Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 76 Next Page
Page Background

8

Pobjeda

Četvrtak, 7. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

Povjerenjeu

pravosudni sistemodključ-

nog je značaja zademokrat-

skadruštva, a istraživanja

javnogmnjenja govoreda

ononijena adekvatnomni-

vou i ta situacija semora

promijeniti, poručila je juče

zamjenica izvršnogdirekto-

raCentra zademokratsku

tranzicijuBiljanaPapović.

Ona je na promociji edukativ-

nogmaterijala za građane, koji

je ova NVO kreirala i predsta-

vila u okviru inicijative za

otvoreno i transparentno sud-

stvo, u saradnji sa Osnovnim

sudom u Podgorici i Udruže-

njem sudija, istakla i da su

utvrdili da sudske odluke u

našoj državi nijesu dovoljno

obrazložene.

Brošure

- Prakse nedovoljno obrazlo-

ženih presuda nijesu u skladu

sa međunarodnim standardi-

ma - istakla jePapović.

Objasnila je da pomoćubrošu-

ra na lako razumljivom jeziku,

ukojima suobjašnjeni krivični

i parnični postupak, organiza-

cijasudovaiodgovornostsudi-

ja, kao i koncept besplatne

pravne pomoći, građani treba

da upoznaju osnovne proce-

dure pred sudom, ali timateri-

jali treba i da pomognu da se

razbiju predrasude vezane za

sudski postupak.

Centarzademokratskutranzi-

ciju,navelajeona,uprethodne

dvije godine mjerio je otvore-

nost sudova kroz oko „50 indi-

katora“ i tim procesom su su-

dovi unaprijedili veb stranice i

objavili veći dioadministrativ-

nih dokumenata koji su ranije

nedostajali.

Istraživanje

- Postoji, međutim, značajan

prostor za povećanje kvaliteta

informisanja građana kroz

ažurnije informisanje o aktu-

elnostima u radu sudova i po-

većanje kvaliteta godišnjih iz-

vještaja sudova – rekla je

Papović.

Istraživanjejepokazaloidain-

fopunktovi zagrađaneusudo-

vima nijesu aktivni u svimop-

štinama, posebnoumanjim.

Predsjednik Osnovnog suda u

Podgorici Zoran Radović re-

kao jeda suuposljednjihgodi-

nu dana na planu transparen-

tnosti i otvorenosti prema

građanima realizovali više ak-

tivnosti.

- Postavljeni su ekrani sa ras-

poredom suđenja u sudovima,

punktovi sa brošurama o poje-

dinim sudskim postupcima, a

uvedena je i praksa slobodnog

pristupa informacijama – na-

glasio jeRadović.

Presude, prema njegovimrije-

čima, možda i nijesu u dijelu

obrazloženja na nivou kvalite-

ta na kojemsunekada bile.

- To je vjerovatno danak kom-

pjuterizacije gdje imamo niz

podataka sa zapisnika ili iz

pretresa ili glavneraspraveko-

ji se prenose direktno u nacrt

presude. Onda presude imaju

nepotrebno veliki broj strana,

a kao posljedica toga nerazu-

mljivesugrađanima–objasnio

je Radović i dodao da ima pro-

stora za unapređenje rada i

kvaliteta presuda, kao i da će

na tome raditi.

J.B.

PODGORICA

RektorUni-

verzitetaCrneGoreprof. dr

DaniloNikolić razgovarao je

juče sadelegacijomČangša

Univerzitetanauke i tehno-

logije, koju supredvodili ge-

neralni sekretarFuHongyu-

an i direktor za

međunarodneodnoseWu

Dilong, omogućnostimana-

učne saradnjedvauniverzi-

teta, posebnouoblastima

turizma, ekonomije i građe-

vinarstva.

Kako je saopšteno, na sastanu

su, takođe, bile i direktorice

Instituta Konfucije doc. dr

MilenaĐukanović iLuoChun

Xia.

- Najavljeno je i obnavljanje

bilateralnogsporazumakojibi

taj vidsaradnjekonkretizovao

–navedeno je u saopštenju.

Institut Konfucije na Univer-

zitetu Crne Gore otvoren je u

februaru 2015. godine, kroz

partnerstvo sa Čangša univer-

zitetom nauke i tehnologije, a

cilj mu je promocija kineskog

jezika i kulture, kao i razvoj

prijateljskih odnosa između

CrneGore i Kine.

Od otvaranja Instituta organi-

zovani su kursevi kineskog je-

zika u vrtićima, osnovnim i

srednjimškolama, kaoi zastu-

denteUniverzitetaCrneGore.

Osim Podgorice, Institut je

proširiodjelovanja i naNikšić,

Cetinje, Bar, Kotor i Herceg

Novi. Broj polaznika kursa ki-

neskog jezika na godišnjem

nivou iznosi neštovišeod500.

- Uprethodne dvije godine 60

polaznika dobilo je stipendiju

da posjeti Kinu u okviru dvo-

nedjeljnog ljetnjegkampakoji

se tradicionalnoodržava uPe-

kingu iČangši, ukomesenala-

zi i sjedišteČangšauniverzite-

ta nauke i tehnologije – piše u

saopštenju.

Stipendije za jednosemestral-

no i dvosemestralno usavrša-

vanje kineskog jezika na

Čangša univerzitetu nauke i

tehnologije dobilo je 10 stude-

nata.

N.Đ.

PODGORICA

Pohodna

Dubrovnikbio jeporaz svi-

jesti i savjesti uCrnoj Gori i

samopravični postupci za

ratne zločine i individualiza-

cijakrivicemogubiti garant

bezbjednosti uregionuna

duži rok, smatrajuuCentru

za građanskoobrazovanje.

U saradnji sa Koalicijom za

REKOM ova NVO organizo-

vala jedebatuna temu„Podrš-

kaEvropskeunije(EU)tranzi-

cionoj pravdi i pomirenje u

regionu“.

Izvršna direktorka CGODali-

borka Uljarević rekla je da je

važno razgovarati o budućno-

sti i uspostavljanju održivih

mehanizama u procesu pomi-

renja u regionu, navodeći da

oni vjeruju da je REKOM ta-

kavmehanizam.

Govoreći o pohodu na Du-

brovnik devedesetih godina,

tada nazvanom „Rat za mir“,

poručila je da je to bio poraz

svijesti i savjesti uCrnoj Gori.

- Taj bezumni čin koji će proi-

zvesti mnogobrojne ljudske

tragedije, mora ostati svjedo-

čanstvokojeopominje i povod

da se do kraja izborimo za či-

njenice o događajima koji su

imalisvoježrtveisvojepočini-

oce, koji su ostavili duboko

negativan trag u odnosima

susjeda – istakla je Uljarević,

saopšteno je iz CGO-a, preni-

jela je agencijaMina.

Kako jekazala, samopravični i

hrabri postupci za ratne zloči-

ne, individualizacija krivice i

objavljivanjedokumenatakoji

svjedoče o odlukama koje su

donosile tadašnji donosioci

odluka mogu biti garant be-

zbjednosti i stabilnosti ovih

prostora na duži rok.

Uljarević je ocijenila da je re-

gion još lako „zapaljiv“ neod-

govornom retorikom i da se

novija istorija u udžbenicima

ili ignoriše ili predstavlja sa

nacionalističkimbojama.

- I timprije je regionalnoutvr-

đivanje činjenica važno za

sužavan j e pros t ora za

dnevnopolitičke manipulaci-

je i interpretacije koje jačaju

pojedine lidere, ali suštinski

ugrožavajusaradnju i pomire-

nje, a REKOMupravo to nudi

– rekla jeUljarević.

Rediteljijavnizagovaračinici-

jative za REKOM Dino Mu-

stafić kazao jeda su „naBalka-

nu mnoge kolektivne emocije

postale histerične, a iako je

završenratgranatama,nijeza-

vršen rat riječima“.

Ponovo se, upozorio je on, ja-

vila poznata retorika iz 90-ih,

obojena mimikričnim neofa-

šistimakoji sarađujusaosuđe-

nicima uHagu.

- Na Balkanu je sjećanje selek-

tivnoipolitički filtrirano, pase

svi sjećaju onih datuma kada

su stradali njihovi kolektivite-

ti, ali svi poriču one datume

kada su zarad njihovog kolek-

tiviteta stradali oni drugi –na-

glasio jeMustafić.

On je dodao da je proces, naj-

prije povjerenja, a tek onda

pomirenja, nužnost ukoliko se

želi živjetiuzdravoj evropskoj

zemlji.

- Nacije koje su indiferentne

prema lekcijama iz prošlosti

nemaju budućnost - društvo

koje zaboravlja što je radilo i

samo postaje zaboravljeno -

zaključio jeMustafić.

R.D.

PODGORICA

Peti Tele-

nor forummladih, koji

će se tokom četiri dana

održavati u Oslu, počinje

sjutra. Kako je saopšteno

iz Telenora, Crnu Goru

predstavljaju Danica

Čelebić i Luka Petrić, koji

su dio grupe od 24 uče-

snika iz zemalja Evrope

i Azije u kojima Telenor

posluje.

- Danica i Luka izabrani

su od gotovo 8.000

prijavljenih kandidata u

12 zemalja. Tokom traja-

nja foruma, učesnici će

biti podijeljeni u timove

i raditi na pronalasku

digitalnih rješenja za

ostvarenje Globalnih

ciljeva održivog razvoja

Ujedinjenih nacija – piše u

saopštenju.

Danica Čelebić (26) jedna

je od osnivačica NVO

Internet Society Crna

Gora i nastoji da unaprije-

di život mladih uz pomoć

digitalnih tehnologija,

dok je Luka Petrić (21),

student Mašinskog fakul-

teta i učestvuje u radu

studentskih organizacija

i brojnimprojektima

povezanim sa digitalnim

tehnologijama.

R.D.

Promovisan edukativni materijal za pristup građana pravosuđu

TRANSPARENTNOSTIOTVORENOST

VAŽNI:

Sakonferencije

Rektor UCG juče se sastao sa kolegama iz Kine

Naučna saradnja

uspostaviće se i sa

Čangša univerzitetom

Sa sastankanaUniverzitetuCrneGore

Počinje

peti

Telenor

forum

mladih

REGIONIDALJELAKO„ZAPALJIV“:

Sakonferencije

Pravična suđenja i individualizacija krivice garant pomirenja u regionu

Vratila se retorika

iz devedesetih

Šest optužnica

Specijalna tužiteljka Lidija Vukčević kazala je da je šest

slučajeva ratnih zločina procesuirano, prikupljeni su doka-

zi i podignuta optužnica.

Crna Gora je, kako je kazala, imala tu sreću da nema veliki

broj predmeta ratnih zločina, ali su ipak sklopljeni spo-

razumi sa tužilaštvima u regionu kako bi se saradnja na

ovompolju produbila.

- Intenzivirana je saradnja i sa Haškim tribunalom, kroz

koju su naši ljudi boravili tamo i pretraživali njihove baze

dokaza gdje se kao izvršioci djela pojavljuju crnogorski

državljani – podsjetila je Vukčević.

Obrazloženje

presudamora

biti uvjerljivije

Nacije koje su indiferentne prema lekcijama iz prošlosti

nemaju budućnost - društvo koje zaboravlja što je radilo

i samo postaje zaboravljeno - zaključio je DinoMusta ć

6

slučajeva ratnih zloči-

na procesuirano je u

Crnoj Gori, prikupljeni

su dokazi i podignuta

optužnica

NaBalkanu je sjećanje

selektivno i politički

filtrirano, pa se svi sje-

ćajuonihdatuma ka-

da su stradali njihovi

kolektiviteti