Table of Contents Table of Contents
Previous Page  11 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 76 Next Page
Page Background

11

Pobjeda

Četvrtak, 7. decembar 2017.

CrnomGorom

Kompanija NTC lodžistiks 15. decembra otvara logističko-distributivni centar na KapinomPolju

Posao će dobiti 50Nikšićana

POSVJETSKIMSTANDARDIMA:

Objekat naKapinomPolju

NIKŠIĆ

– Završena je iz-

gradnja logističko-distribu-

tivnog centranaKapinom

Polju, kompanijeNTC lodži-

stiks. Investicija jevrijedna

oko3.000.000eura, a riječ je

oobjektupovršine6.400

kvadrata, sagrađenompo

najsavremenijimstandardi-

ma.

Uobjektu čije je otvaranje na-

javljeno za 15. decembar biće

zaposleno oko 50 Nikšićana.

Na dobitku će biti i klijenti

kompanije, jer za razliku od

postojećegcentranaGlibavcu,

novi na Kapinom Polju ima

znatno veće kapacitete, nudi

nove režime, tzv. minusne i

plusne komore, prostorije s

ovlaživačima vazduha...

Izvršni direktor Vesko Milja-

nićkažezaPobjedudaseprili-

kom izgradnje vodilo o svemu

računa,aposebnoostandardi-

ma.

- Posjedujemo sertifikate, lo-

gističko-distributivni centar

je dobro obezbijeđen alar-

mnim i protivpožarnim siste-

mima,video-nadzoromifizič-

kim obezbjeđenjem. U ovom

objektu se temperatura nikad

neće spustiti ispod 12 stepeni,

izuzev u komorama koje su

namijenjene za robu s poseb-

nim potrebama skladištenja.

U objektu ima 7.000 paletnih

mjesta, od čega je 400namije-

njenozarobusposebnimreži-

mom–objasnio jeMiljanić.

On dodaje da je riječ o podu-

hvatu koji će doprinijeti ek-

speditivnosti poslovanja.

- Osim toga, ubijeđeni smo da

ćesvinašiklijentibitiizuzetno

zadovoljni, tedaćemozavrije-

diti povjerenje novih – kazao

jeMiljanić.

Izgradnja logističko-distribu-

tivnog centra NTC Logistics

počela je u junu, a Miljanić

ističe da su imali svesrdnu po-

dršku Investiciono-razvojnog

fonda i opštineNikšić.

Ra.P.

miliona eura koštala je

izgradnja logističko-

distributivnog centra uNikšiću

3

ROŽAJE:

OŠ u Baću u januaru dobija fiskulturnu salu i nove učionice

Nastavu će držati

u jednoj smjeni

U sklopu sale izgrađen je aneks škole čime su dobijene tri nove učionice,

dvije prostorije za kabinetsku nastavu i jedna u kojoj će biti smješten vrtić –

kaže direktor škole Hasan Kurbardović

ROŽAJE

-UčeniciOsnovne

školeBaću istoimenojmje-

snoj zajednici uskoroćedo-

biti fiskulturnu saluopre-

mljenu svimpotrebnim

rekvizitima. Riječ jeopro-

jektuvrijednompreko

450.000eurakoji su finansi-

ranajvećimdijelomod sred-

stavakoje jeobezbijediloMi-

nistarstvoobrazovanja, a

realizujeDirekcija javnihra-

dova - kažedirektor škole

HasanKurbardović.

On dodaje da su realizaciju tog

projekta, poredresornogmini-

starstva, pomogli Karitas i ra-

nija lokalna uprava.

Radovi

- U toku su završni radovi, po-

stavljanje parketa, nakon čega

slijedi montiranje sporskih re-

kvizita. Očekujemo da sve bu-

de završeno do kraja godine,

tako da bi naši učenici već od

početka drugog polugodišta

mogli da koriste ovaj objekat -

rekao jeKurbardović.

Fiskulturna sala urađena je po

standardima za tu vrstu škol-

skihobjekata.

- Sala je dimenzija 24 sa 12me-

tara. Ima dvije tuš kabine i dvi-

je svlačionice, što će omogućiti

izvođenje redovne nastave fi-

zičkogvaspitanja i organizova-

nje sekcija iz takozvanih dvo-

ranskih sportova, košarke,

POSTANDARDIMA:

Detalj iz skulturne sale

hiljada eura koštaće izgradnja

skulturne sale uOŠ Bać

450

odbojke, rukometa... ali i odr-

žavanje školskih takmičenja u

tim sportovima. Sala će biti

opremljena i potrebnim spor-

skim rekvizitima za gimnasti-

ku i druge sadržajepredviđene

programom fizičkog vaspita-

nja - kazao jeKurbardović.

Vrtić

Realizaciju togprojekta iskori-

stili suda se u sklopu fiskultur-

ne sale uradi aneks škole čime

su dobijene tri nove učionice,

dvije prostorije za kabinetsku

nastavu i jedna u kojoj će biti

smješten vrtić, koji će raditi u

okviru Dječjeg vrtića „Boško

Buha“.

-Izgradnjaaneksanamjeomo-

gućila da dobijemo potreban

broj učionica kakobismoorga-

nizovali nastavuu jednoj smje-

ni, što je velika povoljnost za

školu. Kod nas ove godine na-

stavu pohađa 242 učenika iz

Baća, Jablanice, Malindubrave

i Besnika, tako da će stvaranje

ovih uslova značajno podići

kvalitet nastave - rekao je prvi

čovjek te škole, uz podsjećanje

da su iz sopstvenih sredstava

uradili video-nazor cijelog

objekta i ogradili školsko dvo-

rište.

F.KALIĆ

ŠkoluuBaćuove

godine pohađa 242

učenika iz Baća, Ja-

blanice,Malindu-

brave i Besnika

Uspješna humanitarna akcija u Danilovgradu

Sakupili 150

jedinica krvi

DANILOVGRAD

–Uakciji

koju suorganizovaliKlub

dobrovoljnihdavalaca i Cr-

veni krst izDanilovgrada, sa-

kupljeno je 150 jedinicakrvi.

Organizatori su saopštili da je

odzivbioogroman,adasume-

đu 160 davalaca bili vojnici,

policajci, đaci Gimnazije,

službenici Suda za prekršaje,

OŠ „Vuko Jovović“, zaposleni

u ZIKS-u, vatrogasci, Komu-

nalno preduzeće i Elektropri-

vreda.

Krv sudali i članovi klubova iz

Budve, Bara, Plužina iNikšića.

B.K.

DESETKAZAHUMANOST:

Detalj saakcije

Predsjednik SORožaje za danas zakazao sjednicu

Opozicija najavila

da neće doći

ROŽAJE

– Predsjednik

SkupštineopštineHusein

Kurtagić zakazao je zadanas

23. redovnu sjednicu lokal-

nogparlamenta.Međutim,

odbornici opozicijenajavili

sudanećeprisustvovati za-

sijedanju.

Riječ je o nastavku sjednice

koja je u julu prekinuta zbog

nedostatka kvoruma jer su

opozicioni odbornici, DPS,

SD, SDP i BDZ, napustili par-

lament uz obrazloženje da

Bošnjačka stranka nema legi-

timitet da sama vrši vlast, bu-

dući da od raskida koalicije sa

SDP-om prošle godine nema

većinu u lokalnom parlamen-

tu da donosi punovažne odlu-

ke.

Nakontoga,održanojenekoli-

kosastanaka, alinijepostignut

dogovor da se opozicioni od-

bornici vrate u skupštinske

klupe.

Ukoliko kvoruma ipak bude

odbornici će raspravljati o za-

vršnomračunubudžetaopšti-

ne za 2016. godinu, potom o

prijedlogu odluka o zaradama

lokalnih funkcionera i lokal-

nihslužbenika inamještenika,

te imenovanju direktora JU

Dnevni centar i nekoliko dru-

gih odluka iz nadležnosti

Skupštine opštine.

F.K.

PREGOVORINIJESUUSPJELI:

Zgradaopštine

Požar u Herceg Novom, svi ukućani spašeni

Izgorjela porodična kuća u Zelenici

HERCEGNOVI

–Jučeoko 14 sati iz-

gorjela jeporodičnakućavlasnikaR. I.

uzaleđuhercegnovskognaseljaZele-

nika. Povrijeđenihnijebilo.

Rukovodilac Službe zaštite i spasavanja,

ZlatkoĆirović, kazao jeda supozivdobili

nešto prije 14 sati i da su na teren odmah

uputili tri vozila - cisterne.

-Međutim,urušiosekrovikuća jesasvim

izgorjela. Idasmobilinamjestudogađaja

ne bismomogli da je spasimo jer je riječ o

montažnomobjektu - rekao nam je Ćiro-

vić. Požar jeugašennakonsat asvi ukuća-

ni su spaseni.

Izviđaj su obavili službenici Centra be-

zbjednosti Herceg Novi, kako bi utvrdili

uzrokpožara.

Ž.K.