Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 76 Next Page
Page Background

12

Pobjeda

Četvrtak, 7. decembar 2017.

CrnomGorom

Opština Nikšić dobro sarađuje sa DelegacijomEU

Za deceniju uloženo

devet miliona eura

NAĆIRJEŠENJEZAKOMUNALNIOTPAD:

JučeuNikšiću

NIKŠIĆ

–Projekat izgradnje

postrojenja za tretmanot-

padnihvodauspješno je rea-

lizovanuzpodrškuEvrop-

skeunije. Sadapredstoji da

senapodjednakouspješan

načinriješi problemtretma-

nakomunalnogotpada–za-

ključili supredsjednikopšti-

neNikšićVeselinGrbović i

šefDelegacijeEvropskeuni-

jeuCrnoj Gori ambasador

AivoOrav.

Grbović je kazao da je najviše

riječi bilo upravo o zaštiti ži-

votne sredine.

- Nadamse da ćemo zajedno, u

saradnji saMinistarstvomodr-

živog razvoja završiti brzo stu-

diju izvodljivosti za rješavanje

komunalnog otpada i da, even-

tualno kroz model koji bude

određen, dobijemo određenu

pomoć Evropske unije koja će

nambiti potrebna, jer su tozai-

sta velika sredstva koja Crna

Gora mora da obezbijedi da bi

ispunilaonoštosetražikroz27.

poglavlje - kazao jeGrbović.

Ponjegovimriječima,ambasa-

dora Orava informisao je o ak-

tivnostimakojelokalnauprava

preduzima za rješavanje pro-

blema osoba sa invaliditetom,

Roma i drugih ranjivih grupa,

rješavanja stambenih pitanja

penzionera.

Aivo Orav podsjetio je na do-

bru saradnju koju imaju sa lo-

kalnom upravom u Nikšiću, a

koje za rezultaa imaju realiza-

ciju više projekata među koji-

ma je i postrojenje za tretman

otpadnihvoda.

- U posljednjih deset godina

okodevetmilionaeurainvesti-

rano je iz evropskih fondova.

Rekonstruisan je aerodromna

Kapinom polju, izgrađeni su

stanovi za raseljene. Poljopri-

vredni proizvođači u prilici su

da koriste naša IPARD sred-

stva, otvoren je SOS telefon za

žrtve nasilja u porodici. Za 10

dana članovi Evropskogparla-

menta će posjetiti Nikšić. Sve

ukazuje na jako dobru sarad-

njukoja će se, nadamse, nasta-

viti - zaključio jeOrav.

M.R.

Bijelo Polje

Voda još nije

ispravna za piće

Školama na poklon

sportski rekviziti

TIVAT

– Aktivima izičkog vaspitanja u osnovnim školama ,,Bran-

ko Brinić“ i ,,Drago Milović“ i u Srednjoj mješovitoj školi ,,Mladost“

uručene su fudbalske, košarkaške, rukometne i odbojkaške lopte,

strunjače, odskočna daska, odbojkaška mreža, vijače, loptice i

reketi za stoni tenis. Riječ je o daru opštine, a u skladu sa strate-

gijom za mlade 2017 2021. koju je donio i koju realizuje opštinski

Sekretarijat za mlade, sport i socijalna pitanja.

S.K.

BIJELOPOLJE

- Voda iz gradskog vodovoda i dalje je nei-

spravna za piće, pa je prije upotrebe treba prokuvati i proci-

jediti - saopštili su iz Vodovoda ,,Bistrica“.

Takva preporuka na snazi je od prošlog četvrtka.

Iz Vodovoda su objasnili da je usljed obilnih padavina došlo

do zamućenja na vodoizvorištu Bistrica.

C.G.

DoPodgorice

pet polazaka

dnevno

Riješen problemkoji je nastao

zbog blokade puta u Brajićima

POSAOZAPLANINARE:

MjestoodronauBrajićima

CETINJE

– Na liniji Podgo-

rica-Cetinje-Podgoricaod

juče saobraćapet autobusa.

Na taj načinriješen jepro-

blemkoji jenastaonakon

obustave saobraćajaumje-

stuBrajići zbogodrona jer je

skoropotpunoprekinut au-

tobuski prevozodprijesto-

nicepremaPodgorici.

Do juče je tu liniju pokrivao

samo jedan autobus.

Stanica

Problem je u tome što Cetinje

dužinizgodinanijenipolazna

ni završna stanica za neku od

autobuskih linija, većdoprije-

stonicesvraćajusamoautobu-

si koji iduodPodgoriceprema

primorju i obrnuto. Tako je od

subote veliki broj zaposlenih i

studenata onih koji su bili pri-

nuđeni da se snalaze kako bi

Još nije počelo postavljanje ankera i mreže

Radovi na postavljanju

ankera i zaštitnih spajder

mreža na mjestu odrona u

Lapčićima, na putu Cetinje

– Budva počeće narednih

dana.

Dušan Kokić iz Direkcije za

saobraćaj kaže da kolovoz

raščišćava Tehnoput, a

pripremne radove na stijeni

visokoj oko 30metara izvo-

di tridesetak radnika, među

kojima je petnaestak plani-

nara. Obustava saobraćaja

zbog odrona na dijelu puta

od Brajića prema Lapčićima,

traje od subote ujutro.

- Tek kad budemo sasvim

sigurni da ne postoji ni naj-

manja mogućnost odrona

put će biti otvoren. Odluku

o tome donijeće inspektor

za puteve, nakon završetka

poslova – kazao je Kokić.

došli do Podgorice a potom se

i vratili.

Direktor Komunalnog predu-

zeća, koje gazduje Autobu-

skom stanicom, Saša Zvicer

postigao je dogovor sa nekoli-

ko autoprevoznika, pa će dok

se ne otovori put u Brajićima

od Cetinja do Podgorice sao-

braćati pet autobusa, odnosno

u funkciji će biti pet linija.

- Dogovorili smo se sa četiri

autoprevoznika da saobraćaju

na relaciji Podgorica – Cetinje

–Podgoricakakobi seprevazi-

šao problem nedostatka pre-

voza tokomperioda zastoja na

putupremaBudvi.PremaPod-

gorici od jučevoze autoprevo-

znici ,,Elit ekspres“, ,,Ekspres

turs“, ,,Dangrad“ i ,,Alo ek-

spres“. Termini polazaka sa

Cetinja su u 7:00, 8:45, 12:15,

13:40 i 16:12 sati, a izz Podgori-

ce u 6:15, 8:00, 11:30, 12:55 i

15:30 sati –kazao jeZvicer.

Budva

Dok traje blokada vozači kori-

steput prekoNjegušadoKoto-

ra i onda za Budvu, ili stari put

kroz Riječku nahiju i preko

Virpazara i Petrovca. Rijetki

putuju do Podgorice, a zatim

do Virpazara i do Petrovca, a

onda doBudve.

J.Đ.

TIVAT

– Krajemmjeseca, po

tradiciji dugoj 44 godine, đaci

i profesori Srednje mješovite

škole „Mladost“ posjetiće

mališane bez roditeljskog

staranja u Dječjemdomu

„Mladost“ u Bijeloj. Tomdru-

govanju prethodi akcija „Puna

torba Djeda Mraza“, pa su u

školi već počeli sa prikuplja-

njem igračaka, školskog pri-

bora, knjiga, slatkiša i svega

što će obradovati djecu lišenu

roditeljske ljubavi.

Direktorica škole Jovanka

Vujačić pozvala je građane,

kompanije i pojedince, da im

se pridruže u akciji, u kojoj

će do 15. decembra priloge

prikupljti posebno ovlašćeni

učenici škole.

- Nadamo se da će i ove, kao

i prethodnih godina, naša

tradicionalna humanitarna

akcija dati dobre rezultate i

da ćemo izmamiti osmijehe

djeci bez roditeljskog stara-

nja. Novčani prilozi mogu se

uplatiti na žiro račun Dječjeg

doma 510 409 74 – kazala je

Vujačić.

S.K.

Puna torba

DjedaMraza

za djecu

u Bijeloj

Tivat: Ttradicionalna

akcija škole ,,Mladost“

Nikšić: Direktor OŠ „Ratko Žarić“ kaže da se u fiskulturnoj sali nije desio incident

Medojević: Đaci su

bezbjedni, plafon je

namjerno odvaljen

NIKŠIĆ

– Nadruštvenim

mrežama juče suobjavlje-

ne fotografije srušenogpla-

fonau fiskulturnoj sali nik-

šićkeosnovne škole „Ratko

Žarić“. Direktor tevaspit-

noobrazovneustanoveVla-

stimirMedojević kazao je

Pobjedi da suđaci i osoblje

bezbjedni jer jeplafonna-

mjernoobrušen.

– Plafon nije dobro tehnički

odrađen, počeo jeda sekruni

i u takvim uslovima nije bilo

bezbjedno boraviti u sali. Za-

to smo odlučili da je najbolje

odvaliti plafon koji je već na-

čeo zub vremena. To su ura-

dili profesori fizičkog vaspi-

tanja zajedno sa učenicima

devetog razreda tokom dva

školska časa –obasnio jeMe-

dojevićPobjedi.

Po njegovim riječima, nakon

te intervencije sala je be-

zbjedna za držanje časova fi-

zičkog vaspitanja.

- Samodvačasa fizičkognije-

su održana. Sav šut je izba-

čen, sala je očišćena i već je u

njoj održanonekolikočasova

fizičkog vaspitanja. Nesme-

tano ćemonastavuorganizo-

vati i narednih dana - kazao

jeMedojević.

On vjeruje da će tokomzim-

skog raspusta uspjeti da

obezbijede novac za sanaci-

ju.

- Ministarstvo prosvjete ra-

nije je informisano da je pla-

fon problematičan. Urađen

je i projekat. Vjerujemda će-

mo do drugog polugodišta

problem riješiti – kazao je

Medojević.

Ra.P.

PLANIRANAREKONSTRUKCIJA:

Obrušeni komadi plafona

Opština Tivat sprovodi strategiju zamlade

FACEBOOK