Table of Contents Table of Contents
Previous Page  3 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 3 / 76 Next Page
Page Background

3

Pobjeda

Četvrtak, 7. decembar 2017.

Politika

PODGORICA

-Naparla-

mentarnimizborimaDemo-

kratskupartiju socijalista

podržalobi 40odsto, Demo-

kratskuCrnuGoru23, aDe-

mokratski front 15odsto

građana - pokazalo je istraži-

vanje javnogmnjenjakoje je

objavila američkaneprofit-

naorganizacijaMeđunarod-

ni republikanski insti-

tut (IRI).

Istraživanje, koje je objavljeno

na sajtu IRI, radila je agencija

IPSOS u periodu od 6. do 12.

oktobra na uzorku od 1.218 is-

pitanika.

Izbori

Na pitanje za koju partiju bi

glasali ukoliko bi izbori bili u

nedjelju, najviše ispitanika je

odgovoriloDPS(40odsto),za-

timDemokrate (23 odsto), pa

DF (15). Slijedi SNP sa pet od-

sto i Demos, SD, SDP, Ura i BS

sa po tri odsto.

Da bi situacija bila bolja ukoli-

ko dođe do smjene vlasti na

narednim izborima smatra 43

odsto, dok 31 odsto misli da se

ništa ne bi promijenilo. Situa-

cija bi se pogoršala, smatra 18

odsto, a osampostonijemoglo

da ocijeni.

Ukoliko bi bila dva kandidata

na predsjedničim izborima,

muški i ženski, koji imaju iste

kvalifikacije,49odstoispitani-

ka je kazalo da bi imu tomslu-

čajubilosvejednokojegjepola

kandidat za kojeg bi glasali, 27

bi podržalomuškarca, a 22 že-

nu, dok je dva odsto kazalo da

ne zna.

Čak 54 odsto ispitanika je ka-

zalo da država ide u pogreš-

nom smjeru, 37 odsto je reklo

da ide u dobrom smjeru, dok

10odsto je kazaloda ne zna.

Na pitanje da li sadašnja gene-

racija mladih ljudi ima dobru

budućnostuCrnojGori,61od-

sto jekazalodanema, 29 jeod-

govorilo da ima, dok 11 odsto

nije znaloda ocijeni.

Najveći broj ispitanika, njih66

odsto, kazalo je da je najveći

problem u državi nezapo-

slenost. Na drugommje-

stu sa 38 odsto sumale

plate i penzije, a na

trećem kriminal sa

33 odsto. Korupci-

jukaonajvećipro-

blemvidi28odsto

ispitanika, anizak

životni standard

26 odsto.

Na pitanje šta je

najpotrebnije drža-

vi u ovom trenutku,

50odsto jekazaloda je

to „promjena“, 46 odsto

stabilnost i kontinuitet, dok

četiri odsto ne zna. Od ispita-

nika koji su odgovorili da je

potrebna promjena, 59 odsto

misli da je to promjena partije

na vlasti, 26 odsto da su to

ustavne i sistemske promjene,

a 13 odsto da je to dovođenje

novih lica na čelupartija.

Mediji

Na pitanje odakle se najviše

informišu, 32 odsto je kazalo

da su to komercijalne televi-

zijske i radiostanicepoputPr-

ve, Vijesti, Pink, Antene M.

Njih 24 odsto je kazalo da se

informiše preko Javnog servi-

sa, 22da se informišena inter-

netu, a 10 odsto iz dnevnih

novina poput Pobjede, Dana i

Vijesti. Najveće povjerenje

među medijima ima TV Vije-

sti - 50 odsto i TVCG - 32 od-

sto.

Ispitanici, njih33odsto, kazali

su da ih nije briga da li Rusi fi-

nansiraju medije dok god

PODGORICA

- Funkcioner

Demokratskepartije socija-

listaNikolaGegaj kazao je

jučeu izjavi zaPobjedudau

Tuzimaočekujebrzi dogo-

vor o formiranju lokalne

vlasti, kojuće sačinjavati ši-

rokakoalicijaDPS-a sa

strankama sakojima sara-

đujunadržavnomnivouuk-

ljučujućimožda i Socijalde-

mokrateCrneGore i

Albanskualternativu.

- Vjerujem da ćemo i dalje vr-

šiti vlast saBošnjačkomstran-

kom i Demokratskom unijom

Albanaca, jer smo bili zado-

voljni dosadašnjom sarad-

njom. Možda se toj koaliciji

priključe i pojedine partije sa

kojima vršimo vlast na držav-

nomnivou - kazao je Gegaj za

Pobjedu. DPS je na lokalnim

izborima u Tuzima

osvojila 15 odbornič-

kihmandata i za for-

miranje vlasti im je

dovoljnapodrškajoš

dva odbornika.

Prema Gegajevim

riječima, for-

mirani su

pregova-

rački ti-

m o v i ,

(Odnašeg izvještača)

BRISEL

–NATOvećdeceni-

jama igravažnuulogunaZa-

padnomBalkanu jačajući

bezbjednost tog regiona, ja-

čapartnerstvo sa svimdrža-

vama regiona, ali jena sva-

koj zemlji pojedinačnoda

smanji tenzije i izbjegava za-

paljivuretoriku, daponovo

nebi došlodokonflikta - sa-

opštio je juče generalni se-

kretarAlijanseJens Stolte-

nberg.

U sjedištu NATO-a u Briselu

juče je završen dvodnevni sa-

stanak šefova diplomatija ze-

maljačlanicatogvojnopolitič-

kogsaveza,nakomejeprviput

u svojstvu članice učestvovala

i Crna Gora. Našu zemlju je

predstavljaoministarvanjskih

poslova SrđanDarmanović.

Kada je riječ oZapadnomBal-

kanu, Stoltenberg je podsjetio

da Alijansa ima stalno prisu-

stvo u tom regionu još od de-

vedesetih godina i rata u Bo-

sni. Naglasio je i da svaka

zemljapojedinačnoimaodgo-

vornost u očuvanjumira i sta-

bilnosti.

-Savez je i danasprisutanure-

gionu kako zbog zemalja čla-

nica, tako i kada je riječ omisi-

j i Kf o r a na Ko s ovu i l i

partnerstvusaSrbijom.NATO

jača partnerstvo sa svimdrža-

vama regiona, ali na svakoj ze-

mlji pojedinačno je da smanji

tenzije i izbjegava zapaljivu

retoriku, da ponovo ne bi doš-

lo do konflikta. Glavna odgo-

vornost je na državama, a NA-

TO je tu da pruži podršku i

osigura da budu izbjegnuti

konflikti – naveo je čelnik Ali-

janse.

Jedna od centralnih tema po-

sljednjeg dana ministarskog

sastanka bila je politika proši-

renja sa fokusom na Gruziju

koja pretenduje da bude na-

redna članicaAlijanse.

Stoltenberg je ponovio da će,

nakonprijemaCrneGore,vra-

taNATO-abiti otvorena i za tu

zemlju ukoliko ispuni uslove i

ojača borbu protiv korupcije i

organizovanog kriminala.

- Razgovarali smo o politici

otvorenihvrata i složili seda je

ovo istorijski uspjeh, koji daje

ključan doprinos euro-atlant-

skoj bezbjednosti. Uzastopne

runde proširenja obezbijedile

su mir u Evropi i trasirale put

za evropske integracije. Pri-

stupanje CrneGore Alijansi je

najnoviji primjer – kazao je

Stoltenberg.

Prvi čovjek Alijanse je pozvao

Rusiju da povuče svoje trupe

izAbhazije i JužneOsetije.

ĐurđicaĆORIĆ

PODGORICA

- Nezavisni

poslanik Aleksandar Damja-

nović prihvatio je poziv Demo-

kratskog fronta upućen opozi-

ciji na zajedničko djelovanje.

,,U vezi vašeg dopisa od 4. 12.

2017. godine u kome poziva-

te na razgovor oko načina

eventualne saradnje svih opo-

zicionih poslanika u Skupštini

Crne Gore, a dijeleći, u dopisu

iznijete stavove oko dosadaš-

njih učinaka opozicionih akcija,

nakon održanih parlamental-

nih izbora oktobra prošle godi-

ne, uključujući i iznijeti stav

oko efekata bojkota plenarnih

sjednica Skupštine Crne Gore

i sjednica skupštinskih radnih

tijela, izražavam spremnost za

učešće u predloženomopozici-

onomdijalogu.“

Podsjetimo, predstavnici tako-

zvane građanske opozicije su

odbili prijedlog Fronta ističući

da se ,,radi o uslovljavanju“.

Front je nakon toga saopštio

da je njihov trajan povratak u

parlament više nego izvjestan.

R. P.

PODGORICA

– Privrednik Vasilije Miličković juče je ozvaničio

kandidaturu za predsjednika Crne Gore i tomprilikom kazao da bi

njegova pobjeda značila kraj partitokratije.

Na konferecniji za novinare, koju je organizovala Grupa građana

„Građanska akcija“, Miličković je ocijenio da Crna Gora zahtijeva

radikalne društvene promjene, jer kako je kazao, politička scena

više liči na „ustajalu baru koja svaki danom sve više zaudara i pri-

jeti da ugrozi biološki opstanak našeg naroda“.

Na pitanje da li očekuje da će prikupiti 7,7 hiljada potpisa, što je

uslov da njegovu kandidaturu ozvaniči Državna izborna komisi-

ja, Miličković je odgovorio da ne bi ulazio u kampanju ako ne bi

vjerovao u to. Kazao je da će kampanju inansirati „dominantno iz

svoga džepa“.

R. P.

Međunarodni republikanski institut (IRI) objavio istraživanje javnogmnjenja

DPS 40odsto,

Demokrate

23, aDF 15

IRI: Zabrinjava

naginjanje

ka Kremlju

Na pitanje u kojoj mjeri

podržavaju članstvo Crne

Gore u NATO, 41 odsto ispi-

tanika je kazalo da se „snaž-

no protivi“ tome, a 28 odsto

da „snažno podržava“, 15

odsto „donekle podržava“

i 10 odsto se „donekle pro-

tivi“.

U IRI kažu da su zabrinuti i

zbog podatka da 55 ispitani-

ka misli da Rusija „treba da

bude smatrana partnerom

u evropskoj bezbjednosti

i da bude dio evropskih

bezbjednosnih struktura“,

navodeći da nas isključi-

vanje Rusije čini manje

bezbjednim. S druge strane,

44 odsto smatra da SAD

ne treba da igraju ulogu u

evropskoj bezbjednosti i

vjeruje da SAD „ povećavaju

tenzije i nesigurnost“.

- Istraživanje izaziva zabri-

nutost zbog prevlasti anti-

zapadnih stavova u Crnoj

Gori i vidljive naklonjenosti

Kremlju. Transatlantski lide-

ri treba da prime k znanju

ovaj zabrinjavajući trend i

da rade zajedno kako bi oja-

čali demokratsku otpornost

Crne Gore na negativne

strane uticaje u okviru jakog

evroatlantskog bezbjed-

nosnog okvira - kazao je

zamjenik direktora IRI-a za

Evropu Pol Mekarti.

Čak 42 odsto ispitanika ima

„vrlo povoljno“ mišljenje

o predsjedniku Rusije Vla-

dimiru Putinu, a 24 odsto

„donekle povoljno“. O

srpskompredsjedniku Alek-

sandru Vučiću vrlo povoljno

mišljenje ima 31 odsto, a

donekle povoljno 32, dok na

njemačku kancelarku Ange-

lu Merkel „vrlo povoljno“

gleda 26 odsto, a donekle

povoljno isto toliko.

objavljuju istinu. S druge stra-

ne 32 odsto kaže kako ne vje-

rujedaRusifinansirajumedije

da prenose neistine i da im to

zvuči kao teorija zavjere, dok

svega 11 odsto kaže da bi bilo

zabrinuto ukoliko bi Rusi fi-

nansirali medije koji šire de-

zinformacije, ali da nijesu vi-

djeli dokaze za takonešto.

Iv.P.

Funkcioner Demokratske partije socijalista

očekuje brzi dogovor o formiranju vlasti uMalesiji

Gegaj: U Tuzima sa

BS i DUA, moguće i

sa SD i Alternativom

tako da su se stekli preduslovi

za brzo formiranje vlasti.

- Očekujemda će brzo doći do

dogovora. Mi smo otvoreni i

želimo širu saradnju, iako

nam treba podrška samo dva

odbornika. Uostalom, sa na-

šim dosadašnjim koalicionim

partnerima mi bismo imali 21

odbornika, pet odbornika više

nego što jepotrebnoza većinu

- naveo jeGegaj.

Prema saznanjima Pobjede,

planDPS-a jedaseususret lo-

kalnimi predsjedničkimizbo-

rima napravi što šira koalicija

sa svim partnerima na držav-

nomnivou.

Gegaj je ocijenio da su izbori

pokazali da DPS uživa veliko

povjerenjegrađanasvihvjerai

nacija nove opštine.

-Mi smo i ovogaputapokazali

da smo istinska građanska

partijanadjelu, anesamopra-

znom pričom, kao što čine

pojedine političke partije.

Siguran samda će DPS i da-

lje biti stožer i pokretač ra-

zvojaopštineTuzi.Ovi izbo-

ri su očistili i političku

scenu Tuzi. Neke

partije su doživjele

pravi fijasko. Zna-

te, i u politici se

primjenujemo-

to:tajkojiviso-

ko leti, nisko

pada. Pojedi-

ne s t ranke

koje su doži-

vjele politički

debakl su bile

sigurne u pobje-

du, a one ili nijesu

prešle cenzus ili su na

jedvite jade osvojile

jedanmandat - zaklju-

čio jeGegaj.

N.Z.

Damjanović prihvatio poziv

Demokratskog fronta

Miličković ozvaničio

kandidaturu za predsjednika

Završenministarski sastanak NATO-a, Crna Gora prvi put učestvovala

STOLTENBERG:

Alijansa jača

partnerstvo sa zemljama regiona

AleksandarDamjanović

NikolaGegaj

Saministarskog sastankaNATO-a