Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 76 Next Page
Page Background

4

Pobjeda

Četvrtak, 7. decembar 2017.

Ekonomija

PODGORICA

Lufthanza,

kao jednaodnajznačajnijih

avio-kompanijauEvropi i

svijetu,može i trebadabude

partnerAerodromaCrne

Gore, ocijenjeno jena sa-

stankunjihovihpredstavni-

ka.

Izvršni direktor Aerodroma

Danilo Orlandić kazao je da je

širenje mreže destinacija me-

đu prioritetima crnogorske

kompanije i da u tom procesu

Lufthanza treba da bude par-

tner.

- Za sada njihova kćerka firma

Austrijaerlajnzrealizuje liniju

Podgorica –Beč –Podgorica, a

nadam se da će već naredne

godine Lufthanza saobraćati

ka Crnoj Gori i sa drugih

evropskih destinacija - rekao

jeOrlandić.

Iz Aerodroma su saopštili da

su predstavnici top menad-

žmenta Lufthanza grupe, Ma-

nuelMejeriSilviaŠvinghamer,

razgovarali sa Orlandićem i

njegovimsaradnicimaoposto-

jećoj i budućoj saradnji.

Mejerjerekaodasuzadovoljni

brojem putnika koje prevezu

na liniji kaBeču.

- Srećni smo štood2004. godi-

ne, preko našeg haba u Beču,

povezujemo Crnu Goru sa de-

stinacijama širom svijeta. U

tom smislu, kako bi sagledali

prilike, stalno pratimo tržišno

okruženje - saopštio jeMejer.

Na sastanku je bilo riječi omo-

gućnostima daljeg jačanja do-

bre, bliske i duge saradnje, u

kontektstu obezbjeđenja viso-

kih standarda kvaliteta za ko-

risnikeitačnostipriobavljanju

operacija.

Lufthanza grupa najveće je

udruženje avio-kompanija na

svijetu i predvodnik na tržištu

evropskog avio-saobraćaja.

Kompanija trenutno saobraća

prema više od 300 destinacija

načetirikontinenta,asamoto-

komprošle godine prevezli su

oko 110miliona putnika.

S.P.

Predstavnici jedne od najznačajnijih evropskih

avio-kompanija u posjeti Crnoj Gori

Lu hanza da bude

partner Aerodroma

Tragompreporuka Svjetske banke da se ograniči prijevrem

PODGORICA

Listuzani-

manja zaprijevremenopen-

zionisanje trebadetaljno

prečešljati, ograničiti broj

takvihpenzionera, ali ne

možemoočekivati velike

efekteodrezova akoekono-

mijanebude snažno rasla, a

finansijskadisciplina jačala,

smatrajuekonomski analiti-

čari, privrednici i sindikalci,

komentarišući zaPobjedu

preporukeSvjetskebanke

za reformuoveoblasti.

Podsjetimo da su u utorak u

Podgorici predstavnici Svjet-

ske banke ocijenili da penzio-

ni sistem u našoj državi nije

samoodrživ i preporučili da

ograničimo prijevremeno

penzionisanje,formiramopo-

seban fond za finansiranje

ovih penzija, revidiramo listu

zanimanja koja su obuhvaće-

na tommogućnošću i promo-

višemodužiradnivijek,odno-

sno povećamo zaposlenost

starijih radnika.

Ljekovito, ali…

EkonomskianalitičarPredrag

Drecun kaže da su preporuke

Svjetske banke ljekovite, ali i

dodajedajetozanasosjetljivo

pitanje, koje mnogo zavisi od

rasta ekonomije.

-Akoovupričunebudepratio

rast realnog sektora, sama re-

forma penzionog sistema sa-

mo će ublažavati posljedice,

ali neće riješiti problem- kaže

on.

Drecun dodaje da nema dile-

me da treba ići u korak sa vre-

menom.

-Listukonstantnotrebaprati-

ti, ali i ulagati uvećuzaštituna

radu. Moraju se uzeti u obzir

zanimanja, odnosno poslovi u

ekstremnim uslovima. Oni

trebada se nađuna toj listi, ali

vidjeti ima li onih koji ne bi

trebalo da budu - kaže Dre-

cun.

Broj penzionera koji rano idu

upenziju treba ograničiti.

- Naš radno pravni sistem je

isuviše liberalan, što optere-

ćujepenzioni fond-kažeDre-

cun i podsjećanakonstataciju

Svjetske banke da naše sta-

novništvo spadameđunajsta-

rije uEvropi.

Postavlja se i pitanjeko će, on-

da, puniti Fond PIO ako neće

oni koji su, praktično, unajbo-

ljimgodinamaotišliupenziju.

Uslovi

Savjetnica u Uniji slobodnih

sindikata Ivana Mihailović

kažedaoni podržavajurevizi-

ju liste zanimanja za prijevre-

meno penzionisanje, ali i do-

daje da ima nekih zanimanja

kojanijesuna trenutnoj listi, a

trebalo bi.

- Treba dobro vidjeti kako da

se revidira, jer je sigurno da

ima zanimanja koja ne treba

da budu više na toj listi. Tu se,

međutim, moraju prepoznati

neka zanimanja koja spadaju

u posebne uslove rada, poput

komunalnih djelatnosti, ali i

drugih. U većini opština u ko-

munalnimdjelatnostima rad-

nici nemaju osnovna sredstva

za rad, odnosno opremu da bi

radilinaniskimivisokimtem-

peraturama i sa po zdravlje

štetnim materijama. Zato se

postavlja pitanje koliko pre-

duslova treba ispuniti da bi

neko bio što duže na tržištu

rada i zdravstveno sposoban

da obavlja poslove - objašnja-

va ona.

Mihailović kaže da održivost

penzionog sistema treba da

bude prioritet, ali i da semora

budžetadekvatnopunitiirije-

šiti poreski dug.

Mihailović je kazala da uslovi

rada u Crnoj Gori nijesu takvi

da zaposleni žele što duže da

ostanuna poslu.

Komentarišući to što penzio-

neri mogu da rade primajući i

punupenziju i platu, ona kaže

da to govori o ekonomskom

položajupenzionera.

- Većina ljudi koji bi željeli da

uživaju u penziji nakon iscr-

pnog radaprinuđena jedado-

datno radi da bi koliko toliko

pristojno živjeli - objašnjava

ona.

Izvršni direktor MBA Zoran

Vulević Pobjedi je kazao da je

reforma penzionog sistema

kompleksanproblem.

- Za postepeno prevazilaže-

njeovihproblemaneophodno

Ništa od „češljanja“

dok ekonomija viš

Ekonomski

analitičar

Predrag Drecun

kaže da su

preporuke

Svjetske banke

ljekovite, ali

da je reforma

penzionog

sistema

osjetljivo

pitanje, koje

zavisi od rasta

ekonomije

Do 24 za 12mjeseci

U Zakonu o PIO je regulisano da stepen uvećanja zavisi od

težine, opasnosti i štetnosti rada, odnosno od prirode posla, a

može iznositi najviše 50 odsto.

Svakih 12 mjeseci efektivnog staža se računa kao 14, 15, 16, 18

ili 24mjeseca - perioda plaćanja penzionog doprinosa. Pravo

na ova uvećanja ima policija, ANB, ZIKS, vojska, korporativni

sektor i drugi - zavisno od uslova i posla.

Usindikatuapeluju

na finansijskudisci-

plinu i bolju zaštitu

na radu

PODGORICA,SOFIJA

Cr-

naGora jepokazala zavidnu

finansijsku stabilnost, ocije-

nila je glavna izvršnadirek-

toricaSvjetskebankeKrista-

linaGeorgieva sakojomseu

Sofiji sastaocrnogorski

predsjednikFilipVujanović.

Ona je kazala da će Crna Gora

uzpodrškuteinstitucijenasta-

viti uspješnu konsolidaciju

svojih finansija.

Georgieva je potvrdila da je

odgovoran odnos Crne Gore

prema Svjetskoj banci posta-

vio kvalitetan okvir buduće

saradnje.

- Zbog toga je realno očekivati

uspješnu finalizaciju tekuće

aktivnosti, kojom će se nasta-

viti i afirmisati politika pune

finansijske konsolidacije Crne

Gore - ocijenila je ona.

Vujanovićje,kakojesaopšteno

iz njegovog kabineta, kazao da

očekuje uspješnu finalizaciju

tekućih aktivnosti i dobijanja

garancije, koja će omogućiti

nastavak finansijske konsoli-

dacije i budžetske stabilnosti.

On je kazao da je Crna Gora

imala odgovoran odnos, što

je bilo od posebne važnosti za

sadašnju poziciju u međuna-

rodnim finansijskim instituci-

jama.

M.P.M.

Predsjednik Filip Vujanović u Sofiji

sa predstavnicima Svjetske banke

Georgieva: Crna Gora

pokazala zavidnu

finansijsku stabilnost

PODGORICA

Predstavnici Ministarstva inansija i Evropske

banke za obnovu i razvoj (EBRD) potpisaće danas ugovor o kreditu

za rekonstrukcijumagistralnih puteva u Crnoj Gori od 40miliona

eura. Ugovor će potpisti ministar inansija Darko Radunović i šef

Kancelarije EBRD-a u Podgorici Jap Sprej, saopšteno je iz Vlade.

Potpisivanju će prisustvovati i predstavnici EBRD-a Rade Ralević i

Donald Mishaxhiu, kao i predstavnici Direkcije za saobraćaj.

R. E.

Ugovor Ministarstva finansija i EBRD

Za puteve 40miliona

PODGORICA

CrnaGorau

narednomperiodumorapo-

sebnupažnjuposvetiti jav-

nomdugu, kazali su juče

predstavniciMMF-ana sa-

stanku sa guverneromdrRa-

dojemŽugićem.

Guverner se juče sastao sa

članovima tehničke misije

MMF-a, koji borave u Crnoj

Gori, zbog pružanja podrške

Ministarstvu na planu izrade

strategije upravljanja javnim

dugom. Oni su ocijenili da je

CrnaGoraodlučnimsprovođe-

njemmjera fiskalne konsolida-

cije i ostvarenim ekonomskim

rastompostigladobrerezultate

na planu unapređenja stanja

javnih finansija.

- Misija MMF-a će raditi sa ti-

momMinistarstva finansija na

planu pronalaženja načina za

efikasnije upravljanje javnim

dugom, kako bi se smanjili rizi-

ci zaduživanja i unaprijedila

reputacijaCrneGorenameđu-

narodnomfinansijskomtržištu

- saopšteno je na sastanku.

ŽugićjepredstavnicimaMMF-

a predstavio najnovije indika-

tore u bankarskom sektoru i

rezultate djelovanja CBCG na

planu saniranja ranjivosti u fi-

nansijskom sektoru, kao i do-

kument Preporuke Vladi za

ekonomskupolitikuunarednoj

godini. Poseban segment tog

dokumentaodnosisenaprepo-

ruke u dijelu fiskalne politike,

gdje je CBCG podržala aktiv-

nosti Vlade na planu procesa

fiskalne konsolidacije.

- Hrabri odgovoran odnos koji

jeVlada pokazala prema javnoj

potrošnji, kao i njeno planira-

nje u skladu sa budžetskimpri-

hodima, što garantuje silazni

trend javnog duga u srednjem

roku-saopštiojeguvernerido-

dao da je CBCG spremna da

kroz angažovanje svojih ka-

drovskih kapaciteta pruži po-

drškuizradi iprimjeni strategi-

je.

M.P.M.

Guverner sa predstavnicimaMMF-a

Javni dugmora biti pod lupom

Sa sastanka saMMF-om

HERCEGNOVI

„Vektra Boka“ je

raspisala novi tender za prodaju dijela

imovine po ukupnoj početnoj cijeni od

8, 4miliona eura. Na prodaji su restoran

„Galeb“, po početnoj cijeni od 4,43 milio-

na eura i motel „Dubrava“ za 2,6miliona,

zemljište na Rosama za 250 hiljada,

poslovni prostor za 220 hiljada i motel

„Borići“ za 200 hiljada eura. Do sada je

prodat poslovni prostor „Paradiso“ u

centru Herceg Novog, koji je kupio pri-

vatnik Rajko Čelebić za 251 hiljadu eura,

a u kome će od 11. decembra poslovati

Sosiete ženeral banka. Autobusku stani-

cu je za 370 hiljada eura kupila kompani-

ja „D station“ iz Podgorice u saradnji sa

irmom „Lalatović travel“ iz Budve.

Ž.K.

Nekretnine za

8,4miliona

Novi oglas za prodaju

imovine „Vektra Boke“

Motel „Borići“

Sa sastankauSo ji

Dogovor sapredstavnicimaLu hanze