Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 52 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 52 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Petak, 8. decembar 2017.

Hronika

CETINJE

– DraganRoga-

nović saCetinja teško je

povrijeđen sinoćoko 18:30

časova ispredzgradeuko-

joj stanujeunaselju„Luka

Ivanišević“, alimuživot

nijeuopasnosti.

Roganoviću je napadač pu-

caouleđa,nakončegajepre-

vezenuKlinički centarCrne

Gore. Do zaključenja lista

osumnjičeni za napad na

Roganovića nije uhapšen.

Kako je Pobjedi nezvanično

saopšteno iz izvora bliskih

istrazi, na Roganovića je pu-

calanepoznataosobakadaje

izašao iz svog automobila

ispred zgrade u kojoj stanu-

je.

Nakon uviđaja utvrđeno je

da se radi o sačekuši i da je

napadač došao ispred kuće

Roganovića s namjerom da

ga ubije.

Roganovićjebokserivlasnik

kafe bara „Akapulko“. Istra-

žitelji provjeravaju motiv

napada. Nezvanično nam je

saopšteno da je ranije Roga-

nović bio blizak Jovici i Igo-

ru Vukotiću, za koje istraži-

telji vjeruju da su vođe

„škaljarskog klana“ iz Koto-

ra.

Istražitelji navode da nema-

ju saznanja da se bavio kri-

minalnim poslovima, jer

određenovrijemenijeukon-

taktu saVukotićima.

A.G.

Pucnjava na Cetinju, policija traga za napadačem

Bokser DraganRoganović teško ranjenu sačekuši

DANILOVGRAD

–JovanKa-

lezić (40) izDanilovgrada

uhapšen je jučeu trinaestoj

akciji usmjerenoj protivor-

ganizovanihkriminalnih

grupa, zbog sumnjeda jepo-

činiokrivičnodjeloneovla-

šćenaproizvodnja, držanje i

stavljanjeupromet opojnih

drogau sticaju sakrivičnim

djelomnedozvoljenodržanje

oružja i eksplozivnihmateri-

ja.

Službenici Centra bezbjedno-

sti Podgorica i odjeljenja be-

zbjednosti Danilovgrad, uz po-

drškuPosebne jedinicepolicije

pretreslisujučedesetstanovau

Danilovgradu, koje koristi 12

osoba i zaplijenili oružje, dro-

gu, municiju, telefone i auto-

mobilekakobiprovjerilidalisu

korišćeni u nekom krivičnom

djelu.

U saopštenju policije se navodi

da je akcijom koordinirao Sek-

tor kriminalističke policije, „u

nastavkuaktivnostikojesepre-

duzimaju s ciljemborbe protiv

organizovanih kriminalnih

grupa, usmjerene na rasvjetlja-

vanje najtežih krivičnih djela,

razbojništva, namjernog palje-

nja vozila“.

Pretreseni su stanovi koje kori-

ste D.F, G.M, J.K, D.K, V.P, D.P,

V.R, V.Đ, R.V, K.S,M.G. i N.G.

Pretresi su obavljeni u koordi-

naciji sa tužiocem, nakon pri-

bavljanja naredbi sudije za

istragu.

Zaplijenjeni su: puška, većako-

ličina municije, određena koli-

činamaterije za koju se sumnja

da je marihuana, sredstva za

korišćenje marihuane, vage za

preciznomjerenje, 12mobilnih

telefona i tri vozila – „golf 6“,

„golf 7“ i džip „rendž rover“.

Crnogorskapolicijajeu13akci-

jakoje su sprovedeneodpočet-

ka oktobra pretresli 195 lokaci-

janajuguisjeveruiucentralnoj

regiji, i to na lokacijama koje

koriste članovi OKG, bezbjed-

nosno interesantne osobe i nji-

ma bliska lica.

Privedeno je više osoba. Odu-

zeti su oružje i municija, sku-

pocjeni automobili, droga,

sredstva komunikacije, ugo-

vori i druga dokumenta, no-

vac i druge stvari. Više osoba

je uhapšeno zbog krivičnih

djela u vezi sa zelenaštvom,

ilegalnim posjedovanjem

oružja i zloupotrebom opoj-

nihdroga.

A.G.

Trinaesta akcija u borbi protiv organizovanih kriminalnih grupa

Zaplijenjeno

oružje i droga

PODGORICA

–CrnaGora

uložila jenaporeu izradi

strategije i akcionogplana

za sprečavanje radikalizma i

nasilnog ekstremizmakao

bitnogpreduslovaupreven-

ciji terorizma–kazala jedi-

rektorica švajcarske fede-

ralnepolicijeNikoletadela

Valena sastanku sadirekto-

romUpravepolicijeMUP-a

SlavkomStojanovićem, nje-

govimpomoćnikomEnisom

Bakovićemi rukovodiocem

NCBInterpol PodgoricaDe-

janomĐurovićem.

Tokomboravka u Švajcarskoj,

crnogorski predstavnici poli-

cije upoznali su Dela Vale o

rezultatima bezbjednosnih

službi u Crnoj Gori u preven-

ciji radikalizma i nasilnog ek-

stramizma, kao i o policijskim

aktivnostima vezanimza stra-

ne borce.

Cilj sastanka bio je jačanje sa-

radnjeuborbiprotivkompiju-

terskog kriminala.

Na sastanku je istaknuto da je

činjenica da je Crna Gora po-

stala 29. članica NATO-a bila

značajna i u ovoj oblasti, jer je

krozovaj bezbjednosni sistem

našim službama omogućen

protok određenih informacija

izoveoblasti kojedo tadanije-

subile dostupne.

Dela Vale i Stojanović su kon-

statovali da je potrebno osna-

žiti saradnju na polju razmje-

ne iskustava i najboljih praksi

u borbi protiv kompjuterskog

kriminala, te u oblasti foren-

zičkihispitivanjaelektronskih

uređaja koji sukorišćeni ukri-

vičnimdjelima.

Direktor Stojanović je direk-

toricu Dela Vale upoznao sa

rezultatima Uprave policije u

oblasti međunarodne policij-

skesaradnje ipozitivnimocje-

nama rada koje ima NCB In-

terpol Podgorica, a koje su

iznijete tokomnedavneposje-

te Generalnog sekretara Inte-

pola Jirgena ŠtokaCrnoj Gori.

U pogledu međusobne sarad-

nje u oblasti organizovanog

kriminala, predstavcnici švaj-

carske policije još jednom su

apostrofirali ključnuulogu cr-

nogorske policije u okviru

projektaPinkPanter, bezčijeg

učešća švajcarska policija ne

bi imala uspjeha u identifiko-

vanju i procesuiranju osoba iz

Crne Gore koje su počinile

razbojništva na teritoriji Švaj-

carske. Zajednički je iskazana

spremnost dalje saradnje na

ovomplanu i učešće Crne Go-

re u projektu Diamond koji je

sada preuzeo Interpol, a tiče

sekriminalnihgrupakojevrše

razbojništva na teritoriji Švaj-

carske. Stojanović je još jed-

nom potvrdio odličnu sarad-

njupoovompitanjusobzirom

da je Crna Gora dala značajan

doprinos u sprovođenju ovih

međunarodnih istraga.

C.H.

PODGORICA

– Komisija vje-

štaka utvrdila je da je Danilo

Jovanović, koji se tereti da je sa

dvojicom sestrića ubio Zorana

Boljevića, bio u stanju afekta

strahajakogintenziteta,tedaje

njegova sposobnost da shvati

značaj djela znatno smanjena.

OsimJovanovićanaoptuženič-

koj klupi su Zdravko (33) i Zo-

ran Radulović (37) iz Podgori-

ce. Boljević je ubijen 25. maja

prošle godine, u naselju Zabje-

lo.

Vještaci sunaveli unalazuda je

krivično djelo „psihopatološki

motivisano i da optuženi Jova-

nović ne boluje od trajnog du-

ševnog oboljenja“.

Stručnjaci suobjasnili da jeBo-

ljević bio u ležećem položaju

tako da je eleminisana ugrože-

nostoptuženogDanilaJovano-

vića.

Zastupnica optužnice, tužitelj-

ka Suzana Milić prigovorila je

stavu vještaka da je okrivljeni

bio u stanju bitno smanjene

uračunljivosti, što je, kako je

obrazložila, osporeno video

snimkomna kojemse vidi kada

optuženi dolazi i kako izvršava

ubistvo. Nakon izjašnjena vje-

štaka sutkinja je za 28. decem-

bar zakazala završne riječi jer

je tužiteljka Milić kazala da se

radi o složenom predmetu i da

joj je potrebno vrijeme za pri-

premu.

M.L.

PODGORICA

- Šesnaestogodišnja A. J. teško je povrijeđena juče

oko 15.40 sati na pješačkomprelazu poslije kružnog toga u prav-

cu Cetinjskog puta kod Delte, kada je udario vozač automobila

,,polo“.

Djevojčica je prevezena u Klinički centar Crne Gore i smještena je

na intenzivnoj njezi.

Vozač S. B. (43) za koga se sumnja da je udario A. J. je pobjegao,

ali su ga sluzbenici CB Podgorica ubrzo pronasli.

Udes u Podgorici, uhapšen vozač ,,pola“

Djevojčica teže

povrijeđena

PODGORICA

–Radnikd.o.o. ,,Vodovod i kanalizacija“po-

vrijeđen je jučeoko 16 sati kodcrkveuBajicama, kada sena

njegaobrušila zemlja.

Prema pisanju Cetinjskog lista, radnik je prevezen u bolnicu,

gdje je konstatovanoda povrede nijesuopasne po život.

Na toj lokaciji danima su u toku radovi na priključenju objekata

na gradskukanalizacionumrežu.

Nezvanično, do obrušavanja je došlo pri radovima u dubokom

rovu.

C.H.

Cetinje: Na radnika

se obrušila zemlja

PODGORICA

–Prekršajni

suduPodgorici kaznio je

PodgoričankuEmuĐuhić sa

400eura zbogposjedovanja

7,5gramakokaina, zakoji je

sudutvrdioda jebionamije-

njenza ličnuupotrebu.

Đuhić je nakon izricanja pre-

sude kazala da se kaje zbog po-

činjenog djela i da se ne sjeća

odkoga je kupila drogu.

- Više ne konzumiram opojne

supstance, ne sjećam se ničega

iztogperioda,alisekajemzbog

svega - navela jeĐuhić.

Đuhić je, Prekršajni sud, mo-

gao kazniti novčanomkaznom

od200do 2.000 eura.

Đuhić je privedena 17. avgusta

ove godine u Portu Montene-

gru u Tivtu. Ranije je Viši sud

procijenio da u ovomdjelu ne-

ma elemenata krivične već

prekršajne odgovornosti.

C.H.

Đuhić kažnjena400

eura zbog droge

PODGORICA

–BranimirVukčević iMomčiloBaranin, pod-

nijećepredstavkuEvropskomsuduza ljudskapravaprotiv

CrneGore, jer su24. oktobra 2015. godinebili žrtvepolicij-

skog zlostavljanjauZlatarskoj ulici uPodgorici – saopšteno

je izAkcije za ljudskaprava.

Kako je pojašnjeno, oni će tražiti pravdu pred Evropskim su-

dom, jerOsnovnodržavno tužilaštvouPodgorici nijeuspjeloda

ispuni odlukeUstavnogsuda i sprovede istragupolicijskognasi-

lja prema njima na nivouminimalnog evropskog standarda.

Navodi se da je Tužilaštvo dostavilo Ustavnom sudu izvještaj o

mjerama koje supreduzeli.

IzHRAnavodedajeTužilaštvopropustilodaadekvatnosprove-

de ispitivanje službenika SAJ-a, da snimakprebijanjapodvrgne

adekvatnom vještačenju, da ispita ko je od policajaca bio zadu-

ženzavozilakojasevidenasnimku,dapreispitakontradiktorne

izvještaje i iskaze predstavnika policije o tomdogađaju.

C.H.

Akcija za ljudska prava o napadu u Zlatarskoj

ulici u oktobru 2015. godine

Vukčević i Baranin

predEvropskimsudom

Direktor Uprave policije Slavko Stojanović u posjeti direktorici

Švajcarske federalne policije Nikoleti dela Vale

Zajedničkimsnagama

u borbi protiv kriminala

Suđenje optuženima za

ubistvo Zorana Boljevića

Vještak:

Jovanović nije

bio ugrožen

Sa

jučerašnje

akcije

policije

Sa sastanka

Sauviđaja