Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 76 Next Page
Page Background

5

Pobjeda

Četvrtak, 7. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

Ministarstvo

ekonomije će, zajedno sa

ProgramomUjedinjenihna-

cija za razvoj (UNDP) i Pri-

vrednomkomorom(PKCG),

u sljedećoj godini realizovati

projekat koji ima za cilj obe-

zbjeđivanjeboljevidljivosti

domaćihproizvodau trgo-

vinskimlancima, najavila je

ministarka ekonomijeDra-

gicaSekulićnakon jučeraš-

njegBiznis karavana, koji je

održanuPodgorici.

Vidljivost

- Crnogorski proizvođači ne-

maju toliko problema sa otku-

pom svojih proizvoda, koliko

sa tim da kupci ne znaju da je

to crnogorski proizvod ili se

on nalazi na nekom nepri-

mjetnommjestuutrgovinama

kao posljedica mnogo većeg

lobiranja velikih proizvođača

koji su prisutni u našim pro-

davnicama, a funkcionišu u

okruženju-kazalajeministar-

ka Sekulić.

Namjera je, kako je dodala, da

se kroz najavljeni projekat

podstakne ekonomski patrio-

tizam na način što će Mini-

starstvo ekonomije, u saradnji

saUNDP-jemiPKCG,zakupi-

ti određeni broj polica u trgo-

vinama.

- I da te police budu brendira-

ne, da se na njima nalaze crno-

gorski proizvodi i da građani

znajudakupovinomproizvoda

sa tih policamogu dati svoj do-

prinos crnogorskoj privredi i

ekonomiji. Naći ćemo način da

svi koji izraze interesovanje i

imajudokazdaproizvodeuCr-

nojGori,nađusvojemjesto.Sve

to će pratiti i pravljenje baze

podataka šta se sve proizvodi u

Crnoj Gori - rekla je Sekulić.

Ona je dodala da će taj proje-

kat finansirati iz državnog

budžeta, a dijelom iz granta

UNDP-ja.

Sumirajući utiske sa dosadaš-

njih biznis karavana, Sekulić

je kazala da je od svih progra-

ma podrške najviše efekata

imala Uredba o podsticanju

direktnih investicij,a s obzi-

rom na iznos sredstava opre-

dijeljenihza nju.

- Od drugih programa, najbo-

lje su se pokazali programi za

razvoj klastera, za uvođenje

međunarodnih standarda u

poslovanju i zamodernizaciju

prerađivačkih kapaciteta. To

su programi kod kojih smo

imali100procentnoiskorišće-

nje i kod kojih smo za sljedeću

godinudobilivećebudžeteka-

ko bismo imali više sredstava

da ih opredijelimo za te na-

mjene - izjavila je Sekulić.

Nemazanatlija

Na pitanje novinara da izdvoji

najčešćeprimjedbeprivredni-

ka na poslovni ambijent u Cr-

noj Gori, ministarka je kazala

da privrednici koji se bave za-

natstvom, preradom, proi-

zvodnjom se često suočavaju

sa nedostatkomradne snage.

- Ono što generalno privredu

muči, a što čujem od privred-

nika, jeste nedostatak stručne

radne snage. Druga stvar na

koju se privrednici često žale

je nekonkurentnost zbog onih

koji se bave svojom djelatno-

šću pod okriljem sive ekono-

mije - kazala je Sekulić.

GradonačelnikPodgorice Sla-

voljubStijepovićnaveo jeda je

Glavni grad prepoznat kao lo-

kalna uprava koja je među pr-

vima osnovala Biro za eko-

nomsku saradnju i podršku

bizniszajedniciusklopukojeg

radi Biznis centar, koji pruža

pomoć preduzećima ,,kada su

prednjimanajvećiizazovi,ato

je na samom početku, na više

načina“.

- Prvo im ustupamo kancela-

rijski prostor besplatno dvije

godine, kaoi računovodstvene

usluge u prvoj godini poslova-

nja - istakao je Stijepović.

Podsjetio je da Glavni grad

stvara i povoljne tržišne uslo-

ve za poslovanje, kroz kon-

stantno umanjenje naknada

za privredu.

-Unarednomperioduuplanu

je realizacija više infrastruk-

turnih projekata u vrijednosti

od više od 100 miliona eura.

Investicije tog reda veličine

aktiviraju čitav reprolanac i

šansa suzamnogamala i sred-

nja preduzeća, građevinske,

aliiuslužnedjelatnosti-kazao

je Stijepović.

DobroizCrneGore

Potpredsjednica PKCG Lji-

ljanaFilipovićpodsjetila jeda

PKCG od 2009. godine siste-

matično realizuje projekat

,,Dobro iz Crne Gore“, koji

afirmiše kvalitetne domaće

proizvode.

- Do sada smo uspjeli da ima-

mo 21 proizvođača i 95 njiho-

vih proizvoda. Istraživanja

PKCG iz godine u godinu po-

kazujudajeusvijestipotroša-

čaveomaprisutnotodakupo-

vinom domaćih proizvoda

pomažu sebi, svoju ekonomi-

ju, zapošljavaju svoju djecu,

plaćaju poreze svojoj državi -

navela jeFilipović.

Prema njenim riječima,

PKCG će nastaviti da radi na

rastu konkurentnosti doma-

ćihproizvoda.

- Ili jednostavnorečeno–uta-

kmicu treba dobiti na svom

terenu, pa tek onda ići dalje.

Dakle, domaći proizvođači ne

moguićiuinostranstvoukoli-

konebudu jakodobropozici-

onirani u svojoj kući - zaklju-

čila jeFilipović.

Šef sektora za demokratsko

upravljanje, ekonomiju i ži-

votnu sredinu u UNDP-u To-

mica Paović naveo je da je Bi-

znis karavan samo jedna od

aktivnosti koju zajednički sa

Vladom sprovode od 2014.

godine, akoja jeusmjerenana

unapređenje ukupnog po-

slovnog ambijenta i elimini-

sanjebiznisbarijerasakojima

se privrednici susrijeću.

- UNDP u saradnji s Vladom

tražinovenačinedaunaprije-

di crnogorsku ekonomiju i

poslovni ambijent, kako bi cr-

nogorske kompanije bile što

konkurentnije na tržištu

Evropske unije. Biznis kara-

vanjesjajnaprilikadapodrži-

monaporedaVladinepodsti-

cajnemjere stignu do što više

preduzetnika - saopštio je

Paović.

Ministarstvo je Biznis kara-

van pokrenuo uz podršku

UNDP, kako bi obišli sve op-

štine u Crnoj Gori i u direk-

tnoj komunikaciji upoznali

privrednike sa svim progra-

mima podrške razvoju bizni-

sa.

S.P.

Ministarka ekonomije najavila novu podršku domaćimproizvođačima

Zakupiće police umarketima

za crnogorske proizvode

Biznis karavanuPodgorici

Podrška privrednicima

na jednommjestu

Sekulić je navela da je Ministarstvo ekonomije, u cilju obe-

zbjeđivanja podrške privrednicima, napravilo reorganizaciju

svojih sektora, ukinulo Direkciju za razvoj malih i srednjih

preduzeća kao poseban organ i formiralo Direktorat za inve-

sticiju, privredu, mala i srednja preduzeća, kako bi omogućilo

postojanje jednog šaltera u Ministarstvu za sve potrebne

informacije.

- Što bi značilo da svako ko ima idejumože da dođe u Mini-

starstvo ekonomije, gdje će zainteresovani privrednici ili oni

koji žele da postanu preduzetnici dolaziti sa svojim idejama,

a mi ćemo im raditi besplatno biznis planove i pomagati u

izradi aplikacija za kreditna sredstva, davati im informacije

na jednommjestu o svim kreditnim sredstvima koja su na

raspolaganju, koje programe podrške mogu da koriste - obja-

snila je Sekulić.

Namjera

Ministarstva

ekonomije je

da podstakne

ekonomski

patriotizamna

način što će, u

saradnji sa UNDP-

jem i PKCG,

zakupiti određeni

broj polica u

trgovinama,

objasnila je

Dragica Sekulić

PODGORICA

Promet robe

u trgovini namalouoktobru

jeuodnosuna isti prošlogo-

dišnjimjesecbioveći 5,3od-

stou tekućimi 2,9odstou

stalnimcijenama, pokazuju

podaciMonstata.

Statističari su naveli da je stopa

prometa u trgovini na malo u

periodu od januara do oktobra

u odnosu na isti prošlogodišnji

periodvećapetodstoutekućim

i tri odsto u stalnim cijenama.

Najveći rast uodnosuna isti pe-

riodprošle godine ostvaren je u

djelatnosti trgovine na malo

motornimgorivima i to20,1 od-

stou stalnimcijenama.

Najveće učešće u ukupnom

prometu trgovine namalo ima-

la je djelatnost prehrane koja je

u oktobru činila 63,4 odsto od

ukupnogprometa.Prometrobe

u trgovini na malo predstavlja

vrijednost prodate robe predu-

zeća koja je prodata krajnjim

potrošačima, odnosno stanov-

ništvu za ličnu potrošnju i upo-

trebu u domaćinstvu, kao i pre-

duzećima i građanima za

obavljanje djelatnosti.

Indeksi prometa robeu stalnim

cijenama su dobijeni deflacio-

niranjem indeksa u tekućim ci-

jenama, odgovarajućim indek-

sima cijena robe namalo.

S.P.

Oktobarski podaci Monstata o trgovini namalo

Promet veći 5,3 odsto

USD

1.18470

JPY 133.37000

GBP 0.88183

CHF

1.16730

AUD

1.55120

CAD 1.49660

Kursna lista

no penzionisanje

bene cija

ne ojača

ŽivkoSTOJANOVIĆ:

Ne treba smanjiti broj ljudi koji

idu u prijevremenu penziju jer

ljudima valja ostaviti moguć-

nost da uživaju u životu. Ja

sam jedan od onih koji su rano

otišli u penziju.

OlgaČAĐENOVIĆ:

Ja samprije navršenih 60

godina otišla u penziju, ali sa

40 do 50 godina starosti ne bi

trebalo penzionisati ljude. Ako

rade težak posao, trebalo bi

ih premjestiti na neko drugo

radnomjesto.

SlobodanPuroĐURIĆ:

Treba smanjiti broj prije-

vremenih penzija i slijediti

neku evropsku logiku.

Hiperprodukciju penzionera,

pogotovu onih u najboljim

godinama, u Crnoj Gori treba

zaustaviti.

VidaĐURIĆ:

Stvarno treba smanjiti broj

bene iciranih penzija, jer ima

mladih ljudi koji su u penziji.

Bila samučiteljica i izvela

brojne generacije, ali mi je

zdravlje oslabilo pa samotišla

u penziju.

ANKETA:

je istovremeno uključiti sve

relevantne subjekte koji bi se

ukontinuitetutimebavili -ka-

že on, ali i priznaje da socijal-

napitanja iproblematikanije-

s u u f oku s u po s ebnog

interesovanjaMBA.

Naravno, dodaje izvršni di-

rektorMBA, pažljivo pratimo

sve što se odnosi na ekonomi-

juiimamakarinajmanjuvezu

sa njom.

- Prilikom kreiranja svih eko-

nomskihinjimabliskihpoliti-

ka,paiove,trebavoditiračuna

o sinhronizaciji aktivnosti

svih subjekata koji više ili ma-

njemoguuticatinanjenkvali-

tet –kazao jeVulević.

Podsjetimo da je Borislav Be-

gović izUnije poslodavaca na

prezentaciji preporuka Svjet-

ske banke kazao da je Vlada

donijela Fiskalnu strategiju u

kojoj se kaže da će se preispi-

tati zakonski uslovi kojima se

omogućavaranijepenzionisa-

nje.

-Negativneopservacijenaop-

šti profil prijevremenog pen-

zionisanja su sasvim na mje-

stu - smatra on.

Ministar rada i socijalnog sta-

ranja Kemal Purišić na pre-

zentaciji Svjetske banke je ka-

zao da će re f orma b i t i

komplikovan i osjetljiv posao,

a direktor Fonda PIO Dušan

Perović da je ključna održi-

vost.

M.P.M.

PODGORICA

Kriptovaluta bitkoin prvi put je juče prekoračila vrijed-

nost od 12,5 hiljada američkih dolara i dostigla 12 850dolara.

Vrijednost bitkoina je prethodnihmjeseci rasla velikombrzinom, pa je u

samo nekoliko dana njegova vrijednost povećana za oko tri hiljade dolara.

Rast vrijednosti je najvjerovatnije uzrokovan povećanjem aktivnosti kupa-

ca tokomprethodnih dana i prazničnih popusta koji polako kreću, prenosi

Biznis.ba.

Sve veći broj institucionalnih investitora pokazuje snažan interes

u oblasti kriptovaluta. Chicago Mercantile Exchange će biti buduća najveća

berza koja u ovommjesecu planira uvođenje bitkoina, čime postaje legiti-

mno sredstvo za obavljanje transakcija na berzi. Bitkoin transakcije bazira-

ne na dolaru čine 24 odsto ukupnih, dok najveći udio ima kineski jen sa čak

49 odsto. Bitkoin pokriva 38 odsto tržišta kriptovaluta.

Minabiznis

Kriptovaluta obara rekorde

Bitkoin 12,8 hiljada dolara