Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 76 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 76 Next Page
Page Background

10

Pobjeda

Četvrtak, 7. decembar 2017.

Hronika

PODGORICA-

Slobodan

Knežević (1968) izPrijedora

uhapšen jepopotjernici koju

je raspisalopravosuđeBiHna

zahtjev tužioca izPosebnog

odjela za ratne zločine.

Pravosudni organi Crne Gore

odredili su ekstradicioni pri-

tvor osumnjičenom i pokrenuli

proceduru za izručenje.

SlobodanKneževićjepodistra-

gomTužilaštva BiH i osumnji-

čen jeda jeu julu 1992. učestvo-

vao u nezakonitom hapšenju

oko 120 civila bošnjačke nacio-

nalnostiumjestuMiskaGlavau

opštini Prijedor, koji su nakon

togazatvoreni i strijeljani na lo-

kalitetuKipe, Ljubija.

Slobodan Knežević, takođe,

osumnjičen jeda jeubiocivilau

mjestuMiskaGlava.

Zbog ratnog zločina, u sudu

BiHiTužilaštvaBiHvodisepo-

stupak u predmetu protiv Slo-

bodanaTaranjca i drugih.

C.H.

Uhapšen zbog

ratnih zločina u BiH

PODGORICA–

BesimuGili-

ću (33) izPodgorice, koji je

uhapšenzbog sumnjeda je

12. oktobraoko00.30časova

aktivirao ručnubombuna

terasi porodičnekućeA. B.

naKoniku, juče jenakon sa-

slušanjakod tužiocaodređe-

nozadržavanjedo72 sata.

Osumnjičeni će danas biti pri-

veden sudiji za istragu koji će

se izjasniti opritvoru.

U eksploziji nije bilo povrije-

đenih, ali je kuća oštećena.

Gilić, koji jepremaevidencija-

ma policije bezbjednosno in-

teresantna osoba, tereti se za

izazivanje opšte opasnosti u

sticaju sa krivičnim djelom

nedozvoljeno držanje oružja i

eksplozivnihmaterija.

Rezultatimavještačenja izFo-

renzičkog centra utvrđeno je

za Gilića da je počinilac ovog

krivičnog djela.

M.L.

Saslušan osumnjičeni za bombaški napad

Giliću određeno

zadržavanje do 72 sata

NIKŠIĆ-

ProtivA. Z. (44) i I.

G. (22) izNikšićapodnijete su

prijave zbog sumnjeda su la-

žirali saobraćajnunezgodu

radi naplate šteteodosigura-

vajućegdruštva.

Kako je saopštilaUpravapolici-

je, Nikšićani su3. novembrade-

žurnoj službiCBprijavilida jeu

mjestuRubežadošlodosaobra-

ćajne nezgode u kojoj su njih

dvojica učestvovali kao vozači.

-Oni su, kakosesumnja, lažnim

prikazivanjem činjenica doveli

u zabludu službenika Centra

bezbjednosti da na osnovu toga

napravi zapisnik o uviđaju sao-

braćajne nezgode, a sve da bi

naplatili štetu od osiguravaju-

ćeg društva - kazali su iz polici-

je.

Kako su saopštili, policija je

utvrdila da oštećenja na vozili-

ma nijesu mogla nastati u toj

saobraćajnoj nezgodi koju su

dvojica Nikšićana prijavila da

se dogodila.

C.H.

Podnijete krivične prijave protiv dvojice

Nikšićana zbog lažiranja saobraćajke

Pokušali da uzmu

pare od osiguranja

PODGORICA–

BrankuMi-

ljaniću (33) izHercegNovog,

koji jeuhapšenupolicijskoj

akciji ,,Boka 3“ zbognedo-

zvoljenogdržanjaoružja i

eksplozivnihmaterija i šver-

cadroge, odlukomVišeg su-

daprodužen jepritvor još

mjesec.

Kako Pobjeda saznaje, Milja-

niću je pritvor produžen zbog

opasnosti od ponavljanja dje-

la.

U okviru akcije ,,Boka“ polici-

ja je početkom novembra

uhapsila i Veselina Bećirovića

(40), Zdravka Mandića (56) i

Gorana Popovića (33), koji su

nakon saslušanja kod tužioca

puštenidasebranesaslobode.

Tada je pretreseno 27 lokacija

na području Herceg Novog,

Kotora, Tivta, Nikšića i Dani-

lovgrada i zaplijenjeni su sku-

pocjena vozila, droga, oružje,

municija, novac i dokumenta.

Izpolicijesuranijesaopštilida

su pretreseni stanovi i prosto-

rije koje koristi više članova

organizovanih kriminalnih

grupa i bezbjednosno intere-

santnihosoba.

- Oduzeto je osampištolja, se-

dam okvira za pištolj, puška,

dva startna pištolja, više od

100komadapištoljske ipušča-

ne municije različitih kaliba-

ra, dva metalna boksa i gume-

na palica.

M.L.

Odbijena žalba za nedozvoljeno držanje oružja

Miljanićumjesec

produžen pritvor

PODGORICA–

Apelacioni

sudukinuo jepresuduko-

jomjeDragojeBaošićosu-

đennadeset godina i deset

mjeseci zbogubistva

Jovana

Kosaća 14. septembra 2014.

godine

udiskoteci ,,Kaza“u

Igalu. Prvostepenupresudu

izrekla je sutkinjaVišeg su-

daVesnaMoštrokol.

IstompresudomDraganBigo-

vić je osuđen na desetomje-

sečnu robiju, jer je pomogao

Baošiću da pobjegne nakon

ubistva.

Snimak

Prema navodima prvostepene

presude, sud je odbacio stav

tužilaštva da je ubistvo poči-

njeno sa umišljajem.

Vijeće sudijaVišeg suda ocije-

nilo je da je okrivljeni Baošić

14. septembra 2014. oko 01.30

časovauIgaluudiskoteci ,,Ka-

za”, prekoračenjemnužneod-

brane ispalio više hitaca pre-

ma Kosaću što nije bilo

neophodno.

- Okrivljeni Baošić je odbijao

napadJovanaKosaćaodMila-

na i Dragana Bigovića. Prema

izjavama svjedoka, prvi u dis-

koteku je ušaoMilan Bigović,

kojeg je Kosać udario pesni-

comu lice tek što je zakoračio

u noćni klub. Iz iskaza svjedo-

ka proizilazi da je Dragan Bi-

gović priskočio da odbrani

brata.

Sud je svoju tvrdnju temeljio

na snimku kamere koja je za-

bilježila da je Kosać sjedio na

stolici odmah do ulaza u dis-

koteku, te da je nasrnuo i uda-

rio Milana Bigovića, koji je

pao.

Na snimku se moglo vidjeti i

kako se Baošić na vratima dis-

koteke pojavljuje sa pištoljem.

-Baošić jeodbijaostvaranioz-

biljannapadKosaćanaMilana

i Dragana Bigovića. Okrivljeni

je ispalio četiri hica, što nije

biloneophodnouovoj situaci-

ji. Prvim hicem ga je onespo-

sobio, pogodivši ga u ruku, pa

nije bilo potrebe da ispaljuje

još tri hica - pojašnjeno je u

presudi.

Sa druge strane, u žalbi na ovu

presudu zastupnik optužnice

Lepa Medenica je navela da je

presudanelogična, nejasna ine-

razumljiva, te i da je Kosać kao

radnikobezbjeđenjaudiskoteci

htio da kontroliše i zaustavi

DraganaBigovića,nakončegaje

došlodo fizičkog sukoba.

Žalba

Kako se navodi u žalbi, Kosać

nijebionaoružan, panijebilo

potrebe za nužnom odbra-

nomprvooptuženogBaošića.

U žalbi VDT-a se, između

ostalog, navodi da je kazna za

nedozvoljeno držanje oružja

blaga,poštojeoptuženiBaoš-

ić više puta osuđivan.

Kada je u pitanju Dragan Bi-

gović, sud je istakaoda iako je

ovaj okrivljeni negirao da je

pomogao Baošiću prilikom

bjekstva, svjedoci suustvrdili

suprotno.

Prema navodima optužnice,

Baošić je iz pištolja u Kosaća

ispaliovišeprojektila.Hici su

žrtvupogodili ustomak i gru-

di i nanijete sumu teške tjele-

snepovredeodkojihjenastu-

pila smrt. Do pucnjave došlo

je oko 1.30 sati u diskoteci

,,Kaza” kada je Kosać kao

radnikobezbjeđenjapokušao

da zabrani ulazak braći Bigo-

vić. Kosać je preminuo u Op-

štoj bolnici u Meljinama.

DragojeBaošićnakonubistva

bio je ubjekstvu sedamdana.

B.R.

ARHIVAPOBJEDE

Apelacioni sud ukinuo presudu za ubistvo Jovana Kosaća

Baošiću će se

ponovo suditi

SaprivođenjaBaošića

PODGORICA–

Nikšićanin

ŽarkoPavićević (76) će

umjesto 13uzatvoruprovesti

10godina zbogubistvadvije

godine starijegbratabrata

RajkaPavićevića, hirurgau

penziji.

Odluku o preinačenju presude

donijelo je Vijeće sudija Apela-

cionog suda.

Prvostepenupresuduizreklaje

sutkinjaVesnaMoštrokol.

Prema navodima optužnice,

Pavićević se tereti da je 1. okto-

bra 2015. godine u periodu od

18.30 do 20.30 časova sa umi-

šljajem ubio brata Rajka u nji-

hovoj porodičnoj kući u selu

Miločani, nadomakNikšića.

Nakon odlaska njihovog brata

od strica i njegove supruge iz

kuće, optuženi se mašio tupo-

tvrdog predmeta kojim je više

putaudariobratapoglavi, svje-

stan da ga može ubiti. Žarko je

bratuRajkunanio višepovreda

po tijelu, koji je umro istog da-

na.

Optuženi je prilikom davanja

odbrane tvrdio da je pokojni

Rajko u naletu depresije sam

sebe povrijedio kako bi stavio

tačkunamučeničkiživotkojije

posljednih godina provodio u

postelji.

- Jaubicanjegovnijesam, budi-

teutosigurni.Prav,zdravičitav

još sam i pri svijesti i znam što

pričam. Kažemvamda ja to ni-

jesamuradioštomisestavljana

teret. Žarko ga nije svojom ru-

kom ubio, niti će to ikada pri-

znati. Nijesam svom bratu na-

nio povrede, nego je on to

uradio, jer je bio teško bolestan

–kazao jeranije tokomsuđenja

optuženi Pavićević.

B.R.

Apelacioni sud preinačio visinu kazne

Žarku Pavićeviću iz Nikšića

Umjesto 13 robijaće 10

godina za ubistvo brata

PODGORICA–

Vještakob-

ducentMiodragŠoćkazao

je je jučeuVišemsududa je

DragoljubMijušković 1. ok-

tobraprošle godinepogo-

đen sadevet projektila, što

je i utvrđenoobdukcionim

nalazom.

Za ubistvo Mijuškovića pred

vijećemPredraga Tabaša sudi

se Nikšićanima Peku Đikano-

viću i DraganuKontiću.

Vještak Šoć je pojasnio da je

Mijušković od projektila za-

dobiošestprostrijelnihijednu

ustrijelnu ranu.

- Redosljed povreda nije mo-

guće tačnoodrediti, ali onošto

je izvjesno je da su rane nasta-

le za kratak vremenski period.

Rana koja je nanijeta na srcu

nije nanijeta prva. Nakon rane

na srcu, smrt je nastupila za

najviše 10 minuta - dodao je

vještak.

Kako je pojasnio, razdaljina

između usta cijevi pištolja i

pokojnog Mijuškovića bila je

veća od20 centimetara.

Na jučeranjem suđenju saslu-

šan je i vještakbalističarMilo-

vanMihailović, koji je vješta-

čio dva pištolja izuzeta sa

mjesta ubistva. On je kazao da

je iz jednog pištolja ispaljeno

petmetaka, a iz drugog četiri.

- Na asfaltu je bilo pet ošteće-

nja od projektila, od kojih su

četiri bila ispod tijela pokoj-

nogMijuškovića – rekao je on.

Odgovarajući napitanje advo-

kata Obrada Delevića, koji za-

stupaoptužene, vještakMiha-

ilović je pojasnio da precizno

ne može odrediti balističku

putanjuprojektila.

Prema navodima optužnice

kojuzastupatužiteljkaSuzana

Milić, Mijušković, bokser BK

,,Nikšić“, ubijen je 1. oktobra

prošle godine oko 10.30u cen-

truNikšića u neposrednoj bli-

zini Gradske kafane.

Optuženi su, kako piše u op-

tužnici, iz dva pištolja marke

TTkalibra7,62milimetra,koja

su neovlašćeno držali, ispalili

projektile od kojih je sedam

pogodiloMijuškovićainanije-

limu smrtonosne povrede ko-

jima je podlegao na licu mje-

sta. Tužilac ih tereti za

krivičnodjeloubistvousticaju

sa krivičnimdjelomnedozvo-

ljenodržanje oružja.

M.L.

Saslušanjemvještaka nastavljeno suđenje

optuženima za ubistvo u Nikšiću

Mijušković pogođen

sa devet projektila

SaubistvaMijuškovića

Kućaukojoj jeubijen

RajkoPavićević

ILUSTRACIJA

CDM