Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 76 Next Page
Page Background

2

Pobjeda

Četvrtak, 7. decembar 2017.

Politika

Beograd i Banjaluka kasne sa izradomstrateškog dokumenta

Još ni slova od deklaracije

o opstanku Srba u regionu

BEOGRAD

-Tekst deklara-

cijeoopstankuSrbauregi-

onu još nijeni počet na ek-

spertskomnivou– saznaje

Pobjedaudijeluakadem-

skihkrugovakoji trebada

učestvujuunjenompisanju.

Ovu informaciju nije potvr-

dio, ali ni demantovaoNikola

Selaković, generalni sekretar

predsjednika Srbije, kojeg

smopitalizaštokasniovajdo-

kument čije je predstavljanje

baš onnajavioza kraj novem-

bra ili 1. decembra, na dan

proglašenja kraljevine Srba,

Hrvata i Slovenaca.

Milorad Dodik, predsjednik

Republike Srpske - u javnosti

jepredstavljankaonajupuće-

niji, ali i najzainteresovaniji

zaovaj dokument -neoglaša-

vase iako je i onpominjao iste

rokove kao i Selaković.

Na pitanje Pobjede – zašto se

kasni sa predstavljanjem de-

klaracije, Dodikov PR, Pero

Simić je dao samo uopštenu

najavu.

Detalji

-Uskoroćejavnobitisaopšte-

no. Predsjednici će se brzo

sastati, alinebihišaoudetalje

- kaže Simić.

On nije mogao da precizira

šta vremenski znači uskoro,

pet, desetdana ilimjesec, ana

pitanje da li je vidio tekst od-

govara: „Nijesam gledao ni-

šta“.Naopaskudasmočulida

teksta nema jer pisanje nije

započeto, Simić je samo la-

konski konstatovao: „Svašta

ljudi pričaju“.

Da li je najavljivanje ovog do-

kumenta bio samo marke-

tinški gaf koji je u momentu

promovisanja politički odgo-

varao predsjedniku Republi-

ke Srpske ili predsjedniku

Srbije i njeneVladekakobi se

pokazalo da matica brine o

Srbima vanSrbije?

Podsjetimo, predsjednik RS

Dodik je prije nepunih mje-

secdanagovorećiodeklaraci-

ji, pored ostalog, rekao: „Mi-

slim da je ona u završnoj fazi

izrade i da u ovom mjesecu

treba da se pojavi u javnosti“.

Pored Dodika, koji je jedini

predstavnik Srba iz regiona

koji valjda i učestvujeu izradi

ovog dokumenta, u timu su i

dekani beogradskog Pravnog

i Filološkog fakulteta dr Sima

Avramović i dr Ljiljana Mar-

ković, predsjednik Matice

srpske iz Novog Sada dr Dra-

ganStanić, profesorbeograd-

skog Pravnog fakulteta dr

Mirko Vasiljević i još nekoli-

ko lingvista i stručnjaka za

slavistiku čija imena nijesu

saopštena.

Cilj

Cilj ovog dokumenta, prema

ranijim najavama, je očuva-

nje jedinstva srpskog naroda.

Deklaracija bi trebalo da se

fokusiranaupotrebusrpskog

jezika i ćiriličnog pisma, pra-

va na očuvanje nacionalnog,

kulturno istorijskog nasljeđa

ipravanaobrazovanjenasrp-

skom jeziku, kao i izučavanje

nacionalne kulture, istorije,

geografije.

Treba napomenuti i da je Sr-

bija ovih dana fokusirana na

dešavanjauHaškomtribuna-

lu, prvo na presudu Ratku

Mladiću, a zatim i na samou-

bistvoSlobodanaPraljka, kao

i na odnose sa BiH posebno

nakon izjave Bakira Izetbe-

govićadabiBiHmogladapri-

zna Kosovo. Zbog zategnutih

odnosa članovi tročlanog

predsjedništva BiH dolaze

kod predsjednika Srbije kra-

jem sedmice, a deklaracija

kad stigne na dnevni red.

V.CVEJIĆ

Da li je najavljivanje ovog dokumenta

za 1. decembar bio samomarketinški

gaf. koji je umomentu promovisanja

politički odgovarao predsjedniku

Republike Srpske ili predsjedniku

Srbije i njene Vlade kako bi se pokazalo

damatica brine o Srbima van Srbije?

AleksandarVučić sapredstavnicimaSrba izCrneGore