Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 52 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Petak, 8. decembar 2017.

CrnomGorom

KOLAŠIN–

Snijegkoji jepao

prošlenedjeljedonio jevelike

problemeuelektrosnabdije-

vanju seoskihpodručja, koje

suotklonjeni tek jučepopod-

ne.

Inženjer za održavanje u kola-

šinskomCEDIS-uBorisGrujić,

kaže da gotovo nije bilo sela i

zaseoka na području Gornje i

DonjeMorače, Rovaca i Preko-

brđa gdje nije bilo kvarova i

prekida unapajanju.

Snijeg

–Odavnonammanji snijegnije

donio većih problema i to is-

ključivo na dalekovodima is-

pod Crkvina. Pao je manji ali

očigledno teži, jugovi snijeg

koji se brzo „naslagao“ na žici i

kidao je. Bilo je više od stotinu

prekida na dalekovodima koje

smo proteklih dana morali da

povezujemo. UkanjonuMrtvi-

ce morali smo da premostimo

raspon od 250 metara, ali smo

uspjeli da povežemo. Na izu-

zetno nepristupačnom terenu

u Rovcima, dva dana je bilo an-

gažovanopo40 radnika. Zaista

smočinili svedaštoprijeotklo-

nimo kvarove, ali bilo ih je toli-

ko da je trebalo i vremena i do-

sta radne snage –kažeGrujić.

Elektrosnabdijevanje na seo-

skom području od juče kasno

popodne je uredno, a situacija

sa dalekovodima normalizova-

na.

Kvarovi

- Gornja Morača je kompletno

„riješena“ aposljednji sustruju

dobiliRedice i Svrke.Takođese

normalizuje situacija u selima

Donje Morače čiji je centar

imao obezbijeđeno napajanje i

proteklih dana. Pri kraju je ot-

klanjanje kvarova u Prekobrđu

i tokomdana će biti i ovdje nor-

malizovano napajanje – kazao

jeGrujić sinoć.

Šef tehničke službe u kolašin-

skomCEDIS-uMarkoMiloše-

vić kaže da su struju posljednja

dobiladomaćinstvauTrmanju.

– Posljednji su otklonjeni kva-

rovi na dalekovodnoj mreži u

Trmanju i Gornjim Rovcima.

Radiseoizuzetnonepristupač-

nom terenu, tako da je trebalo

mnogo napora jer je težak sni-

jeg napravio dosta prekida na

žici –objasnio jeMilošević.

Dr.DRAŠKOVIĆ

KOlAŠIn:

Električari otklonili kvarove koje je uzrokovao snijeg

Strujudobila

sela uMorači

i Rovcima

Bilo je više od stotinu prekida. U kanjonu

Mrtvicemorali smo da premostimo

raspon od 250metara. Na izuzetno

nepristupačnom terenu u Rovcima dva

dana je bilo angažovano po 40 radnika –

kaže inženjer u CEDIS-u Boris Grujić

ZAHTJEVnEInTERVEnCIJE:

Električari na terenu

MAlISnIJEG,VElIKIPROBlEMI:

PrekinutežiceuGornjimRovcima

DANILOVGRAD–

Uokviruobilježava-

njaDanaopštine i danaoslobođenjaDa-

nilovgrada, lokalnauprava je jučeorga-

nizovalaprijemzanajboljeučenike

osnovnih škola i GimnazijePetarPrvi Pe-

trovićNjegoš. NjegoševGorski vijenac

dobilo je 52đakaosnovnih škola ,,Vuko

Jovović“, ,,Njegoš“uSpužu i ,,Milosav

Koljenšić“naSlapu, a isto toliko sred-

njoškolacadobilo jeAndrićev roman ,,Na

Drini ćuprija“.

Predsjednik opštine Branislav Đuranović

kazao je da su u lokalnoj upravi ponosni na

rezultate koje ostvaruju, te da će u budžetu

uvijekbitisredstavazanaukuiobrazovanje.

U ime drugova i drugarica zahvalila se od-

lična učenica trećeg razredaGimnazije Bo-

jana Šolaja.

- Nadamo se da smo svojimuspjehom i ak-

tivnostima u školi i van nje vratili bar dio

onoga štonamje pruženo - rekla je Šolaja.

Ona je naglasila da im je drago što opština

Danilovgradprepoznaje i vrednujeradpro-

fesora i učenika u Gimnaziji i kada je umo-

gućnosti finansijski podržava njihove krea-

tivne ideje. U ime osnovaca zahvalio se

Petar Grozdanić, obećavši da će opravdati

ulogu najboljihmeđu najboljima i da je su-

sret sa čelnicimaopštinemotiv višedamar-

ljivo rade i udaljemškolovanju.

B.K.

POnOSGRADA:

Đuranović sanagrađenimđacima

DAnIlOVGRAD:

Predsjednik opštine darivao odlikaše

Knjige za 107 najboljih