Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 76 Next Page
Page Background

6

Pobjeda

Četvrtak, 7. decembar 2017.

Društvo

PODGORICA

-Direktorica

Kliničkog centraCrneGore

ZoricaKovačevićkazala je

da će tužilaštvu ličnoproce-

suirati svaki primjer korup-

cijeuovoj ustanovi zakoji

ona sazna.

Gostujući u emisiji „Radio or-

dinacija“ naRadijuCrneGore,

istakla je da joj ne pada na pa-

met da zaštiti bilo koga ko pa-

cijentu traži novac za zdrav-

stvene usluge.

Tvrdi i da se takoneštonijede-

silouposljednjihgodinudana,

otkad se nalazi na čelu Klinič-

kog.

- Pozivam svakog ko ima pri-

mjer korupcije da dođe. Obe-

ćavamda ću to lično procesui-

rati tužilaštvu. Ne pada mi na

pamet da bilo koga zaštitim -

rekla je Kovačević, uz napo-

menu da će javno obznaniti

svaki primjer koruptivnog po-

našanja ljekara.

Kovačević je rekla i da je me-

nadžment najveće zdravstve-

ne ustanove u zemlji zadovo-

l j an rezul t a t ima rada u

posljednjih godinu dana. Ista-

kla je da su radili odgovorno i

pošteno.

- Za neke reforme potrebno je

vrijeme, nadamo se da će na-

rednagodinabitijošuspješnija

- rekla je Kovačević, uz očeki-

vanje da će i građani osjetiti

boljitak.

Govoreći o tome je li bilo op-

strukcija u radu, Kovačević je

istakla da tako nešto nije osje-

tila.Kazalajedasvakareforma

zahtijeva dodatno vrijeme, uz

ocjenu da ljudi teško podnose

promjene.

Istakla je i da će projekat elek-

tronskogzakazivanjapregleda

trpitiizmjeneidopunesvedok

ne zaživi upravomsmislu.

- Poslije četiri mjeseca uradili

smo analizu. Zabrinjava nas

veliki broj pacijenata koji ne

dolaze na zakazane preglede.

Odpreko9,5hiljadazakazanih

pregleda, došlo je nešto preko

šest hiljada u posljednjoj sed-

mici - rekla jeKovačević.

Iz mjeseca u mjesec, kako je

rekla, propada 14.000 slobod-

nih termina za preglede.

Kada je u pitanju novi kadar,

Kovačević je rekla da će do

kraja 2020. godine stići više od

100 ljekara specijalista, a samo

naredne godine 50.

Najavila je i da će do kraja sed-

mice biti donijeta odluka o na-

bavci aparata za zračenje.

R.D.

Najznačajniji

evropski program

za istraživanja

i inovacije

Horizont 2020

zapravo jemjerilo

kompetentnosti

naučne zajednice

jedne zemlje,

a jedan je i

od važnih

segmenata na

osnovu kojih

nas Evropska

komisija

ocjenjuje - istakla

jeministarka

nauke Sanja

Damjanović

PODGORICA

–Najnoviji

podaci opojedinačnimsto-

pamauspješnosti zemalja

kojeučestvujuuevropskom

programuza istraživanja i

inovacijeHorizont 2020, a

međukojima su i članice

Evropskeunije, pokazujuda

jenašadržavaove godine li-

der - imanajveću stopu

uspješnosti od25odsto, sa-

znajePobjeda.

Ovu informaciju potvrdila

Poziv pacijentima da prijave korupciju

Kovačević: Ne pada

mi na pamet da štitim

bilo koga ko traži novac

ZoricaKovačević

PODGORICA

-Nasiljenad

ženama jedno jeodnajraši-

renijih i najrazornijihkrše-

nja ljudskihpravau svijetu.

Stoga jeborbaprotivbilo

kojevrstenasiljaodnacio-

nalnog značaja–poručio je

predsjednikparlamenta

IvanBrajović.

Otvarajući sedmo zasijedanje

Ženskog parlamenta, posve-

ćeno realizaciji aktivnosti na

polju sprečavanja i suzbijanja

nasilja nad ženama i nasilja u

porodici,utokuglobalnekam-

panje „16 dana aktivizma pro-

tiv nasilja nad ženama“, on je

ocijenio zabrinjavajućim sva-

ko istraživanje koje pokazuje

visok stepen izloženosti nasi-

lju,kaoistavdaganetrebapri-

javljivati.

- Prijavljivanje nasilja, tačno

informisanjeipodrškainstitu-

cija, prvi su koraci ka njego-

vom sprečavanju. Ćutanjemo

nasilju, dopuštamo da žene i

dalje budu žrtve - upozorio je

Brajović.

Korijeni

Potpredsjednik Skupštine

GenciNimanbeguupozorio je

da nasiljenadženama ima du-

bokekorijene.Osvrnuvši sena

kampanju ,,Neželjena“, on je

poručio da zbog selektivnog

abortusa fetusa ženskog pola

društvo treba da povisi glas.

- Mora se naći zakonska mo-

gućnost za zabranu zloupo-

trebe prenatalnih testova –

POBJEDASAZNAJE:

Ostvaren nevjerovatan napredak u programu H

Crna Gora lider

zemljama učesni

namjeministarkanaukeSanja

Damjanović koja je, da bi ilu-

strovala uspjeh naše države

ukazala na činjenicu da je sto-

pa uspješnosti, na primjer,

Njemačke bila oko 14,7 odsto i

podsjetila da je Crna Gora do

sada bila niža od6,6 odsto.

Projekti

- Nakon tri godine ekstremno

negativnog učešća u progra-

muHorizont 2020, naša drža-

va je u ovoj godini ostvarila

prvi put neto dobitak. Najveći

projekat iz naše države je

Elektroprenosnog sistema,

koji je povukao pola miliona

eura, a ljepota je u tome što je

Elektrotehnički fakultet Uni-

verziteta Crne Gore stupio u

kontakt s ovom grupom. Svje-

dočimo lijepom primjeru sa-

radnje privatnog sektora sa

akademskom zajednicom.

Uključeni su i mladi ljudi, što

nam pokazuje da imamo po-

tencijal i da možemo da radi-

mo–naglasila jeDamjanović.

Prema njenim riječima, među

ciljevima Evropske unije o

projektima koji učestvuju u

programuHorizont2020jeda

dvije trećine budu iz privat-

nog sektora, što je naša država

ovimprojektomi postigla.

- Druga dva projekta su iz

oblasti zdravlja. Do kraja de-

cembra, zbog toga što imamo

još nekoliko aplikacija, postoji

mogućnostdanamseučešćeu

Horizontu2020poboljša–re-

kla je Damjanović i dodala da

Internacionalizacija i umrežavanje imperativi

Održan sedmi Ženski parlament posvećen nasilju u porodici

Brajović: Ćutanjem

dopuštamo da žene

i dalje budu žrtve

Crnogorsko sudstvo spremno je da odgovori na

adekvatan način, a žrtvama pruži punu zaštitu – poručila

je predsjednica Vrhovnog suda VesnaMedenica

poručio je Nimanbegu i

apelovao na majke da se su-

protstave ovom obliku diskri-

minacije i da omoguće da

društvo javno govori o ovom

problemu, koji je većdoveodo

disbalansa polova uCrnoj Go-

ri.

OdombudsmanaŠućkaBako-

vića juče su se čule pohvale za

zakonodavni okvir, ali ne i za

stvarnost, za koju, kako kaže,

nema opravdanja.

- Ako je pojava nasilja u pora-

stu, to je razlog da se crveno

svijetlo upali i da institucije

konačno počnu da primjenju-

juovakodobre zakone i propi-

se – kazao je Baković, podsje-

tivši da je u prošloj godini,

prema podacima Sudskog sa-

vjeta, bilo 249 predmeta za

krivično djelo nasilje u poro-

dici, a u Sudu za prekršaje čak

2.073.

Žrtve

Predsjednica Vrhovnog suda

VesnaMedenica nije saglasna

da je porodično i nasilje nad

ženama u porastu. Prema nje-

nommišljenju, svijest žrtava,

kao i hrabrost da prijave sve

ono što su do sada pasivno tr-

pjeli naneki načinsu i rezultat

krivičnihpostupaka.

Poručila je da je sudstvo spre-

mnodaodgovorinaadekvatan

način, a žrtvama pruži punu

zaštitu.

Ivanu Bokan iz Foruma žena

Liberalne partije zanimalo je

kada će se formirati jedinstve-

na baza podataka u slučajevi-

manasiljauporodici.Ministar

unutrašnjihposlovaMevludin

Nuhodžić odgovorio je da su

te aktivnosti u toku, te da ih

koordiniraMinistarstvo rada i

socijalnog staranja.

- Biće uvezani centri za soci-

jalni rad, Upravapolicije, tuži-

laštvo i sudovi. Na taj način

imaćemo sve prijavljene slu-

čajevena jednommjestu i pra-

titi svaki predmet od prijave

do eventualne sudske odluke

– rekao jeNuhodžić.

Odgovarajući na pitanje Vere

Baković iz Ženske alijanse

DPS-a vezano za edukaciju

policajaca koji rade u ovoj

oblasti, Nuhodžić je rekao da

su sada angažovana 33 ospo-

sobljena službenika i da će ih

naredne godine biti edukova-

no još 52.

Sl.R.

Za pet godina 50

prisilnih brakova

Zoja Karamišaj iz nikšićkog Centra za romsku inicijativu

saopštila je da je od 2012. do 2017. godine bilo 50 slučajeva

prisilnih brakova, te da su u 74 odsto slučajeva u pitanju

maloljetne Romkinje i Egipćanke. Uprkos timpodacima, kako

kaže, do sada nije podignuta nijedna prekršajna prijava ili

optužnica.

Nju je zanimalo hoće li se u narednomperiodu raditi na

izmjeni Krivičnog zakonika kako bi se sankcionisali slučajevi

ugovorenih brakova. Iz Ministarstva pravde su odgovorili da

prate primjenu ovog pravnog akta, te da su ugovoreni brako-

vi obuhvaćeni krivičnimdjelom trgovina ljudima.

Karamišaj je podsjetila i da se djevojčice tokom sklapanja

ugovorenog braka prodaju od 200 do više hiljada eura.

- Šesnaestogodišnja djevojčica bila je dva puta žrtva prisilnog

braka – upozorila je Karamišaj.

ĆUTANJENIJERJEŠENJE:

Ocijenjenoda jenasiljeuporodici svevidljivije

SanjaDamjanović

odsto stopa je uspješnosti

CrneGore ove godine uok-

viruprogramaHorizont 2020,

što je čini lideromprojekta u

kojemsu i članice Evropske

unije

25