Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 76 Next Page
Page Background

7

Pobjeda

Četvrtak, 7. decembar 2017.

Društvo

ih nove aplikacije raduju i

ohrabruju.

Naglašava da ćemo sljedeće

godine, zahvaljujući budžetu

koji je povećan, imati moguć-

nost da otvorimo novi ciklus

inovativnih projekata, koji će

biti znatno veći i krupniji, a iz-

dvojićemo i znatno veći novac

za njih.

Najznačajniji evropski pro-

gramza istraživanje i inovaci-

je Horizont 2020 zapravo je,

kako objašnjava ministarka

Damjanović, mjerilo kompe-

tentnosti naučne zajednice

jedne zemlje i jedan je od važ-

nih segmenata na osnovu ko-

jih nas Evropska komisija

PODGORICA

–Postupajući

poanonimnoj prijavi, in-

spektori suunovembru to-

komnadzorauTeleviziji Cr-

neGoreutvrdili da

urednički angažmanAlek-

sandraMirkovića iNataše

Baraninnije sporanni po

komosnovu, odnosnoda za-

konskeprocedureprilikom

zapošljavanjanijesuprekr-

šene - rečeno jePobjedi iz

Uprave za inspekcijskepo-

slove.

Mirković je urednik Prvog

programa TVCG, a Baranin je

urednicaDrugog programa.

- Inspekcijskim nadzorom

utvrđeno je da su ugovori o

radu zaključeni u skladu sa

članom16 Zakona o radu. Oba

urednika ispunjavajuposebne

uslove iz Statuta, odnosno

imajuVII-1 podnivo kvalifika-

Inspekcija provjeravala pojedine ugovore u Javnomservisu

Urednički

angažman

Mirkovića

i Baranin

nije sporan

cije i najmanje pet godina

radnog iskustva na novinar-

skim i uredničkim poslovima

umedijima.Ugovorisuzaklju-

čeni u skladu sa posebnim

uslovima predviđenim Statu-

tom i Pravilnikom o unutraš-

njoj organizaciji i sistematiza-

ciji radnih mjesta. Ovim

aktima predviđeno je iskustvo

na određenim poslovima u

medijima, a ne u stepenu

stručne spreme – pojašnjeno

je u odgovorima dostavljenim

našoj redakciji.

U anonimnoj prijavi, u koju

smo imali uvid, piše da jeMir-

kovićspecijalističkestudijena

Fakultetu političkih nauka -

smjer Novinarstvo, završio

2013, aBaranin2015. godine.

U prijavi se tražilo od inspek-

toradautvrdeda li suurednici

Prvog i Drugog programa za-

pošljeni na zakonit način, jer

podnosioci prijave, kako su

naveli, smatraju da je potreb-

no iskustvo od pet godina u

stepenu stručne spreme.

Inspekciji nadzor, kako su ka-

zali iz Inspekcije, obavljen je7.

novembra.

- Predmet inspekcijskog nad-

zora bila je kontrola zakonito-

sti ugovora o radu zaključenih

saAleksandromMirkovićemi

Natašom Baranin, koji su, na

osnovu raspisanog konkursa,

imenovani zaurednikePrvog i

Drugog programa. Učesnici

na konkursu, koji smatraju da

imjepovrijeđenopravo, zašti-

tu ostvaruju pred nadležnim

sudom - naveli su iz Inspekci-

je.

Kako su dodali, Inspekcija ra-

da radi nadzor tek kada iza-

branikandidatsteknesvojstvo

zaposlenog i tada kontroliše

da li ta osoba ispunjava opšte i

posebne uslove radnogmjesta

za koje je zaključila ugovor o

radu.

U Statutu Radio-Televizije

Crne Gore u članu 44. piše da

urednik mora da ima visoku

stručnu spremu (VII-1 podni-

vo kvalifikacija), najmanje pet

godina radnog iskustva na

novinarskim i uredničkim

poslovima u medijima i orga-

nizacione sposobnosti i profe-

sionalnereferencezaurednič-

ke poslove u medijima, što

Mirković i Baranin prema

nalazima inspekcije u potpu-

nosti ispunjavaju.

K.J.

PODGORICA

- Predloženi

budžetMinistarstvaprosvje-

te zanarednugodinuuvećan

je zaoko trimiliona i dobro je

što je stavka za investicijepo-

većana zaoko20odsto, u

sklopučega ćeuglavnombiti

rekonstruisaneobrazovne

ustanove, aposebnapažnja

posvetiće se školamana sje-

veru - rekao je zaPobjedu se-

kretar ovog resoraOmer

Mehmedović.

On stiče da rade sve za stvara-

nje optimalnih uslova za bora-

vakučenika.

Rekonstrukcije

- To je ozbiljan posao, jer imate

odgovornostdapravilnoposta-

vite prioritete. Sa druge strane,

uvijek nam je zadovoljstvo kad

sa predstavnicima zajednice,

posebno iz privatnog sektora,

realizujemozajedničkeprojek-

te, jer to znači da postoji svijest

o tomeda jeobrazovanjeoblast

koja se tiče čitavog društva –

kazao je on.

U posljednjih godinu, podsje-

ća, budžet Ministarstva za in-

vesticije usmjerili su na veliki

broj projekata, od čega je bilo

oko dvadesetak većih. Za re-

konstrukciju škola uloženo je

oko 1.700.000 eura.

- I dok se iz tekućeg budžeta

Ministarstvasredstvaizdvajaju

uglavnom za rekonstrukcije, a

sume variraju od nekoliko hi-

ljada do nekoliko desetina hi-

ljada eura, kroz kapitalni

PODGORICA

- Institutuza

biologijumoraUniverziteta

CrneGoreodobren je grant

Ministarstvavanjskihpo-

slovaNorveške zaosnivanje

„Morskog centra zaočuva-

njebiodiverziteta–BO-

KAAQUARIUM“.

Ugovor o dodjeli granta, vri-

jednog557.850,00eura, potpi-

sali surektorUCGprof. drDa-

nilo Nikolić i ambasador

Norveške u Crnoj Gori Arne

Sanes Bjornstad.

Prijedlog projekta podnešen

je u okviru poziva „Jačanje

evropskih integracija u Srbiji i

Crnoj Gori“, koji je raspisala

AmbasadaKraljevineNorveš-

ke uBeogradu.

-Osnivanjemorskogcentraza

očuvanje biodiverziteta –BO-

KAAQUARIUM imaće više-

struki značaj za dalji razvoj

Instituta za biologiju mora,

posebnousegmentimaočuva-

nja, proučavanja i zaštite Ja-

dranskogmora.Morski centar

će podrazumijevati uspostav-

ljanje prvog javnog akvariju-

mauCrnoj Gori, koji ćepruži-

ti pogled na bogatstvo flore i

faune u Jadranskom moru,

imati edukativnu ulogu u

obrazovanju djece školskog

uzrasta u Crnoj Gori i u regio-

nu–piše u saopštenju.

Planirano je, kako se navodi,

da se u okviru projekata, kroz

buduću saradnju sa Nacional-

nim parkovima Crne Gore,

obezbijedi i uspostavi slatko-

vodni akvarijum na Skadar-

skom jezeru. Centar će se ba-

v i t i , i st i če se, zašt i tom

ugroženih vrstamorske faune

i flore, kaoi eksperimentalnim

istraživanjima iz različitihna-

učnihoblasti.

R.D.

rizont 2020

eđu

ama

ocjenjuje.

- Nivo ulaganja u nauku i ra-

zvoj unašoj državi nanižemje

nivou u odnosu na evropski

prosjek,ali,ukolikopokažemo

daovasredstvaznamonaraci-

onalan način da iskoristimo,

omogućićemo nove pomake –

poručila je Damjanović i do-

dala da nacionalna sredstva

treba da služe kao poluga za

povlačenjemnogo većih sred-

stava izmeđunarodnihfondo-

va.

Malta

Objašnjavajući što se to dogo-

dilo da Crna Gora postigne

ovakav uspjeh, ministarka na-

glašava da su bili suočeni sa

situacijomda naša zemlja nije

bilaumrežena, niti član ijedne

međunarodne naučne institu-

cije.

- Pitali smo se da li uopštemo-

žemo to da promijenimo. On-

da smo primijetili da jeMalta,

koja je manja od naše zemlje,

ima manje stanovnika i niža

ulaganja u nauku od nas,

ostvarilanevjerovatanuspjeh.

Uspjeli su da povuku sredstva

u iznosu od nekih 12 miliona

eura iz Horizonta 2020 – ka-

zala jeDamjanović.

Poučeni njihovim iskustvom,

krozkontakteuMalti iCERN-

u, formirana je Nacionalna

kancelarija zaprojekteuokvi-

ruMinistarstva nauke.

- Ojačali smo tim nacionalnih

kontakt osoba, postavili ljude

saznanjemi umijećem, izdvo-

jili sredstva za njihov efikasan

rad, jermoraju stalno da budu

na sastancima i odborima u

Briselu. To su jako mala sred-

stva, a fokusirali smo se i na

oblastigdjemislimodaimamo

mogućnosti, kao što su ICT,

biomedicina, zdravlje, energi-

ja,paiprirodnenauke–navela

jeDamjanović.

Rezultati su došli, kako je re-

kla, u posljednja četiri mjese-

ca, što pokazuje da smona do-

bromputu.

J.BEHAROVIĆ

Budžet Ministarstva prosvjete uvećan za oko tri miliona

Prioritet uređivanje

škola na sjeveru

vjetaEvrope, ali će i rekonstru-

isati diopostojećih.

-Vrtići uSiti kvartuuPodgorici

i u Rožajama takođe su ušli u

prijedlogbudžeta.Uvršteni sui

poslovi koji će se raditi u škola-

ma u podgoričkim naseljima u

Tološima i na Karabuškompo-

lju, zatim u jednoj osnovnoj

školi i muzičkoj u Bijelom Po-

lju, školi uRožajama.Nastaviće

segradnjaiopremanjeosnovne

škole u Pljevljima, kao i radovi

u sali OŠ ,,Lovćenski partizan-

ski odred“ na Cetinju – istakao

je on.

Kadrovi

Uređivaće, kako je planirano, i

Srednju stručnu školu u Golu-

bovcima, saniraće klizišta na

Savini u Herceg Novom za po-

trebe JPU„Naša radost“, a biće

nastavljena i gradnjaAkademi-

je umjetnosti naCetinju.

Mehmedovićjeukazaoinaula-

ganjaukadrove ističući da je za

stipendiranje učenika koji upi-

šudeficitarniesmjeroveustuč-

nimškolama opredijeljeno oko

200.000 eura. Dio novca biće

usmjerennaučenikekoji uđuu

sistem dualnog obrazovanja.

Za te namjene opredijeljeno je

250.000 eura.

N.Đ.

budžet za narednu godinu pla-

nirana je gradnja novih obra-

zovnihobjekata - istakao je on.

Počeće, ali i nastaviti gradnju

šest novih vrtića u okviru pro-

jekta sa Bankom za razvoj Sa-

Pravilnik za Fond za talente

Mehmedović je istakao da uz ostale stavke u kapitalnom

budžetu, kakav je budžet za Univerzitet od 19,3 miliona, naj-

veći u njegovoj istoriji, te uz projektovani budžet za Fond za

kvalitet i talente od oko 1,5 miliona, ne sumnjaju da ih čeka

značajna godina za obrazovanje, posebno u visokomobrazo-

vanju, kao i na polju investicija i ulaganja u kadrove.

- Sredstva Fonda biće strukturisana tako što će im ići oko

pola miliona iz kapitalnog budžeta i okomilion pravednijom

preraspodjelom sredstava unutar samog resora. U toku je i

izrada pravilnika sa jasnim kriterijumima o raspodjeli novca –

istakao je on.

OmerMehmedović

Institut za biologijumora dobio grant

Osnovaćemorski centar za

očuvanje biodiverziteta

Oba urednika ispunjavaju posebne

uslove iz Statuta, odnosno imaju VII-1

podnivo kvalifikacije i najmanje pet

godina radnog iskustva na novinarskim

i uredničkimposlovima umedijima

- rečeno je Pobjedi iz Uprave za

inspekcijske poslove

AleksandarMirković

NatašaBaranin