posebnimpotrebama...

Izdaci

Ukupni planirani izdaci u

2018. godini su manji u odno-

suna planirane izdatke za ovu

oko 14 odsto. Tekući rashodi

planirani su na iznos od 5,6

miliona, za transfere instituci-

jama, pojedincima, nevladi-

nom i javnomsektoru izdvoji-

će se dva miliona eura, a na

otplatu kredita utrošiće se

630.000eura.Kapitalni izdaci

čine 46,67 odsto ukupnih ras-

hoda.

Potpredsjednik opštine, Sini-

ša Kusovac, na sjednici lokal-

nog parlamenta, na kojoj se

raspravljalo o realizaciji

budžeta do oktobra, naglasio

je da rebalansa budžeta za

2017. godinuneće biti.

S.KRSTOVIĆ

Nasljednice porodice Zuber Gregović zahtijevaju da ih država obešteti

Deklić: Buljaricu nam

ni Tito nije oduzeo

PODGORICA

–Nasljednice

porodiceZuberGregovićob-

novile suzahtjevdadržava

ispuni obavezupremanjima

nastalupoosnovu imovine

koju imjeoduzela sredinom

prošlogvijeka.

Kako su na konferenciji za no-

vinare u Podgorici saopštile

nasljednice porodice, Ambra i

Marina Deklić, imovina je vri-

jedna više od 60.000.000eura.

-Prodajomnaše imovinecrno-

gorskadržavajezaradilamilio-

ne eura, koje je zadržala za se-

be.Sveovobogatstvojeostalou

Crnoj Gori, još mnogo vrijedi i

donosi ogromne prihode. Biv-

ša imovina Zuber Gregovića je

povećala budžet CrneGore, ali

prema nama država nije bila

velikodušna i nikada nije podi-

jelila profit, kako je to predvi-

đenoZakonomoprivatizaciji -

istakla jeAmbraDeklić.

Ona je objasnila da je od 2004.

do2009.godinedržavaprodala

veliki broj objekata koji su pri-

padali porodici za koje je, kako

je rekla, prije početka privati-

zacije, bio podnijet zahtjev za

povraćaj.

- Zahtjev za povraćaj cjeloku-

pne imovine podnijeli smo već

2004. godine. Poslije 13 godina

oddonošenjaZakonaorestitu-

ciji, rezultati su potpuno nea-

dekvatni,restitucijajepredsta-

va ili fikcija – poručila je

Deklić.

Po njenommišljenju, Zakon o

planiranju prostora i izgradnji

objekata koji je nedavno usvo-

jenimamnogokritičnihtačaka

iomogućavanapadnaprivatnu

svojinu.

- Već smo prošli nacionalizaci-

ju prije 70 godina i oduzeto

namjesveosimzemljišteuBu-

ljarici.Želimsačuvatisvojuđe-

dovinuuBuljarici, kojunamni

Tito nije oduzeo – istakla je

nasljednica porodice Zuber

Gregović.

Ponjenimriječima,porodicaje

1946. godine pretrpjela nacio-

nalizaciju cjelokupne svoje

imovine, koja broji 14 istorij-

skih zgrada u Kotoru, Budvi,

Petrovcu, Cetinju i Ulcinju i

56.000 kvadratnih metara ze-

mljišta, kao i 22 broda pomor-

skekompanijeZetskaplovidba

i dva nacionalizovana predu-

zeća.

I.T.

ODUZETOIM14OBJEKATA:

SestreDeklićnakonferenciji zanovinare

PODGORICA/CETINJE

Trojke Marije i Dragutina

Jovanovića sa Cetinja

dobiće iz budžeta ukupno

6.000 eura. Odluku je na

jučerašnjoj sjednici doni-

jela Vlada. Dora, Bobana

i Bogdan rođeni su 28.

novembra.

Vlada je ranije sa po dvije

hiljade eura nagradila troj-

ke Željka i Ivane Jovanović

iz Nikšića, kao i trojke koje

su dobili supružnici Alek-

sandar i Sandra Dragović

iz Podgorice.

C.G.

Dori, Bobani

i Bogdanu

po 2.000

Vlada će roditeljma

cetinjskih trojki

uplatiti 6.000 eura

Konačno će početi da

koriste kompostanu

Tivat primljen u Civinet mrežu gradova

Koristiće evropska

iskustva i praksu

TIVAT

– Opština Tivat primlje-

na je u članstvomreže gradova,

opština i institucija „Civinet

Slovenija – Hrvatska - Jugoi-

stočna Evropa“, koji se bave

planiranjem i upravljanjemu

oblasti održive urbane mobilno-

sti. Pored Slovenije i Hrvatske,

mreža je, sa više od 130 članova,

raširena u Bugarskoj, Bosni i

Hercegovini, Makedoniji, Srbiji i

Crnoj Gori, iz koje su, prije Tivta,

članstvo stekli Nikšić i Budva.

Sekretarka za zaštitu životne

sredine i energetsku e ikasnost

Tatjana Jelić kaže da je cilj

mreže prenos znanja i dobre

prakse, kao i osmišljavanje

zajedničkih projekata kojima će

se inansirati aktivnosti održivog

saobraćaja i bolje mobilnosti.

Zahvaljujući članstvu umreži

Civinet, opština će učestvovati

na promocijama javnog prevo-

za i drugih ekoloških prihvat-

ljivih oblika mobilnosti, ener-

getske e ikasnosti, korišćenja

obnovljivih izvora energije i

razvoja ekoloških inovacija.

S.K.

kupe oko 25 kubika zelenog

otpada, postojeća deponija u

Sutorini jeprenatrpana, apre-

voz do Kotora je bio veoma

skup.Zbognedostatkabiodro-

bilice hercegnovska opština

do sada nije koristila kompo-

stanu,kojajeotvorenaumartu

2016. uKotoru.Riječ jeoreali-

zaciji infrastrukturnog IPA

projektaza tri bokeljskeopšti-

ne i Budvu, koji je značajan ne

samo za zbrinjavanje zelenog

otpada, već i za rješavanje pi-

tanja zaštite životne sredine.

Ž.K.

Tatjana Jelić

Hercegnovsko Komunalno kupilo biodrobilicu

PRIVATNAARHIVA